Norges Bank

Pressemelding

Regionalt nettverk: Oppgang i aktiviteten

Koronapandemien og tiltakene for å begrense smitte førte til et kraftig fall i aktiviteten i vår. Gjennom sommeren har aktiviteten økt, ifølge bedriftene i Regionalt nettverk. 

Lettelsene i smitteverntiltakene har bidratt til at etterspørselen fra både husholdningene og næringslivet har tatt seg opp. I tillegg har en unormalt stor andel nordmenn feriert i Norge, og det har ført til en god sommer for mange husholdningsrettede bedrifter. Bedriftene ser for seg lav aktivitetsvekst det neste halve året. De betegner usikkerheten som uvanlig stor, og utviklingen fremover vil avhenge mye av smittetall og tiltak for smittevern.

Ifølge bedriftene har aktiviteten økt med en årlig rate på 2,9 prosent de siste tre månedene. Veksten blir særlig trukket opp av en betydelig oppgang i varehandel og husholdningsrettet tjenesteyting, men det har også vært vekst i bygg og anlegg, hjemmemarkedsindustri og næringsrettet tjenesteyting. Aktiviteten hos oljeleverandørene og eksportindustrien har derimot fortsatt å falle.

Bygg og anleggsbedriftene og de næringsrettede tjenesteyterne venter økende aktivitet fremover, mens oljeleverandørene og eksportindustrien venter videre nedgang. Også de husholdningsrettede tjenesteyterne ser for seg lavere aktivitetsnivå de neste seks månedene. Bedriftene ser for seg at bedringen i boligmarkedet, økte offentlige investeringer og fortsatt høyt varekonsum vil holde aktiviteten oppe. På den annen side tror bedriftene at lav etterspørsel fra både utlandet og oljesektoren vil dempe veksten fremover.

Bedriftene har økt antall ansatte gjennom sommeren, men venter lite endringer i sysselsettingen den nærmeste tiden. Investeringsplanene er justert ytterligere ned fra forrige runde, og bedriftene ser for seg et betydelig fall i investeringene det kommende året. Anslaget for årslønnsvekst i år er på 1,9 prosent.

Rapport: Regionalt nettverk 3/2020

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 15. september 2020 10:00

Regionalt nettverk

Fire ganger i året intervjuer vi ledere fra over 400 bedrifter og organisasjoner om den økonomiske utviklingen og utsiktene fremover.

Publisert 15. september 2020 10:00