Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøte 28. februar 2018

Til stede:

Hovedstyret:

Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kathryn M. Baker, Steinar Juel og Kristine Ryssdal

Varamedlemmer:

Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Administrasjonen:

Ida Wolden Bache (sak 47), Per Espen Lilleås (47), Ingrid Solberg (47), Leif Brubak (47), Karsten Gerdrup (47), Øistein Røisland (47), Njål Stensland (47), Marianne Sturød (47), Olav Bø (47), Marius Ryel (47), Yngve Slyngstad (48), Trond Grande (48), Dag Huse (48), Merethe Riddervold (48), Pål Haugerud (48), Runar Malkenes (47-48), Ingunn Valvatne (47-49), Bjarne Gulbrandsen (47-49)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 47/2018 Ny forskrift for pengepolitikken

Saksdokument:

  • Notat 26. februar 2018 fra PPO

Finansdepartementet har i brev av 21. februar 2018 forelagt Norges Bank utkast til ny forskrift for pengepolitikken. Forskriften fastsettes ved kgl. res. i medhold av sentralbanklovens § 2 tredje ledd, som sier at banken skal ha anledning til å uttale seg før det treffes slikt vedtak.

Sentralbanksjefen og Ida Wolden Bache redegjorde for forslaget fra Finansdepartementet og utkastet til uttalelse fra Norges Bank om saken.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga sentralbanksjefen fullmakt til å utforme svar til Finansdepartementet på bakgrunn av brevutkastet og diskusjonen i hovedstyret. Svarbrev sendes Finansdepartementet innen utgangen av 28. februar.

Sak 48/2018 Statens pensjonsfond utland – Offentliggjøring av utvidet informasjon om avkastning og risiko

Saksdokument:

  • Notat 22. februar 2018 fra NBIM

Yngve Slyngstad og Dag Huse redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok den utvidete informasjonen om avkastning og risiko for Statens pensjonsfond utland 2017 til orientering.

Sak 49/2018 Eventuelt

Jon Nicolaisen orienterte om hovedbudskapet fra rapporten Norges Bank Watch 2017, som er utarbeidet på oppdrag fra Center for Monetary Economics (CME), og som ble lagt fram 27. februar.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

  • SPU – Investering i børsnotert eiendomsselskap, Notat av 22. februar 2018
Publisert 1. november 2018 13:20