Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Lavere margin på lån med pant i bolig

Serie:
Utlånsundersøkelse
Nummer:
3/2021

Etterspørselen etter lån fra husholdninger og foretak var om lag uendret i tredje kvartal 2021[1]. Kredittpraksisen og lånebetingelsene var også uendret. Utlånsmarginen på lån med pant i bolig falt i tredje kvartal, som henger sammen med økte finansieringskostnader. Bankene forventer at denne utviklingen fortsetter i fjerde kvartal. I foretakssegmentet var utlånsmarginen om lag uendret. Fremover venter bankene økte utlånsrenter i begge segmenter.

Husholdninger

Etterspørselen etter lån med pant i bolig var om lag uendret i tredje kvartal 2021, se figur 1. Bankene rapporterer om en liten økning i etterspørselen etter fastrentelån, slik de ventet i andre kvartal. Samlet venter bankene litt lavere etterspørsel etter lån med pant i bolig i fjerde kvartal, se figur 1. 

Kredittpraksisen overfor husholdningene var uendret i tredje kvartal, se figur 1. Samlet legger bankene til grunn litt mindre stram kredittpraksis overfor husholdninger i fjerde kvartal, som følge av litt bedre makroøkonomiske utsikter. Bruken av avdragsfrihet falt svakt i tredje kvartal, mens øvrige lånebetingelser var uendret.

Figur 1

Etterspørsel, kredittpraksis og utlånsmargin. Lån med pant i bolig

Bankene rapporterte om lavere margin på lån med pant i bolig i tredje kvartal 2021, se figur 1. Det henger sammen med økte finansieringskostnader og hittil uendrede utlånsrenter, se figur 2. Bankene kommenterer at hevingen av styringsrenten vil få effekt på deres eksisterende utlån i fjerde kvartal 2021. Rentehevinger skal varsles minst seks uker i forkant. Fremover venter bankene at både finansieringskostnader og utlånsrente skal øke. Utlånsmarginen ventes å falle videre, se figur 2.

Figur 2

Bankenes rammebetingelser, utlånsmargin og utlånsrente. Lån med pant i bolig

Foretak

Etterspørselen etter lån fra ikke-finansielle foretak var uendret i tredje kvartal 2021, se figur 1. Det er en viss spredning i bankenes svar. Utnyttelse på kredittlinjer, etterspørsel etter fastrentelån og lån til næringseiendom var også uendret. Bankene venter ingen endring fremover, se figur 3.

Bankene rapporterer at samlet kredittpraksis og lånebetingelser overfor foretakene var uendret i tredje kvartal, og de venter ingen endringer fremover, se figur 3.

Figur 3

Etterspørsel, kredittpraksis og utlånsmargin. Lån til foretak

Videre melder bankene at utlånsmarginen på lån til foretak falt svakt i tredje kvartal 2021. Som følge av økningen i styringsrenten venter bankene noe økte utlånsrenter og litt høyere finansieringskostnader i fjerde kvartal, se figur 4.

Figur 4

Bankenes rammebetingelser, utlånsmargin og utlånsrente. Lån til foretak

På spørsmål om lånebetingelser ved nye lån til næringseiendom det siste halve året rapporterer et flertall av bankene at vanlig løpetid er 5 år eller mindre og at vanlig belåningsgrad ved lån med pant i næringseiendom er mellom 60 og 80 prosent. Bankene rapporterer også at både løpetid og belåningsgrad var om lag uendret, eller noe lavere, sammenlignet med før pandemiåret 2020. En viss innstramming i lånebetingelsene er i overensstemmelse med hva bankene rapporterer samlet sett for ikke-finansielle foretak over perioden 2020 til nå, se figur 3. Bankene rapporterer også at krav til belåningsgrad ved lån til kontoreiendom ikke er påvirket av tegn til økt bruk av hjemmekontor.

[1] Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 27. september til 12. oktober 2021.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 21. oktober 2021 10:00
Publisert 21. oktober 2021 10:00