Norges Bank

Mandat for hovedstyrets kompensasjonsutvalg

Fastsatt av Norges Banks hovedstyre 17. juni 2009 med grunnlag i sentralbankloven § 10 og Forretningsorden for Norges Banks hovedstyre § 19. Sist endret 26.04.2019 med virkning fra samme dato.

1. Formål

Kompensasjonsutvalget er et saksforberedende og rådgivende arbeidsutvalg for hovedstyret. Utvalget skal bidra til grundig og uavhengig behandling av saker som gjelder bankens lønns- og kompensasjonsordninger.

2. Oppnevning, organisering og kompetanse

Kompensasjonsutvalget består av tre medlemmer, der ett medlem utpekes som leder. Medlemmene av utvalget velges blant hovedstyrets eksterne medlemmer og varamedlemmer. Medlemmene velges normalt for en periode på to år.

Kompensasjonsutvalget skal ha en sammensetning som gjør det mulig å foreta en sakkyndig og uavhengig vurdering av godtgjørelsesordninger og praktiseringen av disse.

Stab skal gi kompensasjonsutvalget nødvendig assistanse og fungere som utvalgets sekretariat.

3. Møter

Kompensasjonsutvalget møter når det selv finner det nødvendig. Det skal utarbeides en årsplan for møtene.

Utvalget beslutter selv hvem som skal møte fra administrasjonen. Hovedstyrets leder kan møte ved behov.

Det kan avtales fellesmøter med andre underutvalg ved behov.

4. Ansvar og fullmakter

Kompensasjonsutvalget svarer kun overfor hovedstyret for gjennomføringen av sine oppgaver. Utvalgets virksomhet endrer ikke de enkelte styremedlemmers eller det samlede hovedstyrets ansvar.

Utvalget kan på eget initiativ be administrasjonen redegjøre for temaer som utvalget finner behov for å få nærmere belyst og som ikke er fremmet som en sak for styret.

5. Oppgaver

Kompensasjonsutvalgets oppgaver er innrettet mot å styrke og effektivisere hovedstyrets arbeid med saker som gjelder bankens lønns- og kompensasjonsordninger. Utvalget skal forberede hovedstyresaker som gjelder:

  • vesentlige betingelser (inkludert eventuell fratredelsesgodtgjørelse) samt lønnsintervaller for leder av NBIM og ansatte i NBIM som inngår i NBIMs ledergrupper,
  • lønnstak for avdelingsdirektører og ansatte i sentralbankvirksomheten som får sin lønn fastsatt av sentralbanksjefen,
  • prinsipper for resultatbaserte kompensasjonsordninger i Norges Bank,
  • årlig samlede rammer for utbetaling av resultatbasert kompensasjon i kapitalforvaltningen,
  • regelmessige vurderinger av etterlevelsen av de fastsatte rammer og krav til lønns- og kompensasjonsordningene,
  • evalueringer av bankens lønns- og kompensasjonsordninger (utenom de tariffbaserte overenskomster),
  • regelmessige orienteringer om bankens samlede godtgjøringsordninger, herunder pensjonsordninger, låneordninger, forsikringer mv.

Utvalget skal årlig evaluere utførelsen av sine egne aktiviteter.

6. Protokollføring, rapportering mv.

Kompensasjonsutvalget avgir skriftlig innstilling til hovedstyret i enkeltsaker, og rapporterer ellers muntlig fra sine møter i det nærmest etterfølgende hovedstyremøtet. En mulig innstilling kan være at en sak sendes tilbake til administrasjonen for videre behandling.

For saker som har vært forberedt i utvalget, skal utvalget tilrå temaer for særlig drøfting.

Protokoll fra kompensasjonsutvalgets møter fremlegges til orientering på hovedstyremøtene.

Publisert 13. september 2017 13:10
Endret 6. mai 2019 13:29