Norges Bank

Om PhD-programmet

Programmet tar sikte på å hjelpe potensielle doktorgradskandidater i makroøkonomi, pengepolitikk og finansiell stabilitet inn på topprangerte læresteder i utlandet, og gi økonomisk støtte underveis i doktorgraden.

Delprogram 1 – Juniorforsker

I første del av programmet får kandidatene stilling som juniorforsker i Norges Bank. Stillingen besettes i 2 + 10 måneder før doktorgradsutdanningen påbegynnes, og er ment for å hjelpe studentene i å utarbeide og sende inn sine søknader. I tillegg vil studentene arbeide som juniorforskere på relevante prosjekter i Norges Bank.

Varighet av juniorforskerstilling er i første omgang 2 måneder. Ettersom relevante læresteder krever høy prestasjon på GRE (Graduate Record Examination), skal studenten i denne perioden primært fokusere på arbeid med GRE-testen.

Forlengelse av stillingen i ytterligere 10 måneder er betinget av tilstrekkelig høy prestasjon på den kvantitative delen av GRE som vil bli nærmere presisert i ansettelsesavtalen. Stillingens varighet er i alle tilfeller begrenset til 12 måneder per student.

Studenter som blir tatt opp til et PhD-program på et godkjent lærested kan søke om økonomisk stipend fra Norges Bank i tråd med de vilkår som er beskrevet nedenfor. Stilling som juniorforsker i Norges Bank vil ikke automatisk medføre at en får stipendet ettersom en må konkurrere med eventuelle andre søkere som ikke er, eller har vært, juniorforskere i regi av delprogram 1.

Delprogram 2 – Stipend

Norges Bank kan tildele økonomisk stipend på 160 000 kroner årlig per student. Stipend vil bli tildelt på årsbasis for ett studieår av gangen. Det økonomiske stipendet kan forlenges for et nytt studieår så lenge studenten forblir registrert i PhD-programmet med tilstrekkelig faglig fremgang, opp til totalt fem studieår.

Norges Bank kan gi opptil tre nye stipender pr. år. Stipendet vil bli redusert med samme beløp som økonomisk støtte fra andre norske organisasjoner.

Kvalifiserte kandidater kan søke på begge delprogrammene uavhengig av hverandre. Kandidatene vil bli vurdert for hvert delprogram separat. PhD-studenter kan søke stipend for hvert år av sine studier, men kan bare søke om stipend for de resterende årene av PhD-programmet deres. Imidlertid er det økonomiske stipendet for det siste året kun tilgjengelig for studenter som tidligere har mottatt stipend fra Norges Bank.

Forpliktelsene

For juniorforskere

Juniorforskere må inngå en standardavtale med Norges Bank om midlertidig ansettelse. Juniorforskere er forventet å utarbeide og sende inn søknader for kvalifiserte PhD-programmer, gi forskningsassistanse til Norges Banks forskere i henhold til retningslinjer gitt av forskningsdirektør, samt skrive en forskningsartikkel som kan publiseres i en av Norges Banks publikasjonsserier (f.eks. Working Paper eller Staff Memo).

For stipendmottakere

Mottakeren må inngå en avtale med Norges Bank, som fastsetter forpliktelser søkeren har til stipendprogrammet. Vertsinstitusjonen kan også så langt som nødvendig være en del av denne avtalen. Økonomisk støtte er betinget på god fremgang gjennom PhD-programmet dokumentert i årlige framdriftsrapporter.

Publisert 3. oktober 2018 14:46

Tildelte PhD- stipendier

2020
Christine Blandhol og Helene Olsen

2019
Johan Vorum Moen

2017
Eyo Ildahl Herstad

2015
Kaja Kierulf, Erling Skancke og Jonas Tungodden 

2014
Ella Getz Wold og Sigmund Ellingsrud

2013
Gro Mæle Liane, Mathis Mæhlum og Vegard Mokleiv Nygård

Publisert 3. oktober 2018 14:46