Norges Bank

Pressemelding

Regionalt nettverk: Sterkere vekst – flere flaskehalser

Aktiviteten i næringslivet har økt mye de siste månedene, ifølge bedriftene i Regionalt nettverk. Gjenåpning av samfunnet har bidratt til høyere etterspørsel, og bedriftene har tro på at etterspørselen vil øke videre. Samtidig har nær halvparten av bedriftene kapasitetsbegrensninger.

Bedriftene rapporterer om økt vekst i samtlige næringer siste tre måneder. Oppgangen har vært sterkest innenfor industri og husholdningsrettet tjenesteyting.

Bedriftene tror den samlede aktiviteten vil øke i samme takt det neste halvåret. Det er imidlertid en del variasjon mellom næringene. Varehandelen ser for seg fallende omsetning, mens tjenesteyterne venter den sterkeste veksten.

Sysselsettingen har økt siste periode, og bedriftene tror sysselsettingen vil fortsette å stige framover. Samtidig er det flere bedrifter enn på lenge som har problemer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Tilgangen på råvarer trekkes også frem som en sentral kapasitetsbegrensning.  Økte råvarepriser er drivkraften bak en tiltagende prisvekst i samtlige næringer. Anslaget for årslønnsveksten i år er oppjustert til 2,9 prosent, fra 2,7 prosent i mai.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 14. september 2021 10:00
Publisert 14. september 2021 10:00