Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks årsregnskap for 2018

Norges Bank hadde et overskudd på 15,9 milliarder kroner i 2018 mot et overskudd på 27,7 milliarder kroner i 2017. Hovedårsaken til årets overskudd var en valutagevinst på 19,2 milliarder kroner som følge av svekket norsk krone gjennom 2018.

Netto inntekt fra finansielle instrumenter i de internasjonale verdipapirmarkedene, før gevinst/tap valuta, ga et tap på 2,4 milliarder kroner i 2018, mot en gevinst på 30,2 milliarder kroner i 2017. Aksjeinvesteringene bidro med et tap på 4,3 milliarder kroner, mens renteinvesteringer ga en inntekt på 3,4 milliarder kroner. Den norske kronen svekket seg mot de fleste hovedvalutaene i valutareservene i 2018. Valutaeffekten i 2018 ble således en gevinst på 19,2 milliard kroner mot en gevinst på 1,5 milliard kroner i 2017.

Avkastningen på valutareservene, eksklusive petrobufferporteføljen, var i 2018 på -0,8 prosent, målt i internasjonal valuta. Aksjeinvesteringene ga en avkastning på -7,0 prosent og renteinvesteringene ga en avkastning på 1,0 prosent.

Valutareservene var ved utgangen av 2018 fordelt på en renteportefølje (80 prosent), en aksjeportefølje (19 prosent) og en petrobufferportefølje (1 prosent). Totalt utgjorde markedsverdien av valutareservene 511,8 milliarder kroner ved utgangen av 2018, en reduksjon på 0,6 milliarder kroner fra utgangen av 2017.

Driftskostnadene utgjorde 5,7 milliarder kroner i 2018, en nedgang fra 5,9 milliarder kroner i 2017. Av de samlede driftskostnadene i 2018 var 4,5 milliarder kroner knyttet til forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU), mot 4,7 milliarder kroner i 2017.

Totalresultatet for 2018 ble et overskudd på 15,9 milliarder kroner. Av totalresultatet er 0,2 milliarder kroner overført til kursreguleringsfondet og 15,7 milliarder kroner overført til overføringsfondet. Fra overføringsfondet blir det i 2019 overført 14,8 milliarder kroner til statskassen.

SPU forvaltes av Norges Bank og årsregnskapet til Norges Bank omfatter regnskapsrapporteringen for SPU. Denne er også inkludert i årsrapporten for SPU. Se egen pressemelding i forbindelse med offentliggjøring av Statens pensjonsfond utlands årsrapport for 2018.

Norges Bank - Årsrapport og regnskap og Sentralbankvirksomhetens årsrapport 2018

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 27. februar 2019 10:00