Norges Bank

Pressemelding, mkb

Norges Bank reduserer renten, tilfører likviditet og anbefaler redusert motsyklisk kapitalbuffer

Norge er sterkt preget av utbruddet av koronaviruset, covid-19. De viktigste tiltakene for å begrense konsekvensene av virusutbruddet er de som begrenser smitten og redder liv.

Norges Banks oppgave er å fremme økonomisk stabilitet. Det gjør vi gjennom å bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder, og ved å tilpasse rentenivået til den økonomiske situasjonen.

Styringsrenten reduseres med 0,5 prosentenheter til 1 prosent

På kort sikt vil aktiviteten i norsk økonomi reduseres betydelig som følge av virusutbruddet. Mange bedrifter er allerede negativt påvirket. Det er kommet flere varsler om permitteringer, og arbeidsledigheten ventes å øke. Et markert fall i oljeprisen bidrar også til å svekke de økonomiske utsiktene.

På et ekstraordinært møte 12. mars besluttet Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet enstemmig å redusere styringsrenten med 0,50 prosentenheter til 1,00 prosent. Det er betydelig usikkerhet om varigheten og konsekvensene av virusutbruddet, og det er en risiko for et markert tilbakeslag i økonomien. Komiteen følger utviklingen og er forberedt på å sette renten ytterligere ned.

En lavere rente kan ikke forhindre at koronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi. Det vil likevel kunne dempe tilbakeslaget og begrense risikoen for mer langvarige konsekvenser for produksjon og sysselsetting. 

Se Pengepolitisk rapport 1/20 

Ekstraordinære F-lån til bankene

De siste ukene har det vært betydelig uro i finansmarkedene. Risikopåslagene i det norske pengemarkedet har steget markert. For å sikre at styringsrenten får gjennomslag til pengemarkedsrentene, tilbyr Norges Bank ekstraordinære tremåneders F-lån så lenge det er nødvendig. Det gis full tildeling i F-lånene, til en rente som tilsvarer den gjeldende styringsrenten.

Se egen pressemelding om F-lån 

Råd om at motsyklisk kapitalbuffer reduseres til 1 prosent

Norges Bank har gitt Finansdepartementet råd om at kravet til motsyklisk kapitalbuffer i bankene reduseres fra 2,5 til 1 prosent med umiddelbar virkning. Finansdepartementet har i dag besluttet å følge Norges Banks råd.

Norske banker er solide. De har nok kapital til å bære tap ved et kraftig tilbakeslag. En strammere utlånspraksis kan imidlertid forsterke en nedgang i økonomien. Reduksjonen av motsyklisk kapitalbuffer kan motvirke at bankene strammer inn på sin utlånspraksis.

Se Råd om motsyklisk kapitalbuffer 1. kvartal 2020

Media inviteres til pressekonferanse i Norges Banks lokaler på Bankplassen 2 i Oslo fredag 13. mars kl. 11.00.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 13. mars 2020 08:30

39:31

Pressekonferanse om rentebeslutningen 13. mars kl 11.00

Publisert 13. mars 2020 08:30