Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøte 13. desember 2017

Til stede:

Hovedstyret:

Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Hilde Myrberg, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kathryn M. Baker og Steinar Juel

Varamedlemmer:

Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Fra de ansatte:

Mona H. Sørensen (sakene 245-248)

Forfall:

Nina L. Midthjell

Administrasjonen:

Torbjørn Hægeland (233-237), Sindre Weme (233), Henrik Borchgrevink (233-235), Katrine Godding Boye (233-235), Ida Wolden Bache (233-235), Per Espen Lilleås (233-235), Ingrid Solberg (233-235), Olav Bø (233-235), Arne Kloster (233-235), Andreas Andersen (233-235), Marius Ryel (236-237, 245-246), Yngve Slyngstad (239-244), Trond Grande (239-246), Dag Huse (239-243), Karsten Kallevig (239), Ole Christian Bech-Moen (239-243), Lise Lindbäck (239-243), Merethe Riddervold (239-243, 245-246), Pål Haugerud (239-243), Runar Malkenes (239-243), Alexander Behringer (246), Tamar Ester Azulay (246), Torkel Fagerli (246), Jane Haugland (247), Ingunn Valvatne (233-248), Bjarne Gulbrandsen (233-248), Sigrid Igland (233-243, 245-247)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 233/2017 Råd til Finansdepartementet om motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2017

Saksdokument:

 • STRENGT FORTROLIG notat 12. desember 2017 fra Finansiell stabilitet (FST)

Jon Nicolaisen ga en oppdatert status av beslutningsgrunnlaget for råd til Finans-departementet om motsyklisk kapitalbuffer. Beslutningsgrunnlaget legges frem i Pengepolitisk rapport 4/17, jamfør sak 234/2017.

I drøftingen la hovedstyret vekt på at finansielle ubalanser har bygd seg opp, som følge av vedvarende oppgang i husholdningenes gjeldsbelastning og sterk vekst i eiendomspriser over lengre tid. Husholdningenes kredittvekst er fortsatt høy, men nedgangen i boligprisene i år har redusert fallhøyden i boligmarkedet. Lav boligpris-vekst vil dempe gjeldsveksten, men det vil ta tid før sårbarheten i husholdnings¬-sektoren reduseres. Bankene har lave tap og har bygd kapitalbuffere som kan bære tap ved tilbakeslag i norsk økonomi. Kredittverdige foretak synes å ha god tilgang på kreditt.

Hovedstyret besluttet å gi Finansdepartementet råd om å holde bufferkravet uendret på 2 prosent fra utgangen av 2017. Beslutningen var enstemmig.

Sak 234/2017 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 4/17

Saksdokument:

 • STRENGT FORTROLIG notat 8. desember 2017 fra Pengepolitikk (PPO)

Jon Nicolaisen redegjorde for enkelte justeringer i rapporten etter hovedstyrets behandling 6. desember 2017.

Hovedstyret drøftet de økonomiske utsiktene, hovedlinjene i pengepolitikken og behovet for en motsyklisk kapitalbuffer i bankene. Hovedstyret godkjente forslaget til «Hovedstyrets vurdering», jamfør rentebeslutning i sak 235/2017.

Sak 235/2017 Den aktuelle pengepolitiske situasjon

Saksdokumenter:

 1. Norges Banks styringsrenter – Møtet 13. desember 2017, STRENGT FORTROLIG notat 13. desember 2017 fra Pengepolitikk (PPO)
 2. Referat fra møtet mellom Norges Bank og Finansdepartementet 24. oktober 2017
 3. Bakgrunnsinformasjon – Presentasjon delt ut i møtet

Jon Nicolaisen redegjorde for den økonomiske utviklingen siden forrige hovedstyremøte, med særlig vekt på utviklingen i penge-, valuta- og kapitalmarkedene.

Etter hovedstyrets vurdering er det fortsatt behov for en ekspansiv pengepolitikk.
Rentene ute er lave. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er fortsatt noe under et normalt nivå. Det er utsikter til at prisveksten holder seg lavere enn 2,5 prosent de neste årene.

I drøftingen av pengepolitikken la hovedstyret vekt på at oppgangen i norsk økonomi fortsetter og at kapasitetsutnyttingen synes noe høyere enn tidligere lagt til grunn. Prisveksten er lav, men en svakere krone enn ventet i september kan bidra til at prisveksten tar seg raskere opp enn tidligere anslått. Etter hvert som kapasitetsutnyttingen øker, vil trolig også lønnsveksten tilta.

Endringene i utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en noe tidligere renteøkning enn i forrige rapport. Usikkerheten om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem, også når det blir aktuelt å heve styringsrenten.

Etter en samlet vurdering vedtok hovedstyret å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent. Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden. Beslutningen var enstemmig.

Sak 236/2017 Søknad om erstatning for skadde sedler

Saksdokument:

 • Notat 6. desember 2017 fra Finansiell stabilitet (FST)

Torbjørn Hægeland redegjorde for saken.

Hovedstyret vedtok å innvilge billighetserstatning i samsvar med saksfremlegget, med mindre Økokrim innen angitt frist gir pålegg om ikke å gjennomføre transaksjonen.

Sak 237/2017 Erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter – delegering av beslutningsmyndighet

Saksdokument:

 • Notat 23. oktober 2017 fra Finansiell stabilitet (FST)

Torbjørn Hægeland redegjorde for saken.

Hovedstyret vedtok å oppheve hovedstyrets vedtak av 16. mars 2011 som ga sentralbanksjefen fullmakt til å innvilge søknader om billighetserstatning begrenset oppad til 250.000 kroner.

Hovedstyret ga sentralbanksjefen generell fullmakt til å innvilge søknader om erstatning i henhold til Forskrift om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter. Søknader som reiser spørsmål av prinsipiell eller omdømmemessig karakter skal forelegges hovedstyret.

Sak 238/2017 Orientering om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten

Sentralbanksjefen orienterte om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten.

Sak 239/2017 Statens pensjonsfond utland – Oppnevning av medlemmer til Real Estate Investment Board (REIB) og endringer i mandat

Saksdokument:

 • Notat 8. desember 2017 fra NBIM

I forkant av behandlingen av saken hadde hovedstyret et møte med Christian Ringnes og Petter Fredrik Neslein, der de to redegjorde for sin faglige bakgrunn og erfaringene med REIB og samarbeidet med NBIM og NBREM.

Yngve Slyngstad redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og vedtok følgende endringer i hovedstyrets mandat til Real Estate Investment Board:

 • Beløpsgrensen for investeringer som skal presenteres for Real Estate Investment Board senkes fra 750 til 500 millioner USD.
 • Funksjonstiden for de eksterne medlemmene utvides til to år, med mulighet for gjenoppnevning.

I tillegg ble det vedtatt enkelte endringer i formatkravene knyttet til møtene i REIB.

Hovedstyret gjenoppnevnte Christian Ringnes og Petter Fredrik Neslein som medlemmer av Real Estate Investment Board frem til 1. januar 2020.

Sak 240/2017 Referanseindeksen for Statens pensjonsfond utland

Saksdokument:

 • Notat 7. desember 2017 fra NBIM

Finansdepartementet har i brev 9. juni 2017 bedt Norges Bank om forslag til eventuelle endringer i reglene for rebalansering i forbindelse med at aksjeandelen i fondet er besluttet økt til 70 prosent.

Yngve Slyngstad redegjorde for utkast til brev til Finansdepartementet.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga sin tilslutning til at det sendes brev til Finansdepartementet i tråd med utkastet. Styrets leder fikk fullmakt til å ferdigstille brevet basert på hovedstyrets merknader.

Sak 241/2017 Hovedstyrets investeringsmandat til leder for NBIM

Saksdokument:

 • Notat 7. desember 2017 fra NBIM

Trond Grande redegjorde for forslag til endringer i investeringsmandatet til leder for NBIM.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og vedtok å endre investeringsmandatet til leder for NBIM i tråd med forslaget.

Det oppdaterte investeringsmandatet sendes til Finansdepartementet og offentliggjøres ved ikrafttredelse. Vedlegg til investeringsmandatet med liste over godkjente utstederland offentliggjøres som ledd i publiseringen av årsrapporteringen for Statens pensjonsfond utland.

Sak 242/2017 Statens pensjonsfond utland – Tilleggsinformasjon om endringer i retningslinjer for obligasjonsinvesteringer

Saksdokument:

 • Notat 11. desember 2017 fra NBIM

Norges Bank ga i brev 1. september 2017 råd til Finansdepartementet om endringer i retningslinjene for obligasjonsinvesteringer i Statens pensjonsfond utland. I brev 26. oktober ba departementet om tilleggsinformasjon.

Yngve Slyngstad redegjorde for utkastet til brev med tilleggsinformasjon.

Hovedstyret tok til orientering at brevet ferdigstilles og sendes til Finansdepartementet.

Sak 243/2017 Statens pensjonsfond utland – Gjennomgang av Norges Banks forvaltning

Saksdokument:

 • Notat 8. desember 2017 fra NBIM

Finansdepartementet har siden 2009 foretatt brede gjennomganger av forvaltningen av Statens pensjonsfond utland om lag hvert fjerde år, sist i 2014. Departementet varslet i fondsmeldingen tidligere i år at det tar sikte på å legge frem en ny gjennomgang i fondsmeldingen våren 2018. I brev 14. juni 2017 ber departementet Norges Bank om å bidra med analyser og vurderinger på en rekke områder.

Yngve Slyngstad redegjorde for utkastet til svarbrev.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga sin tilslutning til at det sendes brev til Finansdepartementet i tråd med utkastet. Styrets leder fikk fullmakt til å ferdigstille brevet basert på hovedstyrets merknader i møtet.

Sak 244/2017 Orientering om aktuelle saker i kapitalforvaltningen

Yngve Slyngstad orienterte om aktuelle saker i kapitalforvaltningen.

Sak 245/2017 Hovedstyrets protokoll fra møtet 6. desember 2017

Saksdokument:

 • Utkast til protokoll

Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 6. desember 2017.

Sak 246/2017 Egenhandelsregler for hovedstyrets medlemmer mm.

Saksdokument:

 • Notat 7. desember 2017 fra Juridisk direktør/GRC

Marius Ryel redegjorde for saken.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok de foreløpige vurderingene av virkeområdet for egenhandelsregelverket i verdipapirhandelloven til orientering. Administrasjonen vil jobbe videre med saken.

Sak 247/2017 Norges Banks Pensjonskasse – Oppnevning av nye styremedlemmer

Saksdokument:

 • Notat 7. desember 2017 fra Konsern- og fellesfunksjoner

Jane Haugland redegjorde for saken.

Hovedstyret sluttet seg til oppnevningen av følgende styremedlemmer:

 • Olav Andreas Bø med funksjonstid fra 1. januar 2018 til 31. mars 2019,
 • Sindre Weme med funksjonstid fra 1. januar 2018 til 31. mars 2021.

Sak 248/2017 Eventuelt

Hovedstyret fastsatte dato for et ekstra styremøte, 5. januar 2018.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

 • Agenda for møtet mellom Etikkrådet og Norges Banks hovedstyre 13. desember 2017, Notat 8. desember 2017 fra Stab
 • Protokoll fra møte i Risiko- og investeringsutvalget (RIU) 23. oktober 2017
 • Finansdepartementet – Godtgjøring for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i 2018, Notat 11. desember 2017 fra NBIM
 • Høringsuttalelse – Ny finansavtalelov – Orientering til hovedstyret, Notat 12. desember 2017 fra Finansiell stabilitet (FST)

 

Vedlegg til Protokoll fra hovedstyremøte 13. desember 2017

Møte 13. desember 2017 mellom Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland og Norges Banks hovedstyre

Til stede:

Fra Etikkrådet:

Johan H. Andresen, Hans Christian Bugge, Cecilie Hellestveit, Brit Rugland og Trude Myklebust

Fra hovedstyret:

Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Hilde Myrberg, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kathryn M. Baker, Steinar Juel, Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Andre:

Eli Ane Lund og Erik Forberg (Etikkrådets sekretariat)
Trond Grande, Carine Smith Ihenacho, Ingunn Valvatne, Pål Haugerud og Bjarne Gulbrandsen (Norges Bank)

Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) er oppnevnt av Finansdepartementet for å gi råd til Norges Bank om observasjon og utelukkelse av selskaper i SPUs portefølje.

Arbeidet i Etikkrådet og Norges Bank med observasjon og utelukkelse av selskaper er hjemlet i «Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland». I retningslinjenes § 7 fremgår det at det jevnlig skal avholdes møter mellom Etikkrådet og Norges Bank.

Agenda for møtet var:

 • Tilrådinger om utelukkelse basert på klimakriteriet
 • Erfaringer med arbeidsdelingen og samarbeidet så langt

Etikkrådet og hovedstyret hadde en meningsutveksling om temaene.

Publisert 31. oktober 2018 14:30