Norges Bank

Regionalt nettverk

Regionalt nettverk 1/2006

Periode intervju: Januar og februar 2006

Oppsummering

Det meldes om vekst i etterspørsel og produksjon i alle næringer siste periode. Veksten har vært spesielt sterk i oljeleverandørnæringen. Det meldes om fortsatt god vekst i etterspørsel og produksjon for hjemmemarkedsindustrien i alle regioner. Denne veksten i etterspørselen skyldes sterk kjøpekraft i husholdningene, stor aktivitet i bygg og anlegg, positiv utvikling innen fiskeri og oppdrett samt og positiv utvikling for verftsindustrien. Innen eksportrettet industri er det god vekst samlet sett. Oppdrettsnæringen erfarer kraftig vekst i etterspørselen fra EU og Russland, og leverandører av skipsutstyr og farmasøytisk industri erfarer også kraftig vekst. Det er god vekst innen mekanisk industri. For ferroindustrien er produksjonskapasiteten redusert i forhold til forrige periode på grunn av sterk konkurranse fra Kina og Russland. For oljeleverandørnæringen er det fortsatt kraftig vekst. Høye investeringer og høy leteaktivitet er årsaken til dette. Innen bygg og anlegg er det fortsatt god vekst. Veksten skjer innen nybygg og rehabilitering av boliger, private og offentlige yrkesbygg og anlegg. Tjenesteyting mot næringslivet har samlet sett god vekst denne perioden. Det er variasjoner fra region til region hvor region sør rapporterer om kraftig vekst mens man i region Nord rapporterer om moderat vekst. For tjenesteyting mot husholdningene er det samlet sett god vekst denne perioden. Kun region Nord rapporter om moderat vekst. Varehandel rapporterer om god vekst denne perioden.

Markedsutsiktene er positive. For oljeleverandørindustrien forventes det god vekst. Det forventes samlet sett noe svakere vekst neste 6 måneder enn den veksten vi har sett siste 3 måneder.

Kapasitetsutnyttelse og investeringsplaner

Totalt er det nå 49 prosent av bedriftene som svarer at de vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en økt etterspørsel, mot 43 prosent forrige runde. Det er fortsatt i bygg og anlegg og deler av industrien (oljerelatert) at kapasitetsproblemene er størst. I forhold til forrige runde er andelen som melder om betydelige vanskeligheter med å møte en etterspørselsøkning på tilnærmet samme nivå. Kapasitetsutnyttelsen er størst i region Nordvest og lavest i region Innland.

Det meldes om moderat til god vekst i investeringsplanene i alle næringene, med unntak av varehandelen hvor den er tilnærmet uendret. Den sterkeste veksten forventes i kommune- og sykehussektoren og industrien. I region Sør, Nordvest, Midt-Norge og Nord meldes det om økte investeringer i alle næringer.

Sysselsetting og arbeidsmarked

Det høye aktivitetsnivået har bidratt til en moderat økning i samlet sysselsettingen også den siste perioden. En forventer omtrent samme vekst de neste 3 måneder. Fra flere av regionene meldes det om en tilstramming i arbeidsmarkedet. Det er fremdeles bygg og anlegg som har den sterkeste veksten, mens kommune og sykehussektoren samt varehandelen har hatt tilnærmet uendret vekst i sysselsettingen. Neste 3 måneder synes den positive utviklingen for privat sektor å fortsette, med størst positiv endring i veksttakt for industrien sammenlignet med det som er rapportert denne runden.

Av kontaktene i denne runden svarer 34 prosent at tilgangen på arbeidskraft vil være en begrensende faktor på aktiviteten ved en vekst i etterspørselen. Dette er en økning på 6 prosentpoeng fra forrige runde, og bekrefter tilstrammingen i arbeidsmarkedet. Det er fortsatt i bygg og anlegg og i oljerelatert industri at det er størst mangel på kvalifisert arbeidskraft, men også for deler av tjenesteytende sektor meldes det om problemer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Mangelen på arbeidskraft er fortsatt sterkest i region Nordvest og Sørvest.

Kostnader, priser og lønnsomhet

Utsalgsprisene har i snitt økt moderat siste 12 måneder. Det rapporteres om prisvekst i alle sektorer. Det har vært moderat økning i utsalgsprisene i industrien. I eksportindustrien er prisveksten nedjustert sammenlignet med forrige runde. I bygg og anlegg er det god prisvekst siste 12 måneder, og denne sektoren har den høyeste prisveksten. I varehandelen meldes det om samlet svak prisvekst etter at det var rapportert om prisnedgang i forrige runde. I tjenesteytende sektor rapporteres det om samlet sett moderat prisvekst. 24 prosent av kontaktene forventer økt prisvekst de neste 12 måneder. Dette er en reduksjon på 2 prosentpoeng fra forrige runde. 55 prosent forventer uendrede priser og 21 prosent forventer lavere priser. I forhold til forrige rapportering er det bare i hjemmemarkedsindustrien at flere venter økt prisvekst.

Noe økning i utsalgspriser i kombinasjon med økende etterspørsel bidrar til god lønnsomhetsutvikling for de fleste sektorer. I region Sør er det god til sterk vekst i lønnsomheten i alle sektorer. Den oljerelaterte næringen skiller seg også i denne runden ut med en svært positiv utvikling av lønnsomheten til bedriftene. Det er også god stigning i lønnsomhetsveksten i varehandelen. Det er kun i bygg og anlegg at lønnsomhetsveksten er svakt dempet sammenlignet med forrige runde.

Region Sørvest

 • Konjunkturoppgangen fortsetter. Vekstmønsteret er imidlertid noe dreidd jevnført med sist runde. Bygg og anlegg og oljeleverandørindustrien fortsetter å vokse. Den øvrige industri vokser fortsatt, men mindre enn i forrige runde, mens varehandel og tjenesteytende næringer vokser mer.
 • Markedsutsiktene for neste halvår tyder på at veksten for den enkelte sektor samlet sett vil fortsette omtrent i de samme baner. Det er verd å merke seg at markedsforventningene i bygg og anlegg nå er høyere enn før, antagelig et uttrykk for at presset i bransjen er så sterkt at den må ekspandere kapasitetsmessig.
 • Investeringene forventes å øke i industri, tjenesteyting og kommunesektoren, men tendensen er litt svakere enn i forrige runde. Unntaket er varehandelen, der investeringene i vårt utvalg forventes å bli litt lavere framover.
 • Arbeidsmarkedet vokser i alle sektorer, og ingen virksomheter melder om signifikant nedgang i sysselsettingen.
 • Antall bedrifter som melder om noen eller betydelige kapasitetsproblemer og problemer med å møte en vekst i etterspørselen øker litt jevnført med forrige runde. Det er særlig i bygg og anlegg og den oljerelaterte leverandørindustrien at kapasitetsproblemene er påfallende.
 • Som i tidligere runder er det stort sett arbeidskraft med spesielle kvalifikasjoner som er mangelvare, slik som ingeniører.
 • Forventet årslønnsvekst for 2006 er høyere enn den man hadde i året som gikk. Industri og servicenæringer forventer en vekst på i gjennomsnitt 4 %, mens det i bygg og anlegg forventes hele 5 %. I kommunesektoren forventes veksten å ligge omtrent på fjorårsnivå, dvs. 3,5 %.
 • Prisveksten er moderert sammenlignet med forrige runde med unntak av hjemmemarkedsindustrien der den gjennomsnittlige prisveksten er betydelig, primært på grunn av prispress i den oljerelaterte industrien. Videre melder eksportindustrien om reduserte priser denne gang.
 • Alle bransjer har en positiv lønnsomhetsutvikling, særlig i den oljerelaterte industrien.

 Region Sør

 • Hjemmemarkedsindustrien melder fortsatt om god vekst. Dette meldes fra trevareleverandører/produsenter, maritim industri, skipsverft og næringsmiddelindustri. Fra eksportrettet industri, bestående av virksomheter fra prosess-, mekanisk- og farmasøytisk industri, fortelles om en bra vekst, en litt høyere veksttakt enn i forrige runde. Oljeleverandørnæringen melder om en sterk vekst siste kvartal, mens vi i forrige runde beskrev utviklingen som god. En noe styrket veksttakt finner vi også i bygg- og anlegg og tjenesteyting rettet mot næringslivet, hvor veksten er henholdsvis god og sterk. Den gode trenden fra forrige runde forlenges i varehandel og tjenesteyting rettet mot husholdningene.
 • Markedsutsiktene er positive og optimismen stor. I oljeleverandørnæringen og bygg- og anlegg forventes en sterk vekst 6 måneder fram. Også innen deler av forretningsmessig tjenesteyting peker kurvene bare oppover. Innen industrien er det unntaksvis bransjer som sliter. Tekstilindustri og forlag og grafisk industri står fortsatt overfor store utfordringer i forhold til en stadig hardere konkurranse fra nye industriland og store krav til å henge med på den siste teknologiske utviklingen.
 • Det blir stadig mindre ledig kapasitet i industrien. Kapasitetsproblemer knyttet til anleggene meldes fra skipsverft, trevareleverandører/produsenter og mekanisk industri. Engineeringselskaper sliter med å få tak i riktig fag- og lederkompetanse. I bygg- og anleggsbransjen produserer alle på eller over kapasitetsgrensen. Det er mangel på ingeniører og folk med fagbrev i det norske markedet. Innleie kan avhjelpe situasjonen for arbeidere med lavere formell utdanning, men utfordringen er større når det er snakk om ingeniører og ikke minst dyktige prosjektledere.
 • Med god lønnsomhet i virksomhetene og positive markedsutsikter øker investeringene i alle næringer. Sterkest er veksten i eksportindustrien. I varehandelen er utviklingen moderat, mens investeringene innen tjenesteytende næringer viser god vekst. Det samme gjør investeringene i kommunal- og sykehussektoren.
 • Andelen som melder om oppgang i sysselsettingen er større og tilsvarende er andelen som melder om nedgang i sysselsettingen mindre i denne runden enn i den forrige. Sysselsettingen viser god utvikling i industrien, spesielt innen eksport, og bygg- og anlegg. Innen tjenesteyting er utviklingen moderat. Neste tre måneder forventes utviklingen å bli ganske lik den vi har sett i siste periode.
 • Anslått årslønnsvekst er 4,0 % i industrien og tjenesteytende næringer. Anslaget for bygg- og anlegg er 5,0 % og 3,0 % for varehandelen. Kontaktene i kommune og sykehussektoren anslår en årslønnsvekst i 2006 på 3,5 %. Anslått lønnsvekst for privat sektor og kommunal- og sykehussektoren er på linje med innrapportert årslønnsvekst ved utgangen av 2005.
 • Utsalgsprisene siste året viser vekst i alle næringene med unntak av varehandelen hvor prisene har vært stabile. Sterkest har veksten vært i eksportindustrien. De neste 12 månedene forventer 79 % av kontaktene uendret veksttakt. Noen flere kontakter venter høyere prisvekst enn lavere prisvekst neste 12 måneder.
 • Lønnsomheten viser svært positiv utvikling i alle næringene. Bedret lønnsomhet drives av økt volum og økte priser. Det er også virksomheter som kontinuerlig driver med rasjonaliseringer og god kostnadskontroll.

 Region Øst

 • Det rapporteres om fortsatt god vekst i etterspørsel og produksjon i region Øst. Veksttakten er noe høyere enn i forrige runde som følge av høyere vekst i bygg og anlegg. Markedsutsiktene er positive og det forventes uendret veksttakt fremover.
 • I hjemmemarkedsindustrien har det vært god vekst i etterspørsel og produksjon i siste periode. Leverandører til bygg og anlegg har hatt sterkest vekst. I eksportindustrien er veksttakten god og veksten er sterkest i teknologiindustrien.
 • Veksten i bygg og anlegg er god til sterk og veksten er sterkere enn i forrige runde. Det ventes lavere igangsetting av boliger, men god vekst i næringsbygg og anlegg.
 • I varehandelen er veksten fortsatt god. Det er god vekst i byggevarebransjen, møbler og interiør og elektriske artikler. I klesbransjen er veksten moderat.
 • Det er stor etterspørsel etter tjenester, både fra husholdningene og næringslivet. Sterkest er veksten innen konsulentbransjen, revisjon og rådgivning, vikarbyrå, bank/forsikring og teletjenester, og de har også de sterkeste vekstforventningene fremover.
 • Om lag 40 prosent av bedriftene vil ha problemer med å møte en uventet vekst i etterspørselen, som er en høyere andel enn vi har sett tidligere. Fortsatt er det bygg og anlegg som har minst ledig kapasitet med tilgangen på arbeidskraft som begrensende.
 • Investeringene rapporteres å øke moderat i industrien. Det ventes ingen investeringsvekst i de andre næringene. Investeringsveksten ser ut til å være lavere enn i forrige runde.
 • Sammenliknet med siste runde har sysselsettingen økt mer i bygg og anlegg, men mindre i varehandel. Fremover er det kun bygg og anlegg og tjenesteyting som har planer om en økning i sysselsettingen.
 • Utsalgsprisene har økt moderat siste 12 mnd i bygg og anlegg. Øvrige næringer melder om uendrede eller fallende priser. Samlet sett er prisveksten noe svakere enn i forrige runde. Fremover venter om lag 40 prosent av bedriftene høyere prisvekst, 40 prosent venter uendret mens 20 prosent venter lavere. Andelen som venter høyere prisvekst er likt som i forrige runde, men det er færre som venter lavere prisvekst sammenliknet med forrige runde.
 • Lønnsomheten fortsetter å øke i hele privat sektor i noe større takt enn i forrige runde. Over 80 prosent av kontaktene melder om økt lønnsomhet i siste periode.

 Region Nordvest

 • Eksportindustrien i Nordvest er fremdeles inne i en høykonjunktur med sterk samlet vekst siste kvartal. Veksttakten for det neste halvåret nedjusteres samlet sett til god vekst, men her spriker det noe mellom de ulike bedriftene. Den delen av eksportindustrien som har store leveranser offshore melder om fortsatt høykonjunktur 2-3 år framover, men etterspørselen kan vanskelig stige enda mer. To av tre fiskeeksportører melder om fortsatt vekst, men med en litt lavere veksttakt enn tidligere.
 • Aktiviteten innen bygg og anlegg og oljeleverandørnæringen har økt sterkt i inneværende kvartal. Informantene innen bygg og anlegg melder om fortsatt sterk vekst neste halvår, mens det fra oljeleverandørnæringen forventes en viss utflating av veksttakten, men da fra et svært høyt aktivitetsnivå. Høykonjunkturen i oljenæringen ser ut til å fortsette også i 2006.
 • Industriproduksjonen for hjemmemarkedet har samlet sett hatt god vekst det siste kvartalet. Det forventes moderat vekst neste halvår.
 • Innen varehandelen har det vært god vekst de 3 siste måneder. De neste 6 måneder forventes det enda litt høyere veksttakt. Tjenesteytende sektor har hatt god vekst siste kvartal. Det har vært sterkest vekst innen tjenesteyting mot næring. I neste 6 måneders periode forventes det samlet sett god vekst.
 • Nesten 80 prosent av bedriftene svarer at de ville hatt noen eller betydelige problemer med å møte en vekst i etterspørselen. Dette er en god del høyere enn rapportert i forrige runde. Samtidig har sysselsettingen totalt sett hatt omtrent samme moderate vekst i denne runden som rapportert fra forrige runde. Det er spesielt innen hjemmebasert industri, oljeleverandørbransjen og bygg og anlegg at det meldes om store problemer med kapasitet.
 • Alle sektorer rapporterer økte investeringer i neste 6 måneders periode. Innen offentlig sektor (kommunene) meldes det om betydelige investeringer.
 • Anslagene for årslønnsveksten i 2006 ligger i snitt på rundt om 3,5 prosent for alle sektorene.
 • Prisveksten er samlet sett moderat. Størst prisvekst finner vi innen tjenesteyting mot næringsliv, og da spesielt for frakttjenester i offshorevirksomhet. I forhold til det som ble rapportert i forrige runde er det nå flere bedrifter som forventer høyere prisvekst neste 12 måneders periode, og dette gjelder spesielt innen varehandel, bygg og anlegg og tjenesteyting.
 • Lønnsomheten har forbedret seg i alle sektorer, og da mest markant i eksportindustrien, offshoreindustrien og i bygg og anlegg. Innen bygg og anlegg og offshore er det økt volum og stigende priser som bidrar, mens deler av eksportindustrien i tillegg drar nytte av produktivitetsforbedringer.

 Region Nord

 • Veksten i etterspørsel og produksjon fortsetter i region Nord. Det rapporteres om moderat vekst for industrien rettet mot eksportmarkedet, som er samme nivå som forrige runde. Det forventes god vekst kommende 6 måneder.
 • For industrien rettet mot hjemmemarkedet er det god vekst. Veksttakten er på samme nivå som forrige runde, og det forventes at veksttakten kommende 6 månedene vil være moderat.
 • For bygg og anlegg rapporteres det om god vekst, og det forventes samme veksttakt kommende 6 måneder.
 • I varehandelen rapporteres det om moderat vekst. Denne veksttakten forventes også kommende 6 måneder.
 • Innen tjenesteyting rettet mot næringslivet er det god vekst i etterspørselen. Veksten er på samme nivå som forrige runde. For tjenesteyting rettet mot husholdninger er veksttakten moderat og på nivå med forrige runde. Det er forventet god vekst innen tjenesteyting kommende 6 måneder.
 • Industrien og kommune og sykehussektoren forventer god vekst i investeringene neste 12 måneder. I varehandelen og tjenesteytende sektor er det moderat vekst i investeringene.
 • Veksten i sysselsettingen i tjenesteytende sektor er god, og forventes å bli moderat kommende periode. Det rapporteres om moderat vekst i sysselsettingen i kommune og sykehussektoren, og det forventes også moderat vekst i denne sektoren kommende periode.
 • Tilgangen på arbeidskraft er relativt god i alle næringer, med unntak av bygg og anlegg hvor det er mangel på ingeniører, tømrere og maskinførere.
 • Økning i kostnader domineres foruten av lønn, av effekter av økte priser på olje og metaller. Effekten er størst i industrien og transportsektoren.
 • Det rapporteres om god prisvekst siste 12 måneder i eksportindustrien. For bygg og anlegg og tjenesteyting rettet mot husholdninger er det moderat prisvekst. For de andre sektorene er det uendret vekst. Forventningene om høyere prisvekst er størst i hjemmemarkedsindustrien og varehandelen.
 • Innen tjenesteyting rapporteres det om god lønnsomhet på grunn av økt etterspørsel og salg av tjenester. Det er moderat lønnsomhet i eksportindustrien og bygg og anlegg, mens den er stabil i hjemmemarkedsindustrien og varehandelen.

 Region Midt-Norge

 • Det er god vekst i alle næringer, og den er sterkest i oljeleverandørnæringen. Innen eksportindustri, varehandel og tjenesteyting synes veksttakten å være økende.
 • Det forventes fortsatt vekst i alle næringer også det neste halve året, men med unntak av oljeleverandørnæringen forventes veksttakten å avta.
 • Investeringene vokser i regionen. Alle næringene ser ut til å øke investeringsaktiviteten i 2006 i forhold til 2005.
 • Sysselsettingen vokser i regionen. Veksten synes å være sterkest innen bygg- og anleggsvirksomhet og tjenesteytende virksomheter. Vurderingen er at alle næringer med unntak av varehandel vil øke sysselsettingen de neste tre månedene. Det er indikasjoner på at arbeidsmarkedet er blitt strammere den siste tiden. Spesielt nevnes ingeniører som en yrkesgruppe hvor tilgangen oppfattes som knapp nå.
 • Utviklingen i produksjonskapasitet synes å være stabil. Halvparten av kontaktene oppgir at de ikke har ledig kapasitet til å møte vekst i etterspørselen. Dette er samme andel som i de to foregående rundene.
 • Årslønnsveksten forventes å bli mellom 3 og 4,5 prosent. Industrien og offentlig sektor forventer lavest vekst, mens innen tjenesteyting forventes høyest vekst. På tross av høy aktivitet og strammere arbeidsmarked for både industrivirksomhet og bygg- og anleggsvirksomhet, er forventningene om lønnsveksten for 2006 lavere enn forventningene var for 2005 for ett år siden.
 • Det er moderat vekst i utsalgsprisene unntatt for tjenesteyting hvor det er god vekst. For varehandelen har vi i lang tid vurdert prisene til å være konstante, men nå synes de å vokse også der. Det er flere bedrifter som forventer redusert prisvekst enn det er bedrifter som forventer høyere prisvekst.
 • Det er god vekst i lønnsomheten for industri, varehandel og tjenesteyting. På tross av volumvekst forbedres ikke lønnsomheten i bygg- og anleggsbransjen.

 Region Innland

 • Sett under ett har det vært vekst i etterspørselen i Innlandet siste periode. Veksten i industrien er noe høyere enn i forrige runde, der eksportindustrien trekker opp. Veksten i varehandelen er om lag som i forrige runde. Innen tjenesteyting er det god vekst, både i husholdningsrettede bedrifter og de som er rettet mot næringsliv. Veksten i bygg og anlegg er fortsatt god.
 • Markedsutsiktene er fortsatt gode for alle næringer i Innlandet. Et flertall av bedriftene venter vekst i etterspørselen, men noe lavere enn i forrige periode.
 • I denne runden oppgir under halvparten av bedriftene at de ville hatt problemer med å møte en ventet eller uventet vekst i etterspørselen. Andelen ligger under foregående runde. Mange bedrifter innen bygg og anlegg er nær kapasitetsgrensen.
 • Tilgangen på arbeidskraft ser fortsatt ut til å være relativt god i alle næringer, med unntak av bygg og anlegg.
 • Investeringsnivået er noe økende i flertallet av bedriftene. Veksten er noe avtakende for industrien, men noe sterkere for kommune- og sykehussektoren. Investeringene ser ut til å gå noe ned i varehandelen.
 • Sysselsettingen er økende i hele privat sektor unntatt varehandel og industri. Framover ventes en fortsatt vekst om lag som de siste månedene. Veksten i sysselsettingen er fortsatt sterkest innen bygg og anlegg. Sysselsettingen forventes å øke svakt i industrien.
 • Anslaget for lønnsveksten er om lag 3 pst for de fleste sektorer. Innføring av offentlig tjenestepensjon innebærer økte kostnader for mange bedrifter, men har ikke ført til forventninger om høyere økning i lønnskostnadene enn i fjor.
 • Økningen i kostnader domineres foruten lønn, av effekter av økte priser på olje/drivstoff, oljebaserte produkter samt økte metallpriser. Effektene er sterkest for industri og transportsektoren.
 • Prisveksten er fortsatt moderat, den er sterkest i bygg og anlegg og deler av tjenestesektoren. Andelen bedrifter som forventer lavere prisvekst framover er større enn antall bedrifter som forventer sterkere prisvekst. Forventningene om prisvekst er noe svakere enn i forrige runde.
 • Lønnsomheten er svakt økende i de fleste bransjer, unntatt eksportindustrien. Som foregående runder er økt volum som er den primære drivkraften, ofte kombinert med høyere priser og rasjonaliseringsgevinster.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 16. mars 2006 08:21