Norges Bank

Staff Memo

En forbedret sammensatt systemisk stressindikator (CISS) for Norge

Forfatter:
Marius Hagen og Per Marius Pettersen
Serie:
Staff Memo
Nummer:
3/2019

Norges Banks råd om motsyklisk kapitalbuffer baseres på et bredt sett av kvalitativ og kvantitativ informasjon. Det europeiske systemrisikorådet trekker frem at utviklingen i en generell indikator for systemisk stress i det finansielle systemet bør være en del av dette beslutningsgrunnlaget. Den sammensatte systemiske stressindikatoren (CISS) gir et samlet mål på stressnivået i det finansielle systemet og har vist seg som en god indikator for å varsle systemiske bankkriser i samtid eller i nær fremtid. Den kan derfor være en nyttig indikator å inkludere i beslutningsgrunnlaget for motsyklisk kapitalbuffer. CISS for Norge har vært på særlig høye nivåer under internasjonale kriser.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 21. mars 2019 10:00
Publisert 21. mars 2019 10:00