Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøte 6. desember 2017

Til stede:

Hovedstyret:

Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Hilde Myrberg, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kathryn M. Baker og Steinar Juel

Varamedlemmer:

Arne Hyttnes

Fra de ansatte:

Mona H. Sørensen og Nina L. Midthjell (sak 231)

Forfall:

Kristine Landmark

Administrasjonen:

Torbjørn Hægeland (225-226), Sindre Weme (225-226), Henrik Borchgrevink (225-226), Katrine Godding Boye (225-226), Ida Wolden Bache (225-226), Per Espen Lilleås (225-226), Ingrid Solberg (225-226), Olav Bø (225-226), Arne Kloster (225-226), Trond Grande (228-230), Marius Nygaard Haug (228), Ivar Eriksen (228), Dag Huse (229), Ole Christian Bech-Moen (229), Lise Lindbäck (229), Merethe Riddervold (228-229), Mads Kristensen (229), Pål Haugerud (228-229), Runar Malkenes (225-226, 228-229), Ingunn Valvatne (225-230), Bjarne Gulbrandsen (225-232), Sigrid Igland (225-229, 231-232)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 225/2017 Råd om motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2017 – Foreløpige vurderinger

Saksdokument:

  • STRENGT FORTROLIG notat av 1. desember 2017 fra Finansiell stabilitet (FST)

Torbjørn Hægeland og sentralbanksjefen redegjorde for hovedelementer i beslutningsgrunnlaget for råd til Finansdepartementet om motsyklisk kapitalbuffer. Beslutningsgrunnlaget legges fram i Pengepolitisk rapport 4/17.

Hovedstyret drøftet nivået på den motsykliske kapitalbufferen i bankene. I lys av hovedstyrets drøfting legges brevutkast til Finansdepartementet med råd om motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2017 fram for endelig behandling i hovedstyrets møte 13. desember.

Sak 226/2017 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 4/17 – Pengepolitisk analyse og foreløpige vurderinger

Saksdokument:

  • STRENGT FORTROLIG notat av 1. desember 2017 fra Pengepolitikk (PPO)

Ida Wolden Bache og sentralbanksjefen redegjorde for hovedelementer i utkastet til Pengepolitisk rapport, herunder analysene og vurderingene av den økonomiske situasjonen og utsiktene for pengepolitikken. De viste også til presentasjoner og diskusjon i seminar om det pengepolitiske beslutningsgrunnlaget.

Hovedstyret drøftet de økonomiske utsiktene og hovedlinjene i pengepolitikken. I lys av hovedstyrets drøfting og ny informasjon legges forslag til «Hovedstyrets vurdering» fram for endelig behandling i hovedstyrets møte 13. desember.

Sak 227/2017 Orientering om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten

Sentralbanksjefen orienterte om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten.

Sak 228/2017 Brev til Finansdepartementet om skatterisiko og kostnader ved mulig omorganisering av Statens pensjonsfond utland

Saksdokument:

  • Notat av 29. november 2017 fra NBIM

Finansdepartementet har i brev av 4. oktober 2017 bedt Norges Bank om en samlet redegjørelse for og vurdering av skatterisiko og skattekostnader dersom Statens pensjonsfond utland forvaltes av et nytt særlovselskap utenfor Norges Bank.

Trond Grande og Ivar Eriksen redegjorde for utkast til brev til Finansdepartementet.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga sin tilslutning til at det sendes brev til Finansdepartementet basert på utkastet og hovedstyrets merknader. Sentralbank-sjefen fikk fullmakt til å ferdigstille brevet.

Sak 229/2017 Statens pensjonsfond utland – Investeringer i unoterte selskaper

Saksdokumenter:

  • Notat av 30. november 2017 fra NBIM
  • Notat av 5. desember 2017 fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU)

Finansdepartementet har i brev av 29. juni 2017, som ledd i arbeidet med å vurdere om det bør åpnes for unoterte aksjeinvesteringer i Statens pensjonsfond utland, bedt om råd og vurderinger fra Norges Bank.

Trond Grande og Ole Christian Bech-Moen redegjorde for utkast til brev til Finansdepartementet.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Matsen redegjorde deretter for utvalgets innstilling i saken.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling. Administrasjonen ivaretar innspill og merknader fra hovedstyrets drøfting i det videre arbeidet med brevutkastet. Hovedstyret ba om at saken og brevutkastet legges fram for endelig behandling i møtet 13. desember.

Sak 230/2017 Orientering om aktuelle saker i kapitalforvaltningen

Trond Grande orienterte om aktuelle saker i kapitalforvaltningen.

Sak 231/2017 Hovedstyrets protokoll fra møtet 22. november 2017

Saksdokument:

  • Utkast til protokoll

Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 22. november 2017.

Sak 232/2017 Eventuelt

Hovedstyret hadde en meningsutveksling om mediesaker vedrørende kapitalforvaltningen.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

  • Nasjonal rapport fra regionalt nettverk runde 2017-4, Notat av 30. november 2017 fra Pengepolitikk (PPO)
  • Markedsfokus 5-2017, Rapport av 1. desember fra Markeder og IKT (MI)
  • NBREM – Referat fra møtet i Real Estate Investment Board (REIB) 8. november 2017
Publisert 30. oktober 2018 16:15