Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøte 25. oktober 2017

Til stede:

Hovedstyret:

Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Hilde Myrberg, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kathryn M. Baker og Steinar Juel

Varamedlemmer:

Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Fra de ansatte:

Nina Larsson Midthjell og Mona H. Sørensen (sakene 193-196 og 205-213)

Tilsynssekretariatet:

Jan Frode Jakobsen (sakene 193-196, 199-203 og 205-212)

Fra Deloitte AS:

Henrik Woxholt (sakene 201-203)

Administrasjonen:

Trond Grande (193-195, 201-212), Dag Huse (199, 201-203), Merethe Riddervold (201, 203, 205-206, 209-212), Hege Gjerde (203, 205), Stephen Hirsch (206, 209-211), Karsten Kallevig (195, 202-203, 207-208, 210-211), Lars Dahl (202), Mie Holstad (207), Jan Thomsen (208-211), Nina Hammerstad (210), Marius Ryel (193-194), Alexander Behringer (193-194), Ingrid Katrine Rogne (193-194), Olav Bø (196-200), Helge Mothes (196), Ida Wolden Bache (197), Per Espen Lilleås (197), Ingrid Solberg (197), Torbjørn Hægeland (197-198), Henrik Borchgrevink (197-198), Katrine Godding Boye (198), Henrik Andersen (198), Monique Erard (198), Bjørn Helge Vatne (198), Roger Rake (199-200), Arne Osnes (200), Ørjan Agdesteen (196, 199-200), Mads Kristensen (196, 199-203, 205-212), Renate Haugen (209-212), Birger Vikøren (193-195, 199-204), Pål Haugerud (199-200), Runar Malkenes (193-198), Bjarne Gulbrandsen (193-213), Sigrid Igland (193-203, 205-213)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 193/2017 Hovedstyrets protokoll fra møtet 9. oktober 2017

Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 9. oktober 2017.

Sak 194/2017 Høringsuttalelse – Sentralbanklovutvalget (NOU 2017:13)

Saksdokument:

 • Notat av 19. oktober 2017 fra Stab

Sentralbanksjefen og Birger Vikøren redegjorde for utkastet til høringsuttalelse fra Norges Bank.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga sin tilslutning til at høringsuttalelsen sendes Finansdepartementet. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille uttalelsen basert på hovedstyrets innspill i møtet.

Sak 195/2017 Orientering om aktuelle saker

Sentralbankledelsen orienterte om aktuelle saker, herunder sikkerhetshendelse hos ekstern revisor, Deloitte, og administrasjonens oppfølging.

Varamedlem Arne Hyttnes vurderte seg inhabil og fratrådte under redegjørelsen om angjeldende sak.

Sak 196/2017 Oppfølging av IT-sikkerhet og fornying av IT-porteføljen i sentralbankvirksomheten

 1. Oppfølging av strategien for IT-sikkerhet 2017-2019

 2. Fornying av IT-porteføljen i Norges Bank (sentralbankvirksomheten)

Saksdokument:

 • Notat av 17. oktober 2017 fra Markeder og IKT (MI)
 • Notat av 16. oktober 2017 fra Markeder og IKT (MI)

Olav Bø og Helge Mothes redegjorde for oppfølgingen av strategien for IT-sikkerhet og for prosjektet om fornying av IT-porteføljen i sentralbank¬virksomheten, «Differensiert IT-portefølje» (DiffIT).

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok redegjørelsene om IT-sikkerhetsarbeidet og prosjektet «Differensiert IT portefølje» til etterretning. Hovedstyret kommer tilbake til saken i forbindelse med budsjettet for 2018.

Sak 197/2017 Den aktuelle pengepolitiske situasjon – Rentebeslutning

Saksdokument:

 • Tilråding om Norges Banks styringsrente overfor bankene – Hovedstyrets møte 25. oktober 2017 STRENGT FORTROLIG notat av 24. oktober 2017 fra Pengepolitikk (PPO)
 • Hovedstyrets vurdering og notat om ny informasjon – Rentemøtet 25. oktober 2017 STRENGT FORTROLIG notat av 19. oktober 2017 fra Pengepolitikk (PPO)
 • Referat fra møtet mellom Norges Bank og Finansdepartementet 19. september 2017
 • Presentasjon fra Pengepolitikk (PPO) STRENGT FORTROLIG presentasjon delt ut i møtet

Ida Wolden Bache redegjorde for den økonomiske utviklingen siden forrige pengepolitiske rapport og for vurderingen av utviklingen i forhold til fastlagt pengepolitisk strategi. Sentralbanksjefen redegjorde for administrasjonens tilråding.

Hovedstyret hadde på denne bakgrunn en meningsutveksling. Etter hovedstyrets vurdering har utviklingen så langt vært om lag i tråd med bildet som ble presentert i Pengepolitisk rapport 3/17. Ny informasjon gir ikke grunnlag for å endre vurderingen av veksten i norsk økonomi. Bedringen i arbeidsmarkedet ser ut til å fortsette. Prisveksten har vært litt lavere enn anslått, mens kronekursen er noe svakere enn lagt til grunn.

Samlet sett synes ikke utsiktene og risikobildet for norsk økonomi vesentlig endret siden Pengepolitisk rapport 3/17. Hovedstyret vedtok å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent. Beslutningen var enstemmig.

Sak 198/2017 Rapport Finansiell stabilitet 2017

Saksdokument:

 • Notat av 19. oktober 2017 fra Finansiell stabilitet (FST)

Torbjørn Hægeland og Katrine Godding Boye presenterte hovedelementer i rapporten.

Hovedstyret hadde på denne bakgrunn en meningsutveksling. Hovedstyret godkjente forslag til «Hovedstyrets vurdering» med de merknader som fremkom i møtet, og tok den beskrivende delen av rapporten Finansiell stabilitet 2017 til etterretning. Rapporten publiseres 2. november.

Sak 199/2017 Finansiell risiko og forvaltning av valutareservene – tredje kvartal 2017

Saksdokument:

 • Notat av 19. oktober 2017 fra Markeder og IKT (MI)
 • Notat av 23. oktober 2017 fra Revisjonsutvalget
 • Notat av 24. oktober 2017 fra Risiko- og investeringsutvalget

Olav Bø redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe og Egil Matsen redegjorde for drøftingene i henholdsvis revisjonsutvalget og risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalgene var særlig opptatt av. Utvalgene anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapporten om finansiell risiko og forvaltning av valutareservene for tredje kvartal 2017 til etterretning. En offentlig versjon av rapporten publiseres på Norges Banks internettsider 3. november.

Sak 200/2017 Strategi og rammeverk for valutareservene

Saksdokument:

 • Notat av 26. september 2017 fra Markeder og IKT (MI)
 • Notat av 24. oktober 2017 fra Risiko- og investeringsutvalget

Hovedstyrets prinsipper for forvaltningen av Norges Banks valutareserver slår fast at hovedstyret årlig skal motta en samlet vurdering av strategien og rammeverket for valutareservene.

Olav Bø redegjorde for forvaltningsstrategien og forslag til endringer i styringsstrukturen.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i risiko- og investeringsutvalget og utvalgets innstilling, herunder forslaget om en tilføyelse i hovedstyrets prinsipper vedrørende retningslinjer for rebalansering.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og vedtok forslaget til reviderte prinsipper for forvaltningen av Norges Banks valutareserver, med bestemmelser om strategisk aksjeandel, rebalansering, referanseindekser, investeringsunivers og risikorammer. Hovedstyret sluttet seg til forslaget fra risiko- og investeringsutvalget.

De reviderte prinsippene medfører ingen endringer i valutareservenes sammensetning. Administrasjonen vil komme tilbake med videre analyser av investeringsstrategien på et senere tidspunkt.

Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å avvike fra bestemmelsene i hovedstyrets prinsipper dersom hensynet til beredskap taler for det.

Sak 201/2017 NBIM – Avkastning og risiko tredje kvartal 2017

Saksdokument:

 • Notat av 19. oktober 2017 fra NBIM
 • Notat av 24. oktober 2017 fra Risiko- og investeringsutvalget

Trond Grande og Dag Huse redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalget var opptatt av, herunder utviklingen i kvartalet og utsiktene fremover. Utvalget merket seg at resultatene i forvaltningen har vært meget gode i lengre tid.

Hovedstyret tok rapporten om avkastning og risiko for tredje kvartal 2017 til etterretning.

Sak 202/2017 NBREM – Avkastning og risiko tredje kvartal 2017

Saksdokument:

 • Notat av 13. oktober 2017 fra NBREM
 • Notat av 24. oktober 2017 fra Risiko- og investeringsutvalget

Karsten Kallevig og Lars Dahl redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalget var opptatt av, herunder utviklingen i enkelte byer og utsiktene fremover.

Hovedstyret tok rapporten om avkastning og risiko i den unoterte eiendoms-forvaltningen for tredje kvartal 2017 til etterretning.

Sak 203/2017 SPU – Offentlig rapport for tredje kvartal 2017

Saksdokument:

 • Notat av 19. oktober 2017 fra NBIM
 • Notat av 23. oktober 2017 fra Revisjonsutvalget
 • Notat av 24. oktober 2017 fra Risiko- og investeringsutvalget

Trond Grande redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe og Egil Matsen redegjorde for drøftingene i henholdsvis revisjonsutvalget og risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalgene var særlig opptatt av, herunder praktiseringen av prinsippene som ligger til grunn for verdivurdering av eiendommer. Utvalgene anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Henrik Woxholt, Deloitte, bekreftet at de gjennom forenklet revisorkontroll ikke hadde blitt oppmerksom på forhold som gir grunn til å tro at delårsrapporteringen ikke i det alt vesentligste er utarbeidet i samsvar med relevant revisjonsstandard.

Hovedstyret godkjente den offentlige rapporten om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU), herunder delårsregnskap for investeringsporteføljen (SPU) for tredje kvartal 2017.

Sak 204/2017 Orientering om aktuelle saker i kapitalforvaltningen

Trond Grande orienterte om aktuelle saker i kapitalforvaltningen.

Sak 205/2017 Virksomhetsstyring i NBIM – rapport for tredje kvartal 2017

Saksdokument:

 • Notat av 19. oktober 2017 fra NBIM

Trond Grande redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok virksomhetsrapporten for NBIM for tredje kvartal 2017 til etterretning.

Sak 206/2017 NBIM Etterlevelse og kontroll – Rapport for tredje kvartal 2017

Saksdokument:

 • Notat av 19. oktober 2017 fra NBIM
 • Notat av 23. oktober 2017 fra Revisjonsutvalget

Stephen Hirsch redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder hendelser i kvartalet og vurdering og måling av risiko. Revisjonsutvalget anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Hovedstyret tok rapporten om etterlevelse og kontroll i NBIM for tredje kvartal 2017 til etterretning.

Sak 207/2017 NBREM – Virksomhetsrapport for tredje kvartal 2017

Saksdokument:

 • Notat av 13. oktober 2017 fra NBREM

Karsten Kallevig og Mie Holstad redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok virksomhetsrapporten for NBREM for tredje kvartal 2017 til etterretning.

Sak 208/2017 NBREM Etterlevelse og kontroll – Rapport for tredje kvartal 2017

Saksdokument:

 • Notat av 13. oktober 2017 fra NBREM
 • Notat av 23. oktober 2017 fra Revisjonsutvalget

Jan Thomsen redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder hendelser i kvartalet og status for bemanning. Revisjonsutvalget anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok rapporten om etterlevelse og kontroll i NBREM for tredje kvartal 2017 til etterretning.

Sak 209/2017 Oppsummering fra revisjonsrapporter NBIM

Saksdokument:

 • Notat av 28. september 2017 fra Internrevisjonen
 • Notat av 28. september 2017 fra Revisjonsutvalget

Mads Kristensen redegjorde for hovedelementene i tre revisjonsrapporter:

 • 1704 NBIM External mandates
 • 1705 NBIM Cash management
 • 1707 NBIM IT Governance of IT-solutions developed and maintained in the business lines

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av.

Hovedstyret tok internrevisjonens oppsummering av revisjonsrapportene til etterretning.

Sak 210/2017 Oppsummering fra revisjonsrapport NBREM

Saksdokument:

 • Notat av 28. september 2017 fra Internrevisjonen
 • Notat av 28. september 2017 fra Revisjonsutvalget

Mads Kristensen redegjorde for hovedelementene i revisjonsrapporten «1709 NBREM IT General controls in a cloud based IT environment».

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder forskjeller mellom tradisjonell IT-drift og skybaserte tjenester og oppfølging av leverandører innenfor dagens oppsett.

Hovedstyret tok internrevisjonens oppsummering av revisjonsrapporten til etterretning.

Sak 211/2017 Oppsummering fra revisjonsrapport Norges Bank

Saksdokument:

 • Notat av 28. september 2017 fra Internrevisjonen
 • Notat av 28. september 2017 fra Revisjonsutvalget

Mads Kristensen redegjorde for hovedelementene i revisjonsrapporten «1702 NB IKT Sikkerhet – Undersøkelse av sikkerhetskultur».

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder resultater og tolkning av disse fra de ulike virksomhetsområdene og administrasjonens oppfølging av undersøkelsene.

Hovedstyret tok internrevisjonens oppsummering av revisjonsrapporten til etterretning.

Sak 212/2017 Forslag til oppdatert instruks for Internrevisjonen

Saksdokument:

 • Notat av 2. oktober 2017 fra Internrevisjonen
 • Notat av 28. september 2017 fra Revisjonsutvalget

Mads Kristensen redegjorde for forslag til oppdatert instruks for internrevisjonen.

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og utvalgets innspill til formulering angående administrativ rapportering. Med den foreslåtte justeringen ga revisjonsutvalget sin tilslutning til internrevisjonens forslag til oppdatering av instruks.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og fastsatte den oppdaterte instruksen for internrevisjonen i Norges Bank i samsvar med tilrådingen fra revisjonsutvalget.

Sak 213/2017 Eventuelt

Sentralbanksjefen orienterte om at hovedstyreseminaret 21. november utvides med én time, med oppstart kl. 16.00.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

 • Nasjonal rapport fra regionalt nettverk ringerunde 2017 2 Notat av 19. oktober 2017 fra Pengepolitikk
 • GPFG Performance and Risk September 2017 Rapport av 18. oktober 2017 fra NBIM
 • Eiendomsforvaltningen – Referat fra møter i Real Estate Investment Board (REIB) Notat av 20. oktober 2017 fra NBREM
Publisert 30. oktober 2018 15:00