Norges Bank

Rundskriv 8/2019

Driftsmønsteret for Norges Banks oppgjørssystem (NBO) fra 16. januar 2020

I januar 2020 vil banknæringen etter gjeldende plan innføre en ny løsning for straksbetalinger (Straks 2.0/NICS Real). I en pilotperiode vil noen banker ta i bruk løsningen etter avtale med Bits AS. Etter planen vil løsningen gjøres tilgjengelig for alle banker som deltar i NICS i løpet av første halvår 2020.  

I NICS Real vil fem daglige avregninger av straksbetalinger starte på faste tidspunkter i henhold til driftsmønsteret for NICS. De avregnede betalingsposisjonene vil bli gjort opp i Norges Banks oppgjørssystem (NBO) som et interbankoppgjør.

I Norges Bank vil avregningene fra NICS Real bli gjort opp på en egen underkonto (Straks LOM-konto) for hver bank som benytter Norges Bank som oppgjørsbank. Oppgjørstidspunktene er tatt inn i driftsmønsteret for NBO som et tillegg til hver av de fem daglige oppgjørene av NICS Netto.

Innskuddet hver bank har på Straks LOM-konto i NBO vil være tilgjengelig som sikkerhet for betalinger i NICS Real hele døgnet, alle kalenderdager. Dette gjelder også i perioden fra Straks LOM-kontoen stenges en oppgjørsdag til den åpnes neste oppgjørsdag.

Innskuddet på Straks LOM-kontoen kan endres av banken hele døgnet, alle kalenderdager, med følgende forbehold og unntak:

  • Alle endringer av innskudd på Straks LOM-konto må bekreftes av NICS Real. Det vises til Bits AS for informasjon om reglene i NICS Real.
  • Innskudd på Straks LOM-konto kan ikke endres i perioden fra Straks LOM-kontoen stenges en oppgjørsdag til den åpnes neste oppgjørsdag, normalt ca. femten minutter.
  • Innskudd på Straks LOM-konto kan ikke endres i tidsrommet fra ca. kl. 02.30 til ca. kl. 03.25.
  • Innskudd på Straks LOM-konto kan ikke endres når NBO er stengt for oppgraderinger, systemvedlikehold mv. Norges Bank vil informere bankene om dette på forhånd.

Det er ellers ingen vesentlige endringer i driftsmønsteret.

Endringene i driftsmønsteret for NBO er fastsatt i henhold til vilkårene for kontohold i Norges Bank, punkt 1.

Dette rundskrivet erstatter rundskriv 1/2019.

Driftsmønsteret for Norges Banks oppgjørssystem (NBO) fra 16. januar 2020

Tidspunkt

Hendelse

Merknad

05:30

NBO åpnes for oppgjør på hovedkonto.

 

05:31

NBO LOM-konto åpnes for oppgjør

 

05:32

VPO LOM-konto åpnes for oppgjør

 

05:33

CLS LOM-konto åpnes for oppgjør

 

Ca. 05:35 og ca. 06:05

Mottak og oppgjør av morgenavregningen fra NICS Netto og NICS Real

 

05:59

Frist for avsetning av likviditet til VPO 1

 

06:00

Innskudd på VPO LOM-konto låses

 

Ca. 06:05

VPO 1 gjøres opp og VPO LOM-konto åpnes

 

Ca. 06:40

Mottak og oppgjør av derivatavregningen fra SIX x-clear

 

06:55

Tidligste tidspunkt for fast overføring av innestående på VPO LOM-konto til annen konto (1)

Bank kan overføre innestående når VPO 1 er gjort opp

07:00

NBO er bemannet

Vakttelefon nr. +47 22 31 60 78

07:10

Ved manglende dekning for NICS Netto (morgenavregningen) vil Norges Bank varsle NICS Drift om hvilken bank som mangler dekning (2)

 

08:00

Frist for inndekning til oppgjør av NICS Netto (morgenavregningen)

Hvis én eller flere banker fremdeles ikke har dekning, vil avregningen avvises

Ca. 09:35 og ca. 9:40

Mottak og oppgjør av mellomavregning 1 fra NICS Netto og NICS Real

 

09:45

Frist for oppgjør av VPO 1. VPO LOM-konto åpnes

Gjelder hvis oppgjøret er forsinket på grunn av driftsproblemer i VPS

09:55

Ved manglende dekning for NICS Netto (mellomavregning 1) vil Norges Bank varsle NICS Drift om hvilken bank som mangler dekning (2)

 

10:30

Frist for inndekning til oppgjør av NICS Netto (mellomavregning 1)

Hvis én eller flere banker fremdeles ikke har dekning, vil avregningen avvises

Ca. 11:35 og ca. 11:40

Mottak og oppgjør av mellomavregning 2 fra NICS Netto og NICS Real

 

11:55

Ved manglende dekning for NICS Netto (mellomavregning 2) vil Norges Bank varsle NICS Drift om hvilken bank som mangler dekning (2)

 

11:59

Frist for avsetning av likviditet til VPO 2

 

12:00

Innskudd på VPO LOM-konto låses

 

Ca. 12:05

VPO 2 gjøres opp og VPO LOM-konto åpnes

 

Ca. 12:10

Mottak og oppgjør av låneordningen for verdipapirer fra SIX x-clear

 

12:30

Tidligste tidspunkt for fast overføring av innestående på VPO LOM-konto til annen konto (1)

Bank kan overføre innestående når VPO 2 er gjort opp

12:30

Frist for inndekning av til oppgjør av NICS Netto (mellomavregning 2)

Hvis én eller flere banker fremdeles ikke har dekning, vil avregningen avvises

13:00

Frist for oppgjør av VPO 2. VPO LOM-konto åpnes

Gjelder hvis oppgjøret er forsinket på grunn av driftsproblemer i VPS

Ca. 13:35 og ca. 13:40

Mottak og oppgjør av mellomavregning 3 fra NICS Netto og NICS Real

 

13:55

Ved manglende dekning for NICS Netto (mellomavregning 3) vil Norges Bank varsle NICS Drift om hvilken bank som mangler dekning (2)

 

14:29

Frist for avsetning av likviditet til VPO 3

 

14:30

Innskudd på VPO LOM-konto låses

 

14:30

Frist for inndekning til oppgjør av NICS Netto (mellomavregning 3)

Hvis én eller flere banker fremdeles ikke har dekning, vil avregningen avvises

Ca. 14:35

VPO 3 gjøres opp og VPO LOM-konto åpnes

 

15:00

Tidligste tidspunkt for fast overføring av innestående på VPO LOM-konto til annen konto (1)

Bank kan overføre innestående når VPO 3 er gjort opp

15:00

Frist for tilbakebetaling av lån og tilbakeføring av innskudd knyttet til Scandinavian Cash Pool (SCP)

Overskridelse av fristen medfører gebyr i henhold til eget rundskriv om priser og gebyrer i NBO

15:00

Ved eventuelle betalingsoppdrag med manglende dekning på CLS LOM-konto, vil disse kanselleres. Eventuell saldo på CLS LOM-konto overføres til hovedkonto

 

15:30

Bilaterale limiter oppheves

 

Ca. 15:35 og ca. 15:40

Mottak og oppgjør av sluttavregningen fra NICS Netto og NICS Real

 

16:00

Frist for inndekning til oppgjør av NICS Netto (sluttavregningen)

Hvis én eller flere banker fremdeles ikke har dekning, vil avregningen avvises og NICS Drift bli varslet om hvilke banker som mangler dekning

16:30

Straks LOM-konto stenges for endring av innskudd som sikkerhet for straksbetalinger i NICS Real

 

16:35

NBO stenges. Eventuelle betalingsoppdrag i kø med manglende dekning blir kansellert.
Innskudd på NBO LOM-konto og VPO LOM-konto overføres til hovedkonto

 

Ca. 16:45

NBO åpnes med ny oppgjørsdag og Straks LOM-konto åpnes for endring av innskudd som sikkerhet for straksbetalinger i NICS Real

 

Norges Bank kan fravike det ordinære driftsmønsteret i særlige tilfeller, herunder i avvikssituasjoner og i perioder av året. Eventuelle planlagte avvik i driftsmønsteret vil kunngjøres særskilt.

Fotnoter

  1. Dersom VPO-avregningene er forsinket fra VPS, vil Norges Bank låse likviditeten på VPO LOM-konto kl. 06:54 for VPO 1, kl. 12:29 for VPO 2 og kl. 14:59 for VPO 3. Dette gjøres for å unngå at innestående på VPO LOM-konto overføres til annen konto før VPO er gjort opp i NBO. Innestående på VPO LOM-konto vil dermed være tilgjengelig frem til fristene for oppgjør av VPO 1 kl. 09:45 og VPO 2 kl. 13:00. Det er ikke fastsatt en frist for oppgjør av VPO 3.

  2. Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS), fastsatt av Bits AS.
Publisert 16. desember 2019 13:00
Publisert 16. desember 2019 13:00