Norges Bank

Forskning i Norges Bank: prinsipper, organisasjon og akademisk uavhengighet

Organisasjon og oppdrag

Forskning i Norges Bank er hovedsakelig organisert i en egen enhet under avdeling for pengepolitikk, Norges Banks forskningsenhet (NBR). NBRs oppdrag er å støtte Norges Banks sentralbankaktiviteter med å oppnå sine hovedmålsettinger, det vil si å opprettholde prisstabilitet, fremme stabiliteten i det finansielle systemet og sikre et effektivt og sikkert betalingssystem. NBR inngår i Norges Bank s organisasjon, men har en uavhengig vitenskapelig posisjon. Avdelingsdirektør for pengepolitikk har organisatorisk lederansvar og myndighet over NBR. Vitenskapelig opererer NBR uavhengig under forskningsdirektørens ledelse og myndighet.

Aktiviteter

Ekspertisen i NBR skal gjenspeile behovet for å sikre et solid grunnlag for beslutningstaking innen områdene pengepolitikk, finansiell stabilitet og markeder. NBR gir støtte på flere måter. For det første ved å utføre forskning av høy kvalitet på områder som er viktige for banken, med sikte på publisering i anerkjente, fagfellevurderte tidsskrifter. For det andre gjennom forskningsbasert økonomisk analyse for å støtte Norges Banks mål om å gjennomføre politikkanalyser ved hjelp av metoder fra den økonomiske forskningsfronten. Forskere forventes å utvikle anbefalinger som er relevante og gjennomførbare. For det tredje ved å fungere som en kobling til det globale akademiske fellesskapet, og gi ansatte og beslutningstakere tilgang til anerkjente eksperter innen områder som er av interesse for banken. For det fjerde ved å tilby stabil tilgang til et internt forskningsmiljø med kompetanse innen teoretiske og empiriske metoder som er relevante for sentralbankvirksomheten.

Forskere i NBR bør i gjennomsnitt bruke 50 prosent av arbeidstiden sin på fri forskning og 50 prosent på temastyrt forskning. I temastyrt forskning er emnet eller spørsmålet som undersøkes blitt fastsatt eller eksplisitt godkjent av ledelsen, mens forskeren/forskerne har ansvar for metoden, analysen og konklusjonene som blir produsert. I fri forskning bestemmer forskerne selv emnet for forskningen. De samme akademiske prinsippene gjelder for all forskning i Norges Bank, enten den gjøres av ansatte i NBR eller andre enheter.

Forskningens uavhengighet

NBR er godkjent som en forskningsinstitusjon av Forskningsrådet. Norges Bank er opptatt av å bevare sine forskeres akademisk uavhengighet. Alle analyser publisert av forskere i Working Papers (arbeidsdokumenter) eller vitenskapelige tidsskrifter, eller oppsummert i andre publikasjoner, representerer utelukkende forskernes egne konklusjoner. Utover NBRs akademiske rutiner for å opprettholde akademiske standarder, er ledelsen av Norges Bank på ingen måte involvert i godkjenningen av forskningsresultater eller publiseringsprosessen for forskning.

Direkte og indirekte overordnede til forskningsdirektøren skal derfor avstå fra å gi instruksjoner om forskningsmetoder som brukes eller innholdet i rapportene som publiseres under ansvar av forskningsavdelingen, som arbeidsdokumenter eller fagfellevurderte artikler. Begrepet "rapporter" skal tolkes bredt. Dette betyr for eksempel at de kan diskutere og kommentere rapporter, men ikke pålegge endringer.

Beslutninger om publisering av Working Papers tas av redaktøren for Working Papers, under forskningsdirektørens myndighet og ansvar, basert utelukkende på akademiske standarder. Dette innebærer at forskning som publiseres i Norges Bank Working Papers og etterfølgende i vitenskapelige tidsskrifter ikke nødvendigvis reflekterer synspunktene til Norges Bank.

Forskere beholder alltid den endelige myndigheten og ansvaret for sitt arbeid, inkludert beslutninger om metodikk, analyse, konklusjoner og presentasjon, blant annet.

Forskere støtter også arbeidet til og samarbeider med ansatte utenfor NBR. Når slikt arbeid blir publisert i andre publikasjoner enn Working Papers, for eksempel blogger eller Staff Memos, følger godkjenningsprosessen publikasjonens egen redaksjonelle rutine og kan involvere ledergodkjenning.

Etikk, yrkesstandarder, interessekonflikter og åpenhet

Alle ansatte i Norges Bank må etterleve etiske prinsipper som inkluderer regler for å unngå og håndtere potensielle interessekonflikter. Disse prinsippene beskriver institusjonens retningslinjer og prosedyrer for å identifisere, løse, avsløre og/eller på annen måte håndtere reelle, potensielle eller oppfattede interessekonflikter som kan oppstå.

NB-forskere forventes å møte de høyeste standardene for forskningskvalitet og yrkesetikk som sikrer uavhengighet og integritet. De må følge Code of Professional Conduct og Ethical Principles for the European Economist fra European Economic Association, samt Code of Conduct fra European Finance Association.

NBR har en Conflict of Interest Disclosure Policy for eksterne samarbeidspartnere som ikke er ansatte eller ikke har formelle tilknytninger til institusjonen.

Finansiering av forskning

NBR-forskere aksepterer ingen form for ekstern forskningsfinansiering, men kan samarbeide med forskere som har mottatt tredjepartsfinansiering for sin forskning. Dette innebærer for eksempel at forskere kan delta i en søknad om stipend, uten selv å være en direkte mottaker. Forskere kan også akseptere tilbakebetaling av reisekostnader, under forutsetning av at de følger Norges Banks retningslinjer for reiser, når de blir invitert til å presentere sin forskning eller diskutere forskning på en konferanse, et universitet, et forskningsinstitutt eller en politikkinstitusjon.

I tilfeller av samarbeid med forskere fra andre institusjoner beholder NB-forskere alltid den endelige myndigheten og ansvaret for sitt arbeid, inkludert beslutninger om metodikk, analyse, konklusjoner og presentasjon, blant annet.

Som en del av sine faglige aktiviteter har forskere i NBR, under godkjennelse fra forskningsdirektøren og avdelingsdirektør for pengepolitikk, tillatelse til å inneha en deltidsstilling (opptil 20% av en fulltidsstilling) ved et universitet eller en forskningsinstitusjon for å undervise eller forske innen sitt spesialfelt. Forskere har også tillatelse til å være redaktør for et akademisk fagfellevurdert tidsskrift eller skrive refereerapporter innen sitt spesialfelt for vitenskaplige journaler og arbeidsdokumenter ved andre sentralbanker og politikkinstitusjoner.

Kommunikasjon

Forskere forventes å skrive, publisere og kommunisere om sin forskning og funn i samsvar med normale akademiske standarder, men skal normalt følge NBs regler om stille perioder i forkant av politikkbeslutninger.

 

Vedlegg

Opplysningsplikt for forskning i samarbeid med ansatte i Norges Bank

Enhver forskningsartikkel må etterleve følgende opplysningsplikter

Før arbeidet med et felles prosjekt starter, skal eksterne medforfattere informere NBR om kildene til økonomisk støtte de har mottatt de siste fem årene, annet enn fra sin akademiske institusjon eller offentlig finansierte forskningsfond.

Hver forfatter av en innsendt artikkel bør identifisere enhver interessent som han eller hun har mottatt betydelig økonomisk støtte fra, til sammen minst 1000 euro i løpet av de siste fem årene, i form av konsulenthonorarer, tilskudd og lignende. Opplysningsplikten inkluderer også motytelser, for eksempel gratis eller subsidiert tilgang til privateide data. Dersom den aktuelle støtten kommer med taushetsplikt, bør dette opplyses, sammen med så mye informasjon som taushetsplikten tillater. Hvis det ikke finnes slike kilder til økonomisk støtte, bør dette oppgis eksplisitt. En interessent er enhver person, gruppe eller organisasjon som har en økonomisk, ideologisk eller politisk interesse knyttet til artikkelen.

Hver forfatter bør oppgi alle betalte eller ubetalte styrende stillinger og verv, inkludert roller som direktør eller styremedlem i relevante ideelle organisasjoner eller profittskapende virksomhet. En relevant organisasjon er en hvis politikk, mål eller økonomiske interesser er knyttet til artikkelen. En styrende stilling eller verv gir myndighet til å ta beslutninger på vegne av eller delta i beslutningstaking i en relevant organisasjon.

Forfattere må opplyse om en annen part hadde rett til å gjennomgå den medforfattede forskningen før den ble publisert. Gjennomgang er en eksplisitt rett til å kommentere og foreslå endringer.

Unnlatelse av å oppgi relevant informasjon før samarbeidet starter eller når det blir kjent kan føre til at samarbeidet avsluttes uten rett til å opprettholde forfatterskapet til forskningen.

Opplysningsplikt kan være forfatter- og/eller artikkelspesifikk fordi et spesifikt forhold kan være relevant for en artikkel uten å være det for en annen. I tilfeller der det er usikkerhet om hvorvidt et bestemt forhold skal oppgis, bør et veiledende prinsipp være svaret på spørsmålet: «Kunne jeg, min egen institusjon eller Norges Bank bli satt i forlegenhet hvis jeg ikke hadde avslørt dette forholdet og det senere ble oppdaget av en journalist, kollega eller universitetsadministrator?» Hvis svaret på dette spørsmålet er "ja" eller "kanskje", bør det opplyses om forholdet.

Publisert 9. januar 2024 14:30
Publisert 9. januar 2024 14:30