Norges Bank

Regionalt nettverk

Regionalt nettverk 2/2008

Serie:
Regionalt nettverk
Nummer:
2/2008

Periode intervju: Mars 2008

Oppsummering

Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter

Veksten er moderat til god i de fleste næringer. Veksttakten ligger om lag på samme nivå som forrige runde. Det ser derfor ut til at veksttakten i økonomien har lagt seg på et noe lavere nivå i 2008 enn tilfellet var i 2007. Veksten har de siste 3 måneder vært sterkest i tjenesteyting og svakest i bygg og anlegg. Alle landsdelene viser om lag samme utvikling.

Veksttakten i eksportindustrien er fallende de siste to rundene. Prosessindustrien har høy kapasitetsutnyttelse, og små muligheter for å øke produksjonen. Fiske- og oppdrettsindustrien melder derimot om vekst, mens bedrifter i andre bransjer melder om svakere eksportmarked. Veksten i oljeleverandørnæringen er fortsatt god, og den har tiltatt svakt siden forrige runde. Høy oljepris bidrar til stor aktivitet på letesiden, og gir samtidig forlenget levetid på plattformer og dermed økt behov for vedlikehold. Veksten i bygg og anlegg har stoppet opp. Fra nesten alle regioner meldes det om svakere ordreinngang på boligsiden og dermed fallende aktivitet. I markedet for næringsbygg meldes det jevnt over om høy aktivitet, og fortsatt svak økning i aktiviteten. I varehandel og tjenesteyting er det fortsatt god vekst, men den har avtatt svakt de siste rundene.

Utsiktene tilsier om lag stabil veksttakt framover. Deler av eksportindustrien er usikre på etterspørselsutviklingen internasjonalt i lys av finansuro og utsikter til lavere økonomisk vekst. Samtidig er valutasituasjonen en betydelig utfordring for mange bedrifter, som i første omgang slår ut i lavere priser og lønnsomhet. Aktivitetsnivået ventes å holde seg ganske stabilt i bygg og anlegg, mens boligbyggingen forventes å falle. Usikkerheten er imidlertid relativt stor om hva som skjer over sommeren da ordrebøkene er noe mindre velfylte enn de var i fjor vår. Det ventes en avdemping av veksten i varehandelen det neste halvåret. Årsaken er blant annet forventninger om moderat fall i salget av biler og byggevarer.

Kapasitetsutnyttelse og tilgang på arbeidskraft

Kapasitetsutnyttelsen er høy, og ligger om lag på nivå med forrige runde. Sammenlignet med for ett år siden er derimot kapasitetssituasjonen noe mindre anstrengt. Størst kapasitetsutnytting og knappest tilgang på arbeidskraft finner vi som foregående runder i bygg og anlegg. Imidlertid er tilgangen noe mindre knapp enn tidligere runder. I industri og varehandel er kapasitetsbildet om lag uforandret, i underkant av 60 prosent av bedriftene ligger på eller nær kapasitetsgrensen.

Sysselsetting og arbeidsmarked

Sysselsettingen har økt moderat de siste 3 måneder, men veksten er fallende. Alle regioner rapporterer om vekst i sysselsettingen. Økningen er som tidligere runder sterkest i tjenesteyting, men den har avtatt også her sammenlignet med de foregående rundene. I bygg og anlegg meldes det denne runden om nullvekst i sysselsettingen.

Framover ventes fortsatt økning i sysselsettingen i om lag samme takt som siste tremåneders-periode. Vekstforventningene er imidlertid noe lavere en i forrige runde, og bekrefter således tendensen mot lavere vekst i sysselsettingen.

Kostnader, priser og lønnsomhet

Anslaget for lønnsveksten er noe høyere enn forrige runde, og nær ett prosentpoeng høyere enn forventningene for 2007 rapportert for ett år siden. Årslønnsveksten for 2008 anslås til 5,6 prosent for alle næringer under ett. Sammenlignet med forrige runde er det høyere lønnsvekst- forventninger i varehandel, kommune- og sykehussektoren samt industri. Generelt er det en viss utjevning av lønnsforventningene mellom sektorene denne runden.

Prisene har økt i om lag samme takt som i forrige runde. Prisveksten er fortsatt sterk i tjenesteyting mot næringslivet og i bygg og anlegg. Prisveksten har imidlertid falt noe i bygg og anlegg siden forrige runde. Også i hjemmemarkedsindustrien har prisveksten falt noe, mens den har steget litt i eksportindustrien. Forventningene går svakt mot avtakende prisvekst de neste 12 månedene. Det er særlig i bygg og anlegg bedriftene forventer lavere prisvekst. For de øvrige bransjene er det ikke forventninger om særlig endring i prisveksten.

Driftsmarginene har økt for alle næringer utenom oljeleverandørnæringen. Økningen er mindre enn forrige runde for hjemmemarkedsindustrien, varehandelen og oljeleverandørnæringen. For industrien og varehandelen er det kun snakk om marginal bedring i lønnsomhet. For tjenesteyting og bygg og anlegg er det god vekst i driftsmarginene.

Region Sørvest

Det er fortsatt god vekst i region Sørvest, og veksttakten er om lag på samme nivå som i forrige runde. Veksten ligger på et litt lavere nivå enn fjoråret. Det ventes om lag uendret veksttakt de neste seks måneder.

Oljerelatert leverandørindustri har fortsatt god vekst, men noe lavere enn under den sterkeste oppgangen i fjor. Eksportindustrien melder om fortsatt god vekst. Særlig globalt konkurrerende eksportindustri har hatt en god utvikling.

Hjemmemarkedsindustrien hadde en lavere vekstrate i denne runden. Det kan se ut til at denne del av industrien er på vei inn i en skjerpet konkurransesituasjon som følge av det økte innenlandske kostnadspresset.

Veksten er god og til dels økende innen bygg og anlegg, varehandel og tjenesteyting. Utviklingen forventes å være god også de neste seks måneder.

Investeringsnivået er moderat økende. Veksten er sterkest innen tjenesteyting og kommunene.

71 prosent av virksomhetene melder om kapasitetsvansker. Presset i arbeidsmarkedet fortsetter; 66 prosent av virksomheten oppgir tilgangen på arbeidskraft som et problem.

Offentlig sektor har fortsatt betydelige problemer med rekruttering av arbeidskraft.

Det er fortsatt moderat vekst i sysselsettingen siste tre måneder. Tendensen ventes å fortsette. Veksten har vært sterkest i oljerelatert virksomhet, bygg og anlegg og næringsrettet tjenesteyting.

Forventet årslønnsvekst inneværende år oppgis til 5 ½ prosent. Forventingene er høyest i oljerelatert industri, varehandel og tjenesteyting rettet mot husholdninger. Det sterke presset i arbeidsmarkedet synes nå også å slå ut i lavlønnsbransjer.

Vi registrerer en fortsatt betydelig prisøkning på innsatsvaresiden. Transport, næringsmiddelråvarer og byggevarer er områder med prisvekst

Det er fortsatt god vekst i utsalgspriser. De sterkeste vekstratene er i bygg og anlegg og næringsrettet tjenesteyting. Framover forventes det samlet sett den samme prisveksten.

Det meldes om moderat positiv utvikling i resultatmarginer. Unntaket er hjemmemarkedsindustrien som har hatt reduserte marginer.

Region Sør

Etterspørsel og produksjon er ganske lik den vi fant for en drøy måned siden, selv om flere snakker om nedgang eller, som flere uttrykker det, en tilpasning til en lavere vekst. Det meldes om moderat til god aktivitetsvekst i alle næringer bortsett fra oljeleverandørnæringen som melder om stabil utvikling. Hjemmemarkedsindustrien, varehandel og tjenesteyting forventer fortsatt en moderat til god utvikling seks måneder fram. Markedsutsiktene i de andre næringene er stabile. Først andre halvår 2008 venter bygningsbransjen en svikt i aktiviteten, blant annet knyttet til fritidsboliger.

Investeringsplanene i industrien vokser moderat. Innen varehandel og tjenesteyting er investeringene stabile. I kommune- og sykehussektoren viser investeringsplanene et svakt fall. Fokus for investeringene i privat sektor synes nå i større grad å være vedlikehold, effektivisering og rasjonalisering enn for bare et halvt år siden.

Omtrent halvparten av virksomhetene svarer at de vil ha problemer med å møte en økning i etterspørselen. Dette er på nivå med andelene fra i høst og vinter. Kapasitetsproblemene synes å være mindre i industrien nå enn for et halvt år siden, derimot synes kapasitetsutnyttelsen å øke innen varehandel og tjenesteyting.

Sysselsettingen fortsetter å vokse i privat sektor og i kommunene. I sykehussektoren er det rasjonaliseringer på gang, men sysselsettingen ligger fortsatt stabilt. Sysselsettingsveksten er markert lavere i bygg- og anlegg enn i forrige runde.

Årslønnsveksten inneværende år forventes å ligge mellom 5½ og 7 prosent.

Det registreres en prisvekst i alle næringene. Prisveksten er sterkest innen hjemmemarkedsindustrien og forretningsmessig tjenesteyting, lavest innen eksportindustrien. Neste år venter 55 prosent uendret prisvekst. Langt flere forventer lavere prisvekst enn høyere prisvekst.

Region Øst

Det har samlet sett vært god vekst siste 3 måneder, og veksten har tatt seg litt opp fra forrige runde. Situasjonen rapporteres å være mer normal. Forventningene fremover tar seg også litt opp. Det er imidlertid stor usikkerhet om markedsutsiktene over sommeren.

I hjemmemarkedsindustrien tiltar veksten moderat etter at det i forrige runde ble rapportert flat vekst. Samlet venter kontaktene i hjemmemarkedsindustrien at den moderate veksten vil vedvare fremover. Eksportindustrien viser god vekst, opp fra forrige runde da det ikke ble rapportert om noen vekst.

Den moderate negative veksten vedvarer i bygg og anlegg. Kontaktenes tilbakemeldinger varierer mye, avhengig av om fokus er på boligbygg, næringsbygg eller anlegg. Det synes ikke som om veksten i næringsbygg og anlegg klarer å oppveie for fallet i bolig. Ordrereserven er vesentlig lavere over sommeren.

Veksten i varehandelen er god, etter å ha tatt seg opp fra den moderate veksten i fjor høst og tidligere i vinter. Samlet sett venter aktørene i varehandelen moderat vekst fremover.

Veksten i tjenesteyting mot næringslivet har avtatt og veksten i tjenesteyting mot husholdning har tiltatt, slik at disse to næringene nå har stabilisert seg på samme gode vekstnivå. Det ventes at veksten skal avta noe fremover.

40 prosent av kontaktene har kapasitetsproblemer. 30 prosent av kontaktene rapporterer at tilgangen på arbeidskraft begrenser produksjonen. Vi må tilbake til våren 2006 for å finne tilsvarende lave tall for disse størrelsene.

Sysselsettingen rapporteres å være omtrent uendret siste 3 måneder. Sysselsettingen ventes å tilta svakt de neste 3 måneder. Hovdesaklig drevet av tjenesteyting og bygg.

Årslønnsveksten anslås til om lag 5½ prosent i denne runden. Sammenlignet med forrige runde er det høyere forventninger i bygg og anlegg og i kommune- og sykehussektoren, mens forventningene i tjenesteyting er noe lavere.

Det er god vekst i utsalgsprisene. Prisveksten er lik som i forrige runde i alle næringer med unntak av bygg og anlegg. Neste 12 måneder venter 38 prosent av kontaktene høyere prisvekst, mens 36 prosent venter lavere prisvekst. Andelen som venter høyere prisvekst er større enn i forrige runde.

Region Nordvest

Det er fortsatt god vekst i samlet produksjon i Nordvest. Oljeleverandørene melder om sterkest vekst. De neste 6 månedene forventes det samlet sett moderat vekst.

Hjemmemarkedsindustrien i Nordvest har hatt god volumvekst de siste 3 månedene, og den gode veksten forventes å fortsette også de neste 6 månedene. Eksportindustrien har også hatt god vekst de siste 3 månedene, men forventer moderat vekst de neste 6 månedene. Dette er det samme vekstforløpet som ble rapportert for disse to sektorene i forrige runde.

Aktiviteten innen oljeleverandørnæringen ligger fremdeles på et svært høyt nivå. I denne runden melder næringen om sterk vekst de siste 3 månedene. Markedsutsiktene er nå imidlertid vesentlig nedjustert. Denne runden forventer kontaktene en moderat nedgang i aktivitetsnivået samlet sett de neste 6 månedene. I bygg og anlegg har veksten de siste 3 månedene vært moderat, og det forventes også moderat vekst de neste 6 månedene. Dette er en liten svekkelse av veksten i forhold til det som ble rapportert i forrige runde.

I varehandelen har det vært god vekst de 3 siste månedene, men litt lavere enn det som ble rapportert i forrige runde. De neste 6 månedene forventes det moderat vekst i denne sektoren. Tjenesteyting både rettet mot næringsliv og husholdninger har hatt god vekst de siste 3 månedene. De neste 6 månedene forventes det samlet sett moderat vekst i de tjenesteytende næringene.

81 prosent av bedriftene svarer at de ville hatt noen eller betydelige problemer med å møte en vekst i etterspørselen. Dette gjelder i særlig grad for bedrifter innen bygg og anlegg og tjenesteyting. Det rapporteres om store problemer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft, og da særlig innen bygg og anlegg og varehandel.

Industrien og offentlig sektor melder om en moderat økning i investeringsnivået framover, mens det i varehandelen og tjenesteytingen meldes om bare mindre investeringer.

Sysselsettingsøkningen har de siste 3 måneder vært god i industrien og moderat i bygg og anlegg. De andre sektorene har hatt stabil sysselsetting. Framover er det forventninger om ytterligere moderat økning i sysselsettingen i industri og i bygg og anlegg, og nullvekst i de andre sektorene.

Anslagene for årslønnsveksten i 2008 ligger i snitt på rundt 6 prosent. Dette er omtrent det samme som ble rapportert i forrige runde. Det er innen industrien at lønnsveksten forventes å bli sterkest.

Det er fremdeles god vekst i utsalgsprisene. Det har vært prisvekst i alle sektorer, men høyest i eksportindustrien og i bygg og anlegg. Andelen som forventer høyere prisvekst neste 12 måneder er 32 prosent, noe som er 7 prosentpoeng høyere enn rapportert i forrige runde.

Driftsmarginene har forbedret seg spesielt i bygg og anlegg, men også i eksportindustrien og i tjenesteyting utenom oljeleverandørnæringen. De andre sektorene melder om stabile driftsmarginer i denne runden.

Region Nord

Veksten i etterspørsel og aktivitet er god i region Nord. Det er vekst i alle næringer siste 3 måneder, med unntak av eksportindustrien hvor det er nullvekst. I sum forventes det fortsatt god veksttakt fremover.

Det er fortsatt god vekst i hjemmemarkedsindustrien. Sterkest vekst rapporteres i mekanisk industri, fra leverandører til oppdrettsnæringen, og i verkstedindustrien. Det forventes god vekst fremover.

Eksportindustrien melder om nullvekst, og den viktigste årsaken er mangel på kapasitet. Det neste halvåret forventes det god vekst, etter at investeringer i kapasitet er gjennomført.

I bygg og anlegg er det fortsatt høy aktivitet. Tendensen til utflating i boligbyggingen bekreftes, men ordresituasjonen betegnes fortsatt som god. Det er en klar dreining mot større andel av offentlige og private næringsbygg.

I varehandelen rapporteres det god vekst. Veksten er sterkest for byggevarer, klær og biler. For de neste 6 måneder ventes i snitt moderat vekst.

Veksten fortsetter også i tjenesteyting, og med noe sterkere takt for næringsrettet tjenesteyting sammenlignet med forrige runde. For husholdningsrettet tjenesteyting er veksten god, og på samme nivå som rapportert i forrige runde. Utsiktene for tjenesteyting er gode.

53 prosent av kontaktene melder denne runden at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en ventet eller uventet vekst i etterspørselen. Dette er en liten nedgang fra forrige runde, der 55 prosent meldte om problemer.

Siste 3 måneder har sysselsettingen økt i industrien, tjenesteytende sektor, og kommune- og sykehussektoren. Sammenlignet med forrige runde er veksten noe lavere i tjenesteyting. Neste 3 måneder er det bare kommune- og sykehussektoren som har planer om å holde sysselsettingen stabil, mens de andre sektorene venter vekst. Det planlegges sterkest vekst i tjenesteyting. Andelen som rapporterer at tilgangen på arbeidskraft er en begrensning er høyest i bygg og anlegg, etterfulgt av industrien.

Årslønnsveksten for 2008 anslås i snitt til om lag 5 ½ prosent. Det er industrien som forventer den høyeste lønnsveksten

Samlet sett er prisveksten for våre kontakter om lag 5 prosent siste 12 måneder. Prisveksten har tiltatt noe fra forrige runde som følge av sterkere prisvekst i eksportindustrien og tjenesteyting rettet mot husholdninger.

Region Midt-Norge

Veksten synes å fortsette i hjemmemarkedsindustrien, varehandel og tjenesteytende virksomhet. I eksportindustri og bygg og anlegg indikerer signalene at produksjonen faller. Fremover forventes fortsatt moderat fall i aktiviteten i bygg og anlegg, mens det forventes stabil aktivitet i industrien. I varehandel og tjenesteyting forventes moderat vekst.

Det planlegges økte investeringer i alle næringer og offentlig sektor. Planene tyder på at veksten blir sterkest i varehandelen.

Sysselsettingen vokser fortsatt, men veksten er avtakende. I industrien og varehandel får vi signaler om at det ikke lenger er vekst, mens sysselsettingen faller i bygg og anlegg. Det forventes ikke store endringer det kommende kvartalet. I bygg og anlegg forventes sysselsettingen fortsatt å falle, mens veksten virker å stoppe i offentlig sektor og tjenesteyting.

Det er fortsatt lite ledig produksjonskapasitet og for de fleste er mangel på arbeidskraft skranken. Det er minst ledig kapasitet i tjenesteyting. I forhold til tidligere synes tilgangen på arbeidskraft å bedre seg i bygg og anlegg.

Årslønnsveksten forventes i snitt å bli 5,5 prosent i alle næringer unntatt tjenesteyting hvor kontaktene tror på en vekst på 6 prosent. Dette er det samme som tidligere i år. Sammenliknet med samme tidspunkt i fjor er forventningene langt mer homogene på tvers av næringer i år.

Det rapporteres om moderat til sterk prisvekst i alle næringer med unntak av eksportindustrien hvor veksten synes å ha stagnert. Fortsatt er veksten sterkest i bygg og anlegg og tjenesteyting rettet mot næringslivet.

Prisveksten forventes å bli lavere fremover, men i hjemmemarkedsindustrien og tjenesteyting rettet mot husholdningene tror kontaktene at økt lønnsvekst vil føre til større prisvekst fremover.

Det rapporteres om negativ utvikling i marginene i eksportindustri, oljeleverandørnæringen og varehandel. Kun kontaktene i tjenesteyting opplever bedre marginer.

Region Innland

Toppen av vekstkurven ser ut til å være passert. Som i forrige runde er hovedtendensen at veksttakten flater ut i de fleste bransjer. Vekstutsiktene er moderate for alle bransjer. For bygg og anlegg ventes fall i aktiviteten det neste halvåret.

I motsetning til forrige runde rapporteres det imidlertid om vekst i hjemme-markedsindustrien, mens veksten i eksportindustrien er noe svakere. Utsiktene tilsier svak vekst i industrien.

Aktiviteten i bygg og anlegg er ikke lenger økende. Årsaken er nedgang i nybyggingen av boliger, selv om markedet for næringsbygg fortsatt ser ut til å øke. Fall i boligbyggingen innebærer også at det er utsikter til svak reduksjon i produksjonen i bygg- og anleggsnæringen i Innlandet de neste seks måneder.

I varehandelen bedømmes veksten å være svakere enn forrige runde, vi snakker antakelig om nullvekst med den bransjesammensetning vi har i utvalget. Forventet fall i bilsalget og stabilisering av byggevaresalget tilsier stabilt volum i varehandelen framover.

Innen tjenesteyting er også veksten lavere enn forrige runde, særlig gjelder det for tjenesteyting rettet mot næringslivet. Etterspørselen er fortsatt høy i mange sektorer, men kapasitet er en begrensende faktor for flere bedrifter.

Investeringsnivået er noe økende i industrien og offentlig sektor, mens det går ned i varehandelen og tjenesteyting. Samlet peker investeringene svakt nedover.

Kapasitetssituasjonen er om lag som forrige runde, m.a.o. at ca halvparten av bedriftene kan ha problemer med å møte vekst i etterspørselen. Kapasiteten er mest anstrengt i bygg og anlegg og deler av tjenestesektoren.

Sysselsettingen har de siste 3 måneder økt moderat. Den samlede økningen er mindre enn de to foregående rundene. Framover ventes en fortsatt forsiktig vekst i sysselsettingen, primært knyttet til varehandel og tjenesteyting.

Anslaget for lønnsveksten ligger i denne runden noe høyere enn forrige runde og betydelig over tilsvarende runde i 2007 for alle bransjer.

Prisveksten er noe lavere enn forrige runde for industri og bygg og anlegg, mens den er noe høyere for tjenesteyting og varehandel.

I motsetning til de to foregående rundene går tendensen nå i retning av lavere prisvekst de neste 12 månedene enn de siste 12 månedene. Andelen som venter lavere prisvekst er størst i varehandel og bygg og anlegg. Andelen som venter høyere prisvekst er størst i eksportindustrien.

Figurer til regionale rapporter (pdf, 36 kB)

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 23. april 2008 14:00
Publisert 23. april 2008 14:00