Norges Bank

Regionalt nettverk

Regionalt nettverk 5/2008

Serie:
Regionalt nettverk
Nummer:
5/2008

Periode intervju: November 2008

Oppsummering

Etterspørsel og produksjon 
I denne runden rapporteres det om fall i produksjonen for første gang siden våren 2003. Det er redusert aktivitet i samtlige næringer unntatt i oljeleverandørnæringen hvor det fortsatt meldes om moderat vekst. Mye av nedgangen synes å være drevet av redusert privat etterspørsel etter bolig, biler og andre varige konsumgoder. I tillegg har mange eksportbedrifter hatt en markert nedgang i aktiviteten etter sommeren.

Det forventes at samlet produksjon vil falle ytterligere de kommende seks måneder og med større hastighet enn hittil. Oljeleverandørnæringen forventer fortsatt en svak vekst, mens de øvrige næringene tror på fallende aktivitet.

I hjemmemarkedsindustrien meldes det om markert fall i produksjonen av alle typer byggevarer. Også i eksportindustrien faller produksjonen til tross for at den svekkede kronen har gitt eksportbedriftene bedre konkurranseevne. Redusert etterspørsel etter råvarer og deler til bilindustrien bidrar betydelig til dette. I bygg og anlegg avtar aktiviteten fortsatt og med raskere takt enn i de to foregående rundene. Boligbyggingen avtar etter hvert som prosjekter ferdigstilles og få nye prosjekter iverksettes. Aktiviteten avtar også for næringsbygg. For andre runde på rad rapporteres det om fall i varehandelen. Reduksjonene er størst for bolig- og byggrelaterte varer, samt biler og andre varige konsumgoder. I tjenesteyting rettet mot næringslivet meldes det om en moderat nedgang i aktiviteten. Restauranter, hoteller, reiseliv og transport bidrar negativt. Det samme gjelder konsulenttjenester og rådgivning knyttet opp mot bygg og anleggsbransjen. Det er også redusert aktivitet i tjenesteyting rettet mot husholdningene. Eiendomsmeglere, restauranter, hoteller og reisebyrå opplever  redusert etterspørsel fra privatmarkedet.

Både hjemmemarkeds- og eksportindustrien forventer at produksjonsfallet tiltar. Oljeleverandørnæringen tror på en utvikling med stabilt høyt produksjonsnivå fremover. Det rapporteres imidlertid om mer usikkerhet om utsiktene på lengre sikt fordi mange prosjekter utsettes på grunn av problemer med finansiering. Bygg og anleggsbransjen forventer at aktiviteten vil avta i raskere takt enn hittil. Det forventes fortsatt fall i boligbygging samtidig som etterspørselen etter næringsbygg avtar. Det knyttes imidlertid store forventninger til en økning i prosjekter i offentlig regi, særlig anleggsprosjekter. I tjenesteyting og varehandel forventes det ytterligere fall i aktiviteten.

Kapasitetsutnyttelse og tilgang på arbeidskraft
Denne runden meldes det om et betydelig fall i kapasitetsutnyttelsen i økonomien. Nå oppgir bare 33 prosent av kontaktene at de vil ha problemer med å møte en eventuell vekst i etterspørselen mot 48 prosent i august. Endringen skyldes en stor bedring i tilgangen på arbeidskraft. Kun 16 prosent svarer at tilgangen på arbeidskraft vil begrense produksjonen ved en etterspørselsøkning. I august oppga 37 prosent at tilgang på arbeidskraft utgjorde et problem. Det er bedre tilgang på arbeidskraft i alle næringer, men fortsatt er tilgangen dårligst i oljerelatert virksomhet.

Sysselsetting
For første gang siden 2003 rapporteres det samlet sett om redusert sysselsetting. I offentlig sektor og tjenesteyting er det fortsatt moderat vekst, mens sysselsettingen faller i industrien og bygg og anlegg. Neste tre måneder forventes sysselsettingen å avta ytterligere i privat sektor. Sterkest fall forventes i industrien og bygg og anlegg, mens varehandel og tjenesteyting tror på en moderat reduksjon. Offentlig sektor forventer stabil sysselsetting.

Investeringer
Samlet sett forventes investeringene å avta fremover. Kommune- og sykehussektoren rapporterer om moderat vekst, mens det meldes om avtagende investeringsnivå i alle de private næringene. Årsaken synes å være at betydelige investeringer i lengre tid har økt kapasiteten. Nå indikerer markedsutsiktene at kapasiteten er stor nok. Som følge av finanskrisen uttrykker mange kontakter at de skrinlegger eller utsetter planlagte investeringer.

Kostnader, priser og lønnsomhet
Lønnsveksten i år forventes å bli i underkant av seks prosent. Det er små endringer  forhold til forrige runde, men offentlig sektor har økt sine anslag noe. Neste år forventes lønnsveksten å bli betydelig lavere.

Samlet sett avtar prisveksten i forhold til tidligere dette året. Svekket kronekurs bidrar imidlertid til høyere prisvekst i eksportindustrien. I de øvrige næringene avtar prisveksten.

Det forventes avtakende prisvekst det kommende året. Av 252 bedrifter venter 117 lavere prisvekst og kun 40 høyere prisvekst. Dette er det laveste nivået som er målt siden starten av nettverket. Prisveksten de siste 12 månedene har vært høy, og gir kontaktene grunnlag for å vente lavere prisvekst fremover. Samtidig presses prisveksten ned av redusert etterspørsel og økt konkurranse. Kontaktene som forventer sterkere prisvekst fremover, peker på økt pris på importerte varer og sterk vekst i lønnskostnadene.

Marginene avtar, alle næringer sett under ett. Kun oljeleverandørnæringen og eksportindustrien bedrer marginene. Eksportindustrien har blitt hjulpet av den svekkede kronen, mens den slår tilsvarende negativt ut for varehandelen. Som årsak til den reduserte lønnsomheten pekes det særlig på at bedriftene ikke har klart å øke prisene eller produktiviteten for kompensere for økningen i lønns- og varekostnader.

Spesialtema
Kontaktbedriftene rapporterer i denne runden at tilgangen til kreditt har blitt dårligere. Andelen som svarer at tilgangen har blitt påvirket i noen eller stor grad, har økt vesentlig siden kontaktbedriftene besvarte det samme spørsmålet i januar 2008. Flere kontaktbedrifter mener spørsmålet er relevant i denne runden enn i januar.

Region Sørvest

Det er et sammensatt bilde i region Sørvest. Oljevirksomheten, eksportindustrien og tjenesteyting mot næringslivet viser til vekst i denne runden. I de andre private næringene faller produksjonen. Det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen framover, og det ventes redusert aktivitet eller avmating i veksten i alle næringer de neste seks måneder. 

Oljerelatert virksomhet har fortsatt vekst, men veksten ventes å avta. Lavere oljepriser og finanskrisen bidrar til meget stor usikkerhet om utviklingen framover. Eksportindustrien melder om fortsatt vekst i denne runden. Det ventes uendret vekst framover. Hjemmemarkedsindustrien har betydelig nedgang i denne runden, og da spesielt i de konjunkturutsatte bransjene. Nedgangen forventes å fortsette framover.

I bygg og anlegg var aktiviteten kraftig redusert denne runden. Det forventes også en betydelig nedgang framover.

Det er moderat nedgang innen varehandelen, og da spesielt for handel med varige konsumgoder. Tjenesteyting rettet mot husholdninger har nullvekst, mens tjenesteyting rettet mot næringslivet kan vise til moderat vekst. Det forventes moderat nedgang både for varehandelen og tjenesteyting framover.

Investeringsnivået ligger samlet sett an til et stabilt nivå i forhold til det siste året. 

Kapasitetsproblemene i økonomien minker. 46 prosent av virksomhetene melder om kapasitetsvansker, mot 68 prosent i forrige runde. 

Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er betydelig lettere. Kun 20 prosent av kontaktene oppgir at tilgang på arbeidskraft begrenser mulighetene for ekspansjon.

Det er stabil eller moderat vekst i sysselsettingen i denne runden. Det ventes nedgang i sysselsettingen framover, spesielt i privat sektor. 

Den forventede årslønnsveksten inneværende år oppgis til 5 ¾ prosent. Alle virksomhetene forventer markert lavere lønnsvekst neste år. 

Prisveksten på flere innsats- og råvarer har avtatt, og prisene har enten stabilisert seg eller er på veg nedover. Svekket norsk krone innebærer at flere virksomheter har prisøkning på sine importerte innsatsvarer.

Alle næringene, med unntak av eksportindustrien, viser til lik eller lavere prisvekst som i forrige runde. I bygg og anlegg er prisveksten kraftig redusert.

Framover forventes samlet sett avtakende prisvekst.  

Det meldes om moderat reduksjon i resultatmarginene.

Region Sør

Et flertall av de virksomhetene vi har vært i kontakt med er foreløpig relativt lite berørt av finansuroen og lever godt på allerede inngåtte avtaler inntil videre. 2008 synes for flertallet å bli et godt år. Det meldes om stabilitet i eksportindustrien, oljeleverandørnæringen, bygg og anlegg samt tjenesteyting rettet mot næringslivet. Et svakt fall meldes fra hjemmemarkedsindustrien, varehandel og tjenesteyting rettet mot husholdningene.

Til tross for gode resultater nå, forventer ikke næringslivslederne at disse vil holde seg i det urolige finansmarkedet. De fleste synes det er vanskelig å gi gode anslag om fremtidig utvikling, spesielt for andre kvartal i 2009 og senere. Ordreinngangen for 2009 er svakere enn for 2008.

Investeringsplanene reduseres i privat sektor, mens investeringsplanene økes i kommunene. I underkant av 60 prosent av industrikontaktene har planlagt et lavere investeringsnivå de neste tolv månedene enn i de foregående tolv. Flere av dem har kansellert alle investeringer eller satt investeringene på vent.

Kapasitetsutnyttelsen i økonomien faller. 86 prosent av kontaktene svarer at de ikke har noen kapasitetsproblemer. Det er i all hovedsak oljeleverandørene som fortsatt produserer med full kapasitetsutnyttelse.

Sysselsettingen fortsetter å vokse moderat innen kommunal sektor, og da spesielt innen barnehage og omsorgssektoren. Det ventes uendret vekst i sysselsettingen i kommunal sektor fremover. I privat sektor har sysselsettingen vært stabil. Fremover ventes det en moderat reduksjon i sysselsettingen innenfor industri, bygg og anlegg samt varehandel. Det ventes ingen endring i sysselsettingen innenfor tjenesteyting.  

Årslønnsveksten inneværende år meldes å ligge mellom 6 og 7 prosent. Årslønnsveksten i 2009 ventes å bli betydelig lavere.

Det er en moderat til god vekst i utsalgsprisene. Veksten er noe lavere enn i forrige runde. Prisveksten er sterkest innen eksportindustrien og bygg og anlegg, der det meldes om god prisvekst. Varehandel og hjemmemarkedsindustrien melder om moderat prisvekst. Neste år venter 54 prosent lavere prisvekst. Denne andelen ligger 31 prosentpoeng høyere enn i september. Bare 9 prosent venter høyere prisvekst.

Region Øst

Kontaktene i region øst melder i denne runden at veksten avtar kraftig fra forrige runde og produksjonen faller markert fra det høye nivået før sommeren. Produksjonsfallet har tiltatt i styrke utover høsten og er det sterkeste produksjonsfallet regionalt nettverk har registrert i regionen.

I industrien avtar aktiviteten moderat i hjemmemarkedsindustrien og hos leverandørene til olje- og offshoreindustrien. I eksportindustrien avtar veksten kraftig fra forrige runde. Etter sommeren har etterspørselen falt og fallet har tiltatt utover høsten. Fremover venter hele industrisektoren markert fall i aktiviteten.

Produksjonsfallet i bygg og anlegg tiltar. Fallet er stort sett drevet av utviklingen i bygg. Anlegg holder seg om lag stabilt og ventes å vokse litt fremover. Samlet sett ventes aktiviteten i bygg og anlegg å avta markant de neste 6 månedene, og bli større enn fallet vi har sett de siste 3 månedene.

Denne runden faller salget i varehandelen mer markert enn i forrige runde. Varehandelen venter moderat fall i salgsvolumet fremover, men ikke så stort som det vi har sett de siste 3 månedene.

Det er et klart fall i aktiviteten i tjenesteyting. Det faller mest i tjenesteyting mot næringsliv. Dette er i sterk kontrast til august da denne sektoren meldte om god vekst i aktiviteten. Kontaktene venter markert fall i aktiviteten de neste 6 mnd., tilsvarende det som ble rapportert for siste 3 måneder.

Realinvesteringene reduseres i alle de private næringene. Kommunene øker investeringene moderat.

Om lag 30 prosent av kontaktene svarer at de har kapasitetsproblemer. 17 prosent har problemer med tilgangen på arbeidskraft. Dette er om lag på linje med det som ble rapportert i august. Imidlertid er det denne gang ingen som har betydelige kapasitetsproblemer. 

Det har vært en moderat vekst i sysselsettingen. Fremover ventes moderat fall i sysselsettingen, spesielt i industrien, bygg og anlegg og varehandelen.

Anslaget for årslønnsveksten inneværende år er i overkant av 5 ½ prosent, en moderat reduksjon fra forrige runde. Den høyeste lønnsveksten forventes i det offentlige, mens bygg og anlegg har hatt den største reduksjonen i lønnsforventningene i forhold til forrige runde. 

Avmatingen i prisveksten vi observerte i forrige runde fortsetter i denne runden. Det er kun eksportnæringen som har økning i prisveksten denne runden sammenlignet med forrige runde. Tjenesteyting mot næringslivet rapporterer om uendret prisvekst sammenlignet med forrige runde. De øvrige næringene rapporterer om lavere prisvekst enn i forrige runde. Fremover ventes noe lavere prisvekst.

Region Nordvest

Hjemmemarkedsindustrien i Nordvest har hatt en moderat nedgang i produksjonsvolumet de siste 3 månedene. Denne negative veksttakten forventes å bli litt større de neste seks månedene. Eksportindustrien har hatt stabilt aktivitetsnivå de siste 3 månedene, men forventer nedgang i aktivitetsnivået det neste halvåret.    

Aktiviteten innen oljeleverandørnæringen ligger fortsatt på et høyt nivå. I oljeleverandørnæringen har det vært god vekst i volumet det siste kvartalet. Neste halvår forventer representanter for denne næringen en moderat vekst i aktivitetsnivået. I bygg og anlegg har aktivitetsnivået siste kvartal vært stabilt. Neste halvår forventes det her en markert nedgang i aktivitetsnivået.     

Innen varehandelen er aktivitetsnivået de siste 3 månedene redusert. Næringen forventer  en tilsvarende reduksjon i aktivitetsnivået de neste 6 månedene. I den næringsrettede delen av tjenesteytingen har aktiviteten de siste 3 månedene vært stabil. I den husholdningsrettede tjenesteytingen har det de siste 3 måneder vært en moderat nedgang i aktiviteten. Samlet sett har tjenesteytende sektor hatt en moderat nedgang og det ventes en tilsvarende moderat nedgang neste halvår. 

61 prosent av bedriftene svarer at de ville hatt noen eller betydelige problemer med å møte en vekst i etterspørselen, noe som er 17 prosentpoeng lavere enn rapportert i forrige runde. Det er bedrifter innen industri, bygg og anlegg og oljeleverandørnæringen som melder om de største problemene. Her begrenses kapasiteten av forsinkelser hos underleverandører, knapp tilgang på maskiner og areal og redusert tilgang til finansiell kapital. Det rapporteres nå om vesentlig mindre problemer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft enn i forrige runde. Ingen av sektorene utenom offentlig sektor og oljeleverandørnæringen melder om økte investeringer i den nærmeste framtid. I industrien meldes det nå om reduserte investeringer.

Sysselsettingen har de 3 siste månedene økt kraftig i oljeleverandørnæringen og noe med moderat innen tjenesteyting. I de andre næringene har sysselsettingen holdt seg uendret. Framover forventes det samlet sett en moderat nedgang i sysselsettingen. Det er kun innen oljeleverandørnæringen og bygg og anlegg at det forventes en viss vekst i sysselsettingen de neste 3 månedene. 

Anslagene for årslønnsveksten i 2008 ligger i snitt på rundt 6 prosent, omtrent som rapportert i forrige runde. Det er bygg og anlegg og tjenesteyting mot næringsliv som melder om den høyeste lønnsveksten i denne runden. 

Det er samlet sett fremdeles tydelig vekst i utsalgsprisene, men det er stor forskjell i prisveksten mellom de ulike sektorene. Sterkest har prisveksten vært i eksportindustrien og i bygg og anlegg. Andelen som forventer høyere prisvekst neste 12 mnd. er nå bare på 6 prosent, noe som er en reduksjon på 8 prosentpoeng fra forrige runde. Driftsmarginene har totalt sett svekket seg noe det siste kvartalet. Det er kun innen eksportindustrien og bygg og anlegg at lønnsomheten har bedret seg.

Region Nord

Det er markert fall i etterspørsel og produksjon i region Nord denne runden. Med unntak av tjenesteyting mot næringslivet som rapporterer om uendret etterspørsel og produksjon de siste 3 månedene, er det nå redusert aktivitet i alle de øvrige sektorene. Det rapporteres om kraftige negative endringer i etterspørselen fra mange av våre kontakter, spesielt i eksportrettet industri. 

For de kommende 6 månedene forventes det tydelig fall i etterspørsel og aktivitet sett under ett. Mest negative er forventningene i eksportrettet industri der det forventes kraftige fall i etterspørselen.  For de øvrige sektorene forventes det moderat til tydelig reduksjon i aktiviteten kommende periode. Det hersker stor usikkerhet med hensyn til fremtiden i både i privat næringsliv og offentlig sektor, og det er forsiktighetsprinsippet som rår.

I bygg og anlegg meldes det om markert fall i etterspørsel og aktivitet. Det er et sterkt fall i aktiviteten både i grunnarbeider, boligbygging og oppføring av private yrkesbygg. Samlet sett forventer kontaktene fortsatt tydelig fall i etterspørsel og aktivitet i byggebransjen kommende halvår.

Varehandelen rapporterer om markert fall i etterspørsel og aktivitet. Reduksjonen er sterkere de siste 3 månedene enn ved forrige rapportering. Reduksjonen er sterkest for dyrere kapitalvarer, hvitevarer og byggevarer. Det ventes markert fall i etterspørsel og aktivitet kommende halvår.

I tjenesteyting rettet mot næringslivet har veksten som ble rapportert forrige runde avtatt og flatet ut. For husholdningsrettet tjenesteyting er det markert fall i etterspørsel og aktivitet. Samlet venter tjenesteytende sektor moderat fall i etterspørsel og aktivitet kommende halvår. 

Om lag 31 prosent av kontaktene svarer at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en ventet eller uventet vekst i etterspørselen. Dette er en klar reduksjon fra forrige runde, der 40 prosent meldte om problemer. 

Siste 3 måneder har det vært nedgang i sysselsettingen i industrien, bygg og anlegg og kommune- og sykehussektoren. I varehandel og tjenesteyting er sysselsettingen tilnærmet uendret. 

Kommune- og sykehussektoren venter ingen endring i sysselsettingen i denne perioden. Industrien, varehandelen og tjenesteytingen venter derimot en markert nedgang i sysselsettingen de neste 3 månedene. I bygg og anlegg ventes det sterk reduksjon i sysselsettingen de neste 3 månedene. 

Kontaktene anslår årslønnsveksten for 2008 til om lag 6 prosent. Dette er samme anslag som i forrige runde. 

Det er god vekst i utsalgsprisene siste 12 måneder, og samlet sett har veksten tiltatt noe siden forrige runde. Eksportindustrien, varehandelen og næringsrettet tjenesteyting melder om tiltakende prisvekst. Det er kun hjemmemarkedsindustrien som rapporterer om avmatning i prisveksten siste 12 måneder.

Region Midt-Norge

Hovedinntrykket denne runden er at etterspørselen og produksjonen faller. Unntaket er oljeleverandørnæringen som rapporterer om nullvekst.

Generelt uttrykker kontaktene stor usikkerhet med hensyn til utviklingen fremover. De neste seks månedene venter oljeleverandørnæringen uendret etterspørsel og produksjon. De øvrige næringene forventer fortsatt fall i etterspørselen, og for bygg og anlegg, hjemmemarkedsindustri og tjenesteyting ventes etterspørselsfallet å tilta.

Investeringene synes å avta og kontaktene melder om lavere investeringsplaner enn tidligere i år. Det er bare offentlig sektor som planlegger å øke investeringene fremover.

Kontaktene rapporterer om avtagende sysselsetting. Offentlig sektor melder om uendret sysselsetting mens de private næringene rapporterer om reduksjon i sysselsettingen. Samme utvikling med stabil sysselsetting i offentlig sektor og ytterligere fall i de private næringene ventes også de kommende tre måneder.

Det rapporteres om vesentlig mer ledig produksjonskapasitet enn tidligere dette året. Årsaken synes å være bedre tilgang på arbeidskraft. 

Årslønnsveksten samlet for alle næringene ventes å bli omlag seks prosent. De tjenesteytende virksomhetene og bygg og anleggsnæringen forventer høyest vekst, mens varehandel og offentlig sektor tror på lavest vekst.

I bygg og anlegg rapporteres det om uendrede priser de siste 12 månedene. Tjenesteyting mot husholdningene melder om sterk prisvekst i samme periode. De øvrige næringene rapporterer også om prisvekst, om enn litt lavere enn for tjenesteyting mot husholdninger.. Forventningene til prisvekst er endret betydelig i forhold til tidligere i år. Med unntak av varehandelen, som forventer samme prisvekst som siste 12 måneder, tror alle næringer på lavere vekst.

Det rapporteres om fallende marginer i hjemmemarkedsindustrien og bygg og anlegg, mens eksportindustrien og de tjenesteytende virksomhetene rapporterer om bedre marginer.

Region Innland

Denne runden preges bildet av nedgang i produksjon og etterspørsel. Både hjemmemarkedsindustrien, bygg og anlegg og varehandel opplever nedgang i volum. I tjenesteyting mot næringslivet er det fortsatt moderat vekst.

Bedriftene forventer i hovedsak at nedgangen skal vedvare. Sterkest nedgang forventes i bygg og anlegg og i hjemmemarkedsindustrien. I eksportindustrien og varehandelen forventes en moderat nedgang. Tjenesteyting er den eneste næringen som forventer at aktiviteten holder seg om lag uendret. 

Det rapporteres nå om et lavere kapasitetspress enn i de foregående rundene. De fleste bedriftene melder om lavt kapasitetspress og at det er enklere å skaffe arbeidskraft.

I industrien forventes det nå stabilt investeringsnivå etter to runder med nedgang. Offentlig sektor har budsjettert med investeringsvekst, og investeringene ser også ut til å øke innenfor varehandel. For tjenesteyting peker fremdeles investeringene nedover.

Sysselsettingen har holdt seg forholdsvis stabil de siste 3 månedene innenfor varehandel og offentlig sektor. Innenfor tjenesteyting har det vært en moderat økning. I industrien og i bygg og anlegg har det vært en kraftig nedgang. Det er ventet fortsatt nedgang i sysselsettingen i de to sistnevnte næringene. Offentlig sektor forventer stabil sysselsetting framover, mens det innen varehandel ventes en moderat nedgang. Kontaktene innen tjenesteyting forventer god sysselsettingsvekst kommende periode.

Anslaget for lønnsveksten ligger noe høyere enn forrige runde for offentlig sektor. For bygg og anlegg er den på samme nivå, mens den ligger noe lavere for de øvrige næringer. Det meldes fra alle bedrifter at det forventes lavere årslønnsvekst neste år.

Prisveksten har avtatt noe innenfor bygg og anlegg og tjenesteyting. I industrien har prisveksten tiltatt, mens den for varehandel har holdt seg stabil.

Det generelle bildet er en forventning om lavere prisvekst kommende år. Det er kun enkelte bedrifter innenfor varehandel og hjemmemarkedsindustri som melder om forventet prisvekst. Hovedårsaken til forventinger om dempet prisvekst er lavere kostnadsnivå og et svekket marked.  

Det rapporteres at lønnsomheten innenfor hjemmemarkedsindustri og varehandel reduseres i denne runden, mens kontaktene i eksportindustrien og bygg og anlegg melder om bedret lønnsomhet. Det rapporteres om uendret lønnsomhetsnivå innenfor tjenesteyting.

Figurer til nasjonal rapport (pdf)

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 17. desember 2008 14:00
Publisert 17. desember 2008 14:00