Norges Bank

Pressemelding

Lavere vekst i næringslivet

Ifølge bedriftene i Regionalt nettverk har veksten avtatt gjennom høsten. Det var særlig lavere omsetning i butikkene og utsettelser av samferdselsprosjekter som dempet veksten. I tillegg øker etterspørselen fra oljesektoren litt mindre enn før. Fremover venter bedriftene at veksten vil avta litt videre.

I løpet av de tre høstmånedene økte aktiviteten med en årlig rate på 2,1 prosent, ned fra 3 prosent i sommer. Utviklingen har vært svakere enn bedriftene så for seg i august. Veksten har avtatt i alle næringer, men mest i varehandel, bygg og anlegg, hjemmemarkedsindustri og hos de hjemmemarkedsrettede oljeleverandørene.

Bedriftene ser for seg litt videre nedgang i veksten det neste halve året. Det er bygg- og anleggsnæringen og de hjemmemarkedsrettede oljeleverandørene som venter den sterkeste avdempingen. En del bedrifter betegner de økonomiske utsiktene som mer usikre enn for ett år siden. Selv om det er relativt få bedrifter som venter å bli direkte berørt av handelskonflikten mellom USA og Kina, har flere blitt mer bekymret for smitteeffekter av den globale handelsuroen.

Kapasitetsutnyttingen er lite endret fra forrige intervjurunde, mens deler av arbeidsmarkedet har blitt strammere. Sysselsettingsveksten har avtatt litt i de fleste næringer. Kontaktene anslår en årslønnsvekst på 3,1 prosent i inneværende år og 3,2 prosent i 2020.

 

rapport: Regionalt nettverk 4/2019

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 10. desember 2019 10:00

Regionalt nettverk

Fire ganger i året intervjuer vi ledere fra over 400 bedrifter og organisasjoner om den økonomiske utviklingen og utsiktene fremover.

Publisert 10. desember 2019 10:00