Norges Bank

Regionalt nettverk

Regionalt nettverk 1/2005

Periode intervju: Januar 2005

Ansvarlig: Region Innland, Østlandsforskning

Oppsummering

 • I likhet med forrige konjunkturrapport er bildet preget av god vekst i alle næringer. Ingen landsdeler melder om nedgang i produksjon/etterspørsel for noen av næringene.
 • Utsiktene et halvt år fram betraktes som positive for alle næringer. Eksportindustri, bygg og anlegg og spesielt oljenæringen er mer positive enn i forrige runde.
 • 40 prosent av bedriftene svarer at de ville hatt problemer med å møte en ventet eller uventet vekst i etterspørselen. Det er stor forskjell mellom bransjene. Varehandel har minst problemer, mens det er få bedrifter i bygg og anlegg som uten problemer kan møte vekst i etterspørselen.
 • 4 av 5 bedrifter ser ikke tilgang på arbeidskraft som noen begrensende faktor på produksjonen. Andelen som svarer at det er en begrensning er klart størst innen bygg og anlegg.
 • Alle næringer rapporterer om forsiktig vekst i investeringene. Veksten ser ut til å være noe tiltakende i industri, varehandel samt offentlig sektor.
 • Sysselsettingen øker moderat i privat sektor, veksten er sterkest i bygg og anlegg. I industri og offentlig sektor er det stabil sysselsetting. Fremover er det planer om en moderat økning i sysselsettingen i privat sektor. Veksten forventes å bli sterkest i bygg og anlegg og varehandel.
 • Anslagene for årslønnsveksten i 2005 ligger i snitt på 3,6 prosent. Det er det samme som i forrige runde, men noe høyere enn anslag for 2004 gitt på tilsvarende tidspunkt i fjor (3,2 pst).
 • Alle sektorer utenom tjenesteyting mot husholdningene har hatt prisvekst det siste året. Veksten har vært moderat i alle næringer.
 • Prisveksten forventes å øke noe de neste 12 mnd. 35 prosent av bedriftene venter høyere prisvekst (evt. lavere prisnedgang), mens 16 prosent forventer lavere prisvekst.

Region Sørvest

 • Etterspørselen stiger i alle sektorer, og veksttakten var høyere i fjerde kvartal 2004 enn tidligere i året. Veksten er spesielt kraftig i oljerelatert industri og bygg og anlegg, hvor boligbyggingen er den primære drivkraft.
 • Markedsutsiktene for neste halvår er meget lyse for samtlige sektorer unntatt hjemmemarkedsindustrien, som melder om mer nøkterne framtidsplaner. Med det samme unntaket melder samtlige sektorer om større optimisme nå enn for tre måneder siden.
 • Framtidsutsiktene og økt lønnsomhet slår ut i en svakt økende investeringsvilje. Olje- og gassrelaterte investeringer vil antakelig nå et nytt toppnivå i 2005.
 • Sysselsettingen øker markert i bygg og anlegg, mens oljerelatert industri og tjenesteytende næringer opplever moderat vekst. For de neste tre månedene melder samtlige sektorer om moderat vekst i sysselsettingen.
 • Nærmere en tredjedel av virksomhetene melder at tilgangen på velkvalifisert arbeidskraft kan bli en begrensende faktor for fortsatt produksjonsvekst. Sektorene bygg og anlegg og tjenesteyting har de største utfordringene, bl.a. mangel på erfarne prosjektledere.
 • I motsetning til forrige periode, registreres nå en prisøkning i flere sektorer. Våre tall peker i retning av at det har vært en prisøkning på ca 4 % i industri, bygg og anlegg, varehandel og tjenesteyting mot næringsliv siste 12 mnd. Innenfor enkelte bransjer drives prisen opp pga knapp ressurstilgang.
 • Lønnsomheten bedres fortsatt betraktelig i alle sektorer. Kostnadsreduksjoner og økte volumer gir bedre kapasitetsutnyttelse og høyere marginer.
 • To av tre bedrifter melder at de vil ha noen eller betydelige kapasitetsproblemer med å møte vekst i etterspørselen. Særlig gjelder dette oljerelatert industri og bygg og anlegg

Region Sør

 • Aktiviteten øker i alle næringene også i denne runden. Veksten er sterkest i bygg- og anleggsbransjen og i varehandel.
 • Markedsutsiktene er positive og optimismen er stor. Selv om enkelte virksomheter er usikre på fremtiden, venter flertallet en ytterligere vekst. Industrien har samlet sett forventninger om markert vekst 6 måneder frem. Bygg- og anlegg har de beste markedsutsiktene og forventer kraftig vekst. Innen tjenesteytende næringer ventes god vekst i aktivitetsnivået, mens forventningene er moderate innen varehandel.
 • Det har vært en god vekst i industrien siste kvartal. For bygg- og anlegg meldes det om en kraftig økning i etterspørselen som i forrige runde.
 • Innen tjenesteyting er det god vekst, både innen husholdnings- og næringssegmentet, mens det i varehandel har vært kraftig vekst siste periode.
 • Bygg- og anlegg ligger opp under kapasitetsgrensen. Det er først og fremst mangel på dyktige fagfolk som utgjør den viktigste beskrankningen. Det er fortsatt ledig kapasitet i industrien, selv om enkelte virksomheter produserer på/over kapasitetsgrensen, mens det er mye ledig kapasitet i tjenesteytende næringer og varehandel.
 • Det er markert vekst i investeringene innen industrien. Innen varehandel og tjenesteyting vises en moderat vekst. Offentlige investeringer ligger stabilt.
 • Oppgangen i norsk økonomi har foreløpig bare ført til en forsiktig bedring på arbeidsmarkedet i region Sør. Ser vi siste kvartal og de neste 3 måneder i sammenheng, finner vi, med unntak av i varehandel, en moderat vekst i hele privat sektor.
 • Forventet årslønnsvekst for 2005 ligger rundt 4,0 % i industrien, bygg- og anlegg og offentlig sektor. Tjenesteytende næringer melder om 4,5 %. Forventet lønnsvekst for 2005 ligger noe høyere for privat sektor enn tilsvarende forventninger var for 2004 ved inngangen av året, og litt høyere enn innrapportert årslønnsvekst ved utgangen av 2004.
 • Utsalgsprisene har vist god vekst i hjemmemarkedsindustrien og moderat vekst innen varehandel siste 12 måneder. For eksportindustrien, bygg- og anlegg og andre tjenesteytende næringer har utviklingen vært stabil. I eksportindustrien forventes en flat veksttakt også neste år, mens en innen hjemmemarkedsindustrien og bygg og anlegg venter en forsterket prisvekst.
 • Lønnsomheten viser vekst i alle næringene. Sterkest vekst i lønnsomheten har det vært i hjemmemarkedsindustrien og i bygg og anlegg.

Region Øst

 • Det er fortsatt god og økende aktivitet i alle næringer i region Øst. Veksten om lag på samme nivå som i forrige runde. Markedsutsiktene fremover er positive, og det forventes uendret veksttakt fremover.
 • I industrien øker fortsatt etterspørsel og produksjon. Ingen industribedrifter rapporter om fall i etterspørselen. I hjemmemarkedet rapporterer leverandører til bygg og anlegg og konsumrettet industri sterkest vekst siste periode. I eksportindustrien er det også konsumrettet industri samt treforedling som har hatt sterkest vekst.
 • I bygg og anlegg er det høy aktivitet og fortsatt sterk vekst innen boligbygging. Markedet for næringsbygg har også økt noe og det er god vekst i anleggssektoren.
 • I varehandelen er det fortsatt god vekst både innen forbruksvarer som klær og sko og innen varige konsumgoder. Særlig salg av nye biler viste kraftig vekst i november og desember.
 • Det er stor etterspørsel etter tjenester, både fra husholdningene og næringslivet. Reiselivet rettet mot privatmarkedet rapporterer om god vekst, det samme gjør finans og telekom. Forretningsmessig tjenesteyting, transport/spedisjon samt arbeidskraftformidling rapporterer om god og til dels sterk vekst.
 • Presset mot produksjonsfaktorene rapporteres å være moderat, med unntak av bygg- og anleggssektoren. Der er mangel på arbeidskraft en begrensning.
 • Investeringene ser ut til å øke moderat i hele privat sektor. Det er få tegn til tiltakende vekst. Offentlig sektor holder investeringsnivået uendret.
 • Sysselsettingen har økt moderat i siste periode på grunn av økt sysselsetting i varehandelen og i bygg og anlegg. Sysselsettingen i privat sektor vil fortsatt øke moderat kommende 3 måneder. Offentlig sektor planlegger en svak reduksjon.
 • Utsalgsprisene har økt moderat det siste året. Fremover ser det ut til at prisveksten vil tilta. Et klart flertall av kontaktene venter økt prisvekst neste 12 måneder.
 • Lønnsomheten øker fortsatt i alle næringer, men med lavere takt enn det vi har sett gjennom 2004.

Region Nordvest

 • For de fleste næringer i region Nordvest er det fortsatt en positiv aktivitetsutvikling der mange opererer innenfor en fleksibel kapasitetsskranke. Eksportindustrien og oljeleverandørnæringen rapporterer om tiltakende vekst. Markedsutsiktene fremover er positive, særlig for eksportrettet maritim industri og prosessindustri.
 • Ingen av industribedriftene rapporter om fall i etterspørselen. I hjemmemarkedet rapporteres om moderat vekst. I eksportindustrien er det en positiv utvikling for møbel, marin, maritim og offshorerettet industri, i tillegg til prosessindustri. Leverandører til offshorenæringen viser sterkest vekst siste periode.
 • I bygg og anlegg er det en moderat vekst i aktiviteten i siste periode.
 • I varehandelen rapporteres om moderat og avdempet vekst, særlig for møbel, hvite- og brunevarer, mens det fortsatt er god vekst innen klær og sko. Markedsutsiktene tilsier samlet sett fortsatt god vekst.
 • Det er god vekst i etterspørsel etter tjenester, både fra husholdningene og næringslivet. Forretningsmessig tjenesteyting, transport/spedisjon samt arbeidskraftformidling rapporterer om moderat vekst.
 • Økonomien i region Nordvest har nå en god kapasitetsutnyttelse. For stadig flere næringer synes fokus å være å optimalisere kapasitet. Gjennom bedre teknologi, organisering og innleie av arbeidskraft kan de øke kapasitetsgrensene uten betydelige kostnadsøkninger.
 • Investeringene ser ut til å øke moderat, men noe sterkere for varehandel enn i øvrig privat sektor. I offentlig sektor rapporteres nå om et økt investeringsnivå.
 • Sysselsettingen har vært uendret for alle sektorer i siste periode, og ventes uendret de kommende 3 måneder med unntak av varehandel og bygg og anlegg som ser for seg vekst.
 • Utsalgsprisene har økt moderat det siste året. Sterk konkurranse og fleksibel kapasitet er blant drivere som holder prisene lave. Fremover venter om lag like mange av kontaktene økt prisvekst som uendret prisvekst, men svært få venter lavere priser.
 • Lønnsomheten øker i de fleste næringer, og særlig innenfor prosessindustrien.

Region Nord

 • Det overordnede bildet fra denne runden er fortsatt vekst i etterspørselen for de fleste typer virksomheter. Veksttakten er sterkest for industrien rettet mot hjemmemarked. Veksten i eksportindustrien samt tjenesteyting og varehandel er god, mens det er moderat vekst innen bygg og anlegg.
 • Utsiktene for de kommende seks månedene indikerer fortsatt moderat til god vekst i etterspørselen i alle bransjer.
 • Innenfor offentlig sektor rapporteres det om en meget sterk vekst i investeringene. I industrien forventes det sterk investeringsvekst, noe som indikerer investeringer utover ordinært vedlikehold. I privat sektor investeres det i stor grad i effektivisering, kompetanse og vedlikehold. For varehandel og tjenesteyting signaliseres det moderat vekst i investeringene.
 • I bygg og anlegg er veksten i sysselsetting uendret, noe som skyldes manglende tilgang på arbeidskraft. Det rapporteres om nedgang i sysselsettingen i offentlig sektor og moderat vekst innen tjenesteyting. For industrien og varehandel er sysselsettingen uendret i forhold til forrige periode.
 • Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er god og vil for de fleste bransjer ikke være en begrensende faktor for økt aktivitet. Unntaket er bygg og anlegg hvor mangel på fagfolk fortsatt er en utfordring.
 • Årslønnsvekst for 2005 forventes å bli på mellom 2,5 % og 3 %. Med unntak av industrien er det lavere enn anslagene gitt for 2004 på samme tid i fjor.
 • Prisene økes jevnt over i takt med kostnadsdriverne lønn og øvrige innsatsfaktorer. Eksportindustrien opplever sterk vekst i prisene drevet av etterspørsel etter malm, stål og sjømat. I bygg og anlegg er det sterk vekst i prisene drevet av økt etterspørsel. Prisene i varehandelen har økt moderat på samme nivå som forrige periode. For tjenesteyting mot næringsliv er det moderat vekst i prisene, mens det for tjenesteyting mot husholdningene er uendrede priser.
 • I eksportindustrien rapporteres det om sterk vekst i lønnsomheten som skyldes økte priser og økt volum. I tjenesteyting og varehandel er det god vekst, mens for hjemmemarkedsindustri og bygg og anlegg er det moderat vekst i lønnsomheten.

Region Midt-Norge

 • Det er en solid vekst i industriproduksjon og privat tjenesteyting.
 • Innen bygg- og anleggsvirksomhet er det et høyt aktivitetsnivå og fremdeles vekst i aktiviteten.
 • Det er god vekst i varehandelen, men veksttakten synes avtakende. Fremdeles er veksten størst for kapitalvarer.
 • Aktørene er optimistiske med hensyn til utviklingen i 2005. De forventer en veksttakt om lag på linje med siste del av 2004.
 • Sysselsettingen er i stor grad stabil, men innen bygg- og anleggsvirksomhet er det økende bruk av utenlandske arbeidstakere som en reaksjon på et strammere arbeidsmarked. Innen tjenesteyting er det signaler på at tilgangen på arbeidskraft er blitt noe dårligere.
 • Innen industrivirksomhet og varehandel er det ledig produksjonskapasitet. Blant tjenesteytende bedrifter er det større variasjon, og for bygg- og anleggsvirksomhet gir tilgangen på fagfolk begrensninger på vekstpotensialet.
 • Investeringstakten i regionen er forholdsvis stabil. Investeringsaktiviteten i offentlig sektor synes å bli noe mindre i 2005 enn i 2004. Innen industri er det tegn på økt investeringsaktivitet.
 • Anbudsprisene øker innen bygg- og anleggsvirksomhet som en følge av økte kostnader. Innen varehandel er det små eller ingen prisendringer i gjennomsnitt. For industri og tjenesteyting er det en svak prisvekst.
 • Innen privat tjenesteyting og industrivirksomhet synes det å være et lavt lønnspress. For offentlig sektor forventes en lønnsvekst i 2005 på 4 prosent, mens det forventes en sterkere lønnsvekst innen bygg- og anleggsvirksomhet.
 • Utviklingen i lønnsomhet er positiv på grunn av økt aktivitetsnivå, men det er ikke store endringer for små- og mellomstore bedrifter.

Region Innland

 • Alle næringer i Innlandet melder om økende aktivitet. Samlet er veksten på nivå med forrige runde. Markedsutsiktene er positive og tilsier om lag uendret veksttakt framover.
 • Produksjon og etterspørsel i industrien er økende. For hjemmemarkedsindustrien er veksten sterkest for konsumrettede bedrifter samt for byggevareindustrien. Det er utsikter til fortsatt vekst for industrien i Innlandet. For eksportindustrien ventes det noe tiltakende vekst.
 • Bygg og anlegg opplever sterk vekst i etterspørselen. For byggebransjen bidrar fortsatt boligbygging og etterspørsel fra kommunal sektor positivt. Aktiviteten på næringsbyggsiden har dessuten begynt å ta seg opp. Utsiktene det neste halvåret tilsier fortsatt god vekst.
 • Tjenesteytende sektor og varehandelen opplever jevnt over positiv utvikling både i næringslivs- og husholdningssektoren, bl.a. for godstransport, bank, konsulenttjenester og regnskap.
 • Økonomien i region Innland er langt fra kapasitetsgrensen, med unntak av bygg- og anleggssektoren. Der oppleves mangel på arbeidskraft som en begrensning. For enkelte tjenesteytende bedrifter er tilgang på høykompetent arbeidskraft problematisk.
 • Investeringsnivået er stabilt i privat sektor. Bare i varehandelen er det tegn til en viss vekst.
 • Sysselsettingen vokser i bygg og anlegg, mens antall ansatte i industrien ser ut til å stabiliseres etter et svakt fall. Varehandel og øvrig tjenesteyting vokser fortsatt moderat med hensyn til sysselsetting.
 • Utsalgsprisene har økt moderat det siste året. Fremover ser det ut til at prisveksten vil tilta, bl.a. som følge av høyere råvarepriser som veltes over i forbrukerprisene. Et klart flertall av kontaktene venter økt prisvekst neste 12 måneder.
 • Lønnsomheten er økende i de fleste bransjer, men med til dels lavere takt enn det vi har sett gjennom 2004.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 16. mars 2005 13:59