Norges Bank

Pressemelding

Utsikter for finansiell stabilitet

Høy gjeld i husholdningene og høye eiendomspriser gjør det finansielle systemet sårbart. Samtidig har bankene blitt mer robuste, og tiltak fra myndighetene har begrenset låneopptak i sårbare husholdninger. Utsiktene for finansiell stabilitet er samlet sett om lag uendret siden forrige rapport.

Norges Bank har i dag publisert rapporten Finansiell stabilitet 2018. Rapporten peker blant annet på de tre viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet:

  • Husholdningenes gjeldsbelastning er høy og økende.
  • Boligprisene er høye, selv etter fallet i 2017.
  • Prisene på næringseiendom har steget videre fra allerede høye nivåer.

Nesten halvparten av bankenes utlån til norske foretak er til næringseiendom. Tap på slike lån har vært lave i normale tider, men høye i krisetider både i Norge og andre land.

– Banker som beregner kapitalkrav med egne modeller, bør tillegge tapserfaringer fra kriser betydelig vekt når de beregner risikovekter på næringseiendomslån, sier visesentralbanksjef Jon Nicolaisen.

Bankene må bruke den motsykliske bufferen og en del av de andre bufferne, dersom kredittilbudet skal opprettholdes ved et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi. I en slik situasjon kan en reduksjon i bufferkrav føre til at bankene i mindre grad forsterker nedgangen i økonomien ved å begrense utlån.

– Stresstesten i rapporten kan tilsi at en større del av det samlede bufferkravet bør variere over tid, sier Nicolaisen.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 29. oktober 2018 10:00
Publisert 29. oktober 2018 10:00