Norges Bank

Pressemelding, mkb

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2018

Norges Bank har gitt råd til Finansdepartementet om å øke kravet til motsyklisk kapitalbuffer til 2,5 prosent fra 31. desember 2019.

Husholdningenes gjeldsbelastning er høy og stiger videre. Eiendomsprisene har vokst kraftig over mange år og er på historisk høye nivåer. Det har ført til at finansielle ubalanser har bygd seg opp. Bankene oppfyller sine kapitalmål og har god lønnsomhet.

I Finansiell stabilitet 2018 vurderes sårbarheten i det norske finansielle systemet å ha økt noe det siste året, hovedsakelig som følge av økende priser på næringseiendom. Videre viser stresstesten i Finansiell stabilitet 2018 at bankene må bruke hele den motsykliske kapitalbufferen og en del av de andre bufferne dersom de skal opprettholde kredittilbudet ved et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi. Det kan tilsi at en større del av det samlede bufferkravet bør variere over tid.

Neste år implementeres EU-regelverk som fører til at det kreves mindre kapital for å oppnå samme nivå på risikovektet kapitaldekning. Det innebærer at bankene nå kan møte en økning i bufferkravet uten å gjøre betydelige tilpasninger.

– Bankene bør bli mer robuste i gode tider. Norges Bank har gitt råd til Finansdepartementet om å øke den motsykliske kapitalbufferen til 2,5 prosent, sier Øystein Olsen.

Finansdepartementet har i dag besluttet å øke bufferkravet til 2,5 prosent i tråd med rådet fra Norges Bank.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 13. desember 2018 10:02

41:37

Pressekonferanse etter rentebeslutningen 13. desember 2018

Publisert 13. desember 2018 10:02