Norges Bank

Regionalt nettverk

Regionalt nettverk 3/2009

Serie:
Regionalt nettverk
Nummer:
3/2009

Kontaktbedriftene ble intervjuet i september. "Siste 3 måneder" sammenfaller i stor grad med 3. kvartal 2009.

Oppsummering

Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter

I denne runden rapporterte kontaktene om vekst i produksjonen for første gang siden august i fjor. Det var i første rekke varehandel og tjenesteyting rettet mot husholdningene som bidro til veksten, men også innen oljeleverandørnæringen var det noe vekst. For tjenesteyting rettet mot næringslivet var utviklingen stabil siste 3 måneder, mens det ble rapportert om fortsatt fall i produksjonen for industri, samt innen bygg og anlegg. Det største produksjonsfallet synes å ha vært i eksportindustrien, mens i hjemmemarkedsindustrien og bygg og anlegg var nedgangen relativt liten.

Et hovedtrekk i denne runden synes å være den klart økende etterspørselen fra husholdningene. Innenfor tjenesteyting til husholdningene var det en klar vekst i aktiviteten. Også innen varehandelen var det  husholdningenes etterspørsel som i hovedsak bidro til veksten. Etterspørselen etter varer og tjenester fra næringslivet så ut til å ha holdt seg stabil i forhold til forrige runde.

For hjemmemarkedsindustrien skyldtes utflatingen i produksjonsnivået i stor grad en positiv utvikling i den delen av byggevareindustrien som er knyttet til rehabilitering. Dette kan delvis forklares med at tiltakspakkene til kommunene, som i stor grad har blitt benyttet til bygningsmessige oppgraderinger. I eksportindustrien falt produksjonen fortsatt, men fallet var noe avdempet fra forrige runde. Prosessindustrien merket fremdeles konjunkturnedgangen, fordi internasjonale kjøpere tærer på egen lagerbeholdning. I oljeleverandørnæringen var det fremdeles høy aktivitet, ettersom økende etterspørsel etter vedlikehold fra oljeselskapene bidro til vekst. Byggeentreprenørene meldte om fall i aktiviteten knyttet til oppføring av næringsbygg og større leilighetsutbygginger, men samtidig har antallet boligoppføringer initiert av husholdningene begynt å øke. Det ble også rapportert at både husholdningene og offentlig sektor har økt sin rehabiliteringsaktivitet. Fra anleggssektoren ble det rapportert om tiltakende aktivitet både hos offentlige og private aktører. For varehandelen meldte kontaktene om noe økning i omsetningsvolumet både for varige og ikke-varige konsumgoder. Aktiviteten innenfor tjenesteyting til næringslivet var omtrent uendret fra foregående periode, mens det ble meldt om tydelig økt aktivitet innenfor tjenesteyting rettet mot husholdningene. 

Samlet ventet kontaktene en svak vekst også i tiden framover. Industrien og oljeleverandørnæringen så for seg uendret produksjon. Kontaktene i bygg og anlegg ventet samlet sett en marginal økning i aktiviteten, hovedsakelig drevet av vekst i anleggsmarkedet, mens det innen bygg ble ventet ytterligere fall. Kontaktene ventet at tiltakspakkene vil gi drahjelp til bygg og anlegg også i tiden som kommer. Varehandelen og tjenesteyterne ventet en svak vekst framover.

Kapasitetsutnyttelse og tilgang på arbeidskraft

I denne runden oppga 21 prosent av bedriftene at de ville ha noen eller betydelige problemer med å møte en ventet eller uventet vekst i etterspørselen, mens 12 prosent opplyste at tilgangen på arbeidskraft ville begrense produksjonen ved økt etterspørsel. Dette var omtrent på samme nivå som i de to foregående rundene, og indikerer således at kapasitetsutnyttelsen fremdeles var svak, samt at arbeidsmarkedet ikke ble oppfattet som stramt.

Sysselsetting og arbeidsmarked

I september rapporterte kontaktene at sysselsettingen hadde falt noe de siste 3 månedene. Fallet var litt avdempet fra hva bedriftene rapporterte om i april. Alle de private næringene meldte om et moderat fall i sysselsettingen, mens kontaktene innenfor offentlig sektor fortalte om en liten vekst i sysselsettingen. Kontaktene ventet at den samlede sysselsettingen ville falle marginalt i de neste 3 månedene, men at fallet ville avdempes ytterligere. Bare kontaktene innenfor offentlig sektor ventet vekst i sysselsettingen framover.

Investeringer

Nivået på planlagte investeringer falt også i denne runden, i likhet med i de fire foregående rundene. Takten i fallet avtok imidlertid litt i forhold til forrige runde. I alle de private næringene planla kontaktene å redusere investeringsnivået. Fallet ble forklart med fortsatt usikkerhet i markedet, mangel på likviditet og at større investeringer nylig er blitt gjennomført. Fallet dempes imidlertid som følge av noe bedre markedsutsikter og fordi en del av kontaktene har utsatt nødvendige investeringer. De offentlige kontaktbedriftene ventet moderat vekst i investeringene.

Kostnader, priser og lønnsomhet

Forventet årslønnsvekst for 2009 var 3 ½ prosent, om lag på samme nivå som i forrige runde.
Høyest lønnsvekst ventes i offentlig sektor, mens bygg og anlegg venter den laveste lønnsveksten.

I september rapporterte kontaktene samlet sett om et fall i prisene for første gang siden februar 2004. Det moderate fallet skyldes nedgang i prisene hos alle de bedriftsrettede næringene. Tjenesteyting rettet mot husholdningene meldte om en moderat prisvekst, mens varehandelen meldte om uendret prisnivå. Nær halvparten av kontaktene i de bedriftsrettede næringene ventet uendret prisvekst framover, og det var flere som ventet høyere prisvekst enn som ventet lavere. Kontaktene i de husholdningsrettede næringene ventet samlet sett omtrent uendret prisvekst framover.

Det ble rapportert om noe reduserte driftsmarginer i alle næringer. For tjenesteyting og varehandel falt imidlertid driftsmarginene mindre enn i forrige runde.

Reviderte serier

Fra og med denne runden vektes regioner og næringer med nye vekter. Tidligere ble regionene vektet likt, med unntak av region Øst, som ble tillagt dobbelt vekt. Nå er det utarbeidet nye vekter for regionene, basert på produksjon, sysselsetting og investeringer per fylke. Samtidig har vi også oppdatert vektene for summering av de ulike næringene både på regionalt og nasjonalt nivå.

Overgangen til nye vekter fører til at alle serier er blitt noe revidert i forhold til tidligere publiserte tall. Det er imidlertid ikke store endringer. De aller fleste av de reviderte seriene har en korrelasjonskoeffisient på over 0,98 med den gamle serien. Gamle og nye serier samvarierer noe dårligere for pris- og investeringsseriene, men har allikevel en korrelasjonskoeffisient på over 0,9. Se mer informasjon om overgangen til nye vekter i et Staff memo av Wulfsberg og Martinsen som publiseres høsten 2009.

Med de nye vektene kan det utarbeides aggregerte serier per region, samlet for alle næringer. Disse publiseres for første gang i denne runden.

Region Sørvest

Regionen var fremdeles preget av ”finanskrisen”, men nedgangen var stoppet opp. Samlet sett ble det meldt om en svak oppgang i produksjonen siste kvartal. Kontaktene ventet samlet sett en moderat vekst neste seks måneder.

Industriproduksjonen var svakt fallende, men det ble ventet en moderat oppgang neste seks måneder. I hjemmemarkedsindustrien hadde aktivitetsnivået vært relativt stabilt. Eksportnæringene meldte om fortsatt reduksjon. Oljerelatert industri kunne derimot melde om en moderat oppgang. Virkningene av en høyere oljepris ga en nøktern optimisme med sterkere investeringslyst og forventninger om ytterligere oppgang.

Bygg og anlegg meldte om nullvekst siste kvartal, men ventet en økning i aktivitetsnivået framover.

Varehandelen meldte om god oppgang siste kvartal, og det ble forventet en moderat oppgang også framover.

Tjenesteyting meldte om moderat oppgang siste kvartal og forventet fortsatt moderat oppgang neste seks måneder.

Kontaktene ventet et moderat fall i investeringsnivået. I offentlig sektor var det ventet en svak økning.

Det ble meldt om mye ledig kapasitet i økonomien. Kun 30 prosent av virksomhetene meldte om kapasitetsproblemer ved økt etterspørsel, mens 31 prosent av kontaktene oppga at tilgang på arbeidskraft begrenset mulighetene for ekspansjon.

Det ble meldt om nullvekst i sysselsettingen samlet sett. Det var ventet stabil sysselsetting også framover.

Kontaktene ventet at årslønnsveksten vil bli 3 ¾ prosent. De høyeste lønnsforventningene fant vi i offentlig sektor med 5 prosent. De laveste fant vi i bygg og anlegg med kun 2½ prosent.

Prisene hadde samlet sett vært svakt fallende. I bygg og anlegg hadde prisene falt betydelig.  Det var kun varehandel og tjenesteyting til husholdninger som kunne vise til prisvekst. Samlet sett ble det ventet tiltakende prisvekst de neste 12 månedene.

Det ble meldt om en svak reduksjon i resultatmarginene.

Region Sør

I denne runden rapporterte kontaktene om fortsatt fall i produksjonen, men nedgangen var betydelig svakere enn det vi observerte i vinter.

Industrien hadde et svakt fall, men fallet var noe mindre enn i forrige periode. Dette skyldtes primært at hjemmemarkedsindustrien meldte om et markert, men noe mer moderat fall enn i forrige runde. I eksportindustrien lå produksjonen stabilt.

Innen bygg og anlegg meldte kontaktene om et svakt fall. Finansiering av nye prosjekter var fortsatt problematisk, men kontaktene forventet at offentlig sektor og statlige pakker etter hvert ville øke etterspørselen.  

Aktiviteten innen varehandel var stabil. Kontaktene fortalte at lavpriskonseptene hadde økt sine markedsandeler ytterligere. Det var ventet at aktiviteten framover ville holde seg på omtrent samme nivå. 

Innen tjenesteyting var aktiviteten stabil. Dette gjaldt både de næringsrettede og de husholdningsrettede bedriftene. Tjenesteyterne ventet snarlig tilbakevending til mer normale forhold.

I denne runden viste planlagte investeringer en stabil utvikling. Det ble ventet at investeringene vil falle markert i industrien og innen varehandel, holde seg stabile innen tjenesteyting, mens offentlig sektor ventet en moderat vekst, som i forrige periode.

Kapasitetsutnyttelsen i region Sør falt tydelig. Mangel på arbeidskraft forekom nesten ikke i privat sektor.  Helsesektoren strevde fortsatt med rekruttering av ulike spesialistgrupper.

Sysselsettingen syntes å ha vært forholdsvis uendret den siste 3-månedersperioden, og kontaktene ventet stabil utvikling også i den neste 3-månedersperioden.

Kontaktene ventet at årslønnsveksten for 2009 vil bli i overkant av 3½ prosent. Dette var en svak nedjustering sammenlignet med forrige runde. Det skyldtes at tjenesteytende næringer hadde nedjustert sine anslag med om lag ett prosentpoeng siden forrige runde.

Prisveksten siste 12 måneder var svært moderat og avtagende sammenlignet med forrige runde. Med unntak av tjenesteyting rettet mot næringslivet bidro alle næringer til at prisveksten avtok. Den avtagende veksten skyldtes i hovedsak sviktende markeder og en skjerpet konkurranse. Økte kostnader og behov for å bedre marginene trakk i motsatt retning.

Det ble rapportert om betydelig fall i driftsmarginene i alle næringer. Bygg og anlegg meldte om sterkest marginfall sammenlignet med forrige runde og bidro dermed til at det samlede fallet i driftsmarginene ble noe forsterket.

Region Øst

I denne runden rapporterte kontaktene om vekst i produksjonen for første gang siden august i fjor. Den samlede veksten var moderat. Samlet ventet kontaktbedriftene en moderat vekst i produksjonen framover, hovedsakelig som følge av forventninger om moderat aktivitetsvekst innen tjenesteyting. De øvrige næringene ventet uendret produksjonsnivå.

I industrien rapporterte kontaktene i hjemmemarkedsindustrien og leverandører til oljenæringen om uendret produksjonsvolum. I eksportindustrien ble det rapportert om et moderat fall i produksjonen. Kontaktene i både hjemmemarkedsindustrien, eksportindustrien og oljeleverandørnæringen ventet stabil produksjon framover.

I bygg og anlegg falt produksjonen moderat. Samlet ventet næringen uendret produksjonsutvikling framover. Det ble forventet vekst i aktiviteten innen anlegg, mens man ventet fall i oppføringen av bygg.

I varehandelen ble det rapportert om noe vekst i salgsvolum samlet sett. Salget av varige konsumgoder så ut til å fortsette å ta seg opp. Samlet ventet varehandelen uendret salgsvolum framover.

I tjenesteyting rettet mot næringslivet var aktiviteten uendret fra forrige runde. Kontaktene innen tjenesteyting til husholdningene rapporterte en tydelig vekst i aktiviteten. Samlet ventet tjenesteyterne noe vekst i aktiviteten fremover.

Kontaktene oppga at de samlet ventet et moderat fall i investeringene de neste 12 månedene. Det var særlig innenfor industrien at kontaktene ventet reduserte investeringer.

I denne runden var det 21 prosent av kontaktene som oppga at de ville ha noen problemer med å øke produksjonen. Dette er en svak økning fra forrige runde. Kun 7 prosent av kontaktene fortalte at tilgang på arbeidskraft begrenser produksjonen. Dette er om lag på samme nivå som i forrige runde.

Samlet sett falt sysselsettingen moderat. Det ble rapportert om redusert sysselsetting i alle de private næringene. Det var i industrien og bygg og anlegg at sysselsettingen falt mest. Samlet ventet kontaktene fortsatt fall i sysselsettingen de neste 3 måneder, men nedgangen ventes å bli noe dempet.

Det samlede anslaget for årslønnsvekst i 2009 var noe lavere i denne runden enn i forrige runde, men er fortsatt i størrelsesorden 3 ½ til 3 ¾ prosent. Lønnsanslagene hadde økt i industrien og i bygg og anlegg. Varehandel og kommune- og sykehussektoren hadde redusert sine lønnsanslag.

Den rapporterte prisveksten siste 12 måneder hadde avtatt ytterligere siden forrige runde, og var nå så vidt negativ. For første gang siden våren 2008 ventet nå en overvekt av kontaktene sterkere prisvekst de neste 12 månedene enn de foregående 12 månedene.

Kontaktene fortalte at driftsmarginene siste 3 måneder var noe lavere enn i samme periode i fjor. Reduksjonen i driftsmarginene var mindre i denne runden sammenlignet med de foregående rundene i 2009. Svært få kontakter hadde negative driftsmarginer.

Region Nordvest

De siste tre månedene har det samlet sett vært et stabilt produksjonsnivå i Nordvest. De neste seks månedene forventet kontaktene en moderat nedgang i produksjonen.

Hjemmemarkedsindustrien i Nordvest meldte om moderat nedgang i produksjonen de siste tre månedene, og det ble forventet en tilsvarende moderat svekkelse i de neste seks månedene. Eksportindustrien meldte om nullvekst siste kvartal og forventet nullvekst også neste halvår.

Oljeleverandørnæringen meldte om en moderat økning i aktivitetsnivået de siste tre månedene. De forventet et stabilt aktivitetsnivå de neste seks månedene.

I bygg og anlegg meldte kontaktene om en moderat svekkelse i aktivitetsnivået de siste tre månedene. De forventet også en moderat svekkelse i aktivitetsnivået de neste seks månedene.

I varehandelen ble det rapportert om nullvekst i aktiviteten de siste tre månedene. Kontaktene forventet en moderat nedgang i aktivitetsnivået de neste seks månedene.

I tjenesteyting rettet mot næringsliv rapporterte kontaktene om nullvekst i aktiviteten de siste tre månedene. I tjenesteyting for husholdninger ble det meldt om moderat nedgang i aktiviteten siste kvartal. Samlet forventet kontaktene en moderat svekkelse i aktiviteten innen tjenesteyting de neste seks månedene.

Sektorene meldte samlet sett om uendrede investeringsplaner. I industrien forventet kontaktene en moderat nedgang i investeringene, mens det offentlige ventet en moderat økning.

Kun 27 prosent av bedriftene svarte at de ville hatt noen problemer med å møte en vekst i etterspørselen. I industrien gjaldt dette for 29 prosent av bedriftene. Innen bygg og anlegg gjaldt dette for 1 av 3 bedrifter og for varehandelen gjaldt dette for 2 av 6. Ingen bedrifter meldte i denne runden om betydelige problemer ved økt etterspørsel. Det ble rapportert om svært små problemer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft totalt sett, og det var kun innen bygg og anlegg og varehandel at det ble meldt om noen problemer.

Sysselsettingen hadde samlet sett svekket seg moderat de siste tre månedene. Det ble ventet et tilnærmet stabilt sysselsettingsnivå de neste seks månedene. I industrien forventes det et moderat fall i sysselsettingen.

Anslagene for årslønnsveksten i 2009 lå i snitt på rundt 3 prosent.

Region Nord

Det var svak vekst i etterspørsel og produksjon i region Nord de siste 3 månedene. For de neste 6 månedene ble det forventet nullvekst.

Fra industrien meldte hjemmemarkedsindustrien om svak vekst i etterspørsel og produksjon siste 3 måneder. Eksportindustrien opplevde moderat fall, etter en periode med sterk nedgang i aktiviteten. Det ble forventet nullvekst de neste 6 månedene.

I bygg og anlegg var det svak vekst de siste 3 månedene, og det ble forventet uendret aktivitet det kommende halvåret.

I varehandelen ble det meldt om nullvekst siste 3 måneder, mens det ble ventet svak vekst kommende 6 måneder.

I tjenesteyting rettet mot næringsliv var det nullvekst siste 3 måneder, mens det var svak vekst i husholdningsrettet tjenesteyting. Kontaktene forventet uendret etterspørsel og aktivitet kommende 6 måneder.

For de kommende 12 måneder ble det planlagt vekst i investeringene i industrien og kommune- og sykehussektoren, og uendret nivå i tjenesteytende sektor og varehandelen.

Om lag 30 prosent av kontaktene svarte at de ville ha noen eller betydelige problemer med å møte en ventet eller uventet vekst i etterspørselen. Dette er noe høyere enn rapportert i forrige runde. Om lag 9 prosent svarte at arbeidskraft ville være en begrensning ved økt etterspørsel. Dette er lavere enn i forrige runde.

Siste 3 måneder har det vært uendret sysselsetting i alle sektorer. Neste 3 måneder ble det forventet nedgang i industrien og kommune- og sykehussektoren, mens sysselsettingen ble ventet å være uendret i de øvrige sektorene.

Samlet sett anslo kontaktene årslønnsveksten for 2009 til om lag 3 ½ prosent.

Det har vært nullvekst i utsalgsprisene siste 12 måneder. Eksportindustrien meldte om markert fall i prisene, mens husholdningsrettet tjenesteyting meldte om moderat vekst.

I sum var det moderat fall i lønnsomheten siste 3 måneder. Det var størst fall i lønnsomheten i eksportindustrien.

Region Midt-Norge

Hovedinntrykket i denne runden er at aggregert produksjon fortsatt falt, men mindre enn tidligere i år. Markedsutsiktene var også mer positive og indikerte en moderat produksjonsvekst framover.

I industrien syntes det fortsatt å være et moderat produksjonsfall, både for hjemmemarkedsindustrien, eksportindustrien og oljeleverandørnæringen. Markedsutsiktene var mer positive, og det ble forventet en moderat vekst i eksportindustrien og i oljeleverandørnæringen framover, mens det i hjemmemarkedsindustrien ble forventet en mer tydelig vekst.

I bygg- og anleggsnæringen flatet nedgangen ut sammenliknet med tidligere i år, men det syntes fortsatt å være et moderat fall. Reduksjonen var i første rekke knyttet til byggenæringen – for anlegg var utviklingen mer positiv. Markedsutsiktene indikerte nå at aktivitetsnivået blir stabilt på dagens nivå framover.

Varehandelen rapporterte fortsatt om moderat vekst, som næringen ventet at vil fortsette også framover.

De tjenesteytende bedriftene syntes som i forrige runde å oppleve noe forskjellig utvikling. Kontakten som hovedsakelig leverer tjenester til næringslivet, rapporterte fortsatt om moderat fallende aktivitetsnivå, mens det syntes å være en moderat vekst i tjenesteyting mot husholdningene. Framover trodde kontaktene på en moderat vekst i aktivitetsnivået.

Samlet sett syntes investeringene å tilta. Fortsatt ble det rapportert om fallende investeringer i industrien og hos de tjenesteytende kontaktene, men vekst i offentlige investeringer mer enn oppveier dette.

Få kontakter manglet ledig produksjonskapasitet. Tilgangen på arbeidskraft synes generelt å være god, og mangel på ledig kapasitet skyldtes i hovedsak andre skranker enn tilgangen på arbeidskraft.

Trenden med avtakende sysselsetting syntes å snu, og samlet sett ble det rapportert om en moderat sysselsettingsvekst. Veksten var i første rekke drevet av økt sysselsetting i kommunene, men også i industrien ble det rapportert om en moderat vekst. Det var kun i varehandelen at sysselsettingen syntes å avta. For bygg og anlegg og blant tjenesteyterne var inntrykket at sysselsettingen var stabil. Fremover ble det forventet en moderat sysselsettingsvekst. Både i industrien, tjenesteyting og offentlig sektor indikerte sysselsettingsplanene vekst, mens det var forventet stabil utvikling i bygg og anlegg og varehandelen.

Forventningene til årslønnsvekst var lite endret fra tidligere i år og indikerte en vekst på om lag 3 prosent i snitt i privat sektor og om lag 4 ½ prosent i offentlig sektor.

Samlet sett ble det rapportert om et moderat fall i utsalgsprisene; i bygg og anlegg falt fremdeles prisene kraftig. Det var kun for tjenesteyting rettet mot husholdningene og varehandelen at det ble rapportert om prisvekst. Blant alle næringer sett under ett, var det nå et flertall av kontaktene som forventet at prisveksten skulle tilta. Det var kun hjemmemarkedsindustrien som trodde at prisveksten ville bli uendret. I de andre næringene forventet kontaktene tiltakende prisvekst.

Marginene syntes nå å falle i alle næringer. I forhold til forrige runde var det imidlertid bare eksportindustrien som rapporterte om svakere lønnsomhetsutvikling. Bygg og anlegg, oljeleverandørnæringen, varehandel og tjenesteyting rapporterte om mindre fall i driftsmarginene denne runden sammenlignet med forrige runde.

Region Innland

I denne runden rapporterte kontaktene om stabil produksjon, etter tre runder med fall i produksjon og etterspørsel. I sum ventet kontaktbedriftene en liten økning i produksjonen framover.

Kontaktene i hjemmemarkedsindustrien meldte om en moderat vekst i produksjonen. I eksportindustrien hadde produksjonen falt svakt. Kontaktene ventet stabil produksjon framover i hjemmemarkedsindustrien og moderat vekst i eksportindustrien.

Aktiviteten i bygg og anlegg var i denne runden svakt stigende. Det ble ventet moderat vekst framover.

I varehandelen rapporterte kontaktene samlet sett om uendret salgsvolum. De ventet stabilt salgsvolum framover.

I tjenesteyting rettet mot næringslivet har det vært et moderat fall i aktiviteten. I tjenesteyting mot husholdninger har det vært svak vekst. I sum ventet tjenesteyterne stabil aktivitet framover.

Kontaktene ventet tilnærmet stabilt investeringsnivå de neste 12 månedene. Det ble meldt om moderat vekst i investeringsplanene i industrien og i kommunesektoren. For de øvrige næringene ventet kontaktene et markert fall.

Fremdeles var kapasitetsutnyttingen lav. Kun 17 prosent av bedriftene oppga at de vil ha noen problemer med å øke produksjonen. Dette er på linje med forrige runde. Ingen bedrifter ville ha betydelige problemer med å øke kapasiteten. Det var også et fåtall av bedriftene som så på tilgangen på arbeidskraft som en begrensning for produksjonen. 

Sysselsettingen holdt seg samlet sett stabil. Innenfor industri og varehandel var sysselsettingen uendret. I kommune- og sykehussektoren var det en svak økning i sysselsettingen, mens det i tjenesteyting var en moderat nedgang. I bygg og anlegg ble det rapportert om en markert vekst. Alle næringer under ett ga et bilde av en moderat sysselsettingsvekst framover.

Kontaktene anslo i denne runden årslønnsveksten for inneværende år til å ligge rundt 3 ½ prosent. Anslaget var litt lavere enn i forrige runde for industrien, bygg og anlegg og kommune- og sykehussektoren, uendret for varehandelen og litt høyere for tjenesteyting.

Den rapporterte prisveksten avtok fra forrige runde og var i denne runden svært moderat. Det generelle bildet er en forventning om litt høyere prisvekst kommende år.

I alle bransjer utenom industrien falt lønnsomheten moderat. I industrien var det en svak bedring. Samlet avtok fallet i driftsmarginene fra forrige runde.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 14. oktober 2009 14:00
Publisert 14. oktober 2009 14:00