Norges Bank

Slik søker du støtte

Søknader om støtte behandles én gang i året. Frist for neste tildelingsrunde er 15. mai 2021. Søknader sendes elektronisk via Webcruiter, og søknaden må inneholde de etterspurte opplysninger.

Søknad om forskningsopphold i utlandet

Du må oppgi:

 • Sted for opphold med navn på institusjon/by/land
 • Godkjent opphold ved institusjonen (kan lastes opp i ettertid når slik dokumentasjon foreligger)
 • Formålet med oppholdet (kort)
 • Hvor mye det søkes om fra Norges Banks fond
 • Et overordnet budsjett og hvilke andre det søkes midler fra

Søknad om deltakelse på konferanse for å presentere egne forskningsarbeider

Fondet vil bare gi støtte dersom søkeren har fått akseptert et arbeid til presentasjon ved konferansen. Dersom bedømmelsen av innsendte arbeider ikke er avsluttet, kan støtte innvilges på betingelse av at arbeidet blir akseptert. Dersom det er flere forfattere til et arbeid, vil normalt bare den som skal presentere få innvilget støtte.

Du må oppgi:

 • Bekreftelse og tittel på arbeidet som skal presenteres og navn på eventuelle medforfattere
 • Sted for presentasjon
 • Hvor mye det søkes om fra Norges Banks fond
 • Et overordnet budsjett og hvilke andre det søkes midler fra

Søknad til gjesteforeleser i Norge

Du må oppgi:

 • Sted for arrangement
 • Type arrangement
 • Hvor mye det søkes om fra Norges Banks fond
 • Hvilke andre det søkes midler fra

I tillegg til en søknad som inneholder informasjonen beskrevet over, ønsker vi at du laster opp en kort CV. Tildeling gjøres basert på en overordnet skjønnsmessig vurdering.

Alle som mottar støtte skal avgi en kort rapport og dokumentere utgifter i henhold til mottatt beløp. Dette må sendes innen to måneder etter aktiviteten som støttes er avsluttet til forskningsfond@norges-bank.no. E-posten merkes «Rapport – 20XX». Der 20XX er året støtte ble innvilget.

Publisert 18. februar 2019 16:20

Kontakt

Knut Are Aastveit
Tlf 95 99 78 35
E-post: forskningsfond@norges-bank.no

Publisert 18. februar 2019 16:20