Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøte 2. mai 2018

Til stede:

Hovedstyret:

Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kathryn M. Baker og Steinar Juel

Varamedlemmer:

Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Forfall:

Kristine Ryssdal

Fra de ansatte:

Mona H. Sørensen og Nina Larsson Midthjell (sakene 98-100)

Tilsynssekretariatet:

Jan Frode Jakobsen (96 og 98)

Administrasjonen:

Ida Wolden Bache (95), Per Espen Lilleås (95), Ingrid Solberg (95), Torbjørn Hægeland (95-96), Katrine G. Boye (95), Arne S. Osnes (95), Ketil J. Rakkestad (95), Knut Sandal (96), Anna Grinaker (96), Sigrid Igland (96), Runar Malkenes (95-96), Mads Kristensen (98), Ingunn Valvatne (95-100), Bjarne Gulbrandsen (95-100)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 95/2018 Den aktuelle pengepolitiske situasjonen

Saksdokument

 1. Tilråding om Norges Banks styringsrente overfor bankene – hovedstyrets møte 2. mai 2018, STRENGT FORTROLIG notat 30. april 2018 fra Pengepolitikk (PPO)
 2. Hovedstyrets vurdering og informasjon om utviklingen siden PPR 1/18, STRENGT FORTROLIG notat 30. april 2018 fra PPO
 3. Referat fra møtet mellom Norges Bank og Finansdepartementet 9. mars 2018, Referat datert 23. april 2018
 4. Presentasjoner fra PPO datert 2. mai 2018

Ida Wolden Bache redegjorde for den økonomiske utviklingen siden forrige pengepolitiske rapport og for vurderingen av utviklingen i forhold til fastlagt pengepolitisk strategi. Sentralbanksjefen redegjorde for administrasjonens tilråding.

Hovedstyret hadde på denne bakgrunn en meningsutveksling. Etter hovedstyrets vurdering ser oppgangen i norsk økonomi ut til å fortsette om lag i tråd med bildet som ble presentert i Pengepolitisk rapport 1/18. Den underliggende prisveksten er lavere enn inflasjonsmålet, men drivkreftene tilsier at den vil øke. Samlet sett synes ikke utsiktene og risikobildet vesentlig endret siden Pengepolitisk rapport 1/18.

Hovedstyret vedtok å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent. Beslutningen var enstemmig.

Sak 96/2018 Rapportutkast – Finansiell Infrastruktur 2018

Saksdokument

 • Notat 27. april 2018 fra Finansiell stabilitet (FST)

Torbjørn Hægeland og Sigrid Igland redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og godkjente forslaget til hovedstyrets vurdering. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille rapporten med utgangspunkt i hovedstyrets drøfting.

Rapporten publiseres 24. mai.

Sak 97/2018 Orientering om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten

Sentralbanksjefen orienterte om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten.

Sak 98/2018 Gjennomført ekstern evaluering av Internrevisjonen

Saksdokument

 • Notat 24. april 2018 fra Internrevisjonen
 • Notat 24. april 2018 fra Revisjonsutvalget

Internrevisjonen i Norges Bank skal utføre sitt arbeid i tråd med internasjonale standarder for internrevisjon. Det følger av standardene at det skal gjennomføres en ekstern evaluering av funksjonen, minimum hvert femte år. Internrevisjonen har engasjert revisjonsselskapet EY til å gjennomføre evalueringen.

Mads Kristensen redegjorde for hovedpunktene i rapporten fra EY.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget. Utvalget merket seg konklusjonene om at internrevisjonen gjennomfører sitt arbeid i tråd med IIA-standarden, og at mandatet og organiseringen er tydelig, formalisert og ivaretar uavhengigheten. Utvalget merket seg også anbefalingene fra EY. Revisjonsutvalget tilrådde overfor hovedstyret at anbefalingene fra EY innarbeides i instruksen for internrevisjonen.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok den eksterne evalueringen til etterretning. Hovedstyret ba om at anbefalingene fra EY innarbeides i instruksen for internrevisjonen og internrevisjonens arbeidsprosesser. Hovedstyret ba om at det i størst mulig grad tilrettelegges for en koordinering mellom internrevisjonens og tilsynssekretariatets arbeid for å bidra til større effektivitet i kontroll- og revisjonsarbeidet i banken.

Sak 99/2018 Hovedstyrets oppgaver og arbeidsform

Saksdokument

 • Notat 27. april 2018 fra Stab

Hovedstyret drøftet egne oppgaver og arbeidsform med bakgrunn i saksfremlegget.

Hovedstyret sluttet seg til den foreslåtte møte- og seminarplanen for 2019.

Hovedstyret drøftet forslag til presiseringer i hovedstyrets forretningsorden og ba om at en justert versjon av forretningsorden legges fram i et av juni-møtene.

Sak 100/2018 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

 • Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland, Brev 26. april 2018 til Finansdepartementet
 • NBREM - Referat fra møte i Real Estate Investment Board 25. januar 2018
 • NBIM Report – GPFG Performance and Risk March 2018
Publisert 2. november 2018 10:55