Norges Bank

Pressemelding

Fortsatt forhøyet risiko, men god motstandskraft i det finansielle systemet

Høy inflasjon og økte renter gjør at noen husholdninger og bedrifter kan få problemer med å betjene lån, men de fleste vil kunne håndtere de økte utgiftene. Norske banker er solide og godt rustet til å tåle økte tap og samtidig opprettholde utlånsaktiviteten.  

I den halvårlige rapporten Finansiell stabilitet vurderer Norges Bank sårbarhet og risiko i det finansielle systemet. Rapporten for andre halvår legger særlig vekt på analyser av husholdninger og bedrifter. 

Rentene har økt videre både ute og hjemme, og det er fortsatt forhøyet risiko for at sårbarhetene i det finansielle systemet kan forsterke et økonomisk tilbakeslag. Høy inflasjon og økte renter gjør at noen husholdninger og bedrifter kan få problemer med å betjene lån, men de fleste vil kunne håndtere de økte utgiftene. Norske banker er solide og godt rustet til å tåle økte tap, sier visesentralbanksjef Pål Longva.  

Det norske finansielle systemet er robust, og samlet sett er utsiktene for finansiell stabilitet ikke vesentlig endret siden forrige rapport i mai, fortsetter han. 

De to siste årene har levekostnadene for norske husholdninger økt som følge av økt prisvekst og høyere rente. Økt rente påvirker særlig dem med høy gjeld i forhold til inntekt. Våre analyser viser at de aller fleste husholdninger greier å betjene gjelden i møte med økte kostnader, men flere må trolig redusere forbruket. Husholdningenes finansformue har økt over mange år. Det har gitt dem et godt utgangspunkt for å kunne håndtere økte levekostnader. 

Vi venter at de fleste bedrifter vil kunne håndtere økte rentekostnader, men evnen til å betjene gjeld varierer mellom ulike bransjer. Bedrifter innen næringseiendom har mye gjeld, men trolig vil vekst i inntektene gjøre at de fleste kan håndtere økte rentekostnader. Det siste året har næringseiendomsprisene falt, og vi venter at de faller noe videre. Svakere soliditet og lønnsomhet innen næringseiendom vil gjøre refinansiering av lån som forfaller, mer krevende. Skulle både leieinntekter og eiendomspriser falle markert, vil mange bedrifter få problemer med å betjene gjelden, og bankene kan få betydelige tap. 

Norske banker er lønnsomme og oppfyller kapital- og likviditetskrav med god margin. Bankenes lønnsomhet er førstelinjeforsvaret mot tap. Ved et kraftig økonomisk tilbakeslag kan bankene måtte bruke av kapitalen de har bygd opp for å dekke tap på utlån. Bankene kan håndtere store utlånstap og samtidig opprettholde utlånsaktiviteten. Kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent bidrar til dette. 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 8. november 2023 09:30
Publisert 8. november 2023 09:30