Norges Bank

Regionalt nettverk

Regionalt nettverk 4/2006

Periode intervju: August 2006

Oppsummering

Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter

Det meldes om god vekst i etterspørsel og produksjon i alle næringer i siste periode. Veksten har vært spesielt sterk i oljeleverandørnæringen. Veksttakten i denne sektoren er noe redusert i forhold til forrige periode siden man allerede opererer med full kapasitet. Det meldes om god utvikling i den delen av hjemmemarkedsindustrien som retter seg mot bygg og anlegg, petroleumssektoren og oppdrettsnæringen. Fra eksportindustrien meldes det om sterk vekst innen verfts- og skipsutstyrsindustri, møbel og fiskeoppdrett. Oljeleverandørnæringen har hatt den sterkeste veksten av samtlige næringer også i denne runden. Dette har bakgrunn i høye oljepriser og rekordhøye investeringer i oljesektoren. I bygg og anlegg meldes det om god vekst på alle områder. I Nordvest og Sørvest er mye av anleggsaktiviteten i denne sektoren fremdeles knyttet opp mot petroleumsvirksomheten. I tjenesteyting er veksten samlet sett god, spesielt den delen som er rettet mot næringslivet. I varehandelen er veksten sterkest for byggevarer, elektriske artikler og luksusvarer og mer moderat for klær og biler.

Markedsutsiktene er samlet sett positive, og veksten forventes å holde seg på samme nivå. Det er fortsatt oljeleverandørnæringen som venter den sterkeste veksten. Mangel på ledig kapasitet bidrar imidlertid til at veksten ventes å avta.

Kapasitetsutnyttelse og investeringer

Totalt er det nå 59 prosent av bedriftene som svarer at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en økt etterspørsel, mot 53 prosent i forrige runde. Det er bygg og anlegg og deler av industrien som har de største kapasitetsproblemene. Det er i hovedsak mangel på arbeidskraft som er begrensningen.

I takt med økt aktivitet øker også investeringene i alle næringer. Den sterkeste investeringsveksten forventes i industrien, tjenesteyting mot næringslivet og kommune- og sykehussektoren. Det investeres i økt kapasitet i både industrien og tjenesteyting.

Sysselsetting og arbeidsmarked

Det høye aktivitetsnivået har bidratt til en markert økning i sysselsettingen. Sysselsettingsveksten i denne runden er den sterkeste vi har registrert hittil i regionalt nettverk. Sysselsettingen øker mest i bygg og anlegg og tjenesteyting. I kommune- og sykehussektoren er økningen mer moderat. Mye av den sterke sysselsettingsveksten, særlig på Vestlandet, må tilskrives den høye aktiviteten i og rundt oljevirksomheten. Den positive utviklingen for privat sektor ser ut til å fortsette neste 3 måneder.

Arbeidsmarkedet strammer seg ytterligere til. 47 prosent av bedriftene svarer at tilgangen på arbeidskraft vil være en begrensende faktor ved en vekst i etterspørselen. Tilsvarende andel var 40 prosent i forrige runde og 24 prosent for et år siden. Det er spesielt i bygg og anlegg og i oljerelatert industri at det er mangel på kvalifisert arbeidskraft, men tilgangen på arbeidskraft oppleves i økende grad som en begrensning også i tjenesteytende næringer. Det er imidlertid store geografiske forskjeller. Som i forrige runde er det i vestlandsregionene Sørvest og Nordvest at mangelen på arbeidskraft er størst.

Kostnader, priser og lønnsomhet

Bedriftene venter i snitt en årslønnsvekst i 2006 på om lag 4 1/2 prosent. I første intervjurunde i 2006 ventet de en årslønnsvekst på 3 3/4 prosent. Forventningene ligger nå i intervallet 4 til 5 1/4 prosent. Bygg og anlegg og tjenesteyting venter høyest vekst, varehandel og kommune- og sykehussektoren venter lavest.

Utsalgsprisene har økt i alle næringer de siste 12 månedene. Prisveksten er sterkest i tjenesteyting mot næringslivet og i bygg og anlegg. I varehandel og tjenesteyting mot husholdningene er prisveksten moderat. Framover er det en noe større andel av bedriftene som venter høyere enn lavere prisvekst. Andelen som venter høyere prisvekst er størst i tjenesteyting mot næringslivet og i eksportindustrien. I bygg og anlegg er det nå en større andel som venter lavere prisvekst, trolig som følge av at bransjen har hatt en god økning allerede.

Lønnsomheten fortsetter å øke i hele privat sektor, og dette skyldes både økt aktivitet, vekst i utsalgsprisene og effektivisering av driften. Det er fremdeles størst forbedring i lønnsomhet innen oljeleverandørnæringen, og da spesielt innen rederidelen. Men også tjenesteyting rettet mot næringslivet og eksportindustrien har hatt en god lønnsomhetsutvikling siste periode.

Region Sørvest

 • Konjunkturoppgangen fortsetter. Som før er aktivitetsnivået i offshore leverandørindustri preget av kraftig vekst. Tjenesteyting mot både næringsliv og husholdninger er også kjennetegnet ved en sterk vekst. Hjemmekonkurrerende industri, eksportindustri og varehandel er kjennetegnet ved god vekst.
 • Vekstraten har derimot blitt moderert innen bygg og anleggssektoren, noe som er trolig først og fremst et uttrykk for et særdeles høyt aktivitetsnivå i utgangspunktet, og at en i denne sektoren er nær kapasitetsgrensen.
 • Markedsutsiktene for neste halvår er fortsatt optimistiske i alle sektorer. Mest markert er vekstforventningene innen tjenesteyting denne gang, mens veksten forventes å dempes litt i årets mest markerte vekstbransjer; olje og gass og bygg og anlegg.
 • Investeringene forventes å øke i de fleste sektorer. Innen kommune og sykehussektoren holder investeringsnivået seg relativt stabilt.
 • Sysselsettingen øker i de fleste sektorer. Ca. sju av ti virksomheter opplever at arbeidskraft begrenser mulighetene for ekspansjon. Særlig anstrengt er situasjonen for industri og bygg og anlegg, samt i offentlig sektor for enkelte grupper.
 • Mer enn halvparten av virksomhetene forventer å øke bemanningen de neste tre månedene. Arbeidsmarkedet strammer seg ytterligere til.
 • En tiltakende lønnsvekst er signal om det samme. Forventet årslønnsvekst for 2006 har siden forrige runde økt i flere sektorer. Lønnsveksten ligger i de fleste sektorer i en størrelsesorden 4 ½ -5 prosent, og for bygg og anlegg ligger den enda høyere.
 • Prisene har steget de siste 12 måneder. Seks av ti bedrifter forventer en fortsatt prisstigning i samme takt de neste tolv måneder, mens vel hver fjerde bedrift venter seg en sterkere prisstigning. Prisbildet er relativt likt forrige gang, selv om vi registrerer en tiltakende prisstigning innen relativt skjermede bransjer som bygg og anlegg og tjenesteyting.
 • Lønnsomheten utvikler seg fortsatt positivt i alle bransjer. Lønnsomhetsveksten er riktignok noe lavere i mange bransjer enn i forrige runde. Det gjelder imidlertid ikke for hjemmekonkurrerende industri der lønnsomhetsutviklingen er stabil, og for tjenesteyting der den styrkes ytterligere.

 Region Sør

 • Næringslivet går godt i region Sør. Både hjemmemarkedsindustrien og eksportindustrien melder om fortsatt god vekst. Oljeleverandørene melder om god vekst, men det synes nå som om veksten i denne bransjen er i ferd med å legge seg på et lavere nivå framover. Delvis skyldes det at flere virksomheter produserer med full kapasitetsutnyttelse. I bygg- og anlegg og tjenesteyting rettet mot næringslivet er veksttakten noe svekket sammenlignet med forrige periode, mens den gode veksten innen varehandel fortsetter.
 • Bedriftene forventer at den trenden vi nå ser vil forlenges også 6 måneder fram. Men ikke uventet gis bekymringsmeldinger for framtiden på to områder: tilgangen til arbeidskraft og den høye prisen på elektrisk kraft.
 • Kapasitetsutnyttelsen er omtrent på nivå med forrige runde. Det er 44 prosent som svarer at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en vekst i etterspørselen. Kapasitetsproblemene er ikke uventet størst innen bygg- og anlegg. Innen industrien knyttes nå utfordringene i stadig større grad til tilgangen av arbeidskraft.
 • I industrien er investeringstakten fortsatt god. Det investeres i økt kapasitet og produktutvikling. I varehandelen er investeringstakten moderat, mens den er god innen tjenesteyting. Investeringene i kommunene og sykehusene viser god vekst.
 • I takt med økt aktivitet øker sysselsettingen totalt for regionen. Vekst i sysselsettingen er klart sterkest i privat sektor og er i hovedsak drevet frem av oljerelaterte impulser, investeringer i bygg- og anlegg samt vekst i det private konsum. Tilgang på kvalifisert arbeidskraft kan imidlertid begrense veksttakten framover, og da i hovedsak i privat sektor.
 • Forventningene til årslønnsveksten i 2006 har økt i flere næringer. For bygg- og anlegg, tjenesteyting og kommunal sektor er forventet årslønnsvekst i denne runden høyere enn i forrige runde. Anslått årslønnsvekst er 5 prosent i industrien og 6 prosent i bygg og anleggsbransjen, mens tjenesteytende næringer forventer 6 prosent.
 • Med unntak av tjenesteyting rettet mot husholdningene viser utsalgsprisene vekst i de resterende næringene de siste 12 måneder. Utsalgsprisene har steget mest i oljeleverandørnæringen og i forretningsmessig tjenesteyting.
 • Lønnsomheten i næringslivet i region Sør er god. Bedret lønnsomhet drives av økt volum, økte utsalgspriser og relativt god kostnadsstyring.

 Region Øst

 • Det rapporteres om god vekst i alle næringer i region Øst. Fremover er det forventninger om vekst i om lag samme takt.
 • Industrien går fortsatt bra. Kontaktene i både hjemmemarkedsindustrien og eksportindustrien har økt produksjonen siste 3 måneder. Eksportindustrien vokser noe sterkere enn hjemmemarkedet.
 • I bygg og anlegg øker produksjonen fortsatt, men det kan se ut som veksttoppen er passert. Aktørene opererer for full kapasitet og det er grenser for hvor mye mer de kan vokse.
 • I varehandelen er det god vekst. Det er stor etterspørsel etter blant annet elektriske artikler, byggevarer, samt møbler i øvre prisklasse. Etterspørselen etter klær, sportsartikler og næringsmidler er mer moderat. Klessalget kan ha blitt påvirket av det uvanlig varme været i sommer.
 • I tjenesteyting er det god vekst, særlig i tjenesteyting rettet mot næringslivet. Det er spesielt sterk etterspørsel etter kontorstøtte- og bemanningstjenester, i tråd med stadig økende sysselsetting. Kontakter fra advokat-, reklame- og IT/konsulentbransjen melder også om gode tider. Husholdningene har sterk etterspørsel etter boliger.
 • Det blir stadig mindre ledig kapasitet i region Øst. 44 prosent av bedriftene vil nå ha problemer med å møte en uventet vekst i etterspørselen. Det er tilgangen på arbeidskraft som i all hovedsak er begrensningen. Nytt i forhold til forrige runde er at også varehandel vil ha problemer med å skaffe arbeidskraft.
 • Sysselsettingen har økt i alle næringer siste 3 måneder, mest i bygg og anlegg og i tjenesteyting. Fremover er det planer om videre økning hvor nevnte næringer fortsatt vil øke mest.
 • Anslaget for årslønnsveksten inneværende år er samlet sett om lag 4 ½ prosent. I forhold til forrige runde har anslaget gått opp i bygg og anlegg og i kommunesektoren.
 • Prisene har økt moderat siste 12 måneder. I varehandelen er det fortsatt nullvekst som det har vært det siste året. Prisene øker mest i bygg og anlegg og i tjenesteyting mot næringslivet. I takt med at prisene har økt, har forventningene om ytterligere prisvekst avtatt. Andelen som forventer høyere prisvekst er nå litt over 20 prosent, mens halvparten forventer uendret vekst.

 Region Nordvest

 • Både eksport- og hjemmemarkedsindustrien i Nordvest har hatt god volumvekst siste kvartal. Veksttakten forventes også å være god de seks neste månedene for eksportindustrien, mens hjemmemarkedsindustrien forventer moderat vekst det neste halvåret.
 • Aktiviteten innen oljeleverandørnæringen og bygg og anlegg ligger fortsatt på et svært høyt nivå. I oljeleverandørnæringen har volumveksten vært kraftig det siste kvartalet, og representanter for denne næringen forventer kraftig vekst også kommende halvår. I bygg og anlegg har veksten siste kvartal vært god, og en forventer samme vekst også det neste halvåret.
 • Innen varehandelen har det vært god vekst de 3 siste månedene. De neste 6 månedene forventes det også god vekst i denne sektoren. Tjenesteytende sektor har samlet sett hatt god vekst siste kvartal, og det forventes samme gode vekst de neste 6 måneder.
 • 80 prosent av bedriftene svarer at de ville hatt noen eller betydelige problemer med å møte en vekst i etterspørselen. Dette gjelder i særlig grad for bedrifter innen tjenesteyting, bygg og anlegg og eksportindustrien. Det rapporteres også om store problemer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft i de fleste sektorer.
 • Alle sektorer rapporterer økte investeringer i neste 6 måneders periode, men mest innen deler av oljeleverandørnæringen (offshorerederiene).
 • Sysselsettingen har økt i alle sektorer utenom offentlig sektor, og mest i bygg og anlegg. Framover er det forventninger om ytterligere økning i de samme sektorene.
 • Anslagene for årslønnsveksten i 2006 ligger i snitt på mellom 4 og 4,5 prosent for alle sektorene utenom bygg og anlegg hvor lønnsveksten forventes å bli over 5 prosent. Dette er noe høyere enn rapportert i forrige runde.
 • Prisveksten har samlet sett økt moderat de siste 3 månedene og mest i hjemmemarkedsindustrien og i tjenesteyting mot næringsliv. Det er fremdeles innen frakttjenester i offshore-virksomheten at vi finner den største prisveksten siste år. Andelen som forventer høyere prisvekst neste 12 måneder er nå 36 prosent, som er en liten økning fra forrige runde. Halvparten av bedriftene forventer uendret prisvekst.
 • Lønnsomhetsutviklingen er gjennomgående god for alle sektorer, og den beste utviklingen finner vi i offshoreindustrien.

 Region Nord

 • Veksten i etterspørsel og produksjon fortsetter i region Nord. Det rapporteres om kraftig vekst for industrien rettet mot eksportmarkedet, med høyere veksttakt enn i forrige runde. Det forventes god vekst de kommende 6 måneder.
 • For industrien rettet mot hjemmemarkedet er det god vekst, og veksttakten er høyere enn i forrige runde. Det forventes god vekst også kommende 6 månedene, men med noe lavere veksttakt.
 • For bygg og anlegg rapporteres det om god vekst, og veksttakten er noe høyere enn i forrige runde. For kommende 6 måneder forventes det fortsatt god vekst, men med noe lavere veksttakt.
 • Innen varehandelen rapporteres det om god vekst, og veksttakten er på samme nivå som i forrige runde. Det forventes også god vekst kommende 6 måneder.
 • Innen tjenesteyting rettet mot næringslivet er det god vekst i etterspørselen. Veksten er noe høyere enn i forrige runde. For tjenesteyting rettet mot husholdninger er veksttakten moderat og på nivå med forrige runde. Det er forventet god vekst innen tjenesteyting kommende 6 måneder.
 • 61 prosent av bedriftene oppgir at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte vekst i etterspørselen, mot henholdsvis 31 prosent og 56 prosent i runde 2 og 3 2006. Dette viser at høyt aktivitetsnivå har ført til økt kapasitetsutnyttelse, med bedre utnyttelse av produksjonsutstyr og hardere konkurranse om kvalifisert arbeidskraft også i region Nord.
 • Industrien, varehandelen og kommune- og sykehussektoren forventer moderat vekst i investeringene neste 12 måneder. I tjenesteytende sektor er det nullvekst i investeringene.
 • Det er moderat vekst i sysselsettingen i industrien og kommune- og sykehussektoren, mens den er uendret i de andre sektorene. For den kommende perioden forventes det moderat vekst i sysselsettingen i bygg og anlegg og tjenesteyting, mens det forventes uendret sysselsetting i industrien, varehandelen og kommune- og sykehussektoren.
 • Tilgangen på arbeidskraft er relativt god i industrien og varehandelen. I bygg og anlegg er det mangel på ingeniører med spisskompetanse, prosjektledere og fagarbeidere. I tjenesteytende sektor er det mangel på spesialisert arbeidskraft innen IT, revisjon, eiendomsmegling, salg og ledelse innen bank, samt kvalifisert arbeidskraft innen industrielle laboratorietjenester. Innen kommune- og sykehussektoren er det begrenset tilgang på kvalifiserte ingeniører med teknisk kompetanse og spesialister.
 • Årslønnsveksten for 2006 anslås i denne runden til mellom 3,5 og 5 prosent. Sammenlignet med anslagene i forrige runde er det en økning i alle sektorer med unntak av kommune- og sykehussektoren. Hard konkurranse om arbeidskraft oppgis i stor grad som årsak til høyere lønnsvekst enn tidligere antatt.
 • Økning i kostnader domineres foruten av lønn, av effekter av økte priser på olje, elektrisk kraft og råstoff. Effekten er størst i industrien, transportsektoren og bygg og anlegg.
 • Det rapporteres om god prisvekst siste 12 måneder i industrien, der den har vært sterkest i hjemmemarkedsindustrien. Det er også god prisvekst innen tjenesteyting rettet mot næringsliv og eksportindustrien. Innen bygg og anlegg meldes det om moderat vekst i utsalgsprisene, mens det er moderat nedgang i prisene innen tjenesteyting rettet mot husholdninger. I varehandelen er det uendret vekst. Forventningene om høyere prisvekst er størst innen tjenesteyting rettet mot husholdninger og eksportindustri.
 • Innen industrien rapporteres det om god vekst i lønnsomheten på grunn av økt etterspørsel og produksjon. Det er moderat vekst i lønnsomheten i de andre sektorene.

 Region Midt-Norge

 • Det synes fortsatt å være vekst i alle næringer i region Midt-Norge. Veksten virker å være sterkest for hjemmemarkedsindustrien og oljeleverandørnæringen. Fremtidsutsiktene er positive og det forventes moderat til god vekst i samtlige næringer også de kommende seks måneder.
 • Investeringsplanene tyder på vekst i investeringene de kommende 12 måneder i alle næringer. Varehandel og tjenesteyting er de næringene som rapporterer planer om sterkest vekst.
 • Det rapporteres om vekst i sysselsettingen i alle næringer og offentlig sektor. Veksten rapporteres å være sterkest innen industrien og tjenesteyting. Signalene tyder på at sysselsettingen vil fortsette å vokse i samtlige næringer og offentlig sektor også fremover.
 • Ledig produksjonskapasitet synes nå å være lavere enn tidligere i år. Dette gjelder for alle næringer, men spesielt innen bygg og anleggsbransjen virker det å være lite ledig kapasitet. Skranken er som oftest tilgangen på kvalifisert arbeidskraft, mens for industrien synes størrelsen på anleggene å definere kapasitetsgrensen.
 • Årslønnsveksten forventes å bli mellom 4 og 5 prosent i alle næringer og offentlig sektor. Innen industrien og bygg og anleggsbransjen forventes høyere vekst nå enn tidligere i år. Det rapporteres også om økte lokale tillegg og mer bruk av bonuser for å beholde folk på grunn av at arbeidsmarkedet er så stramt.
 • Det synes å være vekst i prisene i alle næringer. I varehandel og tjenesteyting rettet mot næringslivet rapporteres det om moderat vekst, mens det synes å være god vekst i de andre næringene. I hjemmemarkedsindustrien tyder signalene på sterkere prisvekst enn tidligere i år.
 • Lønnsomheten synes å vokse i alle næringer. Volumvekst i hjemmemarkedsindustrien gjør at lønnsomheten synes å vokse mer enn tidligere i år. Også innen tjenesteyting rapporteres det om sterkere vekst nå enn tidligere.

 Region Innland

 • Sett under ett har det vært god vekst i etterspørselen i Innlandet siste periode. I flere næringer er veksten sterkere enn i forrige runde. Framover det neste halve året forventes vekst i om lag samme takt som siste 3 måneder.
 • Produksjonen i industrien er fortsatt økende. Hjemmemarkedsindustrien vokser noe sterkere enn eksportindustrien som følge av stor aktivitet i byggrelatert industri. Bedrifter i denne bransjen velger å redusere salget på eksportmarkedet til fordel for hjemmemarkedet grunnet bedre priser og høy etterspørsel.
 • I bygg og anlegg er det god vekst i produksjonen, bl.a som følge av stor aktivitet innen bygging av leiligheter og fritidsboliger. Flertallet av kontaktene utnytter kapasiteten tilnærmet fullt ut, noe som kan begrense videre vekst.
 • Tjenesteyting vokser fortsatt. Bransjer som opplever økende etterspørsel er bl.a IT-konsulenter, bank, hoteller, arkitektkontorer og vikarformidling.
 • Kapasitetsutnyttelsen er nå høyere i mange bedrifter. Andelen bedrifter som ville ha problemer med å møte en uventet øking i etterspørselen ligger denne runden på 54 prosent, som er høyere enn i forrige runde. Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft utgjør den viktigste begrensningen, og da særlig innenfor tjenesteyting og bygg og anlegg.
 • Sysselsettingsveksten ser ut til å ha tiltatt noe siden forrige runde. Sysselsettingen har økt i alle sektorer bortsett fra kommune- og sykehussektoren der sysselsettingen har vært stabil, og i industrien hvor det har vært moderat nedgang. Økningen er sterkest innen varehandel og tjenesteyting. Bedriftene planlegger videre økning i sysselsetting, mest i tjenesteyting. I bygg og anlegg ser sysselsettingen ut til å stagnere.
 • Investeringsnivået er stabilt innen industri og tjenesteyting, mot noe økende i forrige runde. Som i forrige runde er investeringene noe fallende i varehandel. I kommune- og sykehussektoren er fall i investeringene forrige runde avløst av vekst.
 • Årslønnsveksten anslås til om lag 4 prosent alle næringer sett under ett. I forhold til forrige runde har anslaget økt for bygg og anlegg, og gått litt ned for industri. Sammenlignet med samme runde i 2005 ligger anslaget for lønnsveksten ca 1 prosentpoeng høyere.
 • Utsalgsprisene øker noe mer enn i forrige runde, og de øker mest innen tjenesteyting og bygg og anlegg. Forventninger om ytterligere prisvekst er dempet siden forrige runde. Andelen som venter høyere prisvekst er vel 20 prosent, mens om lag halvparten venter uendret prisvekst. Forventningen om lavere prisvekst er størst innen bygg og anlegg, mens tjenesteyting er den næring som i størst grad venter økt prisvekst.
 • Lønnsomheten er fortsatt moderat økende i alle næringer. Veksten har avtatt noe innen tjenesteyting og varehandel.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 27. september 2006 10:24