Norges Bank

Forsidebilde av publikasjonen Utsikter til svak vekst

Utsikter til svak vekst

Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk tror aktiviteten samlet vil øke i tredje kvartal. Frem mot vinteren venter bedriftene at veksten vil avta. ­Redusert byggeaktivitet og svakere etterspørsel fra husholdningene demper veksten, mens investeringer knyttet til energiproduksjon og tjenester rettet mot næringslivet fortsetter å øke. Flere peker dessuten på at svekkelsen av kronekursen gjennom det siste året har bidratt til bedre konkurransekraft for norske bedrifter. Antall bedrifter som begrenses av kapasitetsproblemer fortsetter å falle, mens tilgangen på arbeidskraft er lite endret siden forrige runde. ­Bedriftene venter en årslønnsvekst på 5,4 prosent i år og 4,6 prosent neste år. Samtidig melder bedriftene om redusert lønnsomhet i tredje kvartal sammenlignet med samme tid i fjor.

Stor variasjon mellom næringene

I denne runden melder bedriftene om noe høyere aktivitet i tredje kvartal (se figur 1), i tråd med forventningene i mai. Som i de foregående rundene skyldes veksten en kraftig oppgang hos oljeleverandørene, og god vekst i tjenesteyting (se figur 2). Samtidig tiltar fallet i bygg og anlegg, og salgsvolumet reduseres i varehandelen. Bedriftene tror veksten samlet sett vil avta i fjerde kvartal. Det er oljeleverandørene som ser for seg den sterkeste veksten, men også tjenesteyterne venter at aktiviteten vil fortsette å øke. Både industribedriftene, bygg- og anleggsbedriftene og varehandels­bedriftene venter at aktiviteten vil falle i fjerde kvartal.

Figur 1 Samlet produksjonsvekst

Forventet vekst inneværende kvartal og neste kvartal. Sesongjustert. Prosent

Linjediagram

Figur 2 Produksjonsvekst. Alle næringer

Forventet vekst inneværende kvartal og neste kvartal. Sesongjustert. Prosent

Stolpe- og punktdiagram

Byggeaktiviteten fortsetter å falle

I bygg- og anleggsnæringen tiltar fallet gjennom andre halvår. Det er ­byggingen av boliger som faller mest, men det er også nedgang i opp­føring av forretningsbygg. Innenfor rehabilitering, ombygging og tilbygg (ROT) peker flere på redusert etterspørsel fra husholdningene. Bedriftene melder om god vekst knyttet til infrastruktur og transport, men høye ­byggekostnader fører til at det tar lengre tid før flere av de offentlige ­prosjektene kommer i gang. Svekkelsen av kronekursen har bedret ­konkuranseevnen og bidratt til at flere av prosjektene tildeles norske entreprenører. Enkelte bedrifter tror at reparasjoner etter ødeleggelsene fra uværet «Hans» vil bidra til å dempe fallet i bygg- anleggsnæringen i de delene av landet som ble rammet.

Økende etterspørsel fra energisektoren

Industribedriftene samlet venter små endringer i aktiviteten fra andre til tredje kvartal. Forventningene til veksten i tredje kvartal er nedjustert fra forrige runde, og bedriftene tror aktiviteten vil avta noe i fjerde kvartal. Utsiktene dempes særlig av lavere etterspørsel etter byggevarer og varige konsumgoder. Samtidig opplever de som leverer til energisektoren fortsatt god etterspørsel. Svakere kronekurs styrker konkurranseevnen for norsk industri. Krigen i Ukraina bidrar til økende oppdragsmengde for bedriftene som produserer forsvarsmateriell. Produksjonen i fiske­oppdrettsnæringen er litt høyere enn normalt i flere deler av landet som følge av gunstig temperatur i sjøen.

Aktivitetsveksten hos oljeleverandørene tiltar. Energiprisene er høye og det er stor investeringsvilje innen olje- og gassutvinning. Store deler av veksten i hjemmemarkedet kan knyttes til oljeskattepakken. Bedriftene tror aktiviteten vil øke videre i fjerde kvartal, men oppgangen dempes noe av svakere utvikling innen rigg og boreaktivitet på norsk sokkel.

Kostnadsbevisste husholdninger

Husholdningenes etterspørsel etter tjenester fortsetter å øke, men bedriftene tror veksten vil avta fremover. Svekkelsen av kronekursen har bidratt til at flere har feriert i Norge i sommer. Samtidig peker enkelte bedrifter på at husholdningene i større grad velger rimeligere alternativer for overnattingene og kutter ut tjenester som ikke er nødvendige. Varehandelsbedriftene har på sin side meldt om redusert salgsvolum siden starten av 2022, og også denne runden venter de nedgang i volumet. Mange bedrifter sitter med store varelagre etter pandemien og har økt kampanjeaktiviteten for å redusere disse. Kundene har over en periode vridd seg mot rimeligere alternativer i flere deler av varehandelen. I tredje kvartal har nedgangen også blitt forsterket av at uværet «Hans» i noen deler av landet har bidratt til flomstengte butikker og ødelagte varelagre. Bedriftene tror strammere økonomi for husholdningene vil føre til at volumet vil falle videre i neste kvartal.

Bedriftene kjøper mer tjenester

Aktiviteten hos de næringsrettede tjenesteyterne øker fra forrige kvartal. Bedriftene melder om kraftig vekst i salget av tjenester til energisektoren. Økt satsing på bærekraft og energiomstilling bidrar også til høyere etterspørsel etter konsulenttjenester. Det er i tillegg god vekst innen juridisk og strategisk rådgivning og informasjonsteknologi. I næringslivet brukes det mer penger på aktiviteter for de ansatte, og hoteller og restauranter melder om flere gjester. Innføringen av nye regler for bruk av innleid arbeidskraft fra 1. juli har ført til at noen bemanningsbyråer har fått vesentlig mindre å gjøre. Arkitekter og andre som jobber mot bygge­prosjekter har også redusert aktivitet i inneværende kvartal. Fremover venter tjenesteyterne samlet sett at veksten vil fortsette.

Fall i investeringene fremover

Samlet tror bedriftene at investeringsvolumet vil bli lite endret fra i fjor til i år. De venter samtidig at investeringene vil falle til neste år. Forventingene er svakere enn i forrige runde, og skyldes i første rekke at tjenesteyterne nå planlegger å investere mindre neste år, mens de så for seg svak vekst i forrige runde. Høy prisvekst gjør investeringene mer kostbare, og flere peker på økte renter og usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen fremover. Det er særlig investeringene i næringseiendom som utsettes, mens investeringer i digitalisering fortsetter å tilta. Industrien er den eneste næringen som planlegger å investere mer til neste år. I industrien foregår det store investeringer knyttet til både energiomstilling og ­reduksjon av klimaavtrykk, og disse investeringene ser ut til å bli mindre påvirket av økte priser og høyere renter.

Sysselsettingen øker

Bedriftene tror sysselsettingen samlet sett vil øke gjennom andre halvår. Sysselsettingen løftes av kraftig oppbemanning blant oljeleverandørene og økt sysselsetting hos tjenesteyterne. I bygg og anlegg og varehandelen fører redusert oppdragsmengde til lavere sysselsettingsbehov fremover. Bedriftene planlegger imidlertid mindre fall i sysselsettingen enn nedgangen i produksjonen skulle tilsi. Flere frykter at store reduksjoner i sysselsettingen vil føre til at de ikke får tak i nok kvalifisert arbeidskraft når behovet i fremtiden øker igjen. Av den grunn velger de å ha mer ledig kapasitet og lavere marginer for en periode. Samlet faller andelen bedrifter med full kapasitetsutnytting, og det er bygg- og anleggsnæringen som bidrar mest til reduksjonen (se figur 3 og figur 4). Også blant industribedriftene og varehandelsbedriftene er det færre bedrifter som har kapasitetsproblemer. Hos oljeleverandørene er andelen om lag uendret, mens den har økt litt hos tjenesteyterne. Fortsatt er indikatoren for kapasitetsutnytting samlet sett over sitt historiske gjennomsnitt. Tilgangen på arbeidskraft er i sum lite endret siden forrige runde, men det er litt variasjoner mellom næringene. Blant bygg- og anleggsbedriftene er det langt færre som begrenses av tilgangen på arbeidskraft og andelen har også falt litt i varehandelen. I de øvrige næringene er det noen flere enn i forrige runde som har rekrutterings­problemer. Det er flest bedrifter som mangler ingeniører og it-ansatte, i tillegg er det flere som mangler yrkesgrupper som kokker, sjåfører, ­mekanikere og elektrikere. Enkelte opplever at den svake kronekursen gjør det vanskeligere å få tak i utenlandsk arbeidskraft.

Figur 3 Kapasitetsutnytting1 og knapphet på arbeidskraft2

Andeler i prosent

Linjediagram

Figur 4 Kapasitetsutnytting3

Andeler i prosent

Stolpediagram

1 Andel av kontaktene som vil ha noen eller betydelige problemer med å øke produksjonen/salget uten å sette inn flere ressurser, som for eksempel arbeidskraft eller maskiner.

2 Andel av kontaktene som svarer at knapphet på arbeidskraft begrenser produksjonen/salget. Spørsmålet om arbeidskraft er bare stilt til de bedriftene som har oppgitt å ha full kapasitetsutnytting, men serien viser andelen av alle som er med i intervjurunden

3 Andel av kontaktene som vil ha noen eller betydelige problemer med å øke produksjonen/salget uten å sette inn flere ressurser, som for eksempel arbeidskraft eller maskiner.

Høy lønnsvekst

Kontaktene venter at årslønnsveksten i år blir på 5,4 prosent (se figur 5). Det er uendret fra anslaget i forrige runde. Som sist viser flertallet av bedriftene til det sentrale lønnsoppgjøret i vår. Mange må gi litt ekstra som følge av at prisveksten har tiltatt i etterkant av det sentrale opp­gjøret. Dessuten peker en del på at arbeidsmarkedet fortsatt er stramt for flere yrkesgrupper. Bedriftene har oppjustert anslaget for lønnsveksten neste år til 4,6 prosent. Oljeleverandørene har det høyeste anslaget på 5,1 prosent, mens bygg og anlegg og varehandelen har det laveste på 4,4 prosent. Det er den høye prisveksten som forklarer opp­justeringen. På den annen side er det enkelte som tror svakere konjunkturer og svekket lønnsomhet vil dempe lønnsveksten.

Figur 5 Årslønnsvekst

Forventet årslønnsvekst. Prosent

Stolpediagram

Redusert lønnsomhet

Lønnsomheten hos bedriftene er litt svakere enn for ett år siden (se figur 6). Svekkelsen blir særlig knyttet til oppgangen i kostnadene. Mange peker på økte innkjøpspriser og høyere lønnskostnader. På den annen side er det flere som viser til lavere strømutgifter. Som i de foregående rundene er det bedriftene innen bygg og anlegg og varehandel som melder om det største fallet i lønnsomheten. I disse næringene svekkes lønnsomheten av lavere aktivitetsnivå enn i fjor. I industrien melder bedriftene samlet om noe svakere lønnsomhet, men det er stor variasjon blant bedriftene. Svakere kronekurs styrker marginene i eksportindustrien, men flere peker også på lavere utsalgspriser i lokal valuta. Samtidig dempes lønnsomheten av volumfall i store deler av byggevareindustrien. Hos oljeleverandørene har marginene fortsatt å øke, mens de er lite endret blant tjenesteyterne.

Den økonomiske situasjonen er best i Sørvest

Fra og med første runde i 2023 blir bedriftene spurt om hvordan de på en skala fra -3 til +3 vil tallfeste den økonomiske situasjonen i sin bedrift sett i lys av forhold som etterspørsel, lønnsomhet og utsikter. Tallet null indi­kerer en normalsituasjon. Den regionale indikatoren er gjennomsnittet av svarene i den enkelte region. Som i de foregående rundene er det relativt små forskjeller mellom regionene. Det er fortsatt bedriftene i region Sørvest som er mest positive med en gjennomsnittscore på 0,9. Det er en økning fra 0,6 i forrige runde. Også i Nord og Sør er bedriftene mer positive enn i resten av landet. Der er gjennomsnittscoren henholdsvis 0,6 og 0,4. Som i de to foregående rundene, er det bedriftene i region Innland og region Øst som er mest pessimistiske med en score på -0,4 og -0,2.

Denne ­hovedrunden

Forrige ­hovedrunde

Produksjonsvekst

Inneværende kvartal

Samlet

0,3

0,2

Industri

0,0

0,2

Oljeleverandører

2,7

2,2

Bygg og anlegg

-1,3

-0,9

Varehandel

-0,6

-0,7

Tjenesteyting næringsliv

0,6

0,3

Tjenesteyting husholdninger

0,7

0,6

Neste kvartal

Samlet

0,1

0,3

Industri

-0,2

0,5

Oljeleverandører

2,1

2,7

Bygg og anlegg

-1,5

-1,2

Varehandel

-0,7

-0,8

Tjenesteyting næringsliv

0,6

0,6

Tjenesteyting husholdninger

0,2

0,8

Investeringsplaner

Investeringsvekst inneværende år

-0,3

0,6

Investeringsvekst neste år

-2,8

1,2

Arbeidsmarked og produksjonsgap

Sysselsettingsvekst inneværende kvartal

0,2

0,2

Sysselsettingsvekst neste kvartal

0,2

0,3

Full kapasitetsutnyttelse

37

39

Knapphet på arbeidskraft

27

27

Kostnader og priser

Anslag årslønnsvekst 2023

5,4

5,4

Anslag årslønnsvekst 2024

4,6

4,4

Regionale indikatorer

Nord: +0,1
Midt: -0,1
Innland: -0,5
Øst: -0,2
Sør: +0,3
Sørvest: +0,6
Nordvest: +0,4

Regionalt nettverk – Bedrifter og virksomheter som har blitt intervjuet det siste året

07 SØR
1881 GROUP
3B-FIBREGLASS
3T PRODUKTER
4SERVICE EIR RENHOLD
7. HIMMEL
A. MARKUSSEN
A-2
AB ØKONOMI
ABG SUNDAL COLLIER
ACCENTURE
ACCOUNTOR
ACEL
ACNE
ACTIVEPEOPLE
ADDSECURE
ADECCO
ADECCO, INNLANDET
ADECCO, STAVANGER
ADECCO, TROMSØ
ADV. WIERSHOLM
ADVISO ADVOKATFIRMA
ADVOKATFIRMAET BAHR
ADVOKATFIRMAET SCHJØDT
ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN
ADVOKATFIRMAET ØVERBØ GJØRTZ
AERO
AF
AFTENPOSTEN
AGDERBYGG
AGNITIO
AGRA
AHLSELL
AIBEL, ASKER
AIBEL, HARSTAD
AIBEL, SANDNES
AIDER, STAVANGER
AIR PRODUCTS
AIRLIFT
AKER SOLUTIONS
AKER SOLUTIONS, STORD
AKER SOLUTIONS, EGERSUND
AKER SOLUTIONS, MMO
AKOFS OPERATIONS
AKSEL ENDRESEN TRANSPORT
AKSELL
AKTIESELSKAPET VINMONOPOLET
AKTIV BEMANNING
AKTIV BYGG
AKTIV EIENDOMSMEGLING
AKTIV365
AKVA GROUP
AKVARIET I BERGEN
ALBJERK
ALCOA
ALCOA, LISTA
ALENTO
ALFA NORDIC SERVICES
ALLER MEDIA
ALLIANCE HEALTHCARE APOTEKDRIFT
ALLOC
ALPINCO
ALTA KOMMUNE
ALTA MØBLER
ALTERA INFRASTRUCTURE
ALTI FORVALTNING
ALTIBOX
ALUDYNE
ALVDAL SKURLAG
ALVDAL-TYNSET SPORT
AMFI MOA
AMINA CHARGING
ANDERS O GREVSTAD
ANDERSEN MEKANISKE VERKSTED
ANDERSEN OG AKSNES RØRLEGGERBEDRIFT
ANGVIK EIENDOM
ANGVIK GRYTNES ENTREPRENØR
ANKO
ANLEGG ØST ENTREPRENØR
ANORA GROUP
ANTENOR OTG
APOLLO REISER
APOTEK 1
APPEX
APPLICA
APROPOS INTERNETT
APTUM
AQUARAMA BAD
AQUASHIP
ARCTIC ENERGY PARTNERS
ARE TREINDUSTRIER, KAUPANGER
ARENA TRENINGSSENTER
ARENDAL BRYGGERI
ARKI ARKITEKTAR
ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA
ARRIBATEC
ARTEC AQUA
ARTESIA SPA
ASAP PERSONAL
ASCO, SANDNESSJØEN
ASK MEDIA
ASKER KOMMUNE
ASKO
ASPLAN VIAK
AT PLAN & ARKITEKTUR
ATEA
ATELIER EKREN
ATLANTERHAVSPARKEN
AUKSJONEN.NO
AURORA GROUP
AURSTAD
AUSTAD MASKINSTASJON
AUTOPLAN
AVANTOR
AVERY DENNISON NTP
AVINOR
AVINOR, BERGEN LUFTHAVN
AVO CONSULTING
AXTECH
BACKE
BACKE, OPPLAND
BACKE, SANDEFJORD
BACKE, TRONDHEIM
BAGGERØD
BAKEHUSET NORD-NORGE
BAKKEN ØVRE GÅRDSMAT
BALLANGEN SJØFARM
BAMEK
BARDU KOMMUNE
BARENTS BYGGCONSULT
BARNAS HUS
BARTEC
BASTØ FOSEN
BATE BOLIGBYGGELAG
BATTERI ELEKTRO
BAUER MEDIA
BAVARIA, NORDVEST
BCD TRAVEL
BECKMANN
BEERENBERG CORP.
BEGNA BRUK
BEITOSTØLEN RESORT
BEKK CONSULTING
BELSVIK
BENESTAD SOLUTIONS
BENTRO BIL
BERGE & CO
BERGEN ENGINES
BERGEN FIBER
BERGEN KINO
BERGEN PERSONAL
BERGENE HOLM
BERGET
BERG-HANSEN REISEBUREAU
BERG-HANSEN REISEBUREAU, VESTFOLD
BERRY PACKAGING
BERTEL O. STEEN
BERTEL O. STEEN, ROGALAND
BEST GLOBAL LOGISTICS
BETONMAST, INNLANDET
BEYONDER
B-G ENTREPRENØR
BIL I NORD
BILFINGER ENGINEERING & MAINT, HØYANGER
BILFINGER ENGINEERING & MAINT, KARMØY
BILFINGER ENGINEERING & MAINT, ÅRDAL
BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES
BILIA
BILTEMA
BIOMAR
BIOSIRK
BITASTAD
BJERKE SPEKEMAT OG DELIKATESSE
BJØRN BYGG
BLANK
BLIKSUND
BLOCK WATNE
BLOWTECH GT
BLU ELECTRO
BLUEDAY TECHNOLOGY
BLÅ KORS KLINIKK SKIEN
BMO ELEKTRO
BMO ENTREPRENØR
BN ENTREPRENØR
BO ANDRÉN
BOA OFFSHORE
BOASSON
BOEN BRUK
BOHUS
BOHUS, BODØ
BOLIDEN, ODDA
BOLIGPARTNER
BOLSETH GLASS
BOREAL
BORREGAARD
BOSS INDUSTRI OG MEKANISK VERKSTED
BOURBON OFFSHORE NORWAY
BOUVET
BOUVET, ARENDAL
BOUVET, TRONDHEIM
BRAV
BRAVIDA, FØRDE
BRAVIDA, TRONDHEIM
BREMANGER QUARRY
BRG
BRILLELAND
BRITANNIA HOTEL
BRYGGELOFTET & STUENE INVEST
BRØDRENE GUDBRANDSEN
BRØDRENE SPERRE
BRØDRENE ULVESETH
BRØDRENE AA
BRØNNØY KALK
BULLDOZER MASKINLAG ENTREPRENØR
BUNDEGRUPPEN
BUNNPRIS
BUNNPRIS, MØRE
BUSENGDAL
BUSSBYGG
BWISE
BY NORTH
BYGG OG MASKIN
BYGG- OG TØMMERMESTER TOROLF STENERSEN
BYGGMAKKER
BYGGMESTER SAGEN
BYGGMESTEREN VEST
BYGGSERVICE NORD-ØSTERDAL
BYGGTORGET KRISTIANSUND
BYKLE VINDU
BÆRUM RØRLEGGERBEDRIFT
BØRSTAD TRANSPORT
BÅTBYGG
CANRIG ROBOTIC TECHNOLOGIES
CAPGEMINI
CAPGEMINI, STAVANGER
CARANORD
CARGILL AQUA NUTRITION
CARNEGIE
CARPENTER (TIDLIGERE RECTICEL)
CARSHINE
CAVERION
CAVERION, BERGEN
CAVERION, GJØVIK
CAVERION, SUNNMØRE
CC DAGLIGVARE
CC MART'N, GJØVIK
CELSA ARMERINGSSTÅL
CEMASYS NORDIC
CEMO
CENTRIC NORDIC
CERMAQ
CFLOW FISH HANDLING
CGG MARINE
CHILI HARSTAD
CHRISTIE & OPSAHL
CITY LADE
CLAMPON
CLARION ERNST HOTELL KRISTIANSAND
CLARION HOTEL ENERGY
CLARKES
CLAS OHLSON
CLAS OHLSON, BODØ
CLASSIC NORWAY
CLEAR CHANNEL
COAST CENTER BASE
COGNIA
COGNITE
COLLICARE LOGISTICS
COMFORT HOTEL KRISTIANSAND
COMROD COMMUNICATION
CONCEPT RESTAUTRANTS
CON-FORM
CON-FORM, ORKANGER
CONSTO
CONSTO, MIDT-NORGE
CONSTRUCTA ENTREPRENØR
CONTIGA
COOP
COOP, FØRDE
COOP, HAMMERFEST
COOP, HORDALAND
COOP, INNLANDET
COOP, MIDT-NORGE
COOP, NORD
COOP, NORDLAND
COOP, SØRVEST
COOP, ØKONOM
COROMATIC
CORONA INTERIØR
CORVUS ENERGY
COSL
COVENT
COWI
CRAMO
CSUB
DAHL OPTIMERA
DALEN HOTEL
DARK
DE BERGENSKE
DEDICARE
DEEPOCEAN
DEKKTEAM
DELITEK
DELOITTE
DELOITTE, GJØVIK
DEN NORSKE OPERA & BALLETT
DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAP
DHL EXPRESS
DIALECTA KOMMUNIKASJON
DIDRIK NYSTED
DIGITAL ETIKETT
DNB BANK, NORD
DNB BANK, STAVANGER
DNB EIENDOM
DNB EIENDOM, BODØ
DNB EIENDOM, HAMAR
DNB EIENDOM, TRONDHEIM
DNB EIENDOM, TØNSBERG
DNB NÆRINGSEIENDOM
DNB NÆRINGSMEGLING
DNH DEN NORSKE HØYTTALERFABRIKK
DOF GROUP
DOLPHIN DRILLING
DOMSTEIN
DRAG INDUSTRIER
DRAMMEN LIFTUTLEIE
DROMEDAR KAFFEBAR
DRYTECH
DUETT
DUN & BRADSTREET
DUPONT NUTRITION
DXC TECHNOLOGY
DYNEA
DYRSKUN
E A SMITH
E I NORD
E. FLASNES TRANSPORT
EFD INDUCTION
EGDE CONSULTING
EGENCIA
EGERSUND GROUP
EID ELEKTRO
EIDESVIK OFFSHORE
EIDSKOG STANGESKOVENE
EIDSVAAG
EIENDOMSMEGLER 1, INNLANDET
EIENDOMSMEGLER 1, KRISTIANSAND
EIENDOMSMEGLER 1, MIDT-NORGE
EIENDOMSMEGLER 1, NORD-NORGE
EIENDOMSMEGLER 1, SR-EIENDOM
EIENDOMSMEGLER 1, TELEMARK
EIENDOMSSPAR
EIGEDOMSMEKLING SOGN OG FJORDANE
EIKA
EINAR ØGREY FARSUND
EKORNES
ELAS
ELECTRO TEAM
ELEFUN
ELEKTRO 4
ELEKTRO BODØ
ELEKTRO INSTALLASJON
ELEKTROSKANDIA
ELEMENT NOR
ELEMENT SØR
ELKEM, BJØLVEFOSSEN
ELKEM, RANA
ELKEM, SALTEN VERK
ELKJØP, ELVERUM
ELKJØP, FORUS
ELKJØP, HAMMERFEST
ELMO TEKNIKK
ELTA RESTAURANTBEDRIFT
ELTEK
EL-TJENESTE
ELVERUM KOMMUNE
EMPLOI
ENGØ GÅRD
ENTEC
ENTRA
ENTRA, MIDT- OG NORD-NORGE
EPAX NORWAY
EPINOVA
EPIROC
EPLEHUSET
ERAMET, KVINESDAL
ERAMET, SAUDA
ESCAPE TRAVEL
ESSENCEMEDIACOM
EURO SKO
EURONICS
EUROPRIS
EUROSKILT
EUROSPAR, BROKELANDSHEIA
EUROSPAR, BRUMUNDDAL
EVERZINC
EVIDIA
EVINY
EVJE OG HORNNES KOMMUNE
EWORK
EXBO SØRLANDET
EXPLORO
EXTRA LEKER
EY
EY, BERGEN
EY, LILLEHAMMER
EY, SUNNMØRE
F8 BYGG
FABELAKTIV
FABER BYGG
FEEL24
FELLESKJØPET, ROGALAND AGDER
FENIX OUTDOOR
FERDA
FERROGLOBE MANGAN
FIGGJO
FINNEID SVEISEVERKSTED
FINNFJORD
FINNY SIREVAAG
FINNØY GEAR & PROPELLER
FIRDA BILLAG
FIRDA MEDIA
FIRING &THORESEN
FIRMENICH BJØRGE BIOMARIN
FIRST HOUSE
FISKARS BRANDS
FISKERSTRAND VERFT
FISKÅ MØLLE
FIVEN
FJELDSETH
FJELLAND HANDEL
FJELLSPORT.NO
FJORD KOMMUNE
FJORD1
FJORDKJØKKEN
FLAKK
FLEKKERØY VVS
FLISA TRYKKERI
FLISEKOMPANIET
FLOKK
FLYTOGET
FLØYSAND TAK
FN ELEKTRO OG INSTALLASJON
FOCUS CARE
FOOD FOLK
FOODORA
FOODTECH INTERIØR OG STORKJØKKEN
FORCE TECHNOLOGY, KRISTIANSAND
FORD MOTOR
FORESTIA
FORMUE
FOSDALEN
FOSNAVAAG PELAGIC
FOSS FABRIKKER
FOURPHASE
FRAMSIKT
FRANZEFOSS PUKK
FREMTIND FORSIKRING
FRESH FITNESS
FRICH
FRIGSTAD
FRYDENBØ BIL
FRYDENBØ INDUSTRI ØKSFJORD
FSV
FUGLEFJELLET
FUGRO
FUGRO OCEANOR
FURNES JERNSTØPERI
FURSET
FUTURE ENERGY
FUTURE PRODUCTION
FÆDRELANDSVENNEN
FØRDE SEMENTVARE
FØRRE TREVAREFABRIKK
G3 GAUSDAL TREINDUSTRIER
GAGAMA ELEKTRO
GALVANO INDUSTRI
GANN TRE
GARNIUS.NO
GAUPEN-HENGER
GAUPNETUNET HOTELL & HYTTER
GAUSDAL LANDHANDLERI
GC RIEBER VIVOMEGA
GE HEALTHCARE, SPANGEREID
GE VINGMED ULTRASOUND
GEXCON
GIGANTE HAVBRUK
GILJE TRE
GIPLING
GJENSIDIG ASSURANSEFORENING
GJENSIDIGE FORSIKRING
GJERMUNDSHAUG ANLEGG
GJØCO
GK
GK, LILLEHAMMER
GKN AEROSPACE
GLACIO
GLAMOX
GLAVA
GLENCORE NIKKELVERK
GLOBALCONNECT
GLOMMA PAPP
GLÅMDALEN
GMC GRUPPEN
GNAG RESTAURANTER
GNIST ARKITEKTER
GORINES
GRANDE ENTREPRENØR
GRAPE ARCHITECTS
GRAVDALGRUPPA
GREEN YARD KLEVEN
GRENLAND RAIL
GRIEG SEAFOOD, FINNMARK
GRILSTAD
GRILSTAD, BRUMUNDDAL
GRIMSTAD KOMMUNE
GRIP MALING OVERFLATEBEHANDL KORROSJONSENTREPRENØR
GROMSTAD AUTO
GROTNES STEEL
GRUE SPAREBANK
GRUNN-SERVICE
GRØNSBERG BYGG
G-TRAVEL
GUDBRANDSDALENS ULDVAREFARBRIK
GUNNAR HIPPE PLATE OG SVEISEVERKSTED
GUNNAR KLO
GUNVALD JOHANSEN HANDEL
GYLDENDAL
H & K SANDNES
H & M MALERSERVICE
H. MYDLAND
HAGEN
HALLIBURTON
HAMMERFEST AUTO
HAMMERFEST ENTREPRENØR
HAMMERFEST KOMMUNE
HAMRAN SNEKKERVERKSTED
HANDELSBANKEN
HANDELSBANKEN, TRONDHEIM
HANS H. IVERSEN
HANSA BORG BRYGGERIER
HAPRO
HAREID GROUP, BYGG & INDUSTRI
HAREID GROUP, FORBRUKERELEKTRONIKK
HAREID GROUP, MARITIM INDUSTRI
HARRIS ADVOKATFIRMA
HARSTAD MEK. VERKSTED
HAUCON
HAUGESUND SPAREBANK
HAV LINE GRUPPEN
HAVER ADVOKATFIRMA
HAVFRAM
HD HYUNDAI INFRACORE
HEAD ENERGY
HEIMDAL EIENDOMSMEGLING
HEIMSTADEN
HELEN & HARD
HELGELAND BETONG
HELGELANDSBASE
HELLENES
HELLVIK HUS
HELLY HANSEN
HELP FORSIKRING
HELSE BERGEN
HELSE NORD
HENNIG-OLSEN IS
HENT
HERDE INDUSTRIER
HERLIGE STAVANGER RESTAURANTER
HERREGALLERIET
HERTZ
HEXAGON RAGASCO
HG BYGG
HITEC PRODUCTS
HK TROMSØ REKLAMEBYRÅ
HMH
HOB GODS
HOFF
HOFSETH INTERNATIONAL
HOLBERG FORVALTNING
HOLDBART
HORISONT ENERGI
HOTEL ALEXANDRA
HOTEL UNION GEIRANGER
HOTELL VIC
HOTELLDRIFT ÅLESUND
HOVDEN HYTTESERVICE
HOVLI AUTO
HRL
HRP
HS ENTREPRENØR
HSH ENTREPRENØR
HTH
HTS DYNAMICS
HUMAN CARE BO
HUNDERFOSSEN FAMILIEPARK
HUNTER DOUGLAS
HUNTON FIBER
HUNTONIT
HURTIGRUTEN GLOBAL SALES
HUSTAD MØBLER
HUSUMGRUPPEN
HYDAL ALUMINIUM PROFILER
HYDRAULIKK FINNMARK
HYDRO
HYDRO EXTRUSION
HYDRO VIGELAND BRUG
HYDROLIFT
HÆHRE ENTREPRENØRER
HÅ ELEMENT
HÅ KOMMUNE
HAALAND TYNNPLATE
I P HUSE
IBIZA BOATS
ICE COMMUNICATION
ICOPALTAK
IDE MØBLER, BODØ
IGLAND GARASJEN
IGLO MANO
IK NORWAY
IKEA
IKEA, FORUS
IKEA, LEANGEN
IKEA, ÅSANE
IKM
IKM ACONA
IMPEC
IMPLENIA
IMPULSE TRENINGSSENTER
IMS TECHNOLOGIES
INDRE FOSEN KOMMUNE
INDUNOR
INDUSTRIVISUALISERING
INISSION LØKKEN
INNOMHUS
INNOVENTI
INNTRE
INNVIK
INOVYN
INPEX IDEMITSU
INRIGO
INSENTI
INTEK ENGINEERING
INTERFIL
INTERWELL
INTERWELL, TRONDHEIM
INTILITY
INTRUM
INVENTURA
ISIFLO
ISLAND OFFSHORE
ISOLA
ISS FACILITY SERVICES
IT PARTNER, TROMSØ
ITAB INDUSTRIER
ITERA
IV GROUP LEKSVIK
J H NÆVDAL BYGG
JANGAARD EXPORT
JANSEN OG WILLUMSEN SERVICES
JANUSFABRIKKEN
JARO
JC DECAUX
JELD-WEN
JERNIA
JESL
JETS VACUUM
JIFFY PRODUCTS INTERNATIONAL
JM
JOHAN KJELLMARK
JOTRON
JOTUN
JULIUS JAKHELLN
JÆGER SENTRUM
JÆREN SPAREBANK
JÆRENTREPRENØR
K A RASMUSSEN
K. LUND
K. NORDANG
KANFA
KAPPAHL
KARMSUND GROUP
KARMØY KOMMUNE
KARMØY ROLLING MILL
KARSTEN MOHOLT
KAVLI
KCA DEUTAG DRILLING
KELLY SERVICES
KEWA INVEST
KICKS
KID INTERIØR
KIMEK
KINN BRYGGERI
KIS NORD
KITCH'N
KITRON, ARENDAL
KIWI
KLETOR
KLP EIENDOM, TRONDHEIM
KLP KAPITALFORVALTNING
KLP SKADEFORSIKRING
KNOWIT, BERGEN
KNOWIT, KRISTIANSAND
KNUTHOLMEN
KOMPLETT
KONGSBERG ENTREPRENØR
KONGSBERG MARITIME, ÅLESUND
KONKURRENTEN
KONSMO FABRIKKER
KPMG
KPMG, TRONDHEIM
KRAGERØ KOMMUNE
KREDINOR SA
KRISTIANSAND DYREPARK
KROGSVEEN
KROGSVEEN, HAMAR
KROKEN CARAVAN
KRUSE SMITH
KRUSE SMITH, VEST
KUPA
KVADRAT KJØPESENTER
KVERNELAND
KVIK, HAMAR
KVINNHERAD KOMMUNE
KVITNES DRIFT
KVÆRNER, VERDAL
KYSTDESIGN
LAB
LAERDAL MEDICAL
LAKKSPESIALISTEN
LANDSKAPSENTREPRENØRENE
LANGLO
LARSNES MEK VERKSTED
LAVA OSLO
LEBA
LEIRVIK
LEIV SAND TRANSPORT
LEONHARD NILSEN & SØNNER
LERUM
LERØY HAVFISK
LERØY SEAFOOD
LERØY SEAFOOD, TROMSØ
LETNES ENTREPRENØR
LETSEA
LETT-TAK SYSTEMER
LIERHUS
LILLEBORG, INDUSTRI
LILLRENT
LINDESNES HAVHOTELL
LINDEX
LINDUM
LINJEBYGG
LINK MOBILITY
LINK SIGNATUR
LITRA
LIVSFORSIKRINGSSELSKAPET NORDEA
LMG MARIN
LOFOT ENTREPRENØR
LOFOTEN EXPLORER
LOFOTKAIA
LOS
LOVUNDLAKS
LOYDS INDUSTRI
LPO ARKITEKTER
LUCKY BOWL
LUNDAL NORD
LUNDHS
LURA TURISTHEIM
LUSTER MEKANISKE INDUSTRI
LYCRO
LØPLABBET
LØVOLD
LØYPE ANLEGGSDRIFT
LAADER BERG
MADE FOR MOVEMENT GROUP
MADLA HANDELSLAG
MADSHUS
MAGNETEN KJØPESENTER
MAGNUS M. THUNESTVEDT
MANPOWER
MANPOWER, BERGEN
MANPOWER, HAMAR
MANPOWER, TRONDHEIM
MARIN TEKNIKK
MARINE INSTALLASJONER
MARINE TECHNOLOGIES LLC
MARTHES RENSERI
MARTIN M. BAKKEN
MASCHMANNS
MASCOT HØIE
MASIV BYGG
MASKE GRUPPEN
MBA ENTREPRENØR
MCC LABEL
MECA
MEDIEHUSET HAUGESUNDS AVIS
MEDIEHUSET STAVANGER AFTENBLAD
MEGAFLIS
MEKONOMEN
MELBYE SKANDINAVIA
MELHUS SPAREBANK
MENTO
MENTO, HAMMERFEST ENGROS
MESTA
MESTER GRØNN
METALLTEKNIKK
METIER OEC
MEYERSHIP
MIELE
MILES, STAVANGER
MINDSHARE
MJØRUD
MM KARTON FOLLACELL
MMC FIRST PROCESS
MODERN DESIGN
MODERNE BYGGFORNYELSE
MODEX
MOELVEN BYGGMODUL
MOELVEN LIMTRE
MOELVEN VAN SEVEREN
MOELVEN WOOD
MOMEK
MONGSTAD TAVLETEKNIKK
MONTEL
MONTÉR, FØRDE
MONTÉR, LYNGDAL
MONTERA
MORELD APPLY
MOSAIQUE
MOSJØEN KULDE OG KLIMASERVICE
MOTUS TECHNOLOGY
MOWI
MRC GLOBAL
MULTI BYGG
MULTI MARITIME
MULTICONSULT
MULTICONSULT, BERGEN
MULTICONSULT, STAVANGER
MULTICONSULT, TRONDHEIM
MUR I SØR
MUSEENE I SØR-TRØNDELAG
MYLIFT
MØBELGALLERIET TROMSØ
MØBELRINGEN
MØLLER BIL
MØLLER BIL, SØR-ROGALAND
MØRE EIENDOMSMEGLING
MØRE TRAFO
MÅLSELV MASKIN & TRANSPORT
MAALØY SEAFOOD
MÅSØVAL FISKEOPPDRETT
NAMMO
NARVIKFJELLET
NOV, MOLDE
NATRE VINDUER
NAUSTDAL DAMPBAKERI
NEDIG
NEKKAR
NEKTON
NEMKO
NESSEPLAST
NETTPARTNER
NEUMANN BYGG, TROMSØ
NEXANS
NHO NORDLAND
NICRO
NILLE
NILS SPERRE
NILSSON
NIRAS
NOBIA
NOEN
NOFI TROMSØ
NOG ACCESS
NOMEK
NORAUTRON
NORBIT EMS
NORCEM
NORCEM, KJØPSVIK
NORCOD
NORCONSULT
NORCONSULT, TRONDHEIM
NORDAN
NORDBOLIG INNLANDET
NORDBØ MASKIN
NORDEA
NORDIC BULK
NORDIC COMFORT PRODUCTS
NORDIC OFFICE OF ARCHITECTURE
NORDIC STEEL
NORDICGSA
NORDLAKS OPPDRETT
NORDLAND BETONG
NORDLANDSKRANA
NORDNORSK LEDERUTVIKLING
NORDOX
NORDVESTVINDUET
NORENGROS GUSTAV PEDERSEN
NORFLOOR
NORGES HANDELS- OG SJØFARTSTIDENDE
NORGESFÔR
NORGESGRUPPEN
NORGESHUS
NORGESKJELL
NORGESMØLLENE, BUVIKA
NORGESPLASTER
NORGESVINDUET, BJØRLO
NORLI
NORMATIC
NORRØNA
NORSE METAL
NORSEA GROUP
NORSEA POLARBASE
NORSK BERGSIKRING
NORSK KLEBER
NORSK KYLLING
NORSK OPPDRETTSSERVICE
NORSK REGNESENTRAL
NORSK SJØMAT STRANDA
NORSK STÅL
NORSK TIPPING
NORSKE BACKER
NORSKE BÆRESYSTEMER
NORSKE SKOG, SKOGN
NORSOL
NORSUN
NORTURA
NORTURA, FORUS
NORTURA, FØRDE
NORWEGIAN
NORWEGIAN CONCEPT
NOTABENE ENGROS
NOV
NOV, APL
NOVA SEA
NSK SHIP DESIGN
NSW
NY FRISØR OG VELVÆRE
NYLANDER & PARTNERS
NYMO
NÆR ENGROS, LEVANGER
NÆRINGSBANKEN
NÆRINGSMEGLEREN SÆDBERG OG HODNE
NØSTED KJETTING
OAKLAND
OBOS
OCEAN SUPREME
OCEANEERING ROTATOR
ODAL SPAREBANK
ODEON KINO, STAVANGER OG SANDNES
OFFSHORE & TRAWL SUPPLY
OFFSHORE SIMULATOR CENTRE
OK MARINE
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP
OLAV THON GRUPPEN SURNADAL, SERVICE OG SERVERING
OLAV THON GRUPPEN SURNADAL, VAREHANDEL
OLJEDIREKTORATET
OLYMPIC SUBSEA
OMD
OMEGA
OMYA HUSTADMARMOR
ONESUBSEA PROCESSING
ONNINEN
OPS MEKANISKE
OPSAHL GRUPPEN
OPTIMERA, SOGN OG MØRE
OPTIMERA, SØR
OPTIMERA, VEST
OPUS
ORIGO SOLUTIONS
ORKEL
ORKIDEEKSPRESSEN
ORKLA FOODS
ORKLA FOODS, STRANDA
ORKLA FOODS, TORO ELVERUM
OS ID
OSHAUG METALL
OSKAR SYLTE MINERALVANNFABRIKK
OSLO KRU
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
OSS-NOR
OSTEHUSET
OSWO
OTTADALEN MØLLE
OTTS
OVERHALLA BETONGBYGG
OVERHALLA HUS
P4 RADIO
PA ENTREPRENØRER
PALFINGER MARINE
PALFINGER MARINE, SAFETY
PANTERRA
PAPIRFLY
PARAT HALVORSEN
PARTNER MOTE
PATOGEN
PE BJØRDAL
PEAB
PEDAGOGISK VIKARSENTRAL
PEGASUS KONTROLL
PELAGIA
PER KNUDSEN ARKITEKTKONTOR
PERFECT TEMPERATURE GROUP
PETORO
PETTERSSON & GJELLESVIK
PGS
PHARMAQ
PHD
PIPELIFE
PIZZABAKEREN
PLAN 1
PLASTO
PNC
POB ENTREPRENØR
POLYFORM
POSTEN
POSTNORD
POWEROFFICE
PRETRE
PRIMA JÆREN
PRIMA SEAFOOD
PRIME CARGO
PRINCESS
PRIVATMEGLEREN
PRIVATMEGLEREN, SÆDBERG OG LIAN
PROACTIMA
PROGNOSESENTERET
PROMEK
PROSERV
PROSJEKTIL
PROTAN
PROXLL
PS ANLEGG
PSW
PTC (PETROLEUM TECHNOLOGY COMPANY )
PUBLICIS
PWC
PWC, NORDVEST
PWC, TRONDHEIM
PAA BORDET
PÅ HÅRET FRISØR
Q4 NÆRINGSMEGLING
QUALIFIED SOLUTIONS SØRLANDET
QUALITY HOTEL, GRAND KRISTIANSUND
QUALITY HOTEL, STRAND GJØVIK
QUALITY HOTEL, WATERFRONT ÅLESUND
QUANT, MOSJØEN
RADISSON BLU CALEDONIEN HOTEL, KRISTIANSAND
RAINFALL
RAMBØLL
RAMCO
RANDSTAD
RANHEIM PAPER AND BOARD
RAPIDA TRENING
RAPP BOMEK
RASMUS TALLAKSEN
RAUFOSS TECHNOLOGY
RAUMA KOMMUNE
REBER SCHINDLER HEIS
REINHARTSEN ENGROS
REM OFFSHORE
REMA 1000
REMA 1000, NORDRE VESTLAND
REMA 1000, VEST
REMØY SHIPPING
RENEX
RENSERIET SANDNES
RENTEC INGENIØRFIRMA
RESQ GRIMSTAD
RETRO
REVICOM
REVISJON SØR
REVISORKONSULT
RFIG REGNSKAPSFØRERNE I GRENLAND
RIKSTV
RIKTIG SPOR
RINGERIKE KOMMUNE
RINGNES
RINGSAKER KOMMUNE
RISA
ROALD MADSEN
ROCKETFARM
ROCKWOOL
ROGALAND ELEKTRO
ROLLS ROYCE ELECTRICAL
ROMERIKE MASKIN
ROMSDALS BUDSTIKKE
ROSEN NORWAY
ROSENBERG WORLEYPARSONS
ROSTEIN
ROYAL GARDEN HOTEL
RSM
RUSTFRIE BERGH
RÆDERGÅRD ENTREPRENØR
RØDNE
RØHNESELMER
RØRA FABRIKKER
RØRLEGGERN FAUSKE
RØROS HOTELL
RØROS SLAKTERI
RØSTAD ENTREPRENØR
SAFEPATH
SAGA FISK
SAGA FJORDBASE
SALMAR
SALMON EVOLUTION
SALT LOFOTEN
SALT SHIP DESIGN
SALTHAMMER BÅTBYGGERI
SANDELLA FABRIKKEN
SANDERMOEN
SANDNES GARN
SANDNES SPAREBANK
SANDVIK TEENESS
SANNGRUND
SARPSBORG KOMMUNE
SAS
SATSELIXIA
SB TRANSPORT
SCANDIC HOTELS
SCANDIC HOTELS, BERGEN
SCANDIC HOTELS, FAGERNES
SCANDIC HOTELS, GRIMSTAD
SCANDIC HOTELS, HELL
SCANDIC HOTELS, KRISTIANSAND
SCANDIC HOTELS, LILLEHAMMER
SCANDIC HOTELS, SANDEFJORD
SCANDIC HOTELS, SUNNFJORD
SCANFLEX
SCANPOLE
SCHENKER
SCHUTZ NORDIC
SCHWENKE & SØNN
SD WORX
SEABORN
SEAONICS
SECURITAS
SECURITAS, ROGALAND OG SUNNHORDLAND
SELFA TRONDHEIM
SELSTAD, SVOLVÆR NOTBØTERI
SELTOR
SELVAAG
SEMCO MARITIME
SG ARMATUREN
SHAWCOR
SHEARWATER GEOSERVICES
SIBELCO
SIEMENS ENERGY, RUBBESTADNESET
SIEMENS, DIGITAL INDUSTRIES
SIEMENS, SUBSEA
SIG. HALVORSEN
SIKTEDUKFABRIKKEN
SIMON MØKSTER SHIPPING
SINKABERG-HANSEN
SINTEF
SJ
SKALA FABRIKK, TRONDHEIM
SKANDINAVISK HØYFJELLSUTSTYR, TRONDHEIM
SKANSKA
SKANSKA, AGDER
SKANSKA, BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK
SKANSKA, STAVANGER
SKARPNES
SKARVIK
SKEVIG LASTEBILTRANSPORT
SKIEN FRITIDSPARK
SKIPNES
SKIPSTEKNISK
SKISTAR, TRYSIL
SKJÆVELAND & MULTIBLOKK
SKO HUUSE
SKOGSTAD SPORT
SKRETTING
SLAGEN
SLETTVOLL MØBLER
SLETTVOLL STAVANGER
SLIPEN MEKANISKE
SMAKEN AV GRIMSTAD
SMARTHOTEL
SMFB DINAMO
SNAP DRIVE
SODEXO
SOGN SPAREBANK
SOLBERG BIL
SOLID ENTREPRENØR
SOLSTAD OFFSHORE
SOLWR SOFTWARE
SONEPAR
SORRISNIVA
SORTLAND ENTREPRENØR
SORTLAND KOMMUNE
SORTLANDHOTELLENE
SOTRA FISKEINDUSTRI
SPAR KJØP
SPAR SANNERUD
SPAREBANK 1
SPAREBANK 1 NORDMØRE
SPAREBANK 1 SMN
SPAREBANK 1 SR-BANK
SPAREBANK 1, BODØ
SPAREBANK 1, HELGELAND
SPAREBANK 1, LOM OG SKJÅK
SPAREBANK 1, NORD-NORGE
SPAREBANK 1, VESTFOLD
SPAREBANK 1, ØSTLANDET
SPAREBANK 68 GRADER NORD
SPAREBANK1, NORD-ØSTERDAL TYNSET
SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE
SPAREBANKEN SØR KONSERN
SPAREBANKEN VEST
SPERRE AIR POWER
SPICHEREN TRENINGSSENTER
SPILKA
SR GROUP
STANGELAND MASKIN
STANTEK
STEINKJER KOMMUNE
STELLA POLARIS
STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER
STILLKOM
STJERN
STJØRDAL KOMMUNE
STOLTZ ENTREPRENØR
STORD HOTELL
STORDAL MØBEL
STOREBRAND
STORMGEO
STORVIK
STRAND
STRAND SEA SERVICE
STRANDMAN ANLEGGSGARTNERFIRMA
STRANDTORGET KJØPESENTER
STRATUM RESORVOIR
STRAUMEN BIL
STRAWBERRY
STRAWBERRY, CLARION COLLECTION HOTEL BRYGGEPARKEN
STRAYE STÅLBYGG
STRONGPOINT
STRUKTA
STRUKTURPLAST
STRYVO
STRYVO, BISMO
STRØMMES REKLAME
STS
STUDENTSAMSKIPNADEN I STAVANGER
STUDENTSAMSKIPNADEN I TRONDHEIM
STUDENTSAMSKIPNADEN PÅ VESTLANDET
SUB SEA SERVICES
SUBSEA 7
SUBSHORE
SULLAND, VERDAL
SUNKOST BUTIKK
SUNNDAL SPAREBANK
SUNNMØRSPOSTEN
SURNADAL TRANSPORT
SVEINS AUTO
SVEVIA
SVINØYA RORBUER
SWECO
SWECO, BODØ
SWECO, PORSGRUNN
SWIRE ENERGY SERVICES
SYKKYLVEN STÅL
SYLTEOSEN BETONG
SØGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK
SØRENSEN MASKIN
SØRLANDSKJØKKEN
SØRMEGLEREN
TAKEDA
TALGØ MØRETRE
TANG OG JACOBSEN RENHOLD
TANK DESIGN TROMSØ
TEAM SECURITY
TECHNIPFMC
TELEMARK SYKEHUS
TELENOR
TELENOR MARITIME
TELIA
TEMA EIENDOM
TESS, NORD
TGS
TH. FALKANGER
THE QUARTZ CORP
THEVIT
THON HOTELS
THON HOTELS, HAMMERFEST
THON HOTELS, ORION
THUNE PRODUKTER, RAUFOSS
TIBE REKLAMEBYRÅ
TIBNOR
TIETOEVRY SØRVEST
TIETOEVRY, INNLAND
TILSLAG NORGE
TINE
TINE, BRUMUNDDAL
TINE, BYRKJELO
TITANIA
TIZIR TITANIUM & IRON
TKS HEIS
TO ROM OG KJØKKEN
TOKLE
TOMA
TOOLS
TORGKVARTALET KJØPESENTER
TOSTRUP INVEST
TOTAL BETONG
TOTEN TRANSPORT
TOTENS SPAREBANK
TOYOTA
TOYOTA, FØRDE
TOYOTA, HAUGESUND
TOYOTA, SØRVEST
TRAFIKKJENTENE
TRAMONTO
TRANSPORTINDUSTRI
TRANSTEMA CONNECT
TREBETONG
TREHUSEKSPERTEN
TROMSØ VILLMARKSSENTER
TRONDHEIM KINO
TRONDHEIM OG OMEGN BOLIGBYGGELAG TOBB
TRONDHEIM PIRBAD
TRONDHEIM STÅL
TRONDHEIM TORG
TRY REKLAMEBYRÅ
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
TT ANLEGG
TUBOSCOPE, FLORØ
TUI
TURHUS MASKIN
TV 2
TVERÅS MASKIN & TRANSPORT
TWODAY AVENTO
TYRHOLM & FARSTAD
TYSSE MEKANISKE VERKSTED
TØNNESEN SKO
TØNSBERG BLAD
TØNSBERG KOMMUNE
UBCONNECT
ULDAL
ULEFOS JERNVÆRK
ULMATEC
ULSTEIN
ULSTEIN KOMMUNE
UMOE ADVANCED COMPOSITES
UMOE RESTAURANT
UNIT4
VAFOS PULP
VALDRES SPAREBANK
VARIG FORSIKRING VALDRES GFS
VARMPRESSE METALL
VARNER
VARTDAL PLAST BODØ
VARTDAL PLASTINDUSTRI
VASSBAKK & STOL
VEDAL ENTREPRENØR
VEF ENTREPRENØR
VEIDEKKE
VEIDEKKE ENTREPRENØR, BERGEN
VEIDEKKE, MIDT
VEIDEKKE, INDRE ØSTLAND
VEIDEKKE, MØRE OG ROMSDAL
VEIDEKKE, STAVANGER
VEINOR
VELDE
VENI
VERTICAL PLAYGROUND
VESO APOTEK
VESTERÅLEN MARINE OLJER
VESTERAALENS
VESTKORN MILLING
VESTLANDSHUS
VESTSIDEN INVEST
VEØY
VIESSMANN REFRIGERATION SYSTEM
VIEW LEDGER
VIGMOSTAD & BJØRKE
VIK ØRSTA
VIKEN FIBER
VIKING NORSAFE LIFE-SAVING EQUIPMENT
VIKING REDNINGSTJENESTE
VIKINGBAD
VING
VINTERVOLL
VIPPS
VISJONA
VISMA
VISNES KALK
VITARI (EXSITEC)
VITEC
VOICE
VOLDA MASKIN
VOLSTAD MARITIME
VONIN REFA
VOSS PRODUCTION
VYSUS
VAAGLAND BÅTBYGGERI
VÅLER KOMMUNE
WACKER CHEMICAL
WB SAMSON
WEATHERFORD
WELLTEC OILFIELD SERVICES
WERGELAND
WESTCO MILJØ
WESTCON GEO
WESTCON HELGELAND
WESTCON YARDS
WESTCONTROL
WIDERØE
WIKBORG, REIN & CO
WILHELSEN SHIPS SERVICE
WILLIKSEN EKSPORT
WIS GRUPPEN
WK ENTREPRENØR
WOLT
WONDERLAND
WSP
WULFF & CO
WÜRTH
WÄRTSILÄ GAS SOLUTIONS
X5 ELEKTRO
XL-BYGG, SORTLAND
XL-BYGG, TRONDHEIM
XXL
XXLOFOTEN
YARA
YC RØR
Ø M FJELD
ØLEN BETONG
ØRLAND TRANSPORT
ØSTBØ
ØSTER HUS
ØSTRAADT RØR
ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE
ÅLESUND KOMMUNE
ÅLGÅRD OFFSET
AANDERAA DATA INSTRUMENTS
AARBAKKE
ÅSEN & ØVRELID