Norges Bank

Rundskriv 2/2023

Endringer i vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank, og endringer i Regelverk for innlevering av fargede sedler

Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank endres med virkning fra og med 1. mai 2023.

Følgende endringer gjøres:

  • Ekspedisjonsavgiften på innskudd og uttak av resirkulerbare sedler og mynter fjernes.
  • Ordlyden i vilkårene endres fra avgift til gebyr, slik at begrepsbruken i vilkårene blir mer i tråd med anbefalinger om begrepsbruk i Statens rundskriv R-112/15: «Bestemmelser om statlig gebyr- og avgiftsfinansiering».
  • Muligheten til i perioder å kunne levere inn god mynt i pose i Norges Bank, som ble innført høsten 2022, presiseres i vilkårene. Samtidig gjøres gebyret ved feil antall og/ eller blanding av valører ved innlevert pose med skadde mynter gjeldende også for innlevert pose med gode mynter.
  • Ordningen med rentekorreksjon (tilbakevalutering) fjernes. Ordningen fjernes fordi den i dag er lite relevant. Det er sjelden slike transaksjoner forekommer, og beløpene er svært lave på årsbasis. De få korrigeringene som gjøres, kan gå både i Norges Bank og bankenes favør.
  • Det presiseres i vilkårene at ved avdekking av vesentlig feil i sortering av kvalitet på mynt må innleverende part hente mynten og sortere på nytt. Dette er i tråd med dagens praksis, men er ikke presisert i vilkårene.
  • Omtale av rutiner ved ekstraordinære situasjoner samles i et eget avsnitt 4.5, «Ekstraordinære situasjoner».
  • I tillegg gjøres det enkelte språk- og redigeringsmessige endringer av ikke substansiell art.

Samtidig gjør vi følgende endringer i Regelverk for innlevering av fargede sedler og sedler og mynter som kan stamme fra straffbare handlinger:

  • Gebyrene på innskudd av sedler som er farget ved uhell fjernes.
  • Samtidig innfører vi gebyr per sak for avvik ved slike innskudd, hvor rapportert antall fargede sedler innlevert ikke stemmer overens med faktisk antall innlevert. Dette er på lik linje med gebyr for avvik ved øvrige innleveringer av sedler.

Se gjeldende vilkår og retningslinjer for sedler og mynter i Norge

Publisert 31. mars 2023 16:00