Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks årsrapport og regnskap for 2019

Norges Bank fikk et overskudd på 43,8 milliarder kroner i 2019 mot et overskudd på 15,9 milliarder kroner i 2018. 19,7 milliarder kroner vil overføres som utbytte til staten.

Et sterkt aksjemarked og fallende renter bidro til inntekt fra aksje- og renteinvesteringene i valutareservene på om lag 40,9 milliarder kroner. Videre medførte svekkelse av kronekursen i 2019 en valutagevinst på 7 milliarder kroner.

Markedsverdien av valutareservene var 546,3 milliarder kroner ved utgangen av 2019, en økning på 34,5 milliarder kroner fra utgangen av 2018. Valutareservene er hovedsakelig investert i statsobligasjoner og børsnoterte aksjer samt kontantplasseringer. 

Avkastningen på valutareservene, eksklusive petrobufferporteføljen, var i 2019 på 7,8 prosent målt i internasjonal valuta. Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 28,3 prosent og renteinvesteringene ga en avkastning på 2,9 prosent.

Driftskostnadene utgjorde 5,4 milliarder kroner i 2019, en nedgang fra 5,7 milliarder kroner i 2018. Nedgangen i driftskostnader skyldes blant annet reduserte honorarer til eksterne forvaltere i Statens pensjonsfond utland (SPU). Dette blir delvis motvirket av noe høyere personalkostnader grunnet valutaeffekter, høyere prestasjonsbasert lønn som følge av sterk avkastning i forvaltningen av SPU samt ordinær lønnsvekst. Av samlede driftskostnader i 2019 var 4,3 milliarder kroner knyttet til forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU), mot 4,5 milliarder kroner i 2018.

Totalresultatet for 2019 ble et overskudd på 43,8 milliarder kroner. Egenkapital, etter disponeringer, var 263,8 milliarder kroner ved utgangen av året. I tråd med gjeldende retningslinjer blir det overført 19,7 milliarder kroner til statskassen i 1. kvartal 2020.

Statens pensjonsfond utland (SPU) fikk en avkastning på 19,9 prosent, eller 1 692 milliarder kroner i 2019. Årsregnskapet til Norges Bank omfatter regnskapsrapporteringen for SPU. Denne gjengis også i årsrapporten for SPU. Se egen pressemelding i forbindelse med offentliggjøring av Statens pensjonsfond utlands årsrapport for 2019.

Årsrapport og regnskap 2019

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 27. februar 2020 10:00
Publisert 27. februar 2020 10:00