Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten heves til 0,75 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 0,75 prosent.

Oppgangen i norsk økonomi fortsetter. Det blir gradvis mindre ledige ressurser i økonomien, og kapasitetsutnyttingen synes nå nær et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet på 2 prosent.

Utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en gradvis renteoppgang i årene fremover. Dersom styringsrenten holdes på dagens nivå for lenge, kan priser og lønninger skyte fart og finansielle ubalanser bygge seg videre opp. Da øker risikoen for et kraftig tilbakeslag i økonomien frem i tid. Usikkerhet om virkningene av høyere renter taler for å gå varsomt frem i rentesettingen.

Renteutsiktene er lite endret fra forrige rapport. Med en gradvis renteoppgang anslås inflasjonen å være nær målet noen år frem, samtidig som arbeidsledigheten fortsatt er lav.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i første kvartal 2019, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Bakgrunnsmateriale og figurer

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 20. september 2018 10:00

50:17

Pressekonferanse etter rentebeslutningen 20. september 2018

Øystein Olsen om rentebeslutningen 20. september 2018

Publisert 20. september 2018 10:00