Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøte 5. januar 2018

Til stede:

Hovedstyret:

Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Steinar Juel og Kristine Ryssdal

Varamedlemmer:

Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Forfall:

Kathryn M. Baker

Administrasjonen:

Yngve Slyngstad (sak 1-3), Trond Grande (sak 1-3), Dag Huse (sak 1), Ole Christian Bech-Moen (sak 1), Lise Lindbäck (sak 1), Merethe Riddervold (sak 1), Sirine Fodstad (sak 3), Hege Gjerde (sak 3), Pål Haugerud (sak 1-2), Ingunn Valvatne (sak 1-4), Bjarne Gulbrandsen (1-4)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sentralbanksjefen introduserte og ønsket velkommen nytt medlem av hovedstyret – Kristine Ryssdal.

Sak 1/2018 Statens pensjonsfond utland – Investeringer i unoterte selskaper

Saksdokument:

 • Notat 2. januar 2018 fra NBIM

Finansdepartementet har i brev av 29. juni 2017, som ledd i arbeidet med å vurdere om det bør åpnes for unoterte aksjeinvesteringer i Statens pensjonsfond utland, bedt om råd og vurderinger fra Norges Bank.

Hovedstyret hadde en foreløpig behandling av saken i møtet 6. desember 2017, jamfør sak 229/2017.

Yngve Slyngstad redegjorde for det reviderte brevutkastet

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga sin tilslutning til at det sendes brev til Finansdepartementet i tråd med utkastet. Styrets leder fikk fullmakt til å ferdigstille brevet basert på hovedstyrets merknader.

Sak 2/2018 Oppnevninger til hovedstyrets underutvalg

Saksdokument:

 • Notat 3. januar 2018 fra Stab

Egil Matsen redegjorde for forslaget til sammensetning av eierskapsutvalget, kompensasjonsutvalget og risiko- og investeringsutvalget. Han minnet samtidig om at de eksterne medlemmene av hovedstyret har vedtatt å videreføre sammensetningen av revisjonsutvalget ut 2018, jamfør vedlegg til protokoll fra hovedstyremøtet 21. juni 2017.

Hovedstyret vedtok følgende sammensetning av de tre utvalgene:

Eierskapsutvalget:

 • Egil Matsen, leder
 • Karen Helene Ulltveit-Moe, medlem
 • Kristine Ryssdal, medlem

Kompensasjonsutvalget:

 • Arne Hyttnes, leder
 • Steinar Juel, medlem
 • Kristine Landmark, medlem

Risiko- og investeringsutvalget:

 • Egil Matsen, leder
 • Kjetil Storesletten, medlem
 • Kathryn Baker, medlem

Oppnevningene gjelder fram til 31. desember 2018.

Sak 3/2018 Orientering om aktuelle saker i kapitalforvaltningen

Yngve Slyngstad orienterte om aktuelle saker i kapitalforvaltningen, herunder at NBIMs ledergruppe er styrket med tre personer: Carine Smith Ihenacho er utnevnt til direktør for eierskap, Hege Gjerde til finansdirektør og Sirine Fodstad til personaldirektør.

Sak 4/2018 Eventuelt

Sentralbanksjefen orienterte om status for planleggingen av hovedstyrets studietur til New York og Washington.

 

Publisert 31. oktober 2018 14:45