Norges Bank

Regionalt nettverk

Regionalt nettverk 3/2006

Periode intervju: Mai 2006

Oppsummering

Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter

Veksten for etterspørsel og produksjon er helt identisk med forrige runde. Det samme er markedsutsiktene for de neste seks måneder og de framtidige investeringsplanene. Denne runden kjennetegnes dermed av vekst innen alle sektorer og for samtlige regioner. Imidlertid er det regionale forskjeller. Den økonomiske aktiviteten er størst i region Sørvest og lavest i Nord-Norge og Innlandet.

Veksten er sterkest innen bygg- og anleggsvirksomhet, næringsrettet tjenesteyting og i oljerelaterte virksomheter. Her finner vi karakteristiske regionale forskjeller. Grovt sett synes det som veksten langs kysten fra sør til Midt-Norge primært er oljedrevet, mens veksten i Østlandsregionen stimuleres kraftig av tjenesteyting rettet mot næringslivet. Her er veksten sterkest knyttet til finans-, konsulent og rådgivningsbransjene. Et strammere arbeidsmarked med til dels sterk konkurranse om arbeidskraft gir fortsatt sterk vekst innen arbeidsformidling. I bygg og anlegg er aktiviteten høyest langs kysten fra Sør til Nordvest. Det er fortsatt høy boligbygging og god vekst innen anlegg, næringsbygg og offentlige bygg.

Både eksport- og hjemmemarkedsindustrien melder om god vekst. I hjemmemarkedsindustrien er veksten bredt fundert. Både produsenter av varige forbruksgoder som møbler og båter, avis og mediehusene, og leverandører til bygg og anlegg melder om økt etterspørsel. Også innen eksportindustrien synes det fortsatt å være god vekst. Oppdrettsnæringen er igjen optimistisk med økende etterspørsel etter norsk laks. Eksportrettet teknologiindustri opplever også sterk vekst, mens signalene fra prosessindustrien er blandet. For varehandel er veksttakten også på linje med forrige runde. Det er god vekst i salg av fritidsbåter, byggevarer, elektronikk og møbler, mens det for klær og sko synes å være mer moderat utvikling.

Veksttakten for tjenesteyting mot husholdninger er lavere enn for tjenesteyting rettet mot næringslivet. Det er imidlertid god vekst i det private bankmarkedet, og hotell og restaurant opplever hyppigere besøk.

Markedsutsiktene for de neste seks månedene peker i retning av at veksten vil holde seg høy i alle sektorer. Størst vekst forventes i oljeleverandørnæringen og tjenesteyting mot næringslivet. Det er økende bekymring for kronekursen i eksportindustrien og konkurranseutsatt hjemmeindustri. Samtidig er inntrykket at bedriftenes valutastyring er bedre i dag en for 3-4 år siden.

Kapasitetsutnyttelse og investeringsplaner

Totalt oppgir 53 prosent av bedriftene at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en vekst i etterspørselen. Dette er en økning fra 49 prosent i de to foregående rundene i år og høyere enn høsten 2005. 40 prosent av virksomhetene mener at tilgangen på arbeidskraft utgjør en begrensende faktor for produksjonen. Dette er en marginal økning fra forrige runde. For ett år siden var andelen 24 prosent, så våre observasjoner bekrefter inntrykket av et stadig strammere arbeidsmarked.

I bygg og anlegg er situasjonen mest prekær, og her melder tre av fire bedrifter at mangelen på arbeidskraft legger begrensninger på omsetningen. Den oljerelaterte industrien har også økende problemer, mens varehandelen og offentlig sektor har færrest utfordringer knyttet til kapasitetsutnyttelse og vekst.

Fremtidige investeringsplaner er også på nivå med forrige runde, dvs. alle sektorer har moderat økende investeringsbudsjetter på høye nivåer. Kommune- og sykehussektoren har planer om sterkere investeringsvekst enn privat sektor.

Sysselsetting og arbeidsmarked

Sysselsettingen er på vei oppover i alle sektorer. Utviklingen er som i forrige runde, med ett unntak: nå øker sysselsettingen også i varehandelen. I privat sektor er veksten sterkest i region Sørvest, noe som bekreftes av Aetat. Etableringen av nye arbeidsplasser synes lavest i Innlandsregionen. Veksten i antall sysselsatte forventes å fortsette i samme takt de neste tre måneder. Bygg og anlegg forventer en noe sterkere sysselsettingsvekst enn de øvrige sektorene.

Kostnader, priser og lønnsomhet

I forrige runde lå forventet årslønnsvekst mellom 3,5 og 4,5 prosent. I privat sektor har forventet lønnsvekst gjennomgående økt med 0,5 prosentpoeng de to siste månedene, og den ligger nå i intervallet 4-5 prosent. Høyest vekst ventes innen tjenesteyting, mens det innen industri og varehandel venter lavest lønnsvekst. Forventningene i offentlig sektor konvergerer mot 3,5 prosent. Mange kontakter forventer sterk vekst for enkelte grupper hvor utfallet av lokale forhandlinger vil bli utslagsgivende.

Prisene øker i alle næringer med unntak av varehandelen. Prisveksten er sterkest i eksportindustrien, oljerelaterte virksomheter, bygg og anlegg og næringsrettet tjenesteyting. Sammenliknet med i mars, er prisveksten nå høyere innen eksport og tjenesteyting mot næringslivet. I overkant av halvparten av bedriftene forventer samme prisvekst de neste 12 månedene, mens vel en fjerdedel venter høyere prisvekst.

Lønnsomheten forbedres i alle sektorer, igjen i samme takt som i forrige runde. Offshoreindustrien skiller seg ut med sterk vekst i lønnsomheten, men også eksportindustrien, bygg og anlegg og tjenesteytende virksomheter har solide bunnlinjer. I hjemmemarkedsindustrien og varehandelen er lønnsomhetsutviklingen mer moderat.

Region Sørvest

 • Konjunkturoppgangen fortsetter. Som før er aktivitetsnivået i bygg og anlegg og oljeleverandørindustrien høyt, og i denne runden styrkes veksttakten i eksportindustri, varehandel og tjenesteyting.
 • Markedsutsiktene for neste halvår er meget optimistiske i alle sektorer, mest markert hos oljeleverandørene.
 • Investeringene forventes å øke i industrien, bygg og anlegg og tjenesteyting, inspirert av markedsmuligheter, god inntjening og løsning av kapasitetsproblemer. I varehandelen er investeringsnivået allerede høyt.
 • Med unntak av hjemmemarkedsindustrien og offentlig sektor øker sysselsettingen. Arbeidsmarkedet er atskillig strammere enn for et halvt år siden. Seks av ti virksomheter opplever at arbeidskraft begrenser mulighetene for ekspansjon. Mest prekær er situasjonen for bygg og anlegg og oljerelaterte bedrifter. Offentlig sektor har også problemer med rekrutteringen for enkelte grupper.
 • Sysselsettingen forventes også å øke de neste tre månedene, men knapphet på arbeidskraft fører til at enkelte prosjekter utsettes.
 • Forventet årslønnsvekst for 2006 har økt siden forrige runde og ligger nå i størrelsesorden 4-5 %.
 • Prisene har steget de siste 12 månedene, mest innen eksport, oljerelatert industri og næringsrettet tjenesteyting. Seks av ti bedrifter forventer en fortsatt prisstigning i samme takt de neste tolv måneder, mens hver fjerde bedrift venter seg en større prisstigning.
 • Lønnsomheten utvikler seg meget positivt i alle bransjer. Eksport- og den oljerelaterte industrien har mest markert forbedring.

Region Sør

 • Hjemmemarkedsindustrien og eksportindustrien melder om god vekst, men en noe lavere veksttakt enn i forrige runde. Oljeleverandørnæringen melder om sterk vekst også i denne runden. I bygg- og anlegg forlenges den gode trenden fra forrige runde. Innen varehandel og tjenesteyting rettet mot husholdningene meldes det om god vekst, men en noe svakere veksttakt sammenlignet med forrige runde. Veksten er fortsatt sterk i tjenesteyting rettet mot næringslivet.
 • Markedsutsiktene er positive i alle næringene. Kontaktene innen varehandel og tjenesteyting rettet mot næringslivet forventer god vekst fremover. Det er imidlertid en noe mer dempet vekstforventning i industrien og i bygg og anlegg enn i forrige runde. Dette skyldes delvis at stadig flere virksomheter produserer for full kapasitetsutnyttelse, og delvis en økende konkurranse fra lavkostland innen enkelte industribransjer.
 • Kapasitetsutnyttelsen i næringslivet i region Sør synes å øke gradvis. 44 prosent av kontaktene svarer at de ville hatt problemer med å møte en uventet vekst i etterspørselen. Problemene er størst innen bygg og anlegg, og dernest industrien. Tilgang på kvalifisert arbeidskraft er et stadig økende problem, spesielt innen bygg og anlegg og oljeleverandørnæringen. Bortsett fra det ser ikke tilgangen på arbeidskraft ut til å være et stort problem i region Sør.
 • Investeringene øker. I industrien er investeringstakten god. Det investeres i økt kapasitet og produktutvikling, samtidig som det gjennomføres omstruktureringstiltak flere steder. I varehandelen er investeringstakten moderat, mens den er god innen tjenesteyting. Investeringene i kommune- og sykehussektoren viser god vekst.
 • Sysselsettingen øker nå både i privat sektor og i kommune- og sykehussektoren. Utviklingen er sterkest innen bygg og anlegg hvor sysselsettingsveksten er god. Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft kan imidlertid begrense veksten innen denne næringen i neste kvartal til tross for at utenlandsk arbeidskraft er hyppigere brukt nå enn for få måneder siden.
 • Sysselsettingsveksten er ellers moderat i industrien, varehandel og tjenesteyting. Kommune- og sykehussektoren viser til en moderat vekst. I kommunene er behovet for arbeidskraft sterkest innen omsorg og undervisning.
 • Forventet lønnsvekst for 2006 i privat sektor er noe høyere enn innrapporterte forventninger på samme tidspunkt i fjor og innrapportert årslønnsvekst ved utgangen av 2005. Forventet lønnsvekst i kommune- og sykehussektoren ligger imidlertid på nivå med tidligere innrapporteringer. Anslått årslønnsvekst er 5,0 % i industrien og bygg og anlegg, mens tjenesteytende næringer forventer 5,5 %. Kontaktene i kommune- og sykehussektoren følger det offentlige opplegget og anslår en årslønnsvekst i 2006 på 3,5 %.
 • Eksportindustrien, bygg og anlegg og tjenesteyting rettet mot næringslivet melder om god vekst i utsalgsprisene det siste året. Prisutviklingen rapporteres å ha vært stabil i hjemmemarkedsindustrien og tjenesteyting rettet mot husholdningene. Innen varehandel har prisene vist et svakt fall det siste året. Det neste året venter 72 % av kontaktene uendret prisvekst.
 • Næringslivet i region Sør går godt. Bedret lønnsomhet drives av økt volum i alle næringene og av økte utsalgspriser innen eksportindustri, bygg og anlegg og tjenesteyting rettet mot næringslivet.

Region Øst

 • Det rapporteres om fortsatt god vekst i etterspørsel og produksjon i region Øst. Kontaktene venter at veksten skal holde seg oppe fremover.
 • I hjemmemarkedsindustrien har det vært god vekst i etterspørsel og produksjon de siste månedene, og veksten er noe sterkere enn i forrige runde. Også i eksportindustrien er veksttakten god.
 • I bygg og anlegg er veksten god, men den synes å være litt svakere enn i forrige runde. Dette har sammenheng med at flere produserer for full kapasitet innen bygg og vanskelig kan vokse ytterligere. Det virker imidlertid som det er noe ledig kapasitet i anleggssektoren.
 • I varehandelen er veksten moderat, som i forrige runde. Det dårlige været i vinter har redusert salget av klær, sko og byggevarer. Samtidig er det god vekst i salg av møbler og sportsutstyr. Fremover ventes det god vekst i varehandelen samlet sett.
 • I tjenesteyting er det sterk vekst. Sterkest er veksten i finans-, konsulent og rådgivningsbransjen. Den sterke veksten ventes å fortsette de neste 6 månedene.
 • 37 prosent av bedriftene vil ha problemer med å møte en uventet vekst i etterspørselen. Dette er en lavere andel enn i forrige runde. Dette kan skyldes at flere bedrifter har investert i økt kapasitet. Samtidig er det flere enn tidligere som melder om at tilgangen på arbeidskraft er begrensende for vekst i produksjon/omsetning ved en eventuell etterspørselsøkning. Problemene er fortsatt størst i bygg og anlegg, men sammenlignet med forrige runde er det også flere i industrien som har fått problemer.
 • Investeringene rapporteres å øke moderat i varehandelen. I kommune- og sykehussektoren ventes en god vekst.
 • De siste tre månedene har sysselsettingen økt i alle sektorer unntatt varehandel. Fremover er det planer om økning i bygg og anlegg, tjenesteyting og kommunene.
 • Årslønnsveksten anslås i denne runden å bli om lag 4 ¼ prosent. Dette er uendret fra forrige runde, men spredningen mellom bransjene er større.
 • Prisveksten de siste 12 månedene meldes samlet sett å være noe høyere enn i forrige runde. Samtidig er andelen bedrifter som venter høyere prisvekst fremover redusert fra forrige runde.

Region Nordvest

 • Industrien i Nordvest opplever fremdeles god volumvekst samlet sett. Hjemme-markedsindustrien melder om sterk vekst, mens eksportindustrien rapporterer fortsatt god vekst siste kvartal. Veksttakten for det neste halvåret nedjusteres samlet sett til moderat vekst for både hjemmemarkedsindustrien og eksportindustrien.
 • Eksportindustrien er i denne runden i stor grad representert ved bearbeiding og eksport av ulike typer fiskeprodukt, og med unntak av lakseeksporten opplever deler av denne industrien nå stor usikkerhet både med hensyn til volumvekst og prisutviklingen det neste halvåret. Andre deler av eksportindustrien har noe sterkere vekst. Her flater veksten ut på grunn av kapasitetsproblemer, og ikke på grunn av dårligere markedsutsikter. Dette gjelder spesielt for verftsindustrien, som har ordrereserver nasjonalt på over 25 milliarder kroner.
 • Aktiviteten innen bygg og anlegg, og spesielt innen oljeleverandørnæringen, er fremdeles på et svært høyt nivå. Oljeleverandørene har sterk volumvekst også i denne runden, mens bygg og anlegg har god vekst. Det ser ut som den sterke veksttakten i oljeleverandørnæringen fortsetter også det neste halvåret, mens veksten i bygge- og anleggsbransjen dempes litt.
 • Innen varehandelen har det vært god vekst de tre siste måneder. De neste 6 måneder forventes det moderat vekst. Tjenesteytende sektor har samlet sett hatt god vekst siste kvartal. Det har vært sterkest vekst innen tjenesteyting mot næringslivet. I neste 6 måneders periode forventes det samlet sett god vekst innen tjenesteyting.
 • Nesten 75 prosent av bedriftene svarer at de ville hatt noen eller betydelige problemer med å møte en vekst i etterspørselen. Det gjelder i særlig grad for bedrifter innen tjenesteyting, bygg og anlegg og oljeleverandørsektoren. Det rapporteres også om store problemer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft i de fleste sektorer.
 • Alle sektorer rapporterer om økte investeringer de neste 6 månedene. Den største veksten ventes å komme innen deler av oljeleverandørnæringen, kommunene og varehandelen.
 • Anslagene for årslønnsveksten i 2006 ligger i snitt på 3,5 prosent for industri, bygg og anlegg og varehandel. Innen tjenesteyting forventes en lønnsvekst på rundt 4,5 prosent. I kommunesektoren forventes en lønnsvekst på rundt 4 prosent, selv om en her budsjetterer med noe lavere lønnsvekst.

Region Nord

 • Veksten i etterspørsel og produksjon fortsetter i region Nord. Det rapporteres om god vekst for industrien rettet mot eksportmarkedet, med samme veksttakt som i forrige runde. Det forventes fortsatt god vekst kommende 6 måneder.
 • For industrien rettet mot hjemmemarkedet er det god vekst. Veksttakten er på samme nivå som i forrige runde. Det forventes at veksttakten det kommende halvåret vil være høyere.
 • For bygg og anlegg rapporteres det om god vekst, og veksttakten er noe høyere enn i forrige runde. For de kommende 6 månedene forventes det fortsatt god vekst.
 • Innen varehandelen rapporteres det om god vekst, og veksttakten er på samme nivå som i forrige runde. Det forventes også god vekst fremover.
 • Innen tjenesteyting rettet mot næringslivet er det god vekst i etterspørselen. Veksten er på samme nivå som forrige runde. For tjenesteyting rettet mot husholdninger er veksttakten moderat og på nivå med forrige runde. Også innen tjenesteyting er det forventet god vekst de kommende 6 måneder.
 • Industrien, varehandelen og kommune- og sykehussektoren forventer moderat vekst i investeringene neste 12 måneder. I tjenesteytende sektor er det nullvekst i investeringene.
 • Det er moderat vekst i sysselsettingen i alle sektorer siste tre måneder. Unntaket er kommune- og sykehussektoren, som har uendret sysselsetting. For den kommende perioden forventes det god vekst i sysselsettingen i bygg og anlegg og tjenesteyting, mens det forventes moderat vekst i varehandelen og uendret sysselsetting i industrien og kommune- og sykehussektoren.
 • Tilgangen på arbeidskraft er relativt god i industrien og varehandelen. I bygg og anlegg er det mangel på ingeniører med spisskompetanse, prosjektledere og fagarbeidere. Innen tjenesteyting er det mangel på ingeniører, kvalifiserte og erfarne arkitekter, bilmekanikere og sjåfører med sertifikater for tyngre kjøretøy. Innen kommune- og sykehussektoren er det begrenset tilgang på kvalifiserte ingeniører med teknisk kompetanse og sykepleiere.
 • Økning i kostnader domineres foruten av lønn, av effekter av økte priser på olje, elektrisk kraft, samt råstoff til solcelleindustrien, fiskeindustrien og oppdrettsnæringen. Effekten er størst i industrien og transportsektoren.
 • Det rapporteres om god prisvekst siste 12 måneder i eksportindustrien og tjenesteyting rettet mot husholdninger. For hjemmemarkedsindustri og tjenesteyting rettet mot næringslivet er det moderat prisvekst. For bygg og anlegg og varehandelen er det uendret vekst. Forventningene om høyere prisvekst er størst i tjenesteytende sektor og hjemmemarkedsindustri.
 • Innen industrien og tjenesteyting rapporteres det om moderat vekst i lønnsomheten på grunn av økt etterspørsel og produksjon. Det er uendret vekst i lønnsomheten i bygg og anlegg og varehandelen.

Region Midt-Norge

 • Det synes fortsatt å være vekst i alle næringer. Veksten synes å være sterkest for oljeleverandørnæringen og tjenesteyting rettet mot næringslivet og lavest for varehandel. Fremtidsutsiktene er også positive, og i alle næringer er det forventninger om at veksten vil fortsette på samme nivå de neste seks månedene.
 • Investeringsplanene indikerer økende investeringsnivå i alle næringer. Veksten ser ut til å bli størst for varehandel, samt i offentlig sektor, hvor veksten drives av økende investeringer i kommunene.
 • Sysselsettingen vokser og arbeidsledigheten reduseres. For varehandel synes sysselsettingen å være konstant, mens det er moderat vekst i de andre næringene og i offentlig sektor. Veksten synes å stoppe i industrien, men for offentlig sektor og de andre næringene forventes veksten å være på samme nivå som i dag.
 • Omfanget av ledig produksjonskapasitet virker å være rimelig stabilt. Det synes å være minst ledig kapasitet innen bygg- og anleggssektoren og innen tjenesteyting rettet mot næringslivet. Mangel på kvalifisert arbeidskraft oppgis oftest å være skranken.
 • Lønnsveksten forventes å bli mellom fire og fem prosent for alle næringer unntatt offentlig sektor, der usikkerheten er stor. Denne runden har samtlige næringer forventninger om høyere lønnsvekst enn tidligere i år. Et stramt arbeidsmarked har økt størrelsen på de lokale tilleggene som forventes.
 • Inntrykket er at det er god prisvekst innen bygg- og anleggsvirksomhet, eksportindustrien og tjenesteyting rettet mot næringslivet. I de andre næringene er det moderat vekst.
 • Lønnsomheten synes å bedres i samtlige næringer. Gunstig utvikling i priser gir større lønnsomhetsøkning i eksportindustrien enn før, og for oljeleverandørnæringen er det fortsatt sterk lønnsomhetsvekst.

Region Innland

 • Sett under ett har det vært vekst i etterspørselen i Innlandet siste tre måneder. Vi bedømmer at veksttakten samlet er om lag på linje med forrige runde.
 • Volumet i eksportindustrien øker noe, mens det i forrige runde var stabilt. Veksten i deler av tjenesteytende næringer er noe sterkere enn i forrige runde.
 • Markedsutsiktene er fortsatt gode for alle næringer i Innlandet. Forventningene til vekst er sterkest i bygg og anlegg og tjenesteyting, men også for industrien er utsiktene relativt gode.
 • I tjenesteyting forventes det vekst blant annet innen konsulentvirksomhet, transport og vikarformidling. Innen industri ventes det god vekst innen byggerelatert industri og deler av metall- og metallvareindustrien.
 • Bedriftene i Innlandet ser nå ut til å operere nærmere kapasitetsgrensen enn ved de tidligere rundene i år. Nesten halvparten av bedriftene vil ha problemer med å møte en betydelig vekst i etterspørselen. Andelen er størst innen bygg og anlegg og tjenesteyting.
 • Investeringsnivået er fortsatt noe stigende innen tjenesteyting og industri. Veksten i investeringene har avtatt noe innen tjenesteyting. I varehandelen og kommunene vil investeringene gå noe ned de neste 12 månedene.
 • Sysselsettingen har vært stabil i alle sektorer de siste tre månedene, med unntak av tjenesteyting og kommunene, der det har vært moderat vekst.
 • Fremover ventes en fortsatt moderat vekst i sysselsettingen innen tjenesteyting og stabil sysselsetting i industrien. Det ligger an til moderat vekst innen bygg og anlegg, mens varehandelen planlegger moderat nedgang.
 • Denne runden oppgir ca en fjerdedel av bedriftene at tilgangen på arbeidskraft er en begrensende faktor for produksjonen. Kapasiteten er blitt noe knappere. Som tidligere er det størst andel bedrifter innen bygg og anlegg og tjenesteyting som opplever tilgang på arbeidskraft som en begrensende faktor.
 • Anslaget for årslønnsveksten ligger denne runden 0,5 - 1 prosentpoeng over tilsvarende runde i 2005. Forventet lønnsvekst har steget i alle bransjer sammenliknet med tidligere runder i år.
 • Av økninger i prisene på øvrige innsatsfaktorer er det energi og råvarepriser, og særlig metaller, som dominerer.
 • Veksten i utsalgspriser ligger om lag på linje med forrige runde i alle bransjer. Unntaket er eksportindustrien, hvor veksten er blitt noe sterkere.
 • I likhet med forrige runde er det nå flere som venter høyere enn lavere prisvekst de neste 12 måneder. Andelen som venter høyere prisvekst er størst innenfor tjenesteyting.
 • Lønnsomheten de siste tre måneder er noe bedret innen industri og tjenesteyting, men samtidig noe svekket innen bygg og anlegg.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 29. juni 2006 13:38