Norges Bank

Regionalt nettverk

Regionalt nettverk 4/2004

Periode intervju: August og September 2004

Ansvarlig: Region Øst - Asplan Viak

Oppsummering

 • I denne runden rapporteres det om fortsatt god vekst i produksjon og etterspørsel i alle næringer. Denne utviklingen forventes å fortsette de neste seks månedene.
 • I industrien rapporteres det om god vekst i produksjonen. For eksportindustrien er veksttakten noe lavere enn i forrige runde. Etterspørselsveksten i varehandelen og bygg og anlegg bidrar til at hjemmemarkedsindustrien opplever god og tiltakende vekst.
 • Store landbaserte utbyggingsprosjekter som Ormen Lange og Snøhvit bidrar til god vekst for oljeleverandørnæringen.
 • Innen tjenesteyting er veksten i etterspørselen stabilt god i alle regioner. Det er forventet tilsvarende vekst de neste seks månedene.
 • Det er planer om moderat vekst i investeringene i hele privat sektor for de neste 6-12 månedene. Investeringene i offentlig sektor meldes å være stabile. Stram kommuneøkonomi rapporteres å dempe investeringsviljen.
 • Sysselsettingen øker nå klart innen bygg og anlegg. I varehandel og tjenesteyting er veksten fortsatt moderat. Industrien og offentlig sektor rapporterer om uendret sysselsetting.
 • Årslønnsveksten i 2004 anslås nå til 3 % for industrien og 3,5 % for de øvrige sektorer. Dette er lavere enn anslagene for 2003 på samme tid i fjor, da privat sektor forventet 3,5 % og offentlig sektor forventet 4,5 %.
 • Prisene er uendret innen varehandel og tjenesteyting rettet mot næringslivet, mens prisene i de andre næringene viser moderat vekst
 • Det rapporteres om økt lønnsomhet i alle næringer.

Region Sørvest

 • Etterspørselen i varehandelen og bygg og anlegg viser markert oppgang. Veksten i bygg og anlegg omfatter nå både boliger og næringsbygg. Leverandører til petroleumsselskapene har god vekst, mens veksten for den øvrige delen av industrien, og særlig for eksportindustrien, ser ut til å ha bremset opp.
 • Det forventes moderat til god vekst i de fleste næringer fremover. Forventningene er imidlertid noe redusert i forhold til tidligere. Særlig gjelder dette for eksportindustrien.
 • Investeringsviljen ser ut til å være stor i varehandelen. Det er ellers få tegn til økte investeringer.
 • Sysselsettingen øker fortsatt i bygg og anlegg. Varehandelen ansetter også flere. Men i industrien og i tjenesteytende næringer er det liten eller ingen sysselsettingsvekst, på tross av forventninger om fortsatt vekst. Andelen innleid arbeidskraft øker i industrien.
 • Tilgang på kvalifisert arbeidskraft virker fortsatt å være god i de fleste bransjer.
 • Forventet lønnsvekst i 2004 er 3,5% i privat sektor og 4% i offentlig sektor.
 • Samtlige næringer med unntak av husholdningstjenester melder om uendrede utsalgspriser. Importerte prisreduksjoner og/eller økende bruk av arbeidskraft fra lavkostland (enten med innleide i Norge eller med produksjon i utlandet) demper prisveksten.
 • Lønnsomheten er om lag uendret i industrien og moderat økende for oljeleverandørnæringen og tjenesteyting. Innen varehandel og bygg og anlegg er det god vekst i lønnsomheten.

 Region Sør

 • Aktiviteten øker og markedsutsiktene er positive i alle næringene. Veksten er sterkest i eksportindustrien, bygg- og anlegg og tjenesteyting rettet mot husholdningene.
 • Veksten i hjemmemarkedsindustrien er god, men samlet vurdert noe lavere enn i eksportrettede virksomheter.
 • For bygg- og anlegg meldes det om en markert økning i etterspørselen, men det er store forskjeller i kontaktenes tilbakemeldinger.
 • Innen tjenesteyting er det god vekst, men tjenesteyting rettet mot husholdningene viser noe sterkere vekstrate enn tjenesteyting rettet mot næringslivet.
 • Det er tegn til moderat økning i investeringene innen industri, varehandel og tjenesteyting. Offentlige investeringer synes å ligge stabilt.
 • For regionen som helhet er sysselsettingen stabil. Dette gjelder også på tvers av næringene. Det finnes imidlertid en utstrakt bruk av sesongarbeidere og vikarer.
 • Tilgang på kvalifisert arbeidskraft er, som i forrige runde, god.
 • Årslønnsveksten ligger rundt 3,5 % i alle næringene.
 • Utsalgsprisene har vært tilnærmet stabile siste 3 måneder i alle næringene.
 • Lønnsomheten viser god vekst, unntatt i varehandel hvor lønnsomheten har vært stabil blant våre kontakter.

 Region Øst

 • Det rapporteres om moderat til god vekst i etterspørselen innen alle næringer i denne runden. Det forventes god vekst i produksjon og etterspørsel de neste seks månedene.
 • For industrien ser vi en avmatning av veksten i forhold til forrige runde, særlig for eksportindustrien. Innen oljeraffinering og kjemisk industri er utviklingen flat, mens treforedlingsindustrien og teknologibedrifter med bl.a. leveranser til bilindustrien, har god vekst i etterspørselen.
 • For hjemmemarkedsindustrien rapporterer bedrifter med leveranser til bygg- og anleggsbransjen og bedrifter innen media om god vekst, mens for nærings- og nytelsesmiddelindustrien og forlagsbransjen er etterspørselen om lag uendret.
 • Innen bygg- og anlegg er det først og fremst aktiviteten innen boligbygging som bidrar til at veksten er god og tiltakende. Innen anlegg er det også god vekst. For nye næringsbygg er det fortsatt liten aktivitet i hovedstadsregionen, men innen rehabilitering meldes det om vekst.
 • Innen varehandelen registrerer vi at den kraftige veksten i etterspørselen etter varige konsumgoder fortsetter. Innen tjenesteyting er det god vekst i næringslivets etterspørsel etter IT- og konsulenttjenester. Det er også god vekst i husholdningenes og næringslivets etterspørsel etter reiser og telekomtjenester.
 • Det er ingen som rapporterer om fall i investeringene, men industrien og det offentlige rapporterer om uendret investeringsnivå. Varehandelen og tjenesteyting har planer om moderat investeringsvekst.
 • I denne runden rapporteres det om god vekst i sysselsettingen innen bygg og anlegg, og moderat vekst innen tjenesteyting. I varehandelen er sysselsettingen uendret, og innen industri og offentlig sektor er det et svakt fall i sysselsettingen.
 • Forventet årslønnsvekst i privat sektor for 2004 er 3%, ½ prosentpoeng lavere enn det vi rapporterte i forrige runde.
 • I snitt registrerer vi uendrede eller moderat økende utsalgspriser for alle næringer i denne runden.
 • Innen industri, varehandel og tjenesteyting rapporteres det om moderat til god vekst i lønnsomheten. Innen bygg og anlegg meldes det om uendret lønnsomhet, til tross for god vekst i etterspørsel og utsalgspriser.

 Region Nordvest

 • Generelt tegnes nå et positivt bilde av utviklingen i regionen, selv om det i noen bransjer er vekst fra et lavt nivå, og enkelte næringer fortsatt er inne i en restrukturerings periode.
 • Driverne for utviklingen er økt aktivitet og etterspørsel fra olje- og gass næringen, økt privat etterspørsel og at investeringslysten og byggeaktiviteten har tatt seg opp.
 • Ordretilgangen til verft har i siste periode vist bedring, spesielt rettet mot offshore som har økt leteaktiviteten.
 • Tjenesteyting rettet mot næringsliv har klar vekst og noe mer enn tjenesteyting rettet mot husholdninger. Reiseliv har hatt en normal sommersesong.
 • I varehandelen rapporteres det om sterk vekst i byggevarer og møbler i siste periode, mens øvrige bransjer i varehandelen har hatt moderat vekst.
 • Svært få melder om økning eller planer om økning i antall ansatte. Økt aktivitet skal løses ved eksisterende eller innleid bemanning, eventuelt gjennom outsourcing.
 • Det er god tilgang på kvalifisert arbeidskraft i de fleste bransjer, men det er enkelte tegn til tilstramming i bygg og anlegg.
 • Sterk konkurranse holder prisveksten lav i de fleste bransjer.
 • Det har vært et moderat lønnsoppgjør på omlag 3% for industrien og mellom 3,5% og 4% for tjenesteyting og offentlig sektor.
 • Det er moderat vekst i lønnsomheten først og fremst gjennom økt volum, men i industri og til dels varehandel også som følge av effektiviserings- og strukturtiltak gjennomført i tidligere perioder. Både fiskeindustrien og havfiske sliter med dårlig lønnsomhet.

 Region Nord

 • Det overordnede bildet fra denne runden er at det fortsatt er vekst i etterspørselen hos alle typer virksomheter. Veksten er sterkest for industrien rettet mot hjemmemarked og eksport, bygg og anlegg og tjenesteyting mot næringslivet, mens den er noe svakere innen varehandel og tjenesteyting mot husholdningene.
 • Utsiktene for de kommende seks månedene indikerer at veksten i etterspørselen avtar i alle bransjer unntatt tjenesteyting mot husholdningene der en forventer noe sterkere vekst kommende 6 måneder.
 • I offentlig sektor rapporteres det om kraftig reduksjon i planlagte investeringer, mens det i privat sektor forventes økte investeringer. Det investeres i effektivisering og vedlikehold både i industrien og i tjenesteyting.
 • For bygg og anlegg fortsetter veksten i sysselsettingen. Det er og god vekst i sysselsettingen innen offentlig sektor og moderat vekst innen tjenesteyting. For industri og varehandel er sysselsettingen om lag uendret.
 • Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er normalt god, men det er fortsatt vanskelig å rekruttere helse- og omsorgspersonell og ledere innen offentlig sektor, samt fagfolk innen bygg og anlegg og regnskap.
 • Det forventes en årslønnsvekst for inneværende år på 4,0 % i offentlig sektor, 3,5 % innenfor tjenesteyting og 3 % for industrien.
 • Hjemmemarkedsindustrien rapporterer økende priser på nivå med forrige runde. Hovedsakelig er prisene økt for å dekke inn økte råstoff- og lønnskostnader. Eksportindustrien opplever fortsatt positiv prisutvikling drevet av valutakurs og økt internasjonal etterspørsel. Prisveksten er sterkere siste tre måneder i forhold til foregående periode. Prisene innen varehandel og tjenesteyting er stabile. Innen bygg og anlegg har prisene ikke endret seg siste periode.
 • Det rapporteres om fortsatt forbedringer i bedriftenes lønnsomhet siste tre måneder. Lønnsomhetsforbedringene er sterkest for bygg og anleggsbransjen, og noe mer moderat for eksportindustrien.

 Region Midt-Norge

 • Konjunkturbildet har ikke endret seg det siste halvåret.
 • Veksten er fortsatt sterkest innen varehandel rettet mot forbrukere, og veksten er fremdeles sterkere for kapitalvarer enn for forbruksvarer.
 • Det er vekst i industriproduksjon, tjenesteyting, bygg- og anleggsvirksomhet og handel. De fleste bedrifter oppfatter at deres virksomhet og bransje har en "normal" veksttakt.
 • Aktørene forventer en veksttakt framover om lag på linje med veksten så langt i 2004.
 • Veksten er fortsatt sterkest innen varehandel rettet mot forbrukere, og veksten synes fremdeles å være sterkere for kapitalvarer enn for forbruksvarer.
 • Sysselsettingen er i stor grad stabil, men det synes å være antydninger til moderat vekst innen varehandel og tjenesteyting. Det er stor grad av stabilitet i sysselsettingen også på bedriftsnivå. Det er nesten ikke tilfeller med omfattende nyansettelser eller nedbemanninger.
 • Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er fremdeles meget god for nesten alle typer kompetanse. Det er fremdeles stor pågang av folk som ønsker jobb, og veldig stor søknadsmasse når stillinger utlyses. Tilgangen på IT-kompetanse er ikke så voldsom som i 2003.
 • Investeringstakten i regionen er rimelig stabil, og investeringsaktiviteten i offentlig sektor er fremdeles høy.
 • Det er signaler om at utsalgsprisene øker moderat både for hjemmemarkedsindustri, bygg- og anleggsvirksomhet og tjenesteyting. En viktig årsak synes nå å være overvelting av kostnadsøkninger.
 • Lønnsveksten anslås å bli nær 3,5% i 2004.
 • Utviklingen i lønnsomheten er positiv på grunn av økt aktivitetsnivå.

 Region Innland

 • Industrien rettet mot hjemmemarkedet opplever god vekst. Veksten bedømmes å være noe tiltakende primært som følge av sterk økning i byggerelatert industri (byggevarer, innredninger og ferdighus). Markedsutsiktene er gode, bl.a som følge av økt byggeaktivitet og sterk etterspørsel etter mange konsumvarer. Kapasitetsskranker kan muligens begrense videre vekst i noen bransjer.
 • Eksportindustrien viser under ett positiv etterspørselsutvikling, men bildet er sammensatt. Flere bedrifter trekker fordeler av sterkere internasjonale markeder, samtidig som en del bedrifter sliter i konkurransen.
 • Bedrifter innen i bygg og anlegg opplever sterk og stabil vekst i etterspørselen sammenlignet med på forsommeren. For byggebransjen bidrar særlig boligbygging og etterspørsel fra kommunal sektor positivt. Utsiktene det neste halvåret tilsier fortsatt god vekst.
 • Tjenesteytende sektor opplever fortsatt sterk etterspørsel både fra næringsliv og husholdninger. Eksempler på bransjer med positiv utvikling er hotell/overnatting, reiseliv, eiendomsmegling og konsulenttjenester.
 • Veksten i varehandelen er fortsatt relativt sterk, om lag samme veksttakt som i forrige runde.
 • Det er signaler om moderat økte investeringer i privat sektor. Det forventes en viss vekst både innen industri og tjenestesektoren.
 • Sysselsettingen ser ut til fortsatt å øke moderat i privat sektor i regionen, men bildet er sammensatt. Veksten er sterkest i bygg og anlegg, mens antall ansatte i industrien ikke ser ut til å vokse. Kommunesektoren melder fortsatt om svakt fall i sysselsettingen.
 • Prisendringene er fortsatt moderate i de fleste bransjer i regionen.
 • Lønnsomheten er økende i de fleste bransjer, særlig utvikler bygg og anlegg seg positivt. Årsaken til veksten ser for alle bransjer ut til å være økende volum og moderat kostnadsvekst, med fortsatt høy oppmerksomhet om rasjonaliseringstiltak.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 3. november 2004 12:41