Norges Bank

Regionalt nettverk

Regionalt nettverk 1/2003

Periode intervju: Januar og februar 2003

Ansvarlig: Kunnskapsparken AS - Handelshøgskolen i Bodø

Hovedpunkter

I denne runden som er gjennomført i perioden januar - februar 2003 er det til sammen gjennomført intervjuer med 229 kontakter i de regionale nettverkene. Basert på de regionale rapportene fremkommer følgende hovedpunkter:

 • Det rapporteres om fallende etterspørsel i den eksportrettede industrien. Fallet er sterkere enn i forrige rapport. Bedriftene beskriver en situasjon med svekket konkurransekraft og fallende aktivitet som følge av høy lønnsvekst og sterk kronekurs.
 • Problemene i eksportrettet industri er i ferd med å forplante seg til bedrifter som leverer sine produkter på hjemmemarkedet. Også disse opplever nå fall i etterspørselen.
 • Innenfor offshorerelatert virksomhet rapporteres det om færre oppdrag og lav aktivitet innen leting og utvikling av nye felt. Snøhvit-utbyggingen bidrar imidlertid positivt. I forhold til forrige rapport oppfattes utviklingen nå å være fallende.
 • For industri, varehandel og tjenesteyting rettet mot husholdningene ser etterspørselen fortsatt ut til å vokse moderat.
 • Innenfor bygg og anleggsbransjen rapporteres det om uendret etterspørsel siste periode. Bedriftene forventer imidlertid et 2003 preget av fallende etterspørsel.
 • Både innenfor offentlig sektor og innenfor industrien rapporteres det om permanente nedbemanninger og bruk av permitteringer som virkemiddel i siste periode.
 • Både innenfor privat og offentlig sektor rapporteres det også denne perioden at lønnsveksten for 2002 ble svært høy, med negative følger for konkurranseevnen til bedriftene. Både i privat og offentlig sektor forventes det lavere årslønnsvekst inneværende år.
 • Kraftprisene har relativt liten betydning for bedriftene. De fleste har inngått langsiktige avtaler. Fortsatt er kronekurs og lønnsvekst de faktorene som trekkes frem som mest negative for konkurransedyktigheten til bedriftene.

Region Sørvest

 • Den tidligere svake veksten i industriproduksjon mot hjemmemarkedet ser ut til å ha stoppet opp og eksportrettet industri slite både med produksjon og priser.
 • Leveransene til oljeindustrien synker som resultat av mindre leting, få nye prosjekter og større utenlandske leveranser på bekostning av norsk leverandørindustri.
 • Den konkurranseutsatte industrien merker et økende press fra kronekursen og lønnsutviklingen de siste årene. Flere eksportrettede bedrifter melder også om usikkerhet knyttet til den internasjonale situasjonen.
 • Bygg- og anleggssektoren viser moderat tilbakegang på grunn av redusert interesse for næringsbygg.
 • Varehandelen melder om skuffende jule- og januarsalg.
 • Kronekursen og lønnsveksten fører til pressede driftsmarginer for industrien.
 • I forrige runde meldte vi om moderat prisøkning bortsett fra eksportrettet industri som opplever en nedgang i norske kroner. Nå synes det som næringslivet generelt har problemer med å ta ut lønnsøkningen i 2002 i økte priser.
 • Både i privat og offentlig sektor forventes det lavere årslønnsvekst inneværende år.
 • Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er stadig bedre, flere bedrifter melder om både større og bedre tilbud.
 • Næringslivet rammes i liten grad direkte av de økte strømprisene. Mange nyter godt av langsiktige fastprisavtaler. Slike avtaler som fornyes i januar gir bare 2-3 øre i tillegg. Derimot rammes varehandelen indirekte og mener å kunne relatere skuffende julesalg til økningen i strømpriser og det kraftige fokus dette har hatt i mediene.
 • For eksportrettet industri er virkningene av kronekursen minst like alvorlige som i forrige runde. Sammen med svikten i deler av oljesektoren og lavere marginer i næringslivet generelt, kan det føre til større ledighet i denne regionen.

 Region Sør

 • Virksomhetene er avventende til den økonomiske utviklingen. De forbereder seg på trange tider og reduserer kostnader der det er mulig.
 • Eksportbedrifter, underleverandører og tjenestebedrifter merker en sterk reduksjon i sin etterspørsel.
 • Primærnæringene, dagligvare og næringsmidler har stabil omsetning. Strukturendringer påvirker situasjonen for enkeltbedrifter, men i liten grad det totale marked.
 • Bygningsindustrien i Agderfylkene har god balanse mellom kapasitet og etterspørsel, mens det er tendens til lav etterspørsel i Telemark og Vestfold.
 • Både sesongsvingninger og konkurransesituasjon har medført permitteringer de foregående 3 måneder. Permitteringene ventes å bli nedtrappet mot slutten av kommende 3 måneder. For øvrig er sysselsettingen forholdsvis stabil, men en tendens til reduksjoner ved at virksomhetene unnlater å erstatte personer som slutter. Slike reduksjoner finner vi både i privat og offentlig sektor.
 • Den sterke veksten i lønnskostnader er et problem for alle kategorier virksomheter.
 • Sterk kronekurs har tatt bort fortjenesten for bedriftene med internasjonal konkurranse.
 • Noen få bedrifter har hatt sterk kostnadsstigning på grunn av de høye elektrisitetsprisene. Mange har sikret seg med langsiktige kontrakter.
 • Med unntak for elektrisitet, lønninger og innvirkning av kronekursen er det små endringer i kostnader og priser.

 Region Øst

 • Etterspørselsutviklingen for eksportindustrien med underleverandører er mer negativ enn i fjor høst, dels som følge av tap av markedsandeler og dels som følge av sviktende markeder.
 • Konsumvareindustrien ser fortsatt ut til å klare seg godt.
 • Aktiviteten i bygg- og anleggssektoren var fortsatt ganske høy i siste halvdel av 2002. Ordreinngangen falt imidlertid kraftig i 4. kvartal.
 • Omsetningen innen store deler av varehandelen vokser i moderat til godt tempo. Etterspørselen etter en del varige konsumgoder ser imidlertid ut til å ha fått seg en knekk.
 • Tjenesteyting rettet mot næringslivet opplever fortsatt fallende etterspørsel. De fleste har erfart en gradvis forverring gjennom 2002. Etterspørselen etter tjenester fra husholdningene viser moderat vekst.
 • Kapasitetsutnyttelsen er lavere enn normalt for alle næringer unntatt varehandelen, og investeringsplanene er nedjustert for alle næringer fra forrige rapport.
 • Innenfor industrien og tjenesteyting rettet mot næringslivet melder de fleste om både gjennomførte og planlagte reduksjoner i sysselsettingen.
 • For varehandelen og tjenesteyting rettet mot husholdningene er bildet noe lysere med moderat vekst i sysselsettingen siste halvår.
 • I kommune- og helsesektoren oppfattes budsjettene som noe mindre tøyelige enn før, noe som gjenspeiles i planer om redusert sysselsetting fremover.
 • Nesten samtlige kontakter melder om bedre tilgang på kvalifisert arbeidskraft i løpet av det siste året. Et flertall innenfor industrien og tjenesteyting rettet mot næringslivet melder at det nå er tilnærmet uproblematisk å få tak i kvalifisert arbeidskraft innenfor de fleste yrker.
 • Årslønnsveksten ventes å bli noe lavere i 2003 enn i 2002 innenfor alle sektorer.
 • Moderat til god prisvekst på varer og tjenester til norske husholdninger. Til dels kraftig prisfall for eksportindustrien og tjenesteproduksjon til næringslivet.

 Region Nordvest

 • Arbeidsledigheten øker i eksportindustrien og leverandørindustrien, som nå sliter for alvor. Hjemmemarkedsindustrien merker økt importkonkurranse og redusert etterspørsel.
 • Industrien går på ulike måter i strategisk posisjon for utflagging av virksomheten eller deler av virksomheten, og sterk kronekurs forsterker og forskynder en prosess som ellers ville tatt lengre tid.
 • Tjenesteytende næringer som ligger fremst i en konjunkturfase som godstransport, arkitektbransjen og reklamebyrå er inne i en nedgangskonjunktur med fallende omsetning og etterspørsel.
 • Det er ikke kjøpefest innen varehandel.
 • Importkonkurransen øker - kronekursøkningen begynner å slå ut i importprisene.
 • De fleste tror på et moderat lønnsoppgjør i år.

 Region Nord

 • Både innenfor privat og offentlig sektor rapporteres det også denne perioden at de siste lønnsoppgjørene ble svært kostbare.
 • Fortsatt rapporteres det om vekst for bedriftene innenfor varehandel. Det er forventet at denne utviklingen vil fortsette kommende måneder også.
 • Investeringsnivået holdes nede innenfor privat sektor mens det er økning på investeringer innenfor offentlig sektor.
 • Det rapporteres om noe vekst innenfor bygg og anlegg siste perioden. Spesielt ser denne økte aktiviteten å være drevet frem av større etterspørsel fra offentlig sektor.
 • Bedriftene rapporterer om redusert etterspørsel og fallende lønnsomhet - trenden er den samme innenfor de fleste bransjer utenom varehandel og til dels bygg og anlegg. Den sterke kronen kombinert med et kostbart lønnsoppgjør bidrar til å redusere konkurranseevnen til den eksportrettede industrien. Dette har i siste periode også skapt betydelig lavere etterspørsel og omsetning hos de bedrifter som leverer varer og tjenester til denne industrien.
 • Både innenfor offentlig sektor og innenfor industrien rapporteres det om nedbemanninger siste periode. Det rapporteres i større grad enn i fjor høst om planlagte reduksjoner og forventede permitteringer av arbeidsstokken kommende periode.
 • Ut fra de endringer som skjer i arbeidsmarkedet rapporteres det om generell bedring i forhold til tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. Innenfor enkelte yrkesgrupper/spesialkompetanser i distriktene er det imidlertid fortsatt vanskelig å skaffe kvalifisert arbeidskraft.

 Region Midt-Norge

 • Industrien har fremdeles fallende produksjon, men man er avventende og tror situasjonen snart vil bli bedre.
 • Veldig mange av kontaktene, bortsett fra ved salg til husholdningene, opplevde et skift fra økende til avtakende etterspørsel i løpet av første halvår 2002. I så måte har denne runden bekreftet inntrykket fra de to rundene høsten 2002. Disse kontaktene opplever i hovedsak at etterspørselen har forblitt på det lave nivået uten store endringer siste kvartal 2002.
 • Mange, spesielt inne tjenesteyting, tror 2003 vil bli bedre enn høsten 2002. De ser allerede tegn til økt etterspørsel. Dette sammen med mindre pessimisme i industrien og ingen reduksjon i bygg og anleggsaktiviteten gjør at framtidsutsiktene er bedre nå enn høsten 2002.
 • Kommunene er i ferd med å justere sysselsettingen nedover.
 • Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft blir stadig bedre.
 • Ingen kontakter forventer høyere lønnsvekst i 2003 enn i 2002, de aller fleste forventer klart lavere lønnsvekst.
 • Økt strømpris synes å redusere lønnsomheten i noen bedrifter samt redusere varehandelen.

 Region Innland

 • Aktivitetsnivået er relativt stabilt.
 • Et unntak er de deler av industrien som konkurrerer på eksport eller mot import. Her sliter flere bedrifter med negativ utvikling.
 • Et annet unntak er bygg og anlegg, som viser positiv utvikling i enkeltregioner.
 • Sysselsettingen er stabil, men mange bedrifter spesielt innen industri ønsker å nedbemanne som svar på økte kostnader eller som ledd i generell, planlagt nedbemanning.
 • Investeringsnivået er gjennomgående ganske stabilt. Flere bedrifter i industrien ønsker å automatisere produksjonen for å senke kostnadene til arbeidskraft.
 • Tilgangen på arbeidskraft blir lettere grunnet oppsigelser i industrien, mindre aktivitet i bygg og anlegg og økt ledighet generelt.
 • Mange bedrifter er opptatt av høye strømkostnader. Flere bedrifter er mer opptatt av strømprisenes effekter på markeder og etterspørsel enn som kostnadselement.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 5. mars 2003 13:46