Norges Bank

Rundskriv 5/2023

Priser og gebyrer i Norges Banks oppgjørssystem for 2024

Banker og andre foretak i finansiell sektor betaler for kontohold og deltakelse i betalingsoppgjørene i Norges Banks oppgjørssystem (NBO) i henhold til Vilkår for kontohold i Norges Bank. Prisene skal dekke to tredeler av kostnadene for innføring, utvikling og drift av oppgjørssystemet.

Prisene i NBO økes med om lag 20 prosent fra 2023 til 2024. Økningen skyldes i hovedsak generell pris- og lønnsvekst og en ytterlige styrking av IT-sikkerheten i oppgjørssystemet. I tillegg medfører sammenslåinger av banker og færre deltakere i pengedelen av verdipapiroppgjør at de samlede kostnadene må fordeles på færre kontohavere.

Det gjøres ikke endringer i gebyrene for overtredelse av vilkårene fra 2023 til 2024. Det tas imidlertid forbehold om at Norges Bank kan gjøre endringer i gebyrene i løpet av året.

De faste månedsprisene forfaller til betaling hver måned og vil bli belastet konto i Norges Bank automatisk den andre oppgjørsdagen måneden etter. Andre priser og gebyrer vil bli fakturert eller belastet særskilt.

Priser i Norges Banks oppgjørssystem for 2024

KONTOHOLD/OPPGJØR

PRIS

Faste priser

Pris per måned

Banker i gruppe A1*

620 000

Banker i gruppe A2*

230 000

Banker i gruppe B**

27 500

Sentrale motparter, sentralbanker og CLS Bank

27 500

Tillegg for direkte deltakelse i pengedelen av verdipapiroppgjør

172 500

 

Pris per år

Avtale om beredskapskonto***

10 000

Tilknytningspriser

Engangspris

Banker

50 000

* Gruppe A

Banker med ordinær konto som brukes aktivt til én eller flere av følgende oppgjørsfunksjoner: Direkte deltakelse i oppgjør av avregninger fra Norwegian Interbank Clearing System (NICS), direkte deltakelse i det internasjonale valutaoppgjørssystemet Continuous Linked Settlement (CLS) eller avtale om å bruke Scandinavian Cash Pool (SCP). Banker i gruppe A deles i følgende to undergrupper: Banker som er direkte oppgjørsdeltaker i CLS og/eller har avtale om å bruke SCP (undergruppe A1) og andre banker i gruppe A (undergruppe A2).

** Gruppe B

Andre banker med ordinær konto i NBO enn banker i gruppe A.

*** Beredskapskonto

Banker som ikke har ordinær konto i Norges Bank, kan søke om beredskapskonto. Beredskapskontoen kan ikke brukes til oppgjør av betalingsoppdrag før den er aktivert av Norges Bank.

Gebyrer i 2024 ved overtredelse mv. av vilkårene for kontohold i Norges Bank

Overtredelse

GEBYR

Manglende tilbakebetaling av lån innenfor SCP-ordningen innen fristen som er fastsatt i driftsmønsteret for NBO

kr 25 000
per gang

Manglende tilbakeføring av pantsatt innskudd i Norges Bank innenfor SCP-ordningen innen fristen som er fastsatt i driftsmønsteret for NBO

kr 50 000
per gang

Belåning av verdipapir som ikke gir låneverdi i Norges Bank ved forfall eller uttrekk

kr 10 000
per gang

Lån utover låneadgangen ved slutten av oppgjørsdagen

D-lånsrenten pluss
10 prosentpoeng

Feilsending av betalingsoppdrag til Norges Bank

kr 1 000
per betalingsoppdrag

Antall brukere av NBO Online utover fastsatt kvote****

kr 2 000
per ekstra bruker per måned

Deaktivering av bruker av NBO Online som ikke har vært pålogget de siste seks månedene

kr 6 000
per bruker

**** Brukerkvote for NBO Online for hver bankgruppe

  • Banker i gruppe A1: Inntil 25 brukere
  • Banker i gruppe A2: Inntil 15 brukere
  • Banker i gruppe B: Inntil 6 brukere
Publisert 27. oktober 2023 10:00
Sist endret 15. april 2024 07:00