Norges Bank

Norges Bank Memo

Statusrapport – prosjekt i Norges Bank om digitale sentralbankpenger

Serie:
Norges Bank Memo
Nummer:
2/2020

Digitale sentralbankpenger (DSP) er allment tilgjengelige elektroniske penger utstedt av sentralbanken i den offisielle pengeenheten. De er en fordring på sentralbanken, på samme måte som sedler og mynter er det i dag. Til sammenligning er bankinnskudd fordringer på private banker.

Fallende kontantbruk og muligheten for større strukturelle endringer i penge­ og betalingssystemet gjør at Norges Bank vurderer om det er hensiktsmessig å utstede sentralbankpenger også i digital form for å sikre at publikum kan betale effektivt og sikkert i norske kroner også i fremtiden.

En arbeidsgruppe i Norges Bank ga i Norges Bank (2018) en oversikt over forhold som bør vektlegges i en vurdering av om Norges Bank bør utstede DSP i tillegg til kontanter. I Norges Bank (2019) så arbeidsgruppen nærmere på mulige formål for DSP og alternative utforminger for å oppnå formålene.

DSP-prosjektet er nå i en tredje fase. Hensikten med å publisere denne statusrapporten er å informere om arbeidet, spre kunnskap og invitere til dialog.

Norges Bank Memo gir analyse og bakgrunn for Norges Banks mandatutøvelse. 

ISSN 1894-0277 (online)

Publisert 1. september 2020 10:00
Publisert 1. september 2020 10:00