Norges Bank

Pressemelding

Valutatransaksjonar i mars 2022

Noregs Bank vil ikkje gjere valutatransaksjonar på vegner av staten i mars 2022.

Noregs Bank kjøper kvar månad valutainntektene frå Statens direkte økonomiske engasjement i oljeverksemda (SDØE). Dersom netto kontantstrøm frå petroleumsverksemda overstig det oljekorrigerte underskotet på statsbudsjettet, overførast delar av valutainntektene frå SDØE til Statens pensjonsfond utland (SPU). Noregs Bank seljer den resterande valutaen i marknaden.

Dersom netto kontantstrøm frå petroleumsverksemda ikkje er stor nok til å dekke det oljekorrigerte underskotet på statsbudsjettet, vil det måtte overførast valuta frå SPU for å dekke delar av oljepengebruken. Noregs Bank vil då selje valuta frå SPU i marknaden saman med valutainntektene frå SDØE. Dette er ei oppgåve Noregs Bank gjer på vegner av staten.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 28. februar 2022 10:00
Publisert 28. februar 2022 10:00