Norges Bank

Pressemelding

Valutatransaksjoner i januar 2021

Norges Bank vil selge valuta på vegne av staten tilsvarende 800 millioner kroner hver dag i januar 2021.

De daglige valutatransaksjonene i januar er lavere enn budsjettallene for 2021 tilsier. Det er for å sikre at Norges Bank har tilstrekkelig valuta tilgjengelig for salg gjennom måneden. Norges Bank har en egen portefølje, kalt petrobufferporteføljen (PBP), for å håndtere strømmene knyttet til valutatransaksjonene. Statens kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten i utenlandsk valuta (SDØE-inntektene) overføres til PBP, det samme gjelder overføringer av valuta fra Statens pensjonsfond utland (SPU). Norges Banks selger denne valutaen fra PBP.

Norges Bank vil i planleggingen av transaksjoner søke å unngå at porteføljen går i minus. De daglige valutasalgene medfører at saldo i PBP faller gjennom måneden, selv om noe av valutaen som selges dekkes løpende av valutainntekter fra SDØE. Bunnpunktet på PBP gjennom måneden begrenser hvor store de daglige valutasalgene kan bli. Størrelsen på PBP stiger markert igjen ved hver månedsslutt når det overføres valuta fra SPU.

Norges Bank kjøper hver måned valutainntektene fra Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE). Dersom netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten overstiger det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet, overføres deler av valutainntektene fra SDØE til Statens pensjonsfond utland (SPU). Norges Bank selger den resterende valutaen i markedet.

Dersom netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten ikke er stor nok til å dekke det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet, vil det måtte overføres valuta fra SPU for å dekke deler av oljepengebruken. Norges Bank vil da selge valuta fra SPU i markedet sammen med valutainntektene fra SDØE. Dette er en oppgave Norges Bank gjør på vegne av staten.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. desember 2020 10:00
Publisert 30. desember 2020 10:00