Norges Bank

Regionalt nettverk

Regionalt nettverk 2/2005

Periode intervju: Mars 2005

Ansvarlig: Region Nord, Kunnskapsparken Bodø AS

Oppsummering

 • Det rapporteres god vekst innenfor alle næringer denne runden. Det meldes om sterk vekst for oljerelatert industri, eksportrettet industri, bygg og anlegg samt tjenesteyting mot næringslivet. For varehandel og tjenesteyting mot husholdningene er det god vekst denne runden. Veksttakten er noe avtagende for disse næringene sammenlignet med forrige runde.
 • Det forventes fortsatt god vekst for alle bransjer kommende 6 måneder. For tjenesteyting er det forventet at veksten vil være størst innenfor virksomheter som retter sine tjenester mot næringslivet. For oljerelatert industri forventes det kraftig vekst i kommende periode.
 • Det er i underkant av 40 prosent av bedriftene som denne runden rapporterer at det vil være problematisk å takle en økning i etterspørselen. Det er innen bygg og anlegg at kapasitetsbegrensningene er størst. Her er det 60 prosent av bedriftene som rapporterer slike problemer. Tilsvarende tall for industrien er 40 prosent. Det er arbeidskraft og realkapital som skaper begrensningene.
 • Det rapporteres om moderat vekst i investeringene i både privat og offentlig sektor. En betydelig andel av investeringene i industrien går nå til kapasitetsutvidelser.
 • Sysselsettingen har økt moderat innen industri, bygg og anlegg og varehandel. For de kommende 3 måneder rapporteres det moderat vekst i sysselsettingen for hele privat sektor.
 • Årslønnsveksten i 2005 anslås til å bli 3,6 prosent. Dette er 0,3 prosent høyere enn anslaget for lønnsveksten i 2004, på samme tid i fjor.
 • Det rapporteres om moderat prisvekst for alle næringer siste 12 måneder, med unntak av varehandel som denne runden rapporterer uendrede priser. Sterkest prisvekst er det innenfor bygg og anlegg. Alle sektorer rapporterer fortsatt om økt lønnsomhet siste periode.

Region Sørvest

 • Etterspørselen stiger i alle sektorer, og veksttakten er omtrent som ved inngangen til året. Veksten er spesielt kraftig i bygg og anlegg, hvor bygging av boliger og infrastruktur er den primære drivkraft.
 • Markedsutsiktene for neste halvår er positive for samtlige sektorer. Optimismen er imidlertid noe dempet i forhold til forrige rapport. Unntaket er bygg og anlegg som fortsatt har svært lyse utsikter.
 • Framtidsutsiktene og økt lønnsomhet slår ut i en svakt økende investeringsvilje. Olje- og gassrelaterte investeringer når et nytt toppnivå i 2005.
 • Sysselsettingen øker i bygg og anlegg, hjemmemarkedsindustrien og i oljerelatert industri og næringsorientert tjenesteyting. For de neste tre månedene melder samtlige sektorer om ingen eller moderat vekst i sysselsettingen. Unntaket er bygg og anlegg hvor sysselsettingsbehovet øker markert.
 • Både offentlig virksomhet og privat næringsliv forventer en årslønnsvekst på 3-3,5%.
 • Som i forrige runde melder nærmere en tredjedel av virksomhetene at tilgangen på velkvalifisert arbeidskraft kan bli en begrensende faktor for fortsatt produksjonsvekst. Sektorene bygg og anlegg og oljerelaterte virksomheter har de største utfordringene.
 • Eksport- og oljerelatert industri, husholdningsorientert tjenesteyting og bygg og anlegg tar ut moderat høyere priser. I bygg og anlegg drives prisen opp pga knapp ressurstilgang.
 • Med unntak av hjemmemarkedsindustrien bedres lønnsomheten fortsatt i alle sektorer. Kostnadsreduksjoner og økte volumer gir bedre kapasitetsutnyttelse og høyere marginer.
 • Halvparten av bedriftene melder at de vil ha noen eller betydelige kapasitetsproblemer med å møte vekst i etterspørselen. Som i forrige runde gjelder dette særlig oljerelatert industri og bygg og anlegg.

 Region Sør

 • Det er god aktivitetsvekst i alle næringene.
 • Markedsutsiktene er positive men i eksportindustrien og bygg- og anlegg er optimismen noe mindre enn i foregående runde. Optimismen er imidlertid litt større i varehandel og tjenesteyting enn rapportert i februar.
 • Det har vært en bra vekst i industrien siste kvartal. For bygg- og anlegg meldes det om en noe mindre økning enn i forrige runde.
 • Innen varehandel, tjenesteyting rettet mot husholdningene og tjenesteyting rettet mot næringene har det vært bra vekst siste periode.
 • Bygg- og anleggsbransjen produserer opp under kapasitetsgrensen. Det er først og fremst mangel på dyktige fagfolk som utgjør flaskehalsen i produksjonen. Det er fortsatt noe ledig kapasitet i industrien, selv om flere virksomheter produserer på/over kapasitetsgrensen, mens det er mye ledig kapasitet i tjenesteytende næringer og varehandel.
 • Investeringene viser god utvikling i industrien, mens veksten er moderat innen varehandel. I tjenesteytende næringer og offentlig sektor ligger investeringsnivået stabilt.
 • Det meldes om moderat vekst i sysselsettingen i industrien og bygg og anlegg, mens utviklingen preges av stabilitet innen varehandel og tjenesteyting. Til tross for bebudede rasjonaliseringer i kommunal sektor, er antall årsverk fortsatt ganske konstant i offentlig sektor.
 • Forventet årslønnsvekst for 2005 ligger rundt 4,0 % både i privat og offentlig sektor. Denne ligger noe høyere for privat sektor enn hva tilsvarende forventninger var for 2004 på denne tiden av året, og litt høyere enn innrapportert årslønnsvekst ved utgangen av 2004.
 • Utsalgsprisene har vist noe vekst i industrien og svakt fall innen varehandel siste 12 måneder. For bygg- og anlegg og andre tjenesteytende næringer har utviklingen vært stabil. I eksportindustrien forventes en noe avtagende veksttakt neste år, mens en innen de andre næringene kan vente en rimelig stabil utvikling.
 • Lønnsomheten viser vekst i alle næringene. Sterkest vekst i lønnsomheten har det vært i hjemmemarkedsindustrien, bygg og anlegg og tjenesteytende næringer.

 Region Øst

 • Veksten i produksjon og etterspørsel forsetter i region Øst. Ikke én eneste bedrift melder om fall i etterspørselen i siste periode. Bedriftene er positive til det neste halvåret og venter om lag samme veksttakt fremover.
 • I eksportindustrien har etterspørsel og produksjon økt med tiltakende rate i forhold til forrige runde. Det er teknologiindustrien som trekker opp. Prosessindustrien går fortsatt bra, men veksten har avtatt noe. I hjemmemarkedet er det leverandører til bygg og anlegg som har hatt sterkest vekst.
 • I bygg og anlegg rapporteres det om fortsatt sterk vekst, men med utsikter til noe lavere veksttakt fremover. Noen av kontaktene venter å se en utflating av boligbyggingen i løpet av våren og avtakende vekst etter 1.kvartal. Det ventes moderat vekst i næringsbygg.
 • I varehandelen meldes det om litt lavere vekst i denne runden. Bilsalget har flatet ut og bidrar til å trekke ned. Byggevarer øker imidlertid kraftig. Øvrige konsumvarer som klær, smykker og elektriske artikler har hatt moderat til god vekst.
 • Det er stor etterspørsel etter tjenester fra næringslivet. Våre kontakter innen finans, advokatbransjen, PR/reklame og IT melder om god til kraftig vekst i siste periode. Innen tjenesteyting rettet mot husholdningene melder restaurant- og reiselivsbransjen om god vekst.
 • Presset mot produksjonsfaktorene rapporteres å være moderat, som i forrige runde. Unntaket er fortsatt bygg og anlegg, der tilgang på arbeidskraft oppleves som en begrensning.
 • Investeringene øker moderat i alle næringer. Kun 10 prosent av bedriftene planlegger å redusere investeringene i de kommende 6-12 mnd. Andelen som planlegger en økning er størst i varehandelen og i industrien.
 • Sysselsettingen har økt moderat i bygg og anlegg og i varehandel i siste periode. Fremover ser det ut til at sysselsettingen i privat sektor vil tilta litt, med unntak av industrien, der det fortsatt ventes fall.
 • Utsalgsprisene har økt moderat i siste periode i industri, bygg og anlegg og tjenesteyting mot husholdningene. Fremover er andelen som venter uendret prisvekst størst. Signalene om tiltakende prisvekst er derfor mindre entydige enn i forrige runde.
 • Lønnsomheten øker i alle næringer og med noe tiltakende rate samlet sett.

 Region Nordvest

 • I region Nordvest er det samlet sett god kapasitetsutnyttelse og fortsatt positiv aktivitetsutvikling i siste periode. Privat konsum og offshore-relatert investerings-etterspørsel er viktige drivkrefter. Markedsutsiktene fremover er i sum positive.
 • Eksportindustrien og oljeleverandør-næringen rapporterer om sterk volumvekst. Det er særlig verfts- og utstyrsindustrien som har høy aktivitet, og som vil ha fortsatt høy aktivitet det nærmeste året. Derimot merker deler av fiskeindustrien den sterke konkurransen fra Kina.
 • I industri rettet mot hjemmemarkedet rapporteres i snitt om moderat vekst. Leverandører til bygg, og konsumrettet hjemmemarkedsindustri har god vekst.
 • I bygg og anlegg er det en god vekst i aktiviteten i siste periode, justert for sesong. Det er fortsatt vekst i boligbyggingen i regionen.
 • I varehandelen rapporteres om moderat vekst med utsikter til god vekst det nærmeste halvår. Nybilsalget har falt litt i årets første måneder etter en forskyvning av salget til før nyttår pga avgiftsøkningene.
 • Det er god vekst i etterspørsel etter tjenester, både fra husholdningene og næringslivet. Hotellnæringen rapporterer om vekst i forhåndsbestillinger for det neste halve året. Øvrig tjenesteyting rapporterer også om gode markedsutsikter.
 • Investeringene i privat sektor rapporteres å øke moderat, men fortsatt noe sterkere for varehandelen.
 • Sysselsettingen har økt noe i siste periode. Innen industri og bygg og anlegg ser en for seg vekst i bruken av fleksibel arbeidskraft de kommende 3 måneder. Blant annet verfts- og utstyrsindustri rapporterer om økt bemanning og et strammere lokalt arbeidsmarked.
 • Det rapporteres at utsalgsprisene har økt 1-2 pst. det siste året i de fleste bransjer. Økte verdensmarkedspriser på råvarer er blant forklaringene på prisvekst, mens den noe høyere prisveksten innen bygg og anlegg også kan tilskrives et høyere aktivitetsnivå. Sterk konkurranse nasjonalt og internasjonalt virker ellers dempende på prisveksten. Fremover venter om lag 35 prosent av kontaktene økt prisvekst mens 53 prosent venter uendret prisvekst de neste 12 måneder. Svært få venter lavere priser.
 • Årslønnsveksten for 2005 ventes i snitt å bli 3,5 pst.
 • Lønnsomheten øker i de fleste næringer.

 Region Nord

 • Det rapporteres fortsatt vekst innenfor alle sektorer i regionen denne runden. Det rapporteres god vekst for industrien rettet mot hjemmemarkedet og sterk vekst for industrien rettet mot eksportmarkedet. Det forventes at veksttakten vil bli uforandret de kommende 6 månedene både for eksportrettet industri, og for industri rettet mot hjemmemarkedet.
 • For bygg og anlegg rapporteres det om fortsatt moderat vekst denne perioden, med utsikter til noe sterkere vekst kommende periode. Innenfor varehandel rapporteres det om god vekst, uforandret fra forrige periode. Det forventes at denne vil fortsette kommende 6 måneder.
 • Det er moderat vekst i etterspørselen etter tjenester både når det gjelder tjenester rettet mot husholdningene og tjenester rettet mot næringslivet. Det er forventet at veksten vil flate ut kommende 6 måneder. Unntaket er rådgivende ingeniørtjenester rettet mot bygge- og anleggsvirksomhet som har erfart sterkere vekst denne perioden, og forventer fortsatt vekst kommende 6 måneder.
 • Innenfor offentlig sektor rapporteres det meget sterk vekst i investeringene. I industrien og varehandelen forventes det god vekst. Innen tjenesteyting er investeringsveksten moderat.
 • For industrien er det økning i sysselsettingen, noe som følge av den økte etterspørselen. Det rapporteres om fortsatt reduksjon i sysselsettingen i offentlig sektor. For bygg- og anlegg, tjenesteyting og varehandelen er sysselsettingen uendret i forhold til forrige periode. Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er god og utgjør i liten grad en begrensende faktor for produksjonen.
 • Det rapporteres om økte priser de siste 12 måneder i industrien og i tjenesteyting rettet mot næringsliv. For de andre bransjene har det har vært stabile priser.
 • Eksportindustrien rapporterer om sterk vekst i lønnsomheten, og i hjemmemarkedsindustrien oppgir kontaktene god vekst. I bygg og anlegg er lønnsomheten redusert moderat fra forrige runde, mens det for varehandel og tjenesteytende sektor er stabil lønnsomhet.

 Region Midt-Norge

 • Det er fortsatt solid vekst i alle næringer. Det er nøktern optimisme for resten av året med tro på uendret veksttakt.
 • Det har vært stor omsetningsvekst i oppdrettsnæringen den siste tiden. Industriproduksjon rettet mot bygg- og anleggsbransjen har også solid vekst. Grafisk industri sliter fortsatt med nedgang.
 • Innen bygg- og anleggsvirksomhet er det høyt aktivitetsnivå, men veksttakten synes nå avtakende.
 • Innen varehandelen er det stabil omsetningsvekst knyttet til økning i antall utsalgssteder. For tjenesteytende næringer er det en underliggende god utvikling, men for eksempel kjøp av forskning og utviklingstjenester vokser ikke. Vedvarende vekst i husholdningslån gir vekst i finansnæringen.
 • Sysselsettingen er i stor grad stabil, men med små økninger i en rekke bedrifter. Denne utviklingen forventes å fortsette framover. Innen bygg- og anleggsvirksomhet er det noe bruk av utenlandske arbeidstakere som en reaksjon på et stramt arbeidsmarked. Innen tjenesteyting er det signaler på at tilgangen på arbeidskraft blir noe vanskeligere.
 • Innen industrivirksomhet og varehandel er det ledig produksjonskapasitet. Blant tjenesteytende bedrifter er det større variasjon, og for bygg- og anleggsvirksomhet gir tilgangen på fagfolk begrensninger på vekstpotensialet.
 • Investeringsnivået i regionen er samlet sett forholdsvis stabil. Investeringsaktiviteten i offentlig sektor synes å bli noe mindre i 2005 enn i 2004. Innen industri og tjenesteyting er det tegn på økt investeringsaktivitet.
 • Anbudsprisene øker svakt innen bygg- og anleggsvirksomhet som en følge av økte kostnader og økt aktivitetsnivå nasjonalt. Innen varehandel er det små eller ingen prisendringer i gjennomsnitt. For industri og tjenesteyting er det en svak prisvekst.
 • Innen privat næringsvirksomhet synes det å være lite lønnspress med en forventet lønnsvekst i 2005 på 3-3,5 prosent. For offentlig sektor forventes en noe høyere lønnsvekst.
 • Utviklingen i lønnsomhet er positiv på grunn av økt aktivitetsnivå, men det er ikke store endringer for små- og mellomstore bedrifter.

 Region Innland

 • Alle næringer i Innlandet melder om økende aktivitet. Samlet er veksten noe lavere enn forrige runde. Markedsutsiktene er positive, og tilsier jevn vekst framover.
 • Produksjon og etterspørsel i industrien ser ut til å være noe avtakende, men det kan også skyldes bedriftsutvalget. For hjemmemarkedsindustrien er veksten sterkest for konsumrettede bedrifter samt byggevareindustrien. Det er utsikter til fortsatt vekst for industrien i Innlandet.
 • Bygg og anlegg opplever fortsatt sterk vekst i etterspørselen grunnet primært stor boligbygging i byene, hytteutbygging og fortsatt sterk etterspørsel fra kommunal sektor. Utsiktene det neste halvåret tilsier fortsatt god vekst.
 • Tjenesteytende næringer opplever jevnt over positiv utvikling både i næringslivs- og husholdningssektoren, bl.a for bank/finans og reiselivstjenester.
 • Varehandelen opplever noe svakere vekst grunnet bl.a fall i bilsalget. Veksten forventes å tilta noe i de kommende måneder.
 • Økonomien i region Innland er langt fra kapasitetsgrensen, med unntak av bygge- og anleggssektoren. Der oppleves mangel på arbeidskraft som en begrensning. For enkelte tjenesteytende bedrifter er tilgang på høykompetent arbeidskraft problematisk.
 • Investeringsnivået i privat sektor viser tegn til økning etter å ha vært relativt stabilt. Spesielt gjelder det varehandelen og tjenestesektoren inkl. bygg og anlegg.
 • Sysselsettingen vokser i bygg og anlegg. Antall ansatte i industrien ser ut til å kunne øke svakt. Varehandel og øvrig tjenesteyting har relativt stabil sysselsetting.
 • Utsalgsprisene har økt moderat det siste året. Fremover ser det ut til at prisveksten vil tilta noe, bl.a som følge av høyere råvarepriser som veltes over i forbrukerprisene.
 • Lønnsomheten er svakt økende i de fleste bransjer. Økningen er noe avtakende alle bransjer sett under ett.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 20. april 2005 12:34