Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøte 22. november 2017

Til stede:

Hovedstyret:

Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Hilde Myrberg, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kathryn M. Baker og Steinar Juel

Varamedlemmer:

Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Fra de ansatte:

Mona H. Sørensen (sakene 216-221) og Nina Larsson Midthjell (sak 218)

Tilsynssekretariatet:

Randi Almås (sakene 216-221) og Kristian R. Andersen (sakene 216-217)

Administrasjonen:

Yngve Slyngstad (214-218), Trond Grande (214-218, 220-221), Dag Huse (214), Karsten Kallevig (216-218), Mie Holstad (216-218), Hege Gjerde (218, 220-221), Merethe Riddervold (214, 216-218, 220-221), Jane Haugland (219-221), Ørjan Agdesteen (218-221), Olav Bø (219), Helge Mothes (219), Geir Guldahl (219-221), Mads Kristensen (218-221), Torbjørn Hægeland (222), Ingunn Valvatne (214-224), Bjarne Gulbrandsen (214-224), Sigrid Igland (214, 216-224)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 214/2017 Hovedstyrets investeringsmandat til leder for NBIM – Rammer for motpartsrisiko

Saksdokument:

 • FORTROLIG notat 16. november 2017 fra NBIM

Yngve Slyngstad og Dag Huse redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret vedtok å gi unntak fra ratingkravet i punkt 3.3.1 d. II i investeringsmandatet til leder av NBIM for [sladdet innhold].

Unntak fra ratingkrav for [sladdet innhold] gitt av hovedstyret 18. mars 2015 oppheves etter at P-notes er konvertert til aksjer.

Sak 215/2017 Orientering om aktuelle saker i kapitalforvaltningen

Yngve Slyngstad og visesentralbanksjef Egil Matsen orienterte om aktuelle saker vedrørende kapitalforvaltningen.

Sak 216/2017 Hovedstyrets protokoll fra møtet 25. oktober 2017

Saksdokument:

 • Utkast til protokoll

Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 25. oktober 2017.

Sak 217/2017 Tilsynsgjennomganger knyttet til forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU)

Saksdokument:

 • Notat 17. november 2017 fra Stab

Bjarne Gulbrandsen redegjorde for saksfremlegget og utkast til svarbrev til representantskapet.

Hovedstyret sluttet seg til at vedlagte brev sendes representantskapet. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille brevet basert på hovedstyrets merknader.

Sak 218/2017 Budsjett 2018 for kapitalforvaltningen i Norges Bank

a. Budsjett 2018 for kapitalforvaltningen i Norges Bank (NBIM og NBREM)

Saksdokument:

 • Notat 16. november 2017 fra NBIM

b. Ramme for opptjening av prestasjonsbasert lønn i kapitalforvaltningen 2018

Saksdokument:

 • Notat 21. november 2017 fra Kompensasjonsutvalget

Trond Grande, Karsten Kallevig og Mie Holstad innledet. Hilde Myrberg redegjorde for kompensasjonsutvalgets innstilling om samlede personalkostnader og ramme for opptjening av prestasjonsbasert lønn i kapitalforvaltningen.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og stilte oppklarende spørsmål om strategiske satsinger, kostnadsutvikling og de eksterne sammenlikningene av ressursbruken i SPU som er utført av CEM Benchmarking.

Hovedstyret godkjente forslag til budsjett for 2018 for Norges Bank Investment Management inkludert Norges Bank Real Estate Management. Som en del av hovedstyrets samlede budsjettvedtak, godkjente hovedstyret forslag til budsjett for samlede personalkostnader inkludert prestasjonsbasert lønn. Budsjett for prestasjonsbasert lønn er basert på en videreføring av ordningen med at inntil 100 ansatte i investeringsområdet ved kontorene utenfor Norge kan gis avtaler med en prestasjonslønnsramme inntil 200 prosent av fastlønn.

Etter innarbeiding av merknader fra hovedstyrets drøfting, legges forslaget til budsjett, sammenstilt med budsjettforslag for sentralbankvirksomheten, fram for representantskapet for endelig vedtak, jamfør sak 220/2017. Budsjettfremlegget til representantskapet skal inkludere forslag til budsjettramme for driftskostnader i operative selskaper innenfor eiendomsforvaltningen i SPU.

Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille brev til Finansdepartementet med forslag om en ramme for forvaltningsgodtgjøring for forvaltningen av SPU for 2018 på 7,5 basispunkter.

Sak 219/2017 Handlingsplan og budsjettforslag 2018 for sentralbankvirksomheten

Saksdokument:

 • Notat 16. november 2017 fra Konsern- og fellesfunksjoner

Jane Haugland og Ørjan Agdesteen innledet.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og stilte oppklarende spørsmål om satsinger på IT og IT-sikkerhet, kostnadsutvikling og sammenlikninger av Norges Banks ressursbruk, først og fremst i forhold til de øvrige nordiske sentralbankene.

Hovedstyret godkjente forslag til budsjett for sentralbankvirksomheten for 2018 og tok utkast til sentralbankvirksomhetens handlingsplan for 2018 til etterretning.

Etter innarbeiding av merknader fra hovedstyrets drøfting, legges forslaget til budsjett, sammenstilt med budsjettforslag for kapitalforvaltningen, fram for representantskapet for endelig vedtak, jamfør sak 220/2017.

Sak 220/2017 Budsjettforslag Norges Bank for 2018

Saksdokument:

 • Notat 16. november 2017 fra Stab/Konsern- og fellesfunksjoner

Ørjan Agdesteen redegjorde for budsjettfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og godkjente Budsjettforslag Norges Bank 2018. Budsjettforslaget oversendes representantskapet for vedtak.

Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille dokumentet basert på hovedstyrets merknader, inkludert merknader til sakene 218 og 219.

Det legges til grunn at representantskapet gir hovedstyret fullmakt til å disponere budsjettmidler innenfor vedtatt investeringsramme. Hovedstyret delegerer fullmakt til å disponere investeringsrammen videre til sentralbanksjefen.

Sak 221/2017 Oppdatert økonomireglement for Norges Bank

Saksdokument:

 • Notat 16. november 2017 fra Konsern- og fellesfunksjoner

Jane Haugland redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret fastsatte forslag til oppdatert økonomireglement.

Sak 222/2017 Utgivelse av jubileums- og minnemynt i 2014 for å markere 200-årsjubileet for grunnloven – Sluttrapport og regnskap

Saksdokument:

 • Notat 13. november 2017 fra Finansiell stabilitet

Torbjørn Hægeland redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret tok til etterretning sluttrapport og regnskap for sølvmynten som ble utgitt i 2014 for å markere grunnlovsjubileet.

Hovedstyret godkjente at overskuddet på kroner 2 588 299,90 benyttes til to formidlingsprosjekter i regi av museet Eidsvoll 1814, i samsvar med anbefaling fra Stortingets presidentskap.

Finansdepartementet informeres om resultatet av minnemyntprosjektet og beslutningen om disponering av overskuddet.

Sak 223/2017 Orientering om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten

Sentralbanksjefen orienterte om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten.

Sak 224/2017 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

 • Hovedstyreseminar 21. november 2017 – Agenda
 • Investeringsstrategien for Statens pensjonsfond utland, Brev 14. november 2017 fra Norges Bank til Finansdepartementet
 • Norges Banks årsrapporter for 2017 – Opplegg og tidsplan, Notat 16. november 2017 fra Stab
 • Protokoll fra møte i Risiko- og investeringsutvalget (RIU) 25. september 2017
 • Referat fra møte i Revisjonsutvalget (RU) 23. oktober 2017
 • NBIM Report – GPFG Performance and Risk October 2017
Publisert 30. oktober 2018 15:50