Norges Bank

Protokoller

Protokoll fra hovedstyremøte 9. oktober 2017

Til stede:

Hovedstyret:

Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen (sakene 183-192), Hilde Myrberg, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kathryn M. Baker og Steinar Juel

Varamedlemmer:

Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Fra de ansatte:

Mona H. Sørensen (sakene 181-182 og 190-192)

Forfall:

Nina Larsson Midthjell

Tilsynssekretariatet:

Jan Frode Jakobsen (sakene 181-183,185 og 190)

Administrasjonen:

Yngve Slyngstad (181-190a), Trond Grande (181-190a), Age Bakker (182), Dag Huse (183, 186-188), Lise Lindbäck (185), Bjørn Taraldsen (190a), Merethe Riddervold (181-188, 190a), John Tore Vatnar (183, 185-188), Marius Ryel (190), Alexander Behringer (190), Ingrid Katrine Rogne (190b), Ingunn Valvatne (181-185,190b), Birger Vikøren (183-185,190-192), Runar Malkenes (183-188,190), Bjarne Gulbrandsen (181-192), Sigrid Igland (181-188,190-192)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 181/2017 Hovedstyrets protokoll fra møtet 20. september 2017

Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 20. september 2017.

Sak 182/2017 Ny modell for leveranser av IT-tjenester

Saksdokument:

 • Notat av 4. oktober 2017 fra NBIM

Yngve Slyngstad redegjorde for saksfremlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling, herunder om IT-sikkerhet, risikoen knyttet til endringene og kostnadene forbundet med prosjektet. Hovedstyret tok redegjørelsen for ny modell for tjenesteleveranser på IT-området til etterretning. Hovedstyret kommer tilbake til saken i forbindelse med budsjettet for 2018.

Sak 183/2017 Statens pensjonsfond utland – Godkjenning av utstedere av statsobligasjoner

Saksdokument:

 • Notat av 4. oktober 2017 fra NBIM

Finansdepartementet fastsatte 31. august endringer i mandatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU). I mandatets § 4-10 er det tilføyd at hovedstyret skal godkjenne alle utstederland av statsobligasjoner og at godkjenningen skal baseres på en vurdering av all relevant investeringsrisiko og operasjonell risiko. Videre tas det inn en ny bestemmelse i mandatets § 6-2 som innebærer at banken skal redegjøre for rutiner og systemer for godkjenning av statsobligasjoner i årsrapporteringen om forvaltningen av SPU.

Yngve Slyngstad redegjorde for saksfremlegget. Egil Matsen viste til drøftingen i risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalget var opptatt av.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga sin tilslutning til metode og vurderingskriterier for vurdering av investeringsrisiko og operasjonell risiko for enkeltutstedere av statsobligasjoner.

Hovedstyret godkjenner at Statens pensjonsfond utland kan investeres i statsobligasjoner utstedt av følgende utstederland:

 • Australia
 • Belgia
 • Brasil
 • Bulgaria
 • Canada
 • Chile
 • Colombia
 • Danmark
 • Estland
 • Filippinene
 • Finland
 • Frankrike
 • Hellas
 • Hong Kong
 • India
 • Indonesia
 • Irland
 • Island
 • Israel
 • Italia
 • Japan
 • Kina
 • Kroatia
 • Kypros
 • Latvia
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Malaysia
 • Malta
 • Mexico
 • Nederland
 • New Zealand
 • Peru
 • Polen
 • Portugal
 • Romania
 • Russland
 • Singapore
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Sør-Afrika
 • Sør-Korea
 • Spania
 • Storbritannia
 • Sveits
 • Sverige
 • Taiwan
 • Thailand
 • Tsjekkia
 • Tyrkia
 • Tyskland
 • Ungarn
 • USA
 • Østerrike

Investeringsmandatet til leder for NBIM vil bli oppdatert i samsvar med vedtaket.

Sak 184/2017 Hovedstyrets mandat til Real Estate Investment Board (REIB)

Saksdokument:

 • Notat av 4. oktober 2017 fra NBIM
 • Notat av 3. oktober 2017 fra Risiko- og investeringsutvalget

Hovedstyret etablerte i 2015 et eget investeringsutvalg, Real Estate Investment Board (REIB), som et ledd i beslutningsprosessen for investeringer i unotert eiendom. Hovedstyret holdes løpende orientert om arbeidet i utvalget gjennom kopi av referater fra møtene i REIB.

Yngve Slyngstad redegjorde for saksfremlegget og for forslaget til justering av REIB-mandatet.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalget var opptatt av, herunder sammenhengen mellom mandatet til REIB og investeringsmandatene til henholdsvis leder for NBIM og leder for NBREM.

Hovedstyret tok redegjørelsen til orientering og vedtok å endre hovedstyrets mandat til REIB i tråd med forslaget.

Sak 185/2017 Investeringsstrategien for Statens pensjonsfond utland

Saksdokument:

 • Notat av 4. oktober 2017 fra NBIM

I hovedstyrets strategiplan for NBIM for 2017-2019 fremgår det at banken fremover vil legge et noe bredere formuesperspektiv til grunn for råd til Finansdepartementet. Hovedstyret har tidligere drøftet, herunder i seminar 15. august, om sårbarheten i norsk økonomi for et varig fall i oljeprisene kan reduseres ved å vri sammensetningen av fondet vekk fra investeringer hvor avkastningen svinger i takt med oljeprisen.

Yngve Slyngstad redegjorde for saksfremlegget og Egil Matsen viste til drøfting i risiko- og investeringsutvalget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ga sin tilslutning til at det sendes et brev til Finansdepartementet med råd om at olje- og gassaksjer tas ut av fondets referanseindeks. Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter, og gjenspeiler ikke et bestemt syn på verken oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren.

Sak 186/2017 Tilrådinger fra Etikkrådet 29. juni 2017 om å utelukke selskaper og om å sette selskap til observasjon

Saksdokument:

 • Notat av 3. oktober 2017 fra Eierskapsutvalget

Norges Bank mottok 29. juni 2017 tilrådinger fra Etikkrådet om utelukkelse av selskapene Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd, Korea Line Corp, Precious Shipping PCL og Thoresen Thai Agencies PCL fra Statens pensjonsfond utland. Samme dato mottok Norges Bank fra Etikkrådet en tilråding om å sette selskapet Pan Ocean Co, Ltd til observasjon. Tilrådingene er begrunnet med uakseptabel risiko for alvorlig miljøskade og grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene, jamfør Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 bokstav c) og a).

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i eierskapsutvalget og utvalgets innstilling.

Hovedstyret sluttet seg til innstillingen fra eierskapsutvalget:

 • Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd, Korea Line Corp, Precious Shipping PCL og Thoresen Thai Agencies PCL utelukkes fra Statens pensjonsfond utlands portefølje.
 • Finansdepartementet orienteres om vedtaket om utelukkelse.
 • Utelukkelsene trer i kraft 1. januar 2018. Sentralbanksjefen gis fullmakt til å gi unntak fra tidsfristen i situasjoner med likviditetsutfordringer eller i andre særskilte situasjoner.
 • Pan Ocean Co., Ltd settes til observasjon.
 • Etikkrådet orienteres om vedtaket om observasjon.
 • Sentralbanksjefen gis fullmakt til å sette tidspunkt for offentliggjøring av beslutningene om utelukkelse og observasjon.

Sak 187/2017 Tilråding fra Etikkrådet 25. august 2017 om å utelukke selskap

Saksdokument:

 • Notat av 3. oktober 2017 fra Eierskapsutvalget

Norges Bank mottok 25. august 2017 en tilråding fra Etikkrådet om utelukkelse av selskapet Atal SA. Tilrådingen er begrunnet med uakseptabel risiko for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene, jamfør Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland § 3 bokstav a).

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i eierskapsutvalget og utvalgets innstilling.

Hovedstyret sluttet seg til innstillingen fra eierskapsutvalget:

 • Atal SA utelukkes fra Statens pensjonsfond utlands portefølje.
 • Finansdepartementet orienteres om vedtaket.
 • Utelukkelsen trer i kraft 1. januar 2018. Sentralbanksjefen gis fullmakt til å gi unntak fra tidsfristen i situasjoner med likviditetsutfordringer eller i andre særskilte situasjoner.
 • Sentralbanksjefen gis fullmakt til å sette tidspunkt for offentliggjøring av beslutningen.

Sak 188/2017 Tilrådinger fra Etikkrådet 17. mars og 22. april 2016 om å utelukke selskaper

Saksdokument:

 • Notat av 3. oktober 2017 fra Eierskapsutvalget

Hovedstyret behandlet i møtet 5. oktober 2016 tilrådinger fra Etikkrådet av 17. mars og 22. april 2016 om utelukkelse av selskaper basert på det produktbaserte våpenkriteriet i retningslinjene for observasjon og utelukkelse. Hovedstyret vedtok å sende brev til Etikkrådet med spørsmål om nærmere redegjørelse, og at videre behandling av tilrådingene skulle avventes.

I hovedstyrets møte 19. januar 2017 ble eierskapsutvalget orientert om at Etikkrådet ville sette i gang et arbeid for å bidra til avklaring om operasjonaliseringen av våpenkriteriet. I brev av 29. august 2017 konkluderer Etikkrådet at de, basert på avklaringen, ikke finner grunnlag for å endre tilrådingene av 17. mars og 22. april 2016.

Egil Matsen redegjorde for drøftingen i eierskapsutvalget og utvalgets innstilling.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og merket seg at virksomhet knyttet til kjernevåpenkapasiteten blant NATO-land de siste årene i økende grad er kontrahert til private, herunder børsnoterte, selskaper. Det kan dreie seg om store industri¬selskaper, men hvor kun en liten andel av selskapets aktivitet eventuelt kan knyttes til anlegg med kjernevåpen. Med kontrakter av begrenset varighet kan dagens fortolkning av våpenkriteriet gi utfordringer både med tanke på rollen som langsiktig eier og med gjentatte transaksjoner.

Hovedstyret sluttet seg til innstillingen fra eierskapsutvalget:

 • AECOM, BAE Systems, Fluor Corp og Huntington Ingalls Industries Inc. utelukkes fra Statens pensjonsfond utlands portefølje.
 • Finansdepartementet orienteres om vedtaket.
 • Utelukkelsene trer i kraft 1. januar 2018. Sentralbanksjefen gis fullmakt til å gi unntak fra tidsfristen i situasjoner med likviditetsutfordringer eller i andre særskilte situasjoner.
 • Sentralbanksjefen gis fullmakt til å sette tidspunkt for offentliggjøring av beslutningene.
 • Utelukkelsen av Honeywell International Inc. opprettholdes.

Sak 189/2017 Orientering om aktuelle saker i kapitalforvaltningen

Yngve Slyngstad orienterte om aktuelle saker i kapitalforvaltningen.

Sak 190/2017 Sentralbanklovutvalgets utredning NOU 2017:13

190 a) Innspill fra NBIM til høringsuttalelse om sentralbanklovutvalgets utredning

Saksdokument:

 • Notat av 3. oktober 2017 fra NBIM

Yngve Slyngstad redegjorde for NBIMs innspill til høringsuttalelsen om sentralbanklovutvalgets utredning.

Hovedstyret tok redegjørelsen til etterretning og hadde en meningsutveksling om kapittel 1.2 Organisering av forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i utkastet til høringssvar.

190 b) Utkast til høringsuttalelse fra Norges Bank

Saksdokument:

 • Notat av 4. oktober 2017 fra Stab

Sentralbanksjefen og Birger Vikøren redegjorde for utkast til høringsuttalelse fra Norges Bank.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og sluttet seg til hovedbudskapet i utkastet. Administrasjonen ivaretar innspill og merknader fra hovedstyrets drøfting i det videre arbeidet med høringsuttalelsen. Hovedstyret vil ha en endelig behandling av uttalelsen i møtet 25. oktober.

Sak 191/2017 Orientering om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten

Sentralbanksjefen orienterte om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten.

Sak 192/2017 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

 • Protokoll fra møte i Eierskapsutvalget 19. juni 2017
 • Rapport og egenevaluering av Eierskapsutvalget 12. september 2017
 • Protokoll fra møte i Risiko- og investeringsutvalget 14. august 2017
 • Rapport og egenevaluering av Risiko- og investeringsutvalget 4. september 2017
 • Referat og presentasjon fra møter med Finansdepartementet 22. februar og 25. april 2017
 • Statens pensjonsfond utland - Endringer i mandatet fastsatt av Finansdepartementet
 • Brev av 31. august 2017 fra Finansdepartementet og notat av 29. september 2017 fra NBIM
 • Halvårlig rapport om Real Estate Investment Boards virksomhet og beslutninger
 • Notat av 3. oktober 2017 fra NBREM

 

Publisert 30. oktober 2018 14:15