Norges Bank

Mandat for hovedstyrets godtgjørelsesutvalg

Fastsatt av Norges Banks hovedstyre 17. juni 2009; sist endret 09. januar 2020 med virkning fra samme dato. Mandatet er hjemlet i sentralbankloven § 2-4 sjette ledd og Forretningsorden for Norges Banks hovedstyre kapittel 2-2.  

I henhold til Finansdepartementets mandat for SPU § 5-2 (3) skal godtgjørelsesordningene for ansatte i kapitalforvaltningen baseres på kravene i kapittel 2, avsnitt XI, i forskrift 21. desember 211 nr. 1467 om verdipapirfond.

1. Formål

Godtgjørelsesutvalget er et saksforberedende og rådgivende arbeidsutvalg for hovedstyret. Utvalget skal bidra til grundig og uavhengig behandling av saker som gjelder bankens godtgjørelsesordninger. Hovedstyret har bestemt at det lovpålagte godtgjørelsesutvalget for kapitalforvaltningen også skal forberede saker på sentralbankvirksomhetens område.

2. Oppnevning og organisering

Godtgjørelsesutvalget består av fire medlemmer, der ett medlem utpekes som leder. Tre av medlemmene velges blant hovedstyrets eksterne medlemmer og ett medlem velges blant de ansattevalgte styremedlemmene. Medlemmene oppnevnes for ett år om gangen.

Godtgjørelsesutvalget skal ha en sammensetning som gjør det mulig å foreta en sakkyndig og uavhengig vurdering av godtgjørelsesordningen, praktiseringen av den og de insentiver som skapes i kapitalforvaltningen.

Stab skal gi godtgjørelsesutvalget nødvendig assistanse og fungere som utvalgets sekretariat.

3. Møter

Godtgjørelsesutvalget møter når det selv finner det nødvendig. Det skal utarbeides en årsplan for møtene. 

Utvalget beslutter selv hvem som skal møte fra administrasjonen.

Det kan avtales fellesmøter med andre utvalg ved behov.

4. Ansvar og fullmakter

Godtgjørelsesutvalget svarer overfor hovedstyret for gjennomføringen av sine oppgaver. Utvalgets virksomhet endrer ikke de enkelte styremedlemmers eller det samlede hovedstyrets ansvar.

Utvalget kan på eget initiativ be administrasjonen redegjøre for temaer som utvalget finner behov for å få nærmere belyst og som ikke er fremmet som en sak for styret.

5. Oppgaver

Godtgjørelsesutvalgets oppgaver er innrettet mot å styrke og effektivisere hovedstyrets arbeid med saker som gjelder bankens godtgjørelsesordninger.

Utvalget skal forberede hovedstyresaker som gjelder:

  • Vesentlige betingelser (inkludert eventuell fratredelsesgodtgjørelse) samt lønnsintervaller for leder av NBIM og ansatte som inngår i NBIMs ledergruppe
  • Lønnstak for avdelingsdirektører og ansatte i sentralbankvirksomheten og Norges Bank Administrasjon som får sin lønn fastsatt av sentralbanksjefen 
  • Prinsipper for resultatbaserte kompensasjonsordninger i Norges Bank
  • Årlig samlede rammer for utbetaling av resultatbasert kompensasjon i kapitalforvaltningen
  • Årlige evalueringer av og praktisering og etterlevelsen av de fastsatte rammer og krav til godtgjørelsesordningene
  • Årlig vurderinger av bankens godtgjørelsesordninger (utenom de tariffbaserte overenskomster)
  • Regelmessige orienteringer om bankens samlede godtgjøringsordninger, herunder pensjonsordninger, låneordninger, forsikringer mv. 
  • Beslutning om opptjening og utbetaling av prestasjonslønn for foregående år

Utvalget skal årlig evaluere utførelsen av sine egne aktiviteter.

6. Protokollføring, rapportering mv.

Godtgjørelsesutvalget avgir skriftlig innstilling til hovedstyret i enkeltsaker med en kort redegjørelse for det som har vært særlig drøftet, og rapporterer ellers muntlig fra sine møter i det nærmest etterfølgende hovedstyremøtet. En mulig innstilling kan være at en sak sendes tilbake til administrasjonen for videre behandling.

Protokoll fra godtgjørelsesutvalgets møter fremlegges til orientering på hovedstyrets møter.

Sist endret 20. januar 2020 15:30