Norges Bank

Kriterier for kontohold i Norges Bank

Informasjon til banker og andre finansinstitusjoner som vil orientere seg om hva som kreves for å få konto i Norges Bank. 

Oversikten gir ikke fullstendig informasjon om kriteriene for kontohold, og det er vist til regelverket for mer detaljerte opplysninger.

Hvem kan ha konto i Norges Bank?

Som hovedregel kan banker og, etter nærmere vurdering, andre foretak i finansiell sektor med hovedsete i en EØS-stat få konto i Norges Bank. Kontoholdet skal fremme formålet for sentralbankvirksomheten. Norges Bank fastsetter vilkårene for kontohold, innskudd og lån.

Kontohold i Norges Bank reguleres i hovedsak av følgende regelverk:

Nedenfor er det en nærmere omtale av hovedpunkter i regelverket.

Banker

For å få konto i Norges Bank må banken ha tillatelse etter finansforetaksloven § 3-2, jf. § 2-7. Tilsvarende må filial i Norge av bank med hovedsete i annen stat oppfylle kravene i finansforetaksloven kapittel 5.

For å få tilgang til alle Norges Banks innskudds- og låneordninger, herunder innskudd og lån med fast løpetid, må banken delta aktivt i betalings- og kredittformidlingen og klassifiseres av Norges Bank som pengepolitisk motpart.

Bank som ikke klassifiseres som pengepolitisk motpart kan, etter nærmere vurdering, få adgang til konto i Norges Bank og til Norges Banks innskudds- og låneordninger, eller deler av disse, på de vilkår Norges Bank bestemmer.

Andre foretak i finansiell sektor

Andre foretak i finansiell sektor enn banker kan, etter nærmere vurdering, få adgang til konto i Norges Bank og til Norges Banks innskudds- og låneordninger på de vilkår Norges Bank bestemmer, jf. låneforskriften § 3. I vurderingen legges det særlig vekt på i hvilken grad foretaket deltar aktivt i betalingsformidlingen eller om kontoholdet vil bidra til finansiell stabilitet eller på annen måte fremme sentralbankens formål.

Norges Bank har åpnet for at sentrale motparter og verdipapirsentraler med oppgjørsvirksomhet i norske kroner, etter en konkret vurdering, kan få konto i Norges Bank.

Hva kan kontoen brukes til?

Generelt kan en konto i Norges Bank brukes til oppgjør av følgende typer betalingsoppdrag:

 • Betalinger til andre kontohavere i Norges Bank.
 • Betalinger fra andre kontohavere i Norges Bank.
 • Oppgjør av netto betalingsposisjoner fra avregningssystem.
 • Innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank.

Norges Bank tilbyr ikke betalingstjenester for banker utover oppgjørsbankfunksjonene. Det betyr at Norges Bank ikke utfører såkalte korrespondentbanktjenester for banker.

Hvilke krav stilles for å få konto i Norges Bank?

For å få konto i Norges Bank, må kravene nedenfor oppfylles. Norges Bank kan også stille andre krav i særskilte tilfeller.

 • Institusjonen må oppfylle kravene i sentralbankloven og låneforskriften.
 • Institusjonen må ha tillatelse fra relevante myndigheter til å drive virksomhet som bank eller kredittinstitusjon eller annen finansiell virksomhet.
 • Institusjonen må akseptere «Vilkår for kontohold i Norges Bank».
 • Institusjonen må etablere IT-teknisk grensesnitt mot Norges Banks oppgjørssystem i form av NBO Online og eventuelt SWIFT. NBO Online er en nettbanklignende løsning for bankers tilgang til informasjon om egen konto i Norges Bank med mulighet for å registrere betalingsoppdrag. Banker som vil bruke SWIFT som kommunikasjonskanal overfor Norges Bank, må delta i Norges Banks lukkede brukergruppe for SWIFT.
 • Dersom institusjonen ønsker å ha adgang til å låne i Norges Bank, må den pantsette verdipapirer som sikkerhet for slike lån i et verdipapirregister som er godkjent av Norges Bank for dette formålet. Innskudd i Norges Bank med fast løpetid og innskudd i annen sentralbank kan også benyttes som sikkerhet for lån fra Norges Bank.
 • Institusjonen må betale for kontoholdet i henhold til priser og gebyrer som fastsettes av Norges Bank for hvert år. Priser og gebyrer kunngjøres ved rundskriv fra Norges Bank minst to måneder før de trer i kraft.

Hvordan søke om kontohold?

For å få konto i Norges Bank, må institusjonen fremme skriftlig søknad med følgende dokumentasjon:

 • Opplysninger om institusjonen og dens virksomhet.
 • Kopi av nødvendige tillatelser til å drive finansiell virksomhet utstedt av relevante myndigheter.
 • Utfylt og undertegnet «Skjema for kontohold i Norges Bank».
 • Kopi av gyldig firmaattest.
 • Bekreftet kopi av legitimasjon for de personene som undertegner i henhold til firmaattesten.

Informasjon om kontohold i Norges Bank, blant annet regelverk og skjemaer, er tilgjengelig på internettsidene for Norges Banks oppgjørssystem.

Forespørsler om kontohold i Norges Bank rettes til Enheten for interbankoppgjør, e-post: nbo@norges-bank.no eller telefon: 22 31 60 78.

Søknad og originaldokumenter sendes som brevpost til:

Norges Bank
Interbankoppgjør
Postboks 1179 Sentrum
0107 Oslo

Sist endret 15. april 2024 07:00