Norges Bank

Kunnskapsbanken

Hva er pengepolitikk?

Pengepolitikk handler blant annet om hvordan renten påvirker størrelser som inflasjon og økonomisk vekst.

Penger er grunnleggende i en økonomi. Vi betaler med dem, vi sparer med dem og de gir oss en felles målestokk på hva noe er verdt. For at penger skal fylle disse funksjonene, må vi kunne stole på at de har stabil verdi over tid.

Stortinget og regjeringen har gitt Norges Bank ansvaret for å opprettholde en stabil pengeverdi gjennom lav og stabil inflasjon. Alle tiltakene banken gjør for å bidra til dette er pengepolitikk.

Det viktigste målet er lav og stabil inflasjon

Ved lav og stabil inflasjon kan vi stole på at pengene våre kan byttes i en forutsigbar mengde varer og tjenester i fremtiden. Det gjør det lettere for oss å planlegge økonomien vår og ta fornuftige økonomiske valg.

Gjennom en egen bestemmelse om pengepolitikken har regjeringen definert lav og stabil inflasjon som en årlig vekst i konsumprisene nær 2 prosent over tid.

Fordi inflasjonen er det viktigste målet for pengepolitikken, sies det at pengepolitikken i Norge har et inflasjonsmål, og det pengepolitiske regimet kalles inflasjonsstyring. Slik er det også i land som blant annet Sverige, eurosonen, Storbritannia, USA og Canada.

Stabil økonomisk utvikling er et annet viktig mål

Samtidig skal pengepolitikken i Norge være fleksibel, slik at den også kan bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting samt motvirke oppbygging av finansielle ubalanser.

I praksis betyr det at Norges Bank kan tillate at inflasjonen avviker fra inflasjonsmålet i perioder, dersom disse andre viktige hensynene taler for det. 

Styringsrenten er det viktigste virkemiddelet

Det viktigste virkemiddelet i pengepolitikken er rentene på bankenes innskudd og lån i Norges Bank, og den mest sentrale av disse rentene kalles styringsrenten.

Nivået på styringsrenten bestemmes av komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet, og møtene der styringsrenten blir fastsatt kalles rentemøter. Komiteen har normalt åtte rentemøter per år.

Pengepolitisk rapport gir oversikt, innsikt og utsikt

Fire ganger i året utgir Norges Bank en pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. Rapporten beskriver situasjonen i norsk og internasjonal økonomi, og tegner et bilde av hvordan Norges Bank tror styringsrenten, inflasjonen og produksjon og sysselsetting vil utvikle seg i tiden fremover. Analysene i rapporten danner grunnlag for de pengepolitiske vurderingene og beslutningene om styringsrenten.

Norges Banks pengepolitiske strategi

Sist endret 6. januar 2020 08:00