Norges Bank

Finansiell infrastruktur

Finansiell infrastruktur 2019

Statistikk for utviklingstrekk i kunderettet betalingsformidling er publisert i Norges Bank Memo 1/2019

Behov for forbedringer i finansiell infrastruktur (Pressemelding)

Finansiell infrastruktur 2019 - kort fortalt

 – Betalingssystemet i Norge har lenge vært kjennetegnet av standardiserte og kostnadseffektive løsninger. Betalingssystemet er i endring. For å opprettholde effektiviteten i betalingssystemet er det behov for forbedringer, sier visesentralbanksjef Jon Nicolaisen.

Bedre løsninger for raske betalinger

Banknæringen og Norges Bank samarbeider om å forbedre systemene for raske betalinger i Norge. Slike betalinger sørger for at mottaker får pengene på konto få sekunder etter at betalingen er igangsatt, og er et viktig kjennetegn ved et effektivt betalingssystem.

De forbedrede systemene er planlagt satt i drift innen utgangen av året. Norges Bank forutsetter at bankene da vil tilby tjenester som gjør at privatpersoner og foretak kan utnytte mulighetene som disse systemene byr på.

Nye aktører og løsninger i det norske betalingsmarkedet

Store globale teknologiselskaper er på vei inn i det norske betalingsmarkedet. Foreløpig har disse aktørene basert betalingstjenestene sine på kundenes bankkontoer og betalingskort.

Det reviderte betalingsdirektivet (PSD2) vil gjøre nye aktører mindre avhengig av dagens betalingsløsninger og -avtaler. Ny teknologi kan også gjøre det enklere å tilby betalingsløsninger utenfor den tradisjonelle infrastrukturen.

En større rolle for globale teknologiselskaper kan føre til at de får betydning for sikkerheten og effektiviteten i betalingssystemet. Norges Bank vil følge utviklingen nøye og vurdere tiltak hvis det skulle bli nødvendig.

Et sikkert betalingssystem har flere ben å stå på

Vi benytter i stor grad elektroniske løsninger når vi gjennomfører betalinger. Elektroniske beredskapsløsninger er førstelinjeforsvaret ved svikt i betalingssystemet.

Nye digitale løsninger vokser frem. Norges Bank utreder om digitale sentralbankpenger i fremtiden kan bidra til å bygge opp under tilliten til pengevesenet og effektiviteten i betalingssystemet, slik kontanter gjør i dag.

Kontanter er fortsatt en viktig betalingsmåte, og er en del av den samlede beredskapen ved svikt i betalingssystemet. Norges Bank mener det er behov for tiltak for å sikre at kontanter er tilgjengelige og anvendelige.

Nytt rammeverk for å styrke cybersikkerheten

Tiltakende risiko knyttet til cyberkriminalitet og eventuelle angrep mot sentrale IKT-systemer er en kontinuerlig utfordring. Effektiv elektronisk beredskap er nødvendig for at betalingssystemet skal kunne fungere etter et angrep.

Den europeiske sentralbanken utarbeidet i 2018 et rammeverk (TIBER-EU) for testing av cybersikkerheten i finansiell sektor. Formålet er å styrke cybersikkerheten og fremme finansiell stabilitet. Flere av våre naboland, blant annet Danmark og Sverige, har gjennomført eller vurderer å gjennomføre testing i henhold til det nye rammeverket.

Norges Bank vil invitere næringen, Finanstilsynet og andre relevante myndigheter til dialog for å vurdere om rammeverket er egnet for testing av cybersikkerheten i betalingssystemet også i Norge.

Rapporten er en del av Norges Banks arbeid med å fremme en robust og effektiv finansiell infrastruktur. Utgis årlig. Fortsettelse av Årsrapport om betalingssystem. Se også Historisk betalingsstatistikk

ISSN 1894-8308 (Trykt) ISSN 1894-8316 (Online)

Publisert 23. mai 2019 10:00
Publisert 23. mai 2019 10:00