Norges Bank

Publikasjon

Formål med utlånsundersøkelsen

Norges Banks kvartalsvise utlånsundersøkelse er en kvalitativ spørreundersøkelse om bankenes kredittpraksis og deres vurdering av etterspørselen etter lån.

De ti største bankene i det norske lånemarkedet deltar i undersøkelsen: DNB, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, Sparebank 1 SR-bank, Sparebank 1 Østlandet, Sparebank 1 SMN, Sparebank 1 Nord-Norge, Sparebanken Vest og Sparebanken Sør. Undersøkelsen skal belyse endringer i etterspørselen etter lån, bankenes kredittpraksis, herunder lånebetingelser og priser samt faktorer som forklarer bankenes kredittpraksis og priser. Spørreskjemaene besvares av bankene rett etter kvartalsslutt. Undersøkelsen ble første gang gjennomført etter 4. kvartal 2007.

I undersøkelsen skilles det mellom lån til husholdninger og lån til ikke-finansielle foretak. For hvert spørsmål blir bankene bedt om å sammenligne utviklingen fra det nest siste kvartalet til det kvartalet som nettopp er avsluttet. De skal også sammenligne utviklingen i kvartalet som nettopp er avsluttet, med forventningene til kommende kvartal. Spørsmålene besvares ved å krysse av på en skala med fem alternativer av typen: økt mye, økt noe, ingen endring, falt noe, falt mye. I figurene i denne rapporten er svaralternativene konvertert til en tallskala som løper fra +2 til -2. Dersom alle bankene i utvalget har svart at etterspørselen har økt noe, vil den beregnede verdien bli 1. Dersom alle rapporterer at etterspørselen har økt mye, blir verdien 2. Bankenes svar er aggregert og vektet med størrelsen på utlånsvolumene. Vektene oppdateres hvert annet år.

I Norges Bank Staff Memo 17/2016, «Bankenes etterspørsel og kredittpraksis siden 2008: Resultater fra Norges Banks utlånsundersøkelse», gjøres det rede for erfaringer med utlånsundersøkelsen.

Sist endret 27. april 2023 12:00

Mer informasjon

Sist endret 27. april 2023 12:00