Norges Bank

Regionalt nettverk

Regionalt nettverk 3/2005

Periode intervju: Mai 2005

Oppsummering

Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter

Konjunkturoppgangen i norsk økonomi fortsetter. Etterspørselen øker i alle næringer i om lag samme veksttakt som forrige runde, med unntak av eksportindustrien som rapporterer om noe lavere vekst. Viktige drivkrefter for oppgangen er det høye investerings- og aktivitetsnivået i olje- og gassindustrien, omfattende boligbygging samt god økonomi i husholdningene.

Forventningene om fortsatt høye oljepriser og rekordstore oljerelaterte investeringer gir store vekstimpulser til landbasert industri. Oljeleverandørnæringen rapporterer således om til dels kraftig vekst. I eksportindustrien opplever verftene og maritim industri god vekst i etterspørselen. Prosessindustrien øker imidlertid noe mer moderat enn tidligere. I hjemmemarkedsindustrien opplever leverandører til bygg- og anleggssektoren stadig økende etterspørsel, mens oppgangen i offshore og maritim industri gir positive ringvirkninger for mekanisk industri og andre underleverandører. Bygg og anlegg er fortsatt inne i en betydelig vekstperiode, selv om veksten har avtatt i enkelte regioner. Varehandelen øker fortsatt, og det er særlig byggevarer som øker mye. Veksten er samlet sett likevel noe lavere enn det vi så gjennom store deler av 2004. I tjenesteyting er det god vekst, særlig i forretningsmessig tjenesteyting og i finans-, transport- og IT-bransjen.

Markedsutsiktene de neste seks månedene tyder på at veksten i norsk økonomi vil fortsette, men sannsynligvis i et noe avdempet tempo. Framtidsutsiktene for eksportindustrien er tydelig mindre optimistiske enn før. Her er rapportene samstemmige fra hele landet. Det synes videre som toppen er nådd for bygg og anlegg. Der ventes lavere vekst fremover, hovedsakelig som følge av lavere vekst i boligmarkedet. I varehandel og tjenesteyting ventes en fortsatt oppgang på nivå med siste periode. Ingen sektorer antar at veksttakten vil øke de kommende seks månedene.

Kapasitetsutnyttelse og investeringer

Som i forrige runde svarer innpå 40 prosent av bedriftene at de vil ha noen eller betydelige vanskeligheter med å møte en vekst i etterspørselen.. Andelen bedrifter som vil ha betydelige problemer med å møte økt etterspørsel, har økt i løpet av våren. Store aktører både i bygg og anlegg og deler av oljerelatert industri har nådd kapasitetsgrensen.

Konsistent med ovenstående øker investeringsplanene. 42 prosent av virksomhetene melder om tiltakende investeringsplaner, mens 11 prosent forventer reduserte investeringer. Samlet sett ser det ut som om investeringsveksten blir moderat i hele privat og offentlig sektor de neste 6-12 månedene.

Sysselsetting og arbeidsmarked

Virksomhetene er, på tross av god vekst, tilbakeholdne med nyansettelser. Sysselsettingen har vært uendret i industri og varehandel i siste periode, mens det i offentlig sektor registreres en liten tilbakegang. Antall ansatte har imidlertid økt innen oljerelatert industri, bygg og anlegg og tjenesteytende sektorer. Her forventes også vekst de neste 3 månedene. Sysselsettingsplanene er imidlertid avtakende for bygg og anlegg. I flere næringer øker timeantallet uten at antallet ansatte vokser, typisk innenfor hotell- og restaurant og deler av industrien. Hver fjerde virksomhet mener tilgangen på arbeidskraft utgjør en begrensende faktor, en økning fra en av fem i forrige runde. Som i tidligere runder er flest innen bygg og anlegg som opplever tilgangen på arbeidskraft som en begrensning.

Kostnader, priser og lønnsomhet

Tiltakende knapphet på ressurser og kapasitet har ført til sterkere prisvekst i bygg og anlegg og oljerelatert industri. Eksportindustrien har også hatt god prisvekst siste 12 mnd, mye drevet av økende råvarepriser. I øvrige næringer har prisveksten vært moderat. Fremover er det flere som venter høyere enn lavere prisvekst, selv om prisforventningene ser ut til å ha avtatt noe sammenliknet med tidligere i år.

Årslønnsveksten i 2005 anslås til 3,4 prosent, identisk med anslaget i tilsvarende runde i fjor. Anslaget for offentlig sektor er redusert med 0,5 prosentpoeng siden forrige runde og er nå på nivå med industrien.

Bedriftene synes fortsatt å ha stor oppmerksomhet knyttet til kostnadskontroll og kontinuerlig forbedring av egne prosesser. Sammen med god etterspørsel og produksjon gir dette bedret lønnsomhet i alle næringer.

Region Sørvest

 • Konjunkturoppgangen fortsetter: Etterspørselen stiger i alle sektorer i omtrent samme veksttakt som i forrige runde. Veksten tar seg ytterligere opp i oljeleverandørindustrien. Tempoet i bygg og anlegg holder seg meget høyt, hvor bygging av boliger og infrastruktur er den primære drivkraft.
 • Markedsutsiktene for neste halvår er positive for samtlige sektorer. Optimismen er størst i oljeleverandørindustrien, bygg og anlegg og i næringslivsorientert tjenesteyting.
 • Framtidsutsiktene og økt lønnsomhet slår ut i økende investeringsvilje i varehandel, eksportrettet og oljerelatert industri, samt tjenesteyting mot husholdningene. Halvparten av virksomhetene øker sine investeringer i 2005, 15% forventer nedgang.
 • Sysselsettingen øker i bygg og anlegg, i oljerelatert industri, varehandel og næringsorientert tjenesteyting. For de neste tre månedene melder samtlige sektorer om moderat vekst i sysselsettingen. Fire av ti foretak forventer økt sysselsetting, 15% en reduksjon.
 • Konsistent med ovenstående melder et økende antall bedrifter om betydelige kapasitetsproblemer og problemer med å møte en vekst i etterspørselen.
 • Drøyt en tredjedel av virksomhetene melder at tilgangen på velkvalifisert arbeidskraft kan bli en begrensende faktor for fortsatt produksjonsvekst. Sektorene bygg og anlegg, oljerelaterte virksomheter og flere tjenesteytende næringer har de største utfordringene.
 • Både offentlig virksomhet og privat næringsliv forventer en årslønnsvekst på 3-3,5%.
 • Eksport- og oljerelatert industri, husholdningsorientert tjenesteyting og bygg og anlegg tar ut moderat høyere priser. I oljeleverandørnæringen og bygg og anlegg fører tiltakende kapasitetsproblemer til markert høyere priser.
 • Med unntak av hjemmemarkedsindustrien bedres lønnsomheten fortsatt i alle sektorer. Kostnadsreduksjoner og økte volumer gir bedre kapasitetsutnyttelse og høyere marginer.

 Region Sør

 • Det meldes om god vekst i alle næringer og noe tiltakende vekst i de fleste næringene sammenlignet med forrige periode.
 • Markedsutsiktene er positive i alle næringene.
 • Det har samlet sett vært en bra og styrket vekst i hjemmemarkedsindustrien siste kvartal, noe som blant annet drives av en fortsatt god etterspørselsvekst fra husholdningene. I eksportindustrien ventes imidlertid samme gode veksttakt som rapportert sist. Flere av kontaktene melder om sterk konkurranse i utenlandsmarkedet. For oljeleverandørnæringen er det i hovedsak eksportmarkedet som gir vekstimpuls.
 • For bygg- og anlegg meldes det om en god vekst og en noe sterkere veksttakt enn i forrige runde. Det meldes om sterk vekst innen private bygg.
 • Innen varehandel og tjenesteyting har veksten vært god siste periode.
 • I industri og bygg- og anlegg er det nå flere bedrifter som produserer på eller over kapasitetsgrensen enn i forrige runde. Tilbakemeldingene fra næringslivet kan indikere at stramheten i arbeidsmarkedet har økt og at den sterke aktivitetsveksten over tid har medført at flere virksomheter har nådd kapasitetsgrensen. Det er fortsatt mye ledig kapasitet i tjenesteytende næringer og varehandel.
 • Investeringene øker innen industrien og varehandel. Investeringsnivået synes imidlertid å ligge stabilt for tjenesteytende næringer og offentlig sektor.
 • Det meldes om bra vekst i sysselsettingen i industrien, som i forrige runde. Innen bygg og anlegg meldes det om god vekst, en noe sterke veksttakt enn i forrige periode. I varehandel og tjenesteyting vises en moderat vekst. Antall årsverk er fortsatt rimelig konstant i offentlig sektor.
 • Forventet årslønnsvekst for 2005 ligger rundt 4,0 % både i industrien og privat tjenesteyting. Denne ligger noe høyere enn hva tilsvarende forventninger var for 2004 på denne tiden av året, og litt høyere enn innrapportert årslønnsvekst ved utgangen av 2004. For offentlig sektor forventes en årslønnsvekst på 3,5 % i 2005. Dette er litt lavere enn forventningene for 2004 på samme tidspunkt, men på linje med faktisk innrapportert lønnsvekst ved utgangen av 2004.
 • Utsalgsprisene har vist noe vekst i industrien de siste 12 månedene. Innen de andre næringene har utsalgsprisene vært stabile.
 • Lønnsomheten viser vekst i alle næringene. Svakest vekst i lønnsomheten har det vært i eksportindustrien.

 Region Øst

 • Det rapporteres om fortsatt god vekst i etterspørsel og produksjon i region Øst. Veksttakten er likevel i snitt noe lavere enn i forrige runde som følge av lavere vekst i bygg og anlegg, eksportindustri og tjenesteyting mot husholdningene. Fremover ventes om lag samme veksttakt som i foregående periode.
 • I hjemmemarkedsindustrien har etterspørsel og produksjon økt bra i siste periode. Leverandører til bygg og anlegg og til marin industri/offshore har hatt sterkest vekst, samt avisproduksjon. I eksportindustrien har veksten avtatt noe i forhold til forrige runde, men er fortsatt god. Teknologiindustrien bidrar til å trekke opp, mens prosessindustrien har økt moderat, som forrige gang.
 • I bygg og anlegg ser veksten ut til å avta. Aktiviteten er fortsatt høy, men tilsiget av nye prosjekter og igangsetting flater ut eller faller, særlig i boligmarkedet. Innen næringsbygg og anleggssektoren øker aktiviteten fortsatt.
 • I varehandelen er veksten fortsatt god. Som i forrige runde bidrar byggevarebransjen til å trekke opp. I kles- og skobransjen er veksten god, mens bilsalget har flatet ut og ventes å falle.
 • I tjenesteyting er veksten samlet sett noe lavere enn i forrige runde som følge av lavere vekst i husholdningssektoren. Der trekker noe lavere vekst i hotell- og reiseliv ned. Tjenesteyting mot næringslivet øker fortsatt markert, særlig er det bedrifter innen finans, advokatbransjen, transport og IT som trekker opp. Forretningsmessig tjenesteyting generelt synes å gå bra.
 • Presset mot produksjonsfaktorene er moderat. I underkant av 40 prosent av bedriftene ville ha problemer med å møte en uventet vekst i etterspørselen. Fortsatt er det bygg og anlegg som har minst ledig kapasitet med tilgangen på arbeidskraft som begrensende faktor.
 • Investeringene rapporteres å øke moderat i hele privat sektor, men i snitt noe lavere enn i forrige runde. Veksten er sterkest i varehandelen. Kun 10 prosent planlegger å redusere sine investeringer de neste 6-12 månedene.
 • Sysselsettingen har økt moderat i bygg og anlegg og i tjenesteyting. Fremover er det kun disse næringene planlegger økt sysselsetting. I offentlig sektor ventes en reduksjon.
 • Utsalgsprisene har økt moderat siste 12 mnd. Veksten er på linje med forrige runde, men høyere enn for ett år siden. Fremover venter noe under halvparten av bedriftene økt prisvekst, mens like mange venter lavere som uendret prisvekst.
 • Lønnsomheten fortsetter å øke moderat i hele privat sektor. Kun 10 prosent av bedriftene melder om lavere lønnsomhet i siste periode.

 Region Nordvest

 • Hjemmemarkedsindustrien i Nordvest har fortsatt stigende produksjonstakt, drevet av oppgangen innenlands, men i økende grad også av økt etterspørsel fra eksportindustrien hvor det nå er full kapasitetsutnyttelse. For verft/maritim er det olje- og gassaktiviteten og den Kina-drevne høykonjunkturen som drar opp aktivitetsnivået.
 • Hjemmemarkedsindustrien ser moderat vekst i etterspørselen også for neste halvår, mens eksportindustrien og oljeleverandørnæringen forventer kulminering og utflating av etterspørselen over sommeren. Selv om industrien generelt opplever høykonjunktur, er det få som investerer i anlegg og utstyr. Produkt- og kompetanseutvikling vurderes som viktigere.
 • Bygg og anlegg har i siste periode høy aktivitet og fortsatt vekst, men forventer ikke ytterligere vekst på et halvt års sikt. Det er særlig offentlige og oljerelaterte investeringer som er drivkreftene til den høye aktiviteten.
 • Varehandelen har tildels opplevd "utflating på et høyt nivå", etter den gode veksten det siste året, men det er stor optimisme og det investeres friskt i nye og bedre anlegg.
 • Tjenesteytende sektor melder om stor aktivitetsøkning også i siste periode. Dette knyttes til økt etterspørsel fra tradisjonelle industrikunder. Kontakter fra f.eks. bank og hotell melder om økt etterspørsel også fra privatmarkedet. Dette gir tiltakslyst og økt satsing.
 • Offentlig sektor melder fortsatt om satsing på produktivitetsøkning og frigjøring av personell for å ivareta nye oppgaver. I tillegg løses det i denne fasen ut store investeringstiltak knyttet til oppdemte behov og myndighetspålagt fornying av anlegg.
 • Sysselsettingen har økt litt innenfor industri, bygg og anlegg og tjenesteyting siste periode, og det meldes om et stadig økende innslag av utenlandsk arbeidsrekruttering og underentrepriser. Ledigheten har generelt gått ned i regionen, men faktisk økt innen typiske kvinnearbeidsplasser som helse- omsorg og fiskeindustri.
 • Både industrien og det offentlige reduserer nå sitt anslag for årslønnsveksten, mens bygg og anlegg har høynet sine anslag og begrunnet det med strammere arbeidsmarked.
 • I løpet av det siste året har eksportindustrien, bygg og anlegg og tjenesteytende bedrifter opplevd merkbar prisoppgang som knyttes til dyrere innsatsfaktorer og bedre marked. Det forventes en tilsvarende utvikling for året som kommer. På andre sektorer er det flatt.
 • Alle sektorer melder om økt lønnsomhet - relativt mest for oljerelaterte virksomheter og eksportindustrien, men det er også god økning innen varehandel og tjenesteyting. EU har innført straffetoll på norsk oppdrettslaks, som på kort sikt har gitt en stor kostnadsulempe for hele havbruksnæringen og spesielt den bearbeidende industrien.
 • Intervjurunden bekrefter forøvrig den positive sykefraværsutviklingen. De fleste bedriftene har fokus på dette og reduserer kostnader ved å redusere fraværet. For store bedrifter med tradisjonelt høye fraværstall dreier det seg om et par prosentpoeng reduksjon av sykefraværet i 2004, og fortsatt positiv trend i 2005. For bedrifter med i utgangspunktet lavt fraværsnivå er reduksjonen mindre tydelig.

 Region Nord

 • Veksten i etterspørsel og produksjon fortsetter i region Nord for alle sektorer denne runden. Det rapporteres om moderat vekst for industrien rettet mot hjemmemarkedet og god vekst for industrien rettet mot eksportmarkedet. Det forventes at veksttakten vil bli uforandret de kommende 6 månedene for eksportrettet industri, mens veksttakten forventes å tilta for industri rettet mot hjemmemarkedet.
 • For bygg og anlegg rapporteres det om god vekst denne perioden, men med utsikter til lavere veksttakt de kommende 6 måneder. Innen varehandel rapporteres det om god vekst, uforandret fra forrige periode. Det forventes at den gode veksten vil fortsette kommende 6 måneder.
 • Innen tjenesteyting er det god vekst i etterspørselen. Dette gjelder både tjenester rettet mot husholdningene og tjenester rettet mot næringslivet. Det er forventet at veksten vil tilta kommende 6 måneder.
 • Innen offentlig sektor rapporteres det om sterk vekst i investeringene. I industrien, varehandelen og tjenesteyting forventes det moderat vekst i investeringene.
 • Industrien har redusert sysselsettingen som følge av innføring av ny teknologi og effektiviseringstiltak, samt outsourcing av tjenester. I tillegg har det vært to konkurser innen verkstedindustrien denne runden. Det rapporteres også om reduksjon i sysselsettingen i offentlig sektor. I bygg- og anlegg og tjenesteyting har sysselsettingen økt som følge av økt etterspørsel og produksjon. For varehandelen er sysselsettingen uendret i forhold til forrige periode. Fremover ventes det fortsatt økt sysselsetting i bygg og anlegg og tjenesteyting, og uendret i øvrige næringer. Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er god og utgjør i liten grad en begrensende faktor for produksjonen.
 • Det rapporteres om god prisvekst siste 12 måneder i industrien og moderat vekst i de andre sektorene. Fremover er tendensen at kontaktene for en stor del forventer uendret prisvekst.
 • Innen eksportindustri og tjenesteyting rapporteres det om god vekst i lønnsomheten. I de øvrige sektorene er det stabil lønnsomhet. Samlet sett er veksten i lønnsomheten noe avtakende i forhold til forrige runde.

 Region Midt-Norge

 • Konjunkturbildet har endret seg lite det siste året.
 • Det er solid vekst i industriproduksjon og privat tjenesteyting. Oljeleverandørnæringen og industri med leveranser til bygg- og anleggsbransjen vokser kraftig, mens veksten i eksporten har avtatt de siste månedene.
 • Innen bygg- og anleggsvirksomhet er det et høyt aktivitetsnivå og fremdeles en ikke ubetydelig vekst i aktiviteten. Markedsutsiktene er noe blandet, men samlet sett ser det ut som at veksten vil fortsette i hvert fall ut 2005.
 • Veksttakten innen varehandel synes avtakende. Det gjelder spesielt for kapitalvarer.
 • Aktørene er optimistisk med hensyn til utviklingen neste halvår. De forventer en veksttakt om lag på linje med utviklingen så langt i år.
 • Sysselsettingen er i stor grad stabil. Fremdeles er det forholdsvis få virksomheter som øker arbeidsstokken. Det er tegn til økt sysselsetting innen bygg- og anleggsvirksomhet, varehandel og tjenesteyting. Spesielt bedrifter som leier ut arbeidskraft har god vekst.
 • De aller fleste virksomheter har ledig produksjonskapasitet til å møte vekst i etterspørselen framover. For bygg- og anleggsvirksomhet gir tilgangen på fagfolk begrensninger på vekstpotensialet.
 • Investeringstakten i regionen er forholdsvis stabil, men med en del positive signaler fra alle bransjer. Investeringsplanene i offentlig sektor er igjen økende etter litt lavere aktivitet i 1. halvår av 2005 enn i 2004.
 • Anbudsprisene øker innen bygg- og anleggsvirksomhet som en følge av økte kostnader. Flere eksportnæringer opplever klar prisvekst. Innen varehandel er det i hovedsak kun marginale prisendringer.
 • Lønnsveksten forventes å bli nær 3,5 prosent i alle bransjer. Det er noe lavere enn aktørene i offentlig sektor forventet tidligere i år, og noe høyere enn industribedriftene forventet tidligere i år.
 • Utviklingen i lønnsomhet er positiv hos mange virksomheter på grunn av økt omsetning, men mange bedrifter opplever også nedgang i lønnsomheten. For de fleste virksomheter øker ikke marginene.

 Region Innland

 • Alle næringer i Innlandet melder om økende aktivitet. Samlet er veksten noe lavere enn de to foregående runder. Markedsutsiktene er jevnt positive, og tilsier vekst framover.
 • Veksten i hjemmemarkedsindustrien er noe høyere enn i forrige runde, mens den er svakere i eksportindustrien. Industribedrifter som selger både på hjemme- og eksportmarkedet erfarer at hjemmemarkedet vokser mest. For hjemme-markedsindustrien er veksten sterkest for byggevareindustrien. Det er utsikter til fortsatt vekst for industrien i Innlandet.
 • Bygg og anlegg opplever fortsatt god, men noe avtakende vekst i etterspørselen grunnet primært stor boligbygging i byene, hytteutbygging og fortsatt sterk etterspørsel fra kommunal sektor. Utsiktene det neste halvåret tilsier fortsatt god vekst.
 • I tjenesteytende sektor er etterspørselen fortsatt jevnt høy og veksten fortsetter på omtrent samme nivå som forrige runde, bl.a for bank, transport- og reiselivstjenester. Veksten er om lag like sterk både for bedrifter som er rettet mot husholdninger og næringsliv.
 • Varehandelen opplever noe svakere vekst grunnet bl.a fall i bilsalget. Veksten forventes å tilta noe i de kommende måneder.
 • Økonomien i region Innland er generelt langt fra kapasitetsgrensen. Deler av industrien opplever imidlertid press på kapasitet. Det samme har tidligere vært tilfelle for bygg og anlegg, men her ser presset ut til å være mindre. For enkelte tjenesteytende bedrifter er tilgang på høykompetent arbeidskraft problematisk.
 • Investeringsnivået i privat sektor viser tegn til økning etter å ha vært relativt stabilt. Spesielt gjelder det deler av industrien og tjenestesektoren (utenom varehandelen).
 • Sysselsettingen vokser i bygg og anlegg. Antall ansatte i industrien er også svakt stigende. Varehandel og øvrig tjenesteyting har relativt stabil sysselsetting.
 • Utsalgsprisene har økt moderat det siste året, og tendensen er dermed den samme som i forrige runde. Forventningene om framtidig prisvekst er svekket noe, noe som bl.a har sammenheng med utflating i råvarepriser og sterkere konkurranse i enkelte næringer.
 • Anslaget for lønnsveksten ligger på samme nivå som for ett år siden i nesten alle sektorer.
 • Lønnsomheten er stabil eller svakt økende i alle bransjer. Veksten i lønnsomheten er likevel i gjennomsnitt noe lavere enn i forrige runde.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 30. juni 2005 12:31