Norges Bank

Regionalt nettverk

Regionalt nettverk 5/2006

Periode intervju: Oktober og november 2006

Oppsummering

Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter

Det meldes om fortsatt god vekst i alle næringer. Veksten i denne runden er den sterkeste som er registrert hittil i regionalt nettverk. Oppgangen kommer i hele landet og i de fleste bransjer. Markedsutsiktene er fortsatt positive, men samtlige næringer har forventninger om litt lavere vekst fremover. Mangel på kapasitet er en viktig årsak.  

Det er fortsatt god vekst i hjemmemarkedsindustrien og eksportindustrien. Veksten er høyere nå enn i forrige runde. Veksten er spesielt god i byggrelatert industri, maritim og oljerelatert industri. I eksportindustrien meldes det om sterk vekst innen mekanisk industri, skipsindustri, fiskeoppdrett og møbelproduksjon. Oljeleverandørene har fortsatt sterk vekst, selv om toppen trolig er passert. I bygg- og anlegg meldes det om god vekst, men veksten har vært avtakende de siste rundene. Mangel på arbeidskraft synes nå å legge en demper på veksten i denne næringen. Det er fortsatt god vekst innen varehandel og tjenesteyting. Forretningsmessig tjenesteyting viser en spesielt sterk utvikling.  

Kapasitetsutnyttelse og investeringer

Det er nå 66 prosent av bedriftene som sier at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en økt etterspørsel. Tilsvarende tall i forrige runde var 59 prosent. Det er fremdeles i bygg og anlegg at kapasitetsproblemene er størst. Andelen som vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en vekst i etterspørselen har økt markert i industri og tjenesteyting i denne runden. Det er i hovedsak tilgangen på arbeidskraft som har forverret seg.

Det meldes om moderat til god investeringstakt i alle næringer som i de foregående rundene. Dette må ses i sammenheng med vekst, fortsatte vekstforventninger og kapasitetsproblemer. Investeringene ser ut til å øke mest i tjenesteyting og kommune- og sykehussektoren.

Sysselsetting og arbeidsmarked

Det er god vekst i sysselsettingen. Sysselsettingsveksten i denne runden er det sterkeste vi har registrert hittil i det regionale nettverket. Den største veksten er i bygg- og anlegg og tjenesteytende sektor. Det forventes noe lavere sysselsettingsvekst fremover, dels som følge av at mange virksomheter tror de ikke vil få tak i folk, dels at mange har økt sysselsettingen betydelig allerede.

Stramheten i arbeidsmarkedet øker. 56 prosent av kontaktene oppgir at tilgangen på arbeidskraft er begrensende på produksjon/omsetning ved en økning i etterspørselen, mot 47 prosent i forrige runde. Det er innen bygg og anlegg at problemene med tilgang på arbeidskraft er klart størst, men problemet synes tiltagende i andre næringer. I vår var problemet tydeligst størst i regionene Nordvest og Sørvest. I denne runden ser vi at tilgangen på arbeidskraft har blitt dårligere i hele landet. Det er ingeniører det er størst mangel på, i både industri og bygg og anlegg. Andre grupper er prosjektledere, håndverkere, tømrere, mekanikere, sjåfører, økonomer og arkitekter. Problemet søkes løst blant annet gjennom økt bruk av ressurser på opplæring, økt bruk av utenlandsk arbeidskraft og høyere lønn for å tiltrekke seg/beholde arbeidskraft.

Kostnader, priser og lønnsomhet

Årslønnsveksten er på vei opp. I gjennomsnitt forventes en årslønnsvekst på 4 ¾ prosent mot 4 ½ i forrige runde. Den høyeste veksten finner vi i bygg- og anlegg og tjenesteyting. Våre kontakter signaliserer en videre oppgang i årslønnsveksten i 2007.  

Samlet sett er prisveksten høyere enn i forrige runde. Prisveksten har tiltatt gjennom hele året og er i denne runden den sterkeste vi har registrert hittil i det regionale nettverket. Prisene har økt mest i bygg- og anlegg, industri og tjenesteyting mot næringsliv. Framover er det en overvekt av bedriftene som venter høyere prisvekst. Med unntak av tjenesteyting rettet mot husholdningene er det en overvekt som venter høyere prisvekst i alle næringer. Det er flest som forventer høyere prisvekst i bygg- og anlegg.

Det er god vekst i lønnsomheten i hele privat sektor, og veksten er samlet sett omtrent som i forrige runde. Det er størst forbedring i lønnsomheten i oljeleverandørnæringen, men forretningsmessig tjenesteyting har også hatt en god lønnsomhetsutvikling siste periode.

Region Sørvest

 • Høykonjunkturen fortsetter. Samlet aktivitetsvekst er sterkere enn før, og bredere fundert. Som før vokser aktiviteten i oljeleverandørnæringen kraftig. Det samme gjelder tjenesteyting, rettet både mot næringslivet og husholdninger. Videre har hjemmemarkedsindustrien og eksportindustrien sterk vekst. Varehandelen er kjennetegnet ved god vekst.
 • I bygg- og anleggssektoren er derimot vekstraten som i forrige runde mer moderat, noe som trolig først og fremst er et uttrykk for at aktivitetsnivå i utgangspunktet er særdeles høyt og at mange bedrifter har nådd kapasitetsgrensen.
 • Markedsutsiktene for neste halvår er fortsatt positive i alle sektorer. Mest markert er vekstforventningene i tjenesteyting, som i forrige runde. Veksten forventes også å være god i de andre sektorene.
 • Investeringene forventes å øke i de fleste sektorer. I varehandelen holder investeringsnivået seg relativt stabilt.
 • Vel seks av ti virksomheter opplever at arbeidskraft begrenser mulighetene for ekspansjon. Alle næringer møter beskrankninger knyttet til tilgang på arbeidskraft. Særlig anstrengt er situasjonen i bygg og anlegg.
 • Sysselsettingen øker i de fleste næringer. Unntaket er offentlig sektor. Nær halvdelen av virksomhetene forventer å øke bemanningen de neste tre månedene. Bare få vil redusere bemanningen. Arbeidsmarkedet vil fortsatt være svært stramt..
 • En tiltakende lønnsvekst er signal om det samme. Særlig gjelder det for industri og tjenesteyting. Forventet årslønnsvekst for 2006 har siden forrige runde økt i flere næringer. Lønnsveksten i de ulike næringer varierer mellom 4 og 6 prosent.
 • Prisveksten er betydelig i de fleste næringene, med unntak av eksportindustri og varehandel. Ca. seks av ti bedrifter forventer en fortsatt prisstigning i samme takt de neste tolv måneder, mens ca. hver sjette bedrift venter seg en større prisstigning. Prisbildet er relativt likt som i forrige runde.
 • Lønnsomheten utvikler seg fortsatt positivt i alle bransjer.

Region Sør

 • Veksten fra septemberrunden fortsetter. Både hjemmemarkedsindustrien og eksportindustrien melder om god vekst, og oppgangen kommer på bred basis. Ingen virksomheter melder om fall i etterspørsel og produksjon. Oljeleverandørene har noe lavere vekst nå enn før sommeren. Det skyldes at flere virksomheter produserer med full kapasitetsutnyttelse. Veksten innen bygg- og anleggsbransjen styrker seg noe i denne runden, mens veksten i forretningsmessig tjenesteyting er noe svekket. I varehandel og tjenesteyting rettet mot husholdninger fortsetter den gode veksten.
 • Hjemmemarkedsindustrien, oljeleverandørene og tjenesteyting forventer at veksttakten de siste 3 månedene vil fortsette også 6 måneder frem. Eksportindustrien, bygg- og anlegg og varehandel venter en noe svakere veksttakt. Næringslivet ser positivt på fremtiden selv om flere bransjer er bekymret for den manglende tilgangen på kvalifisert arbeidskraft og for økningen i innsatskostnader.
 • Kapasitetsproblemene øker i hele næringslivet i region Sør. Utfordringene er størst i bygg- og anleggsbransjen, industrien og forretningsmessig tjenesteyting. Innen industrien knyttes utfordringene både til kapasitet på anlegg, kvalifisert arbeidskraft og for enkelte til tilgangen på råvarer. I bygg- og anleggsbransjen og forretningsmessig tjenesteyting er det utelukkende tilgangen på arbeidskraft som er utfordringen.
 • I industrien er investeringstakten god. I varehandelen og tjenesteyting er investeringsveksten moderat. Investeringene i kommunene og sykehusene viser god vekst.
 • Sysselsettingen fortsetter å øke. Veksten er sterkest i privat sektor, men sysselsettingen i kommune- og sykehussektoren øker også noe.
 • Anslått årslønnsvekst er 5 prosent i industrien og 6 prosent i bygg- og anleggsbransjen, mens tjenesteytende næringer forventer 5 prosent. I kommunene og sykehussektoren er årslønnsveksten anslått til 4 prosent. Forventet årslønnsvekst har økt i løpet av 2006.
 • Utsalgsprisene viser vekst i alle næringer siste året. Sterkest stigning har utsalgsprisene hatt i eksportindustrien, bygg- og anlegg og forretningsmessig tjenesteyting. Neste år venter 58 prosent uendret prisvekst, 29 prosent venter lavere og 13 prosent høyere prisvekst.

Region Øst

 • Det rapporteres om god vekst i alle næringer i region Øst. Fremover er det forventninger om vekst i om lag samme takt.
 • I hjemmemarkedsindustrien er den solide veksten særlig drevet av god utvikling for underleverandører til maritim sektor og kraftsektoren. Det er ingen tegn til avmatning. I eksportindustrien er veksten enda sterkere. Det går svært bra for leverandører til internasjonal olje- og gassektor. Heller ikke i eksportindustrien er det tegn til avtakende vekst.
 • I bygg og anlegg øker produksjonen fortsatt, men mer moderat enn tidligere. Det virker som det er noe sterkere vekst i anleggsmarkedet enn i byggmarkedet.
 • I varehandelen er det god vekst, og det forventes at veksten skal holde seg oppe. Det er god vekst i byggevarer og dagligvarer, men moderat vekst for klær og biler.
 • I tjenesteyting er det god vekst, særlig i forretningsmessig tjenesteyting. Sterkest er veksten innen konsulent-, bemannings-, bank/finans- og arkitektbransjen, og de har også de sterkeste vekstforventningene fremover.
 • Det blir stadig mindre ledig kapasitet i region Øst. 67 prosent av bedriftene vil nå ha problemer med å møte en uventet vekst i etterspørselen. Dette er en betydelig økning fra forrige runde hvor andelen var 44 prosent. Det er tilgangen på arbeidskraft som i all hovedsak er begrensningen.
 • Sysselsettingen har økt i alle næringer siste 3 måneder. Veksten har vært sterkest i tjenesteyting. Fremover er det planer om økning i samtlige næringer.
 • Anslaget for årslønnsveksten inneværende år er om lag 5 ¼ prosent. Dette er høyere enn i forrige runde. Forventet årslønnsvekst er klart høyest i tjenesteytende sektor. En overvekt av bedriftene forventer enda høyere lønnsvekst til neste år som følge av det stramme arbeidsmarkedet.
 • De siste 12 månedene har prisene økt i alle næringer med unntak av varehandelen og tjenesteyting mot husholdningene. Siden forrige runde har prisveksten tiltatt i industri og bygg og anlegg. Neste 12 måneder forventes i sum uendret prisvekst. Eksportindustrien og varehandelen venter lavere prisvekst, øvrige næringer venter sterkere prisvekst.

 Region Nordvest

 • Eksportindustrien i Nordvest er fremdeles inne i en høykonjunktur med sterk samlet vekst siste kvartal. Veksttakten for det neste halvåret nedjusteres samlet sett til god vekst. Den delen av eksportindustrien som har store leveranser til offshoresektoren venter fortsatt høykonjunktur 2-3 år framover, men mange av bedriftene har nå nådd kapasitetsgrensen.
 • Industriproduksjonen for hjemmemarkedet har samlet sett hatt sterk vekst det siste kvartalet. Det forventes god vekst neste halvår.
 • Aktiviteten i oljeleverandørnæringen har økt sterkt i inneværende kvartal, og det forventes like sterk vekst neste halvår. Kontaktene i bygg og anlegg melder om fortsatt god vekst inneværende kvartal, men en utflating til mer moderat vekst neste halvår.
 • Innen varehandel har det vært god vekst de 3 siste måneder. De neste 6 måneder forventes det litt lavere veksttakt. Tjenesteytende sektorer har hatt god vekst siste kvartal. I neste 6 måneders periode forventes det samlet sett moderat vekst innen de tjenesteytende sektorene.
 • 85 prosent av bedriftene svarer at de ville hatt noen eller betydelige problemer med å møte en vekst i etterspørselen. Dette er høyere enn rapportert noen gang før. Det er spesielt innen industri og bygg og anlegg at det meldes om betydelige problemer med kapasitet.
 • Det har vært en god vekst i sysselsettingen siste kvartal.
 • Alle sektorer har planer om økte investeringer i neste 6 måneders periode. Innen offentlig sektor meldes det nå om mindre investeringer i kommunene første halvdel av 2007 enn det som ble rapportert i forrige periode.
 • Anslagene for årslønnsveksten i 2006 har i denne runden økt i forhold til det som er rapportert tidligere i år, og ligger nå på mellom 4,5 og 5,5 prosent. Høyest forventet lønnsvekst finner vi i hjemmemarkedsindustrien, og dette gjelder spesielt for leverandørindustri til offshoresektoren.
 • Prisveksten siste år har også samlet sett økt betydelig i forhold til tidligere rapporteringer. Sterkest prisvekst for inneværende år finner vi i hjemmemarkedsindustrien, og dette gjelder spesielt for skip og skipsutstyr. I forhold til det som ble rapportert i forrige runde er det nå flere bedrifter som forventer høyere prisvekst neste 12 måneders periode.
 • Lønnsomheten har forbedret seg i alle sektorer siste periode. Den største lønnsomhetsforbedringen finner vi i eksportindustrien, og det er hovedsakelig kombinasjonen av økt volum og gode priser som har bidratt til dette. Det har de senere årene vært en vridning av industriproduksjonen mot det kjøpesterke offshoresegmentet, og dette har gitt bedret lønnsomhetsutvikling.

 Region Nord

 • Det rapporteres om fortsatt vekst i etterspørsel og produksjon i alle næringer i region Nord. Fremover er det forventninger om vekst i samme takt.
 • Veksten er tiltakende i hjemmemarkedsindustrien, og aktivitetsnivået er høyt i alle undernæringer. Det er ingen tegn til avmatning.
 • I eksportindustrien øker produksjonen fortsatt, men mer moderat enn tidligere. Dette er et uttrykk for høyt aktivitetsnivå og at denne sektoren erfarer kapasitetsproblemer. Det forventes fortsatt moderat vekst fremover.
 • For bygg og anlegg er det fortsatt god vekst på alle områder, og veksten forventes å fortsette i samme takt. Høy kapasitetsutnyttelse og begrenset tilgang på kvalifisert arbeidskraft kan begrense veksten på noe lengre sikt.
 • I varehandelen er det nå kraftig vekst, med forventninger om fortsatt god vekst neste 6 måneder. Veksten er størst i salget av byggevarer, biler, fritidsbåter og brune- og hvitevarer.
 • Veksten fortsetter også i tjenesteyting, men med noe lavere veksttakt enn forrige runde i tjenesteyting rettet mot næringslivet. Veksten er sterkest innen reiseliv og i hotellbransjen.
 • 57 prosent av kontaktene melder denne runden at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en ventet eller uventet vekst i etterspørselen. Dette er om lag det samme som de foregående to rundene. Dette viser at det fortsatt er et høyt aktivitetsnivå i region Nord, med bedre utnyttelse av produksjonsutstyr og hard konkurranse om kvalifisert arbeidskraft.
 • Investeringene forventes å øke i de fleste sektorer, med sterkest vekst i industrien. I varehandelen holder investeringsnivået seg relativt stabilt.
 • Sysselsettingen har økt i alle næringer unntatt varehandelen hvor den er stabil. Veksten har vært sterkest i bygg og anlegg. Fremover er det planer om økning, med unntak av varehandelen hvor det ikke planlegges endringer.
 • Tilgangen på arbeidskraft er betydelig forverret i alle sektorer utenom tjenesteyting og kommune- og sykehussektoren. 51 prosent svarer at tilgang på arbeidskraft vil være en begrensende faktor ved vekst i etterspørselen. I bygg og anlegg og industrien er det mangel på ingeniører, ledere og fagarbeidere. I tjenesteytende sektor er det mangel på spesialisert og faglært arbeidskraft innen revisjon, hotellfag, og renhold.
 • Årslønnsveksten for 2006 anslås i denne runden til mellom 3,5 og 5,5 prosent. Sammenlignet med anslagene forrige runde er det en økning i bygg og anlegg og varehandelen. Hard konkurranse om arbeidskraft er fortsatt den viktigste årsaken til lønnsveksten. Om lag halvparten av kontaktene forventer uendret lønnsvekst til neste år.
 • Det meldes om kraftig prisvekst i bygg og anlegg, og moderat prisvekst i varehandelen. I de andre sektorene er prisveksten god. Det er størst forandring fra forrige rapportering for bygg og anlegg, noe som kan indikere at den kraftige veksten i sektoren også gir seg utslag i utsalgsprisene i region Nord. For de kommende 12 månedene er det 30 prosent som venter uendret prisvekst, mens 24 prosent forventer høyere prisvekst. Andelen som forventer høyere prisvekst er lavere enn ved forrige rapportering, og er størst innen tjenesteytende sektor.
 • Det er god vekst i lønnsomheten i alle sektorer denne runden, med unntak av eksportindustrien hvor den er moderat. I forhold til forrige runde er lønnsomhetsveksten tiltagende i bygg og anlegg, varehandel og tjenesteyting, mens den er avtagende for eksportindustrien.

 Region Midt-Norge

 • Der er fortsatt vekst i alle næringer. Sterkest vekst er det for tjenesteyting rettet mot næringslivet og oljeleverandørnæringen. For tjenesteyting synes veksttakten å øke, mens for bygg- og anleggsnæringen virker det å være noe lavere vekst enn tidligere i år.
 • Fremtidsutsiktene er preget av optimisme og forventninger om fortsatt vekst, men kapasitetsproblemer kan legge en demper på veksten.
 • Investeringene ser ut til å øke i alle næringer og offentlig sektor. Varehandel og tjenesteyting er næringene som synes å få størst investeringsvekst.
 • Sysselsettingen vokser i alle næringer unntatt varehandelen hvor den rapporteres å være konstant. Veksten er sterkest innen industri og tjenesteyting.
 • Det synes stadig å bli mindre ledig produksjonskapasitet. Skranken oppgis oftest å være mangel på arbeidskraft. Det synes å være minst ledig kapasitet innen bygg- og anleggsnæringen og tjenesteyting. Det rapporteres om mindre ledig kapasitet enn i forrige runde innen tjenesteyting.
 • Årslønnsveksten forventes å ligge mellom 3,5 og 5 prosent. Størst vekst forventes i bygg- og anleggsnæringen og i tjenesteytende virksomhet. Halvparten av kontaktene forventer at lønnsveksten blir høyere neste år og tjenesteyting er næringen hvor flest forventer at veksten blir sterkere enn i år.
 • Det rapporteres om moderat til god prisvekst i alle næringer med sterkest vekst i bygg- og anleggsnæringen og tjenesteyting rettet mot næringslivet. Flere enn tidligere i år forventer større prisvekst det kommende året enn i år. Mangel på ledig kapasitet gjør at forventet prisvekst er størst for tjenesteytende virksomhet.
 • Lønnsomheten rapporteres å vokse i alle næringer, men sammenliknet med tidligere i høst synes det å være lavere vekst i hjemmemarkedsindustrien og tjenesteyting.

 Region Innland

 • Samlet har det vært god vekst i etterspørselen i Innlandet siste periode. Veksten er noe sterkere enn i forrige runde innen industri og bygg og anlegg, og noe lavere i tjenesteyting og varehandel.
 • Produksjonen i industrien er noe tiltakende, både i hjemmemarkedsindustrien og eksportindustrien. I hjemmemarkedsindustrien er veksten sterkest i byggrelatert industri og næringsmiddelindustri. I eksportindustrien er ikke veksten knyttet til spesielle bransjer. Flere bedrifter har gjennom investeringer økt sin produksjonskapasitet og dermed kunnet øke produksjonen.
 • I bygg og anlegg er det nå sterk vekst i produksjonen, bl.a. som følge av stor aktivitet innen oppføring av næringsbygg og fritidsboliger. Flertallet av kontaktene utnytter kapasiteten tilnærmet fullt ut, noe som kan begrense videre vekst.
 • Tjenesteyting vokser fortsatt, men svakere enn i forrige runde. Markedsutsiktene tilsier sterkere vekst innen tjenesteyting det neste halvåret, bl.a. innenfor transport, reiseliv og IT-konsulentbransjen.
 • Kapasitet er nå en begrensende faktor for mange bedrifter i flere bransjer. Andelen bedrifter som ville ha problemer med å møte en uventet økning i etterspørselen ligger i denne runden på 61 prosent, som er høyere enn i forrige runde. Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft utgjør den viktigste begrensningen, og da særlig innenfor tjenesteyting og bygg og anlegg. Nytt denne runden er at kommunenes produksjon også begrenses av tilgangen på arbeidskraft, og da spesielt innen teknisk sektor.
 • Sysselsettingen øker mest i bygg og anlegg, mens den er relativt stabil i de andre næringene. I bygg og anlegg begrenser tilgangen på arbeidskraft videre vekst i sysselsettingen. I tjenesteyting og kommunesektoren er det utsikter til moderat vekst i sysselsettingen.
 • Investeringsnivået er nå svakt fallende innen industri og varehandel. I kommunesektoren tegner det til relativt sterk vekst i investeringene i 2007.
 • Årslønnsveksten anslås til ca 4 prosent alle næringer sett under ett, om lag som forrige runde. Veksten er klart sterkest innen bygg og anlegg. Sammenlignet med samme runde i 2005 ligger anslaget for samlet lønnsvekst ca 1 prosentpoeng høyere.
 • Utsalgsprisene øker om lag som i forrige runde. Prisveksten er sterkere innen industri, men svakere i varehandel. Andelen som venter høyere prisvekst de neste 12 måneder er 43 prosent, betydelig større enn andelen bedrifter som venter lavere prisvekst, som er 26 prosent. Forventningene om høyere prisvekst er størst innen industri, varehandel og bygg og anlegg.
 • Lønnsomheten er fortsatt moderat økende i de fleste næringer, men utviklingen er noe svakere enn forrige runde grunnet økte kostnader som en del av bedriftene ikke har kunnet ta ut i økte priser.

 

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 13. desember 2006 13:56