Norges Bank

Pressemelding

Regionalt nettverk: Veksten har avtatt videre

Ifølge bedriftene i Regionalt nettverk har aktivitetsveksten fortsatt å avta gjennom vinteren. Veksten ble dempet av svak etterspørsel fra eksportmarkedene, lavere boligbygging og redusert omsetning i butikkene. I tillegg bidro ferdigstilling av prosjekter innen samferdsel og oljeutvinning til lavere vekst. Bedriftene så for seg at veksten ville avta litt videre det neste halve året.

Etter den ordinære intervjurunden har spredningen av koronaviruset økt. Vi har derfor gjennomført en ringerunde til et utvalg bedrifter. Den nye informasjonen fra disse samtalene er ikke inkludert i tallene vi publiserer. Virusutbruddet og tiltakene for å begrense spredningen ser ut til å få konsekvenser for store deler av næringslivet, blant annet i form av redusert etterspørsel og forsinkede vareleveranser. Over en tredel av bedriftene som deltok i ringerunden har nedjustert vekstutsiktene sine de siste ukene.

I intervjurunden rapporterte bedriftene at aktiviteten de siste tre månedene hadde økt med en årlig rate på 1,8 prosent. Det var en nedgang fra 2,1 prosent i forrige runde. Veksten var litt svakere enn bedriftene så for seg i november, men nær gjennomsnittet for perioden etter finanskrisen i 2008 og frem til i dag. Veksten avtok mest i eksportindustrien, bygg og anlegg og oljeleverandørnæringen, og i varehandelen falt omsetningsvolumet videre. Det var fortsatt god vekst i tjenestenæringene.

Kapasitetsutnyttingen har endret seg lite siden våren i fjor, mens arbeidsmarkedet har blitt litt strammere. Kontaktene anslo årslønnsveksten i 2020 til 3,2 prosent.

Den ordinære intervjurunden var 27. januar – 14. februar. Her deltok 339 bedrifter. I ringerunden gjennomført 4. - 6.  mars snakket vi med 82 bedrifter og alle næringer var representert. Den siste informasjonen tyder på at virusutbruddet vil dempe aktiviteten i norsk næringsliv fremover.  Foreløpig er det redusert reiseaktivitet og lavere besøkstall i butikkene som demper aktiviteten mest, men forsinkede leveranser er også en økende utfordring. Mange av bedriftene er bekymret for at høyere sykefravær vil kunne svekke veksten ytterligere fremover. Det er stor usikkerhet om varigheten av utbruddet og flere har derfor innført midlertidig ansettelsesstopp. Få bedrifter planlegger oppsigelser, men en del nevner at det det kan bli aktuelt med permitteringer.

Rapport: Regionalt nettverk 1/2020

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 10. mars 2020 10:00

Regionalt nettverk

Fire ganger i året intervjuer vi ledere fra over 400 bedrifter og organisasjoner om den økonomiske utviklingen og utsiktene fremover.

Publisert 10. mars 2020 10:00