Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøte 24. januar 2018

Til stede:

Hovedstyret:

Øystein Olsen, Jon Nicolaisen (sakene 5-19), Egil Matsen, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kathryn M. Baker, Steinar Juel og Kristine Ryssdal

Varamedlemmer:

Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Fra de ansatte:

Mona H. Sørensen og Nina Larsson Midthjell (sakene 15-25)

Tilsynssekretariatet:

Jan Frode Jakobsen (8, 10-12, 15-24)

Administrasjonen:

Ida Wolden Bache (sak 5), Per Espen Lilleås (5), Ingrid Solberg (5), Torbjørn Hægeland (5-7), Olav Bø (5, 8), Marius Hagen (5), Knut Sandal (6-7), Sigrid Igland (6-7), Andreas Andersen (5-7), Pål Haugerud (8, 10-13, 15-20), Roger Rake (8), Arne Osnes (8), Yngve Slyngstad (10-19), Trond Grande (10-21), Dag Huse (10-13), Karsten Kallevig (11, 15, 18-19), Lars Dahl (11, 15, 18-19), Mie Holstad (11, 15, 18-19), Hege Gjerde (16), Stephen Hirsch (17), Jan Thomsen (19), Merethe Riddervold (10, 12-13, 16-17, 20-21), Ørjan Agdesteen (8, 20), Runar Malkenes (8, 10-13, 15-21), Line Vogt (20), Mads Kristensen (8, 10-12, 15-24), Kathrine Stang Ottesen (24), Ingunn Valvatne (5-25), Bjarne Gulbrandsen (5-25)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 5/2018 Den aktuelle pengepolitiske situasjon

Saksdokument

 • Tilråding om Norges Banks styringsrente overfor bankene – hovedstyrets møte 24. januar 2018, STRENGT FORTROLIG notat 24. januar 2018 fra Pengepolitikk (PPO)
 • Hovedstyrets vurdering og informasjon om utviklingen siden Pengepolitisk rapport 4/17, STRENGT FORTROLIG notat 19. januar 2018 fra Pengepolitikk (PPO)
 • Referat fra møtet mellom Norges Bank og Finansdepartementet 12. desember 2017
 • Presentasjoner fra Pengepolitikk (PPO), STRENGT FORTROLIG presentasjon delt ut i møtet

Ida Wolden Bache redegjorde for den økonomiske utviklingen siden forrige pengepolitiske rapport og for vurderingen av utviklingen i forhold til fastlagt pengepolitisk strategi. Sentralbanksjefen redegjorde for administrasjonens tilråding.

Hovedstyret hadde på denne bakgrunn en meningsutveksling. Etter hovedstyrets vurdering ser oppgangen i norsk økonomi ut til å fortsette om lag i tråd med bildet som ble presentert i Pengepolitisk rapport 4/17. Prisveksten er lav, men har som ventet økt. Samlet sett synes ikke utsiktene og risikobildet vesentlig endret siden Pengepolitisk rapport 4/17.

Hovedstyret vedtok å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent. Beslutningen var enstemmig.

Sak 6/2018 Rapporten Finansiell Infrastruktur 2018 – forslag til tema

Saksdokument

 • Notat 18. januar 2018 fra Finansiell stabilitet (FST)

Torbjørn Hægeland redegjorde for forslagene til temaer for rapporten som vil bli behandlet i hovedstyret 2. mai 2018.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga sin tilslutning til at de foreslåtte temaene utredes i arbeidet med rapporten «Finansiell infrastruktur 2018».

Sak 7/2018 Orientering om prosjekt om digitale sentralbankpenger

Saksdokument

 • Notat 19. januar 2018 fra Finansiell stabilitet (FST)

Torbjørn Hægeland redegjorde for formålet med prosjektet og rammene for arbeidet.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok informasjonen om prosjekt digitale sentralbankpenger til orientering.

Sak 8/2018 Finansiell risiko og forvaltning av valutareservene – fjerde kvartal 2017

Saksdokument

 • Notat 19. januar 2018 fra Markeder og IKT (MI)
 • Notat 23. januar 2018 fra Revisjonsutvalget
 • Notat 23. januar 2018 fra Risiko- og investeringsutvalget

Olav Bø redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe og Egil Matsen redegjorde for drøftingene i henholdsvis revisjonsutvalget og risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalgene var særlig opptatt av, herunder erfaringene etter overføringen av forvaltningen av den langsiktige renteporteføljen til sentralbankvirksomheten. Utvalgene anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapporten om finansiell risiko og forvaltning av valutareservene for fjerde kvartal 2017 til etterretning. En offentlig versjon av rapporten publiseres på Norges Banks internettsider 27. februar.

Sak 9/2018 Orientering om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten

Sentralbanksjefen orienterte om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten.

Sak 10/2018 NBIM – Avkastning og risiko fjerde kvartal 2017

Saksdokument

 • Notat 18. januar 2018 fra NBIM
 • Notat 23. januar 2018 fra Risiko- og investeringsutvalget

Yngve Slyngstad og Dag Huse redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalget var opptatt av. Utvalget merket seg at resultatene i forvaltningen har vært gode i lengre tid, herunder i fjerde kvartal. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapporten om avkastning og risiko for fjerde kvartal 2017 til etterretning.

Sak 11/2018 NBREM – Avkastning og risiko Q4 2017

Saksdokument

 • Notat 16. januar 2018 fra NBREM
 • Notat 23. januar 2018 fra Risiko- og investeringsutvalget

Karsten Kallevig og Lars Dahl redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalget var opptatt av, herunder utviklingen i enkelte byer, de gode resultatene i fjerde kvartal og 2017 samlet sett, samt utsiktene fremover. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapporten om avkastning og risiko i den unoterte eiendoms-forvaltningen for fjerde kvartal 2017 til etterretning.

Sak 12/2018 SPU – Forventningsdokument om skatt og åpenhet

Saksdokument

 • Notat 19. januar 2018 fra NBIM

NBIM publiserte våren 2017 et forventningsdokument om skatt og åpenhet. Dokumentet uttrykker hvordan NBIM som en finansiell investor, forventer at multinasjonale selskaper har en formålstjenlig, veloverveid og åpen skattepraksis. Finansdepartementet har bedt om en redegjørelse for arbeidet med oppfølging av forventningsdokumentet.

Yngve Slyngstad redegjorde for utkast til brev til Finansdepartementet om NBIMs arbeid med oppfølgingen.

Hovedstyret tok til orientering at brevet ferdigstilles og sendes Finans-departementet innen fristen 1. februar 2018.

Sak 13/2018 Hovedstyrets vurderinger av resultatene i årsrapporten om SPU for 2017

Saksdokument

 • Notat 18. januar 2018 fra Stab

Det følger av Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU)
§ 6-2 at årsrapporteringen skal inneholde hovedstyrets vurderinger av resultatene, herunder resultater av ulike investeringsstrategier innenfor aksje- og renteforvaltningen. Som i fjor, legges det opp til at hovedstyrets vurderinger inngår i årsrapporten om forvaltningen av SPU.

Ingunn Valvatne redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ba administrasjonen arbeide videre med utkastet i tråd med innspill og merknader i møtet. En revidert versjon legges fram for hovedstyret i møtet 7. februar 2018.

Sak 14/2018 Orientering om aktuelle saker i kapitalforvaltningen

Yngve Slyngstad orienterte om aktuelle saker i kapitalforvaltningen.

Sak 15/2018 Hovedstyrets protokoll fra møtene 13. desember 2017 og 5. januar 2018

Saksdokument

 • Utkast til protokoller

Hovedstyret godkjente protokollene fra møtene 13. desember 2017 og 5. januar 2018.

Sak 16/2018 Virksomhetsstyring i NBIM – Rapport for fjerde kvartal 2017

Saksdokument

 • Notat 18. januar 2018 fra NBIM

Trond Grande redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Hovedstyret tok virksomhetsrapporten for NBIM for fjerde kvartal 2017 til etterretning.

Sak 17/2018 NBIM Etterlevelse og kontroll – Rapport for fjerde kvartal 2017

Saksdokument

 • Notat 18. januar 2018 fra NBIM
 • Notat 23. januar 2018 fra Revisjonsutvalget

Stephen Hirsch redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder hendelser i kvartale og omfanget av NBIMs tilpasninger til MiFID II-regelverket. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapporten om etterlevelse og kontroll i NBIM for fjerde kvartal 2017 til etterretning.

Sak 18/2018 NBREM – Virksomhetsrapport for fjerde kvartal 2017

Saksdokument

 • Notat 12. januar 2018 fra NBREM

Karsten Kallevig og Mie Holstad redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Hovedstyret tok virksomhetsrapporten i unotert eiendomsforvaltning i fjerde kvartal 2017 til etterretning.

Sak 19/2018 NBREM – Etterlevelse og kontroll fjerde kvartal 2017

Saksdokument

 • Notat 12. januar 2018 fra NBREM
 • Notat 23. januar 2018 fra RU

Jan Thomsen redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder risiko knyttet til bemanning og evne til å tiltrekke seg og beholde dyktige ansatte. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapporten om etterlevelse og kontroll i den unoterte eiendomsforvaltningen for fjerde kvartal 2017 til etterretning.

Sak 20/2018 Norges Bank – Hovedstyrets årsberetning 2017

Saksdokument

 • Notat 18. januar 2018 fra Stab

Runar Malkenes redegjorde for utkast til hovedstyrets årsberetning for 2017 og for omtalen av samfunnsansvar.

Hovedstyret drøftet utformingen av Hovedstyrets årsberetning for 2017 og omtalen av samfunnsansvar og ga merknader til innhold og tekst.

Årsrapporten legges fram for endelig behandling i hovedstyret 7. februar, som en del av Norges Banks årsrapport. Norges Banks årsrapporter for 2017 publiseres 27. februar 2018.

Sak 21/2018 Representantskapets tilsynsplan for 2018

Saksdokument

 • Notat 18. januar 2018 fra Stab, vedlagt Tilsynsplan 2018 godkjent i representantskapets møte 14. desember 2017

Jan Frode Jakobsen redegjorde for tilsynsplanen og de tilsynsaktiviteter som planlegges gjennomført i 2018.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok representantskapets tilsynsplan for 2018 til orientering.

Sak 22/2018 Hovedstyrets langtidsplan for internrevisjonen for 2018-2021

Saksdokument

 • Notat 17. januar 2018 fra Internrevisjonen
 • Notat 16. januar 2018 fra Revisjonsutvalget

Mads Kristensen redegjorde for hovedelementer i langtidsplanen. Kathryn Baker redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med internrevisjonens tilråding.

Hovedstyret vedtok internrevisjonens forslag til langtidsplan for 2018-2021.

Sak 23/2018 Hovedstyrets årsplan for internrevisjonen 2018

Saksdokument

 • Notat 17. januar 2018 fra Internrevisjonen
 • Notat 16. januar 2018 fra Revisjonsutvalget

Mads Kristensen redegjorde for hovedelementer i årsplanen for 2018. Kathryn Baker redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med internrevisjonens tilråding.

Hovedstyret vedtok internrevisjonens forslag til revisjonsplan for 2018.

Sak 24/2018 Operasjonell risiko og etterlevelse i sentralbankvirksomheten – 2. halvår 2017

Saksdokument

 • FORTROLIG Notat av 18. januar 2018 fra GRC
 • Notat 23. januar 2018 fra Revisjonsutvalget

Kathrine Stang Ottesen redegjorde for hovedelementer i rapporten. Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder hendelser i kvartalet og risiko og tiltak knyttet til cybersikkerhet. Utvalget anbefalte hovedstyret å vedta i tråd med administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapporten om operasjonell risiko og etterlevelse i sentralbankvirksomheten for andre halvår 2017 til etterretning.

Sak 25/2018 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

 • Rapport fra førsteamanuensis Trond Døskeland og professor Per Strömberg om unoterte aksjeinvesteringer i SPU
 • Rapport fra professor Magnus Dahlquist og professor Bernt Arne Ødegaard om Norges Banks forvaltning av SPU
 • Rapport om global praksis innen ansvarlig investeringsvirksomhet fra konsulentselskapet Inflection Point Capital Management
 • Brev til FIN 13. desember 2017 – Referanseindeksen for SPU
 • Brev til FIN 14. desember 2017 – Obligasjoner i Statens pensjonsfond utland
 • Brev til FIN 15. desember 2017 – Gjennomgang av Norges Banks forvaltning av SPU
 • Brev til FIN 18. desember 2017 – NBIM CEO Investment Mandate
 • Brev til FIN 19. desember 2017 – NOU 2017:13 Ny sentralbanklov – Skatterisiko- og kostnader ved en eventuell omorganisering av Statens pensjonsfond utland
 • NBIM Monthly Board Report – November 2017
 • Program for Hovedstyreseminar 23. januar 2018

 

Publisert 31. oktober 2018 14:55