Norges Bank

Kunnskapsbanken

Hva er motsyklisk kapitalbuffer?

Den motsykliske kapitalbufferen er en del av det samlede kapitalkravet som bankene må oppfylle for å bli mer solide. Den skal bidra til at bankene bygger kapital i gode tider.

I dårlige tider kan kravet til motsyklisk kapitalbuffer settes ned. Det kan motvirke at bankene forsterker en nedtur ved å stramme for mye inn på utlånene for å opprettholde kapitalkrav.

Norges Bank gir råd om å øke kravet til motsyklisk kapitalbuffer når finansielle ubalanser bygger seg opp eller har bygd seg opp. Finansielle ubalanser øker faren for en brå nedgang i etterspørselen og utlånstap i bankene. Ved et kraftig tilbakeslag i økonomien og klart redusert tilgang på kreditt bør bufferkravet settes ned.

Finansdepartementet fastsetter bufferkravet fire ganger i året. Norges Bank lager et beslutningsgrunnlag og gir departementet råd om nivået. Rådet sendes Finansdepartementet i forbindelse med publisering av Pengepolitisk rapport.

Bufferkravet skal som hovedregel være mellom 0 og 2,5 prosent av bankenes risikovektede eiendeler, men kan i særlige tilfeller settes høyere.

Publisert 10. april 2019 18:51
Publisert 10. april 2019 18:51